kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«E – learning электронды о?у ж?йесін ?аза?стан Республикасы мектептеріне ендіру»

Нажмите, чтобы узнать подробности

learning» электронды о?ыту ж?йесіні? ма?саты.

Негізгі б?лім

1.     Мемлекеттік ба?дарламаны іске асыруда педагог м?ртебесін арттыру.

2.     Электронды о?ыту ж?йесін ?ол?а алу.

3.     О?у процесін автоматтандыру.

4.     Электронды журнал ж?йесіні? м?мкіндіктері.

5.     «E-learning» білім ж?йесіні? болаша?ы, т?жірибелер, проблемалары.

?орытынды.

XXI ?асыр білімділер ?асыры бол?анды?тан б?гінгі та?да заманымыз?а сай зерделі, ой-?рісі жо?ары, жан-жа?ты дамы?ан ?рпа? ?алыптастыру мемлекетімізді? ал?а ?ой?ан аса ма?ызды міндеті болып т?р.

Елімізді? даму жолында?ы жа?а белесі «E-learning» электронды о?ыту ж?йесін ?аза?стан Республикасы мектептеріне енгізу. ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасында электронды? о?ытуды? ма?саты: Білім беру ?дерісіні? барлы? ?атысушыларыны? ?здік білім беру ресурстары мен технологияларына те? ?ол жеткізуді ?амтамасыз ету. Ауыл ж?не ?ала мектептеріндегі білім де?гейлерін те?естіру, ойлау ?абілеті жо?ары ж?не технологиялы? сауатты о?ушыны дайындау.

Ал?а ?ойыл?ан ма?сат?а жету ?шін т?мендегідей міндеттерді шешу ?ажет:

-?ойыл?ан ма?сат?а ?ол жеткізу- сырт?ы ортаны? а?паратты? кірігуін, білімді бас?ару тиімділігін, білім сапасын к?теру;

-?ажетті нормативтік негізді жасау.

Электронды о?ытуды енгізу бір?атар нормативтік ??жаттар?а ?згерістер мен толы?тырулар енгізуді талап етеді.

Дамы?ан елдерде ке? тара?ан «E-learning» электронды о?ыту ж?йесін ме?гере бастады?. Оны? ???ы?ты? ж?не методологиялы? базасы ?алыптасуда. 44 білім беру ?йымында «E-learning» пилотты? жобасы басталды.  2012 жылдан оларды? санын 537-ге жеткізіп, жылдамды?ы жо?ары (секундына 4-тен 10 Мбитк) Интернетпен ?амтамасыз етіледі деп жоспарлан?ан.

?зекті міндеттерді? бірі – білім саласы дамы?ан елдерді? (О?т?стік Корея, А?Ш, ?лыбритания, Малайзия, Канада, Австралия ж?не т,б) т?жірибесіне с?йеніп «E-learning» ж?йесін ж?не о?у ресурстарыны? контентін ?аза?стан жа?дайына бейімдеп, дамыту.

Мемлекеттік ба?дарламаны іске асыруда педагог м?ртебесін арттыру?а ерекше к??іл б?луде.  Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев халы??а Жолдауында педагогтар ??рамыны? сапасын арттыру?а ерекше к??іл б?ле отырып, «Базалы? педагогикалы? білімні? стандартын, о?ытушыларды? біліктілігіне ?ойылатын талаптарды к?шейту ?ажет»,- деп атап ?тті.  Сонды?тан жа?а модельге педагогикалы? маманды?тар?а абитуриенттерді ?осымша іріктеу, жо?ары о?у орындарында м??алімдерді даярлау стандарттарын ?айта ?арау, бітірушілерді сертификаттау, біліктілікті арттыру ж?йесі сия?ты элементтер енуі тиіс  – деді ?Р Білім ж?не ?ылым министрі Б.Ж?ма??лов  ?Р Білім ж?не ?ылым министрлігіні? ке?ейтілген ал?а отырысында?ы  с?йлеген с?зінде.

?Р премьер-министріні? ресми сайтыны? хабарлауынша, Білім ж?не ?ылым министрлігі электронды? о?ытуды енгізу бойынша ж?йелі ж?мыс ж?ргізіп келеді.

