kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?ПАРАТТЫ? – КОММУНИКАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП О?УШЫЛАРДЫ? БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?ПАРАТТЫ? – КОММУНИКАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП О?УШЫЛАРДЫ? БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Елбасыны? «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан» атты жолдауында: «Біз б?кіл еліміз бойынша ?лемдік стандарттар де?гейінде сапалы білім беру ?ызметін к?рсетуге ?ол жеткізуіміз керек, «Он-лайн т?сілінде о?ыту т?жірибесін дамытып, елімізде о?у теледидарын ??ру ?ажет» білім беру ж?йесі жа?а педагогикалы?  технология?а негізделуін ж?не а?паратты? ??ралдарды? ке?інен ?олдануын ?ажет етеді.

          А?паратты? – коммуникациялы? технологияны? келешек ?рпа?ты? жан-жа?ты білім алуына, іскер ?рі талантты, шы?армашылы?ы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалы?, психологиялы? жа?дай жасау ?шін де тигізер пайдасы мол.

         ?о?амны? а?парттандырылуы білім беруге ?ойылатын талаптарды да ?згертеді. Білім беру саласыны? ?ызметкерлеріні? міндеті а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалана отырып, баланы? рухани м?мкіндігін дамыту, білім беру, т?рбиелеу, оларды? ?зіндік ж?мыс жасау ?абілетіні? дамуына м?мкіншілік жасау. Сонымен бірге а?паратты?-коммуникациялы? технологиялар білім беру саласыны? ?ызметкерлеріні? шы?армашылы? ізденіс ?абілетін дамыту?а, жа?а педагогикалы? технологияларды жете ме?геруге, маманды? шеберлігін ?алыптастыру?а ы?палын тигізеді.

А?паратты?-коммуникациялы? технологиялар – м??алімні? м?мкіндігін жо?арылататын ??рал.

XXI ?асырда а?параттан?ан ?о?ам ?ажеттілігін ?ана?аттандыру ?шін білім беру саласында т?мендегідей міндеттерді шешу к?зделіп отыр:

 • компьютерлік техниканы интернет, компьютерлік желі, электронды? ж?не телекоммуникациялы? ??ралдарды
 • интерактивті  ??ралдарды
 • электронды? о?улы?тарды о?у ?рдісіне

тиімді пайдалану ар?ылы білім сапасын к?теру. Я?ни, жа?а а?паратты? –коммуникациялы? технологиялар - бiлiм беру iсiнде а?параттарды даярлап, оны бiлiм алушы?а беру процесi. Б?л процестi icкe асыруда?ы негiзгi ??рал компьютeр ж?не интербелсенді та?та болып табылады. Интерактивті та?та - бiлiм беру iсiндегi б?рын шешiмiн таппай келген жа?а, ты? дидактикалы? м?мкіндіктерді шешуге м?мкiндiк беретiн аса ма?ызды ??рал.

А?паратты? ?о?амны? негізгі талабы – о?ушылар?а а?паратты? білім негіздерін беру, логикалы? – ??рылымды? ойлау ?абілеттерін дамыту, а?паратты? технологияны ?зіндік даму мен оны іске асыру ??ралы ретінде пайдалану да?дыларын ?алыптастырып, а?паратты? ?о?ам?а бейімдеу. Демек, а?паратты?

бірліктерді? білімге айналуы ?лемні? ж?йелік – а?паратты? бейнесін о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттері мен ??ндылы? ба?дарларын дамыту ар?ылы ?алыптастыруды к?здейтін, адамны? д?ниетанымыны? ??рамдас б?лігі болып табылатын интеллектуалды дамуды ?алыптастыруды? бір жолы.