Электронды? о?ыту ?дерісіні? о?ушыларды дайындау сапасына ?атысты ?лемдік т?жірибесі зерттеліп,  2011  жылдан бастап ?ара?анды облысында, Алматы ж?не Астана ?алаларында 44 білім оша?ында осы жоба ?ол?а алынды. А?ымда?ы жылы осы ж?йеге 537 мектепті ?осу, ал 2013 жылы - 900 мектепті ?осу жоспарлан?ан.

Шенеунікті? айтуынша, 2015 жыл?а ?арай білім оша?тарыны? те? жартысы, ал 2020 жыл?а дейін -90% жуы?ы "E-learning" ж?йесіне ?осылатын болады. "E-learning" ж?йесі енгізілгеннен кейін, о?у процесін бас?ару ауысады. Санды? білім ресурстарын ?олдану о?ушыларды? саба? процесіне, ба?дарламаны игеруге деген ы?ыластарын арттырып, соны? ар?асында білімні? сапасы да арта т?спек.

Негізгі міндеттер:

 -Білімді бас?ару ж?йесін автоматтандыру;

- Білім беру ?рдісін технологияландыру ;

 -Отанды? цифрлы? білім ресурстарыны? индустриясын ??ру ?шін жа?дай жасау.

 Жасалын?ан ж?мыс т?рлеріне то?тала кетсек, курс ?ткізу ?шін келесі н?с?аулар дайындал?ан:

-курсты? о?у-та?ырыпты? жоспары;

-курс ?ткізу ?шін таратпа материалдар.

Курс мазм?ны нормативтік-???ы?ты?, мазм?нды? ж?не технологиялы? модульдерден т?рады. Нормативтік-???ы?ты? модульде мынадай та?ырыптар ?арастырыл?ан:

- ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасын ж?зеге асыру жолдары;

         -?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.Назарбаевты? «Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз!» атты ?аза?стан хал?ына жолдауында?ы басым ба?ыттар  2010-2015 жылдар?а арнал?ан электронды? о?ыту ж?йесіні? т?жырымдамасы.

 Мазм?нды? модульде:

 -Білім беруді модернизациялау факторы ретінде мектепті? а?паратты? білім ортасын ??ру;

 -«О?ытуды бас?ару ж?йесі (LMS)» ішкі ж?йесіні? ?ызметтеріне ?ойылатын талаптар;

 -Электронды? о?ыту (e-learning) ж?йесін енгізу бойынша эксперимент ж?ргізу ?дістемесі;

 -Электронды? бас?ару міндеттерін ж?зеге асыруды? шарты – психологиялы?-мониторингтік ж?йе ;

 -О?ытуда?ы а?паратты?-коммуникациялы? ж?не интерактивтік технологиялар - т?л?аны? а?паратты?-коммуникациялы? ??зырлылы?ын ?алыптастыру негізі;

         Электронды? о?ыту ж?йесін ?олданушыларды? ?зара байланыстарын ?амтамасыз етуде «Мені? саба?тарым», «Мені? ба?дарламам», «Санды? білім ресурстары» модульдерін енгізу технологиясы ?олданылады.

 Электронды? портфолио - п?н м??алімдеріні? а?паратты?-коммуникациялы? ??зырлылы?ын ?алыптастыру ??ралы болуы керек.

2012 жылы электронды о?ыту ж?йесінде ж?мыс жасау ?шін кадрларды даярлау б?лігінде жо?ары, техникалы? ж?не к?сіптік білім беруді? МЖМБС-на, электронды о?ыту ж?йесін міндетті пайдалану б?лігінде орта білім беруді? МЖМБС-на ?згерістер енгізілген.

Электронды о?ыту ж?йесінде ?олданылатын, электронды о?улы?тарды ж?не о?у-?дістемелік кешендерді  жасау?а арнал?ан талаптар, ж?йені ?олданушыларды? жеке ж?не ?жымды? ж?мыстарыны? регламенті, техникалы? регламенті (электронды о?ытуды? ж?йесін  алып ж?ру ж?не ?олдану) ?зірленеді ж?не бекітіледі.

Педагогтерді? а?паратты?-коммуникациялы? технологиялар (б?дан ?рі – АКТ) – ??зыреттілігін ?амтамасыз ету ?шін ?йымдастырушылы? ?амтамасыз ету, электронды о?ыту ж?йесін пайдаланушыларды даярлау мен біліктілігін арттыру ?ажет.

         2011-2015 жылдар аралы?ында ?рбір педагог білім беруді? а?паратты?-коммуникациялы? технологияларын ?олдану м?селелері бойынша біліктілікті арттыруды? апталы? курсынан (республикалы?, сондай-а? педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыруды ж?зеге асыратын бас?а да ?йымдар жанында) ?теді.

         Электронды о?ыту  ж?йесін ?йымдастыру жа?ынан ?амтамасыз етуді ?алалар мен облыстарды? білім беру бас?армаларыны? жанынан Білім берудегі жа?а технологияларды? ??ірлік орталы?тары ж?зеге асыратын болады.

Электронды білім беруге арнал?ан электронды ресурстармен ж?не контенттермен ?амтамасыз ету – «?АО» А? (?лтты? а?параттандыру орталы?ы).

2011 жылы Интернет ж?йесіне білім беру ?йымдарыны? 44-і ?осылып,

2012 жылы — 1556, 2013 жылы — 1871, 2014 жылы — 1800, 2015 жылы — 1969-ы ?осылатын болады. Бірінші кезекте, ресурсты? орталы?тарды? пилотты? ба?дарламасы бойынша ж?мыс істейтін мектептер.

Ке? жола?ты ?олжетімділікке (КЖ?-?а) ?осылу, электронды білім беру ж?йесі ?шін жабды?тармен ?амтамасыз ету ж?не жеткізушілерді? ?ызмет к?рсетулерін та?дау мемлекеттік сатып алу саласында?ы ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намаларына с?йкес ж?ргізілетін болады. Білім беру ?йымдарыны? 90%-ыны? ?ажетті о?у ресурстары бар веб-сайты болады.

Негізгі ж?не бейінді орта мектепте о?ытылатын ?рбір п?н бойынша бір п?нге санды? білім беру ресурстарыны? (СБР) 30 бірлігі ?зірленетін болады.

Орта, техникалы? ж?не к?сіптік білім беру ?йымдарын санды? білім беру контентімен (?андай да бір а?паратты? ресурспен – м?тін, кескіндеу, ?уен, бейне, дыбыс ж?не т.б. толы?тыру (мысалы: интернет-сайт контенті) ашы? ?олжетімділікте толы? ?амтамасыз ету  (барлы?ы 25800 бірлік).

О?ытушыларды? жаса?ан электронды білім беру ресурстары (медиатекаларды бір орталы?тан ??ру ж?не ресурстармен толтыру)дамытылады.

О?у процесіне автоматтандыруды енгізу ?шін ?рбір білім беру ?йымы ?ажетті жабды?тармен жара?тандырылатын болады: компьютерді? жа?а т?рлері, КЖ?-?а ?ол жеткізу ж?не т.б.

?кімшілік, о?у ісі ж?ніндегі ме?геруші, м??алім, о?ушы, медициналы? ?ызметкер, кітапханашы ?шін функционалдар ?зірленуде.

О?ушы автоматтандырыл?ан ж?йеде жеке портфолиосын, к?нтізбесін, к?нделігін алып ж?реді. М??алім к?нтізбелік-та?ырыпты? жоспары бар электронды д?птерді, сынып журналын, хабарландыру сервистерін (алда болатын жоспарлы ж?не жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы о?ушыларды? ата-аналарына e-mail немесе sms хабарламалар, есептілік ж?не т.б. жіберу) толтыратын болады. О?ытушылы? ж?ктемені, саба? кестесін, ?лгерім мониторингі мен о?ушыларды? саба??а келуін, педагог ?ызметін, есептілікті ж?не т.б. о?у ісі ж?ніндегі ме?геруші ж?зеге асырады. Ж?йе ?кімшісі локальды ж?не ?аламды? есептеу желісін, телефон ж?йесі немесе дауыс поштасы ж?йесін ?оса ал?анда, к?п ?олданылатын компьютерлік ж?йені? ж?мыс істеп т?руына жауапты болады.

О?у процесін автоматтандыру кезе?-кезе?імен енгізіледі:

Бірінші кезе? – 2011 - 2015 жылдар;

Екінші кезе? – 2016 -  2020 жылдар.

Б?л "E-learning" білім ж?йесіні? болаша?ы на?ты уа?ыт режімінде м??алімдер, о?ушылар, ?кімшілікпен, ата-аналармен, ?йымдармен а?парат алмасу?а м?мкіндік беретін байланыс.