 

Компьютерді? м?мкіндіктерін психологиялы? ж?не дидактикалы? т?р?ыда талдап, керек кезінде педагогикалы? талаптар?а сай ?олдану, ішкі тиімділігіне к??іл б?лу м??алімні? шеберлігі болып табылады. Компьютерді? графикалы? м?мкіндігі жа?а саба?ты бояулы суреттермен, тірек сызбалармен, кестелермен ме?гертуге жол ашады. Компьютерді м??алім ?рт?рлі ма?л?маттар, ?осымша а?параттар беру ?шін к?рнекі ??рал ретінде пайдалана алады. Электронды? о?улы?тарды енгізу уа?ыт ?немдейді, м??алім араласпай-а? о?ушылар ?здері ме?геруге тиісті а?параттар беріледі. Сонымен ?атар а?паратты?-коммуникациялы? технологиялар – м??алімні? ?з ж?мыстарыны? ?дістері мен ?йымдастыру т?рлерін т?бегейлі ?згертуге, о?ушыларды? жеке ?абілеттілігін дамыту?а, о?уда?ы п?наралы? байланысты к?шейтуге, о?у процесін ?йымдастыруды ?немі жа?артып отыру?а м?мкіндік береді. А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды? негізгі ерекшелігі м??алімдер мен о?ушылар?а ?з бетімен ж?не бірлесіп шы?армашылы? ж?мыс істеуге м?мкіншілік ту?ызады.

         А?параттандырыл?ан ?о?амны? талабына сай м??алім де, о?ушы да жа?аша к?з?арасты, тере? ойлы болуы керек. Сонды?тан заман талабына сай жас ?рпа?ты к?кірегі ояу, ізденімпаз, ?зіндік шы?армашылы? ж?мыспен айналыса алатын д?режеге жеткізуіміз керек.

         Жа?а технологияларды тиімді ?олдана отырып, білім сапасын арттыру, о?ушыларыны? шы?армашылы? ?абілетін дамыту.

         Информатика п?ні м??алімдеріні? негізгі міндеттері:

 • О?у ?рекетін о?ушылар?а игерту, компьютерді еркін ме?герту;
 • Информатика п?ні м??алімдеріні? жа?а педагогикалы? технологиялар туралы білімін жетілдіру;
 • Жа?а технологияларды о?у ?рдісіне енгізу ар?ылы о?ушыларды? білім   сапасын арттыру;
 • Интернетпен, интерактивті та?таны шы?армашылы?, ?ылыми ж?мыстар жасау, ба?адарламалар жасау.

О?у ?рекетіні? ?зіне т?н ерекшеліктері мен ба?ытыны? дамуына кем дегенде

т?рт жа?дай ы?пал етеді. Олар: біріншіден, ?ылымны? даму де?гейі; екіншіден, ?о?амны? ?скеле? талабыны? о?ушылар?а ?ылыми білім беруді ?ажетсінуі; ?шіншіден, на?тылы ?о?амны? материалды? м?мкіншілігі; т?ртіншіден, психология-педагогика  ?ылымыны? даму де?гейі. Олай болса, бізді? ?лемні? б?секеге барынша ?абілетті елу елді? ?о?амдасты?ына кіруге дайынды? барысында о?ушылар?а нені, неге, ?ашан, ?айда ж?не ?алай ?йрету негізгі м?селе болып отыр. Сонды?тан, ?азіргі білім мен т?рбие беруді? жалпы мазм?ны мынадай ?ш ба?ытта?ы м?селені ?амтитынды?ын к?руге болады.

Олар: 1. Еркін т?л?аны ?алыптастыру.

          2. Рухани т?л?аны ?алыптастыру.

          3. Адамгершілігі мол т?л?аны ?алыптастыру.

          ?аза?стан Республикасыны? білім беру ж?йесінде со??ы жылдары жасалып жат?ан о? ?згерістер педагогика ?ауымдасты?ына жа?а ?асыр о?ушысын ?алыптастыру міндетін ж?ктеп отыр.