Электронды журнал ж?йесі мынандай м?нкіндіктерді ??райды:

-         ?р сынып ?шін саба? кестесін жариялау;

-         о?ушыны? к?нделігін енгізу;

-         ба?а ?ою;

-         ?лгерім анализі (статистикалы? график);

-         ?й тапсырмаларыны? жазылуы;

-         ?алдыр?ан к?ндерді ж?не ескертулерді тіркеу;

-          ата-ананы? sms байланысы;

-         e-mail ата-анамен байланыс;

-         мектептер арасында?ы,  о?ушыларды? ата-аналарымен

?арым –?атынас?а арнал?ан форум.

Б?л ж?йеде ата-аналар?а о?ушыларды? саба?та ал?ан ба?аларын, апта бойынша ба?аларын, саба? мерзімін, та?ырыбын к?ре алатын м?мкіндіктері беріледі.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««E – learning электронды о?у ж?йесін ?аза?стан Республикасы мектептеріне ендіру»»

Подстепный №1 ЖОББМ 


БАЯНДАМА

 Тақырыбы:

 «E – learning электронды оқу жүйесін

Қазақстан Республикасы мектептеріне ендіру»

 

Утегенов Сабит Батыргалиевич   информатика пәнінің мұғалімі

 

 
2016 жыл

Кіріспе.

«E-learning» электронды оқыту жүйесінің мақсаты.

Негізгі бөлім

1.     Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруда педагог мәртебесін арттыру.

2.     Электронды оқыту жүйесін қолға алу.

3.     Оқу процесін автоматтандыру.

4.     Электронды журнал жүйесінің мүмкіндіктері.

5.     «E-learning» білім жүйесінің болашағы, тәжірибелер, проблемалары.

Қорытынды.

XXI ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой-өрісі жоғары, жан-жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.

Еліміздің даму жолындағы жаңа белесі «E-learning» электронды оқыту жүйесін Қазақстан Республикасы мектептеріне енгізу. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында электрондық оқытудың мақсаты: Білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуді қамтамасыз ету. Ауыл және қала мектептеріндегі білім деңгейлерін теңестіру, ойлау қабілеті жоғары және технологиялық сауатты оқушыны дайындау.

Алға қойылған мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттерді шешу қажет:

-қойылған мақсатқа қол жеткізу- сыртқы ортаның ақпараттық кірігуін, білімді басқару тиімділігін, білім сапасын көтеру;

-қажетті нормативтік негізді жасау.

Электронды оқытуды енгізу бірқатар нормативтік құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етеді.

Дамыған елдерде кең тараған «E-learning» электронды оқыту жүйесін меңгере бастадық. Оның құқықтық және методологиялық базасы қалыптасуда. 44 білім беру ұйымында «E-learning» пилоттық жобасы басталды.  2012 жылдан олардың санын 537-ге жеткізіп, жылдамдығы жоғары (секундына 4-тен 10 Мбитк) Интернетпен қамтамасыз етіледі деп жоспарланған.

Өзекті міндеттердің бірі – білім саласы дамыған елдердің (Оңтүстік Корея, АҚШ, Ұлыбритания, Малайзия, Канада, Австралия және т,б) тәжірибесіне сүйеніп «E-learning» жүйесін және оқу ресурстарының контентін Қазақстан жағдайына бейімдеп, дамыту.

Мемлекеттік бағдарламаны іске асыруда педагог мәртебесін арттыруға ерекше көңіл бөлуде.  Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа Жолдауында педагогтар құрамының сапасын арттыруға ерекше көңіл бөле отырып, «Базалық педагогикалық білімнің стандартын, оқытушылардың біліктілігіне қойылатын талаптарды күшейту қажет»,- деп атап өтті.  Сондықтан жаңа модельге педагогикалық мамандықтарға абитуриенттерді қосымша іріктеу, жоғары оқу орындарында мұғалімдерді даярлау стандарттарын қайта қарау, бітірушілерді сертификаттау, біліктілікті арттыру жүйесі сияқты элементтер енуі тиіс  – деді ҚР Білім және ғылым министрі Б.Жұмағұлов  ҚР Білім және ғылым министрлігінің кеңейтілген алқа отырысындағы  сөйлеген сөзінде.

ҚР премьер-министрінің ресми сайтының хабарлауынша, Білім және ғылым министрлігі электрондық оқытуды енгізу бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.

Электрондық оқыту үдерісінің оқушыларды дайындау сапасына қатысты әлемдік тәжірибесі зерттеліп,  2011  жылдан бастап Қарағанды облысында, Алматы және Астана қалаларында 44 білім ошағында осы жоба қолға алынды. Ағымдағы жылы осы жүйеге 537 мектепті қосу, ал 2013 жылы - 900 мектепті қосу жоспарланған.

Шенеуніктің айтуынша, 2015 жылға қарай білім ошақтарының тең жартысы, ал 2020 жылға дейін -90% жуығы "E-learning" жүйесіне қосылатын болады. "E-learning" жүйесі енгізілгеннен кейін, оқу процесін басқару ауысады. Сандық білім ресурстарын қолдану оқушылардың сабақ процесіне, бағдарламаны игеруге деген ықыластарын арттырып, соның арқасында білімнің сапасы да арта түспек.

Негізгі міндеттер:

 -Білімді басқару жүйесін автоматтандыру;

- Білім беру үрдісін технологияландыру ;

 -Отандық цифрлық білім ресурстарының индустриясын құру үшін жағдай жасау.

 Жасалынған жұмыс түрлеріне тоқтала кетсек, курс өткізу үшін келесі нұсқаулар дайындалған:

-курстың оқу-тақырыптық жоспары;

-курс өткізу үшін таратпа материалдар.

Курс мазмұны нормативтік-құқықтық, мазмұндық және технологиялық модульдерден тұрады. Нормативтік-құқықтық модульде мынадай тақырыптар қарастырылған:

- Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жолдары;

         -Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына жолдауындағы басым бағыттар  2010-2015 жылдарға арналған электрондық оқыту жүйесінің тұжырымдамасы.

 Мазмұндық модульде:

 -Білім беруді модернизациялау факторы ретінде мектептің ақпараттық білім ортасын құру;

 -«Оқытуды басқару жүйесі (LMS)» ішкі жүйесінің қызметтеріне қойылатын талаптар;

 -Электрондық оқыту (e-learning) жүйесін енгізу бойынша эксперимент жүргізу әдістемесі;

 -Электрондық басқару міндеттерін жүзеге асырудың шарты – психологиялық-мониторингтік жүйе ;

 -Оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологиялар - тұлғаның ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру негізі;

         Электрондық оқыту жүйесін қолданушылардың өзара байланыстарын қамтамасыз етуде «Менің сабақтарым», «Менің бағдарламам», «Сандық білім ресурстары» модульдерін енгізу технологиясы қолданылады.

 Электрондық портфолио - пән мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығын қалыптастыру құралы болуы керек.

2012 жылы электронды оқыту жүйесінде жұмыс жасау үшін кадрларды даярлау бөлігінде жоғары, техникалық және кәсіптік білім берудің МЖМБС-на, электронды оқыту жүйесін міндетті пайдалану бөлігінде орта білім берудің МЖМБС-на өзгерістер енгізілген.

Электронды оқыту жүйесінде қолданылатын, электронды оқулықтарды және оқу-әдістемелік кешендерді  жасауға арналған талаптар, жүйені қолданушылардың жеке және ұжымдық жұмыстарының регламенті, техникалық регламенті (электронды оқытудың жүйесін  алып жүру және қолдану) әзірленеді және бекітіледі.

Педагогтердің ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (бұдан әрі – АКТ) – құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық қамтамасыз ету, электронды оқыту жүйесін пайдаланушыларды даярлау мен біліктілігін арттыру қажет.

         2011-2015 жылдар аралығында әрбір педагог білім берудің ақпараттық-коммуникациялық технологияларын қолдану мәселелері бойынша біліктілікті арттырудың апталық курсынан (республикалық, сондай-ақ педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын басқа да ұйымдар жанында) өтеді.

         Электронды оқыту  жүйесін ұйымдастыру жағынан қамтамасыз етуді қалалар мен облыстардың білім беру басқармаларының жанынан Білім берудегі жаңа технологиялардың өңірлік орталықтары жүзеге асыратын болады.