?Р 2015 жыл?а дейінгі білім беруді дамыту т?жырымдамасында: «Елімізді? болаша? ?рпа?ы инновациялы?, а?паратты? технологияларды ме?геруге лайы? зерек те білімді, б?секелестікке ?абілетті болу керек» - деп к?рсетілген. Сонды?тан ?о?ам талабына сай, сол ?о?амды к?ркейтетін, дамытатын жастар т?рбиелеу е? ма?ызды м?селе екендігі, оны ж?зеге асыру тетігіндегі е? ма?ызды буын-жалпы білім беретін орта мектептер екендігі ай?ын. Білім беру ж?йесіні? ?лемдік ке?істікте кіріктірілуі, б?кіл ?лемдік ке?істікте кіріктірілуі, б?кіл ?лемдік ?о?амды? ??нды ой-пікірлерді ме?геру ?ажеттілігін талап етеді. Демек, е? ?зекті м?селе –білім сапасы ?лемдік стандарт?а сай болуы керек.

Т?жiрибе ж?зiнде д?лелденгендей. «Он-лайн режимінде ?БТ-?а дайындалуды? тиімді жолдары» та?ырыбында?ы облысты? семинарында

10 «?» сыныбында «Microsowt PowerPoint. Шы?армашылы? ж?мыс» та?ырыбында ?ала?а ашы? саба? ?ткіздім.

Саба?ты? та?ырыбы: Презентация ж?не Microsoft Power Point ба?дарламасында

                                                 ж?мыс істеу принципін т?сіндіру.

Білімділік:   Microsoft Power Point ба?дарламасымен   жаса?ан  ж?мысымызды о?ушыларды? ойлау    ?абілеттерін,  танымды? белсенділіктерін,  п?нге деген  ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Дамытушылы?:  О?ушыларды шы?армашылы??а баулу.  Оларды? шы?армашылы? сауаттылы?ын ж?не компьютерлік шеберлігін дамыту.

Т?рбиелік :  О?ушыларды? ойлау ?абілеттерін    кемелдендіру,   а?паратты?   м?дениеттілікке т?рбиелеу

Саба?ты? барысы:

 1. ?йымдастыру кезе?і
 2.  Ба?ылау с?ра?тары
 3. Электронды? о?улы?пен ж?мыс
 4. Жаса?тама ж?не ?алыптарды ?олдану(тапсырмалар орындау)

                   

 

 

Просмотр содержимого документа
«А?ПАРАТТЫ? – КОММУНИКАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП О?УШЫЛАРДЫ? БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ »

АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНЫП ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Тараз қаласы. № 47 орта мектеп

Узбекова Айман Медербековна



Елбасының «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты жолдауында: «Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек, «Он-лайн тәсілінде оқыту тәжірибесін дамытып, елімізде оқу теледидарын құру қажет» білім беру жүйесі жаңа педагогикалық технологияға негізделуін және ақпараттық құралдардың кеңінен қолдануын қажет етеді.

Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы мол.

Қоғамның ақпарттандырылуы білім беруге қойылатын талаптарды да өзгертеді. Білім беру саласының қызметкерлерінің міндеті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, баланың рухани мүмкіндігін дамыту, білім беру, тәрбиелеу, олардың өзіндік жұмыс жасау қабілетінің дамуына мүмкіншілік жасау. Сонымен бірге ақпараттық-коммуникациялық технологиялар білім беру саласының қызметкерлерінің шығармашылық ізденіс қабілетін дамытуға, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгеруге, мамандық шеберлігін қалыптастыруға ықпалын тигізеді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – мұғалімнің мүмкіндігін жоғарылататын құрал.

XXI ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп отыр:

 • компьютерлік техниканы интернет, компьютерлік желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды

 • интерактивті құралдарды

 • электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне

тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру. Яғни, жаңа ақпараттық –коммуникациялық технологиялар - бiлiм беру iсiнде ақпараттарды даярлап, оны бiлiм алушыға беру процесi. Бұл процестi icкe асырудағы негiзгi құрал компьютeр және интербелсенді тақта болып табылады. Интерактивті тақта - бiлiм беру iсiндегi бұрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк беретiн аса маңызды құрал.

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Демек, ақпараттық

бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік – ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы.


Компьютердің мүмкіндіктерін психологиялық және дидактикалық тұрғыда талдап, керек кезінде педагогикалық талаптарға сай қолдану, ішкі тиімділігіне көңіл бөлу мұғалімнің шеберлігі болып табылады. Компьютердің графикалық мүмкіндігі жаңа сабақты бояулы суреттермен, тірек сызбалармен, кестелермен меңгертуге жол ашады. Компьютерді мұғалім әртүрлі мағлұматтар, қосымша ақпараттар беру үшін көрнекі құрал ретінде пайдалана алады. Электрондық оқулықтарды енгізу уақыт үнемдейді, мұғалім араласпай-ақ оқушылар өздері меңгеруге тиісті ақпараттар беріледі. Сонымен қатар ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – мұғалімнің өз жұмыстарының әдістері мен ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушылардың жеке қабілеттілігін дамытуға, оқудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, оқу процесін ұйымдастыруды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі ерекшелігі мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс істеуге мүмкіншілік туғызады.

Ақпараттандырылған қоғамның талабына сай мұғалім де, оқушы да жаңаша көзқарасты, терең ойлы болуы керек. Сондықтан заман талабына сай жас ұрпақты көкірегі ояу, ізденімпаз, өзіндік шығармашылық жұмыспен айналыса алатын дәрежеге жеткізуіміз керек.

Жаңа технологияларды тиімді қолдана отырып, білім сапасын арттыру, оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту.

Информатика пәні мұғалімдерінің негізгі міндеттері:

 • Оқу әрекетін оқушыларға игерту, компьютерді еркін меңгерту;

 • Информатика пәні мұғалімдерінің жаңа педагогикалық технологиялар туралы білімін жетілдіру;

 • Жаңа технологияларды оқу үрдісіне енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру;

 • Интернетпен, интерактивті тақтаны шығармашылық, ғылыми жұмыстар жасау, бағадарламалар жасау.

Оқу әрекетінің өзіне тән ерекшеліктері мен бағытының дамуына кем дегенде

төрт жағдай ықпал етеді. Олар: біріншіден, ғылымның даму деңгейі; екіншіден, қоғамның өскелең талабының оқушыларға ғылыми білім беруді қажетсінуі; үшіншіден, нақтылы қоғамның материалдық мүмкіншілігі; төртіншіден, психология-педагогика ғылымының даму деңгейі. Олай болса, біздің әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қоғамдастығына кіруге дайындық барысында оқушыларға нені, неге, қашан, қайда және қалай үйрету негізгі мәселе болып отыр. Сондықтан, қазіргі білім мен тәрбие берудің жалпы мазмұны мынадай үш бағыттағы мәселені қамтитындығын көруге болады.

Олар: 1. Еркін тұлғаны қалыптастыру.

2. Рухани тұлғаны қалыптастыру.

3. Адамгершілігі мол тұлғаны қалыптастыру.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде соңғы жылдары жасалып жатқан оң өзгерістер педагогика қауымдастығына жаңа ғасыр оқушысын қалыптастыру міндетін жүктеп отыр.

ҚР 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында: «Еліміздің болашақ ұрпағы инновациялық, ақпараттық технологияларды меңгеруге лайық зерек те білімді, бәсекелестікке қабілетті болу керек» - деп көрсетілген. Сондықтан қоғам талабына сай, сол қоғамды көркейтетін, дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екендігі, оны жүзеге асыру тетігіндегі ең маңызды буын-жалпы білім беретін орта мектептер екендігі айқын. Білім беру жүйесінің әлемдік кеңістікте кіріктірілуі, бүкіл әлемдік кеңістікте кіріктірілуі, бүкіл әлемдік қоғамдық құнды ой-пікірлерді меңгеру қажеттілігін талап етеді. Демек, ең өзекті мәселе –білім сапасы әлемдік стандартқа сай болуы керек.

Тәжiрибе жүзiнде дәлелденгендей. «Он-лайн режимінде ҰБТ-ға дайындалудың тиімді жолдары» тақырыбындағы облыстық семинарында

10 «Ә» сыныбында «Microsowt PowerPoint. Шығармашылық жұмыс» тақырыбында қалаға ашық сабақ өткіздім.

Сабақтың тақырыбы: Презентация және