Электронды білім беруге арналған электронды ресурстармен және контенттермен қамтамасыз ету – «ҰАО» АҚ (Ұлттық ақпараттандыру орталығы).

2011 жылы Интернет жүйесіне білім беру ұйымдарының 44-і қосылып,

2012 жылы — 1556, 2013 жылы — 1871, 2014 жылы — 1800, 2015 жылы — 1969-ы қосылатын болады. Бірінші кезекте, ресурстық орталықтардың пилоттық бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін мектептер.

Кең жолақты қолжетімділікке (КЖҚ-ға) қосылу, электронды білім беру жүйесі үшін жабдықтармен қамтамасыз ету және жеткізушілердің қызмет көрсетулерін таңдау мемлекеттік сатып алу саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жүргізілетін болады. Білім беру ұйымдарының 90%-ының қажетті оқу ресурстары бар веб-сайты болады.

Негізгі және бейінді орта мектепте оқытылатын әрбір пән бойынша бір пәнге сандық білім беру ресурстарының (СБР) 30 бірлігі әзірленетін болады.

Орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын сандық білім беру контентімен (қандай да бір ақпараттық ресурспен – мәтін, кескіндеу, әуен, бейне, дыбыс және т.б. толықтыру (мысалы: интернет-сайт контенті) ашық қолжетімділікте толық қамтамасыз ету  (барлығы 25800 бірлік).

Оқытушылардың жасаған электронды білім беру ресурстары (медиатекаларды бір орталықтан құру және ресурстармен толтыру)дамытылады.

Оқу процесіне автоматтандыруды енгізу үшін әрбір білім беру ұйымы қажетті жабдықтармен жарақтандырылатын болады: компьютердің жаңа түрлері, КЖҚ-ға қол жеткізу және т.б.

Әкімшілік, оқу ісі жөніндегі меңгеруші, мұғалім, оқушы, медициналық қызметкер, кітапханашы үшін функционалдар әзірленуде.

Оқушы автоматтандырылған жүйеде жеке портфолиосын, күнтізбесін, күнделігін алып жүреді. Мұғалім күнтізбелік-тақырыптық жоспары бар электронды дәптерді, сынып журналын, хабарландыру сервистерін (алда болатын жоспарлы және жоспардан тыс жиналыстар мен кездесулер туралы оқушылардың ата-аналарына e-mail немесе sms хабарламалар, есептілік және т.б. жіберу) толтыратын болады. Оқытушылық жүктемені, сабақ кестесін, үлгерім мониторингі мен оқушылардың сабаққа келуін, педагог қызметін, есептілікті және т.б. оқу ісі жөніндегі меңгеруші жүзеге асырады. Жүйе әкімшісі локальды және ғаламдық есептеу желісін, телефон жүйесі немесе дауыс поштасы жүйесін қоса алғанда, көп қолданылатын компьютерлік жүйенің жұмыс істеп тұруына жауапты болады.

Оқу процесін автоматтандыру кезең-кезеңімен енгізіледі:

Бірінші кезең – 2011 - 2015 жылдар;

Екінші кезең – 2016 -  2020 жылдар.

 

Бұл "E-learning" білім жүйесінің болашағы нақты уақыт режімінде мұғалімдер, оқушылар, әкімшілікпен, ата-аналармен, ұйымдармен ақпарат алмасуға мүмкіндік беретін байланыс.

Электронды журнал жүйесі мынандай мүнкіндіктерді құрайды:

-         әр сынып үшін сабақ кестесін жариялау;

-         оқушының күнделігін енгізу;

-         баға қою;

-         үлгерім анализі (статистикалық график);

-         үй тапсырмаларының жазылуы;

-         қалдырған күндерді және ескертулерді тіркеу;

-          ата-ананың sms байланысы;

-         e-mail ата-анамен байланыс;

-         мектептер арасындағы,  оқушылардың ата-аналарымен

қарым –қатынасқа арналған форум.

Бұл жүйеде ата-аналарға оқушылардың сабақта алған бағаларын, апта бойынша бағаларын, сабақ мерзімін, тақырыбын көре алатын мүмкіндіктері беріледі.

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«E – learning электронды о?у ж?йесін ?аза?стан Республикасы мектептеріне ендіру»

Автор: ?тегенов С?бит Батыр?али?лы

Дата: 29.01.2016

Номер свидетельства: 284851


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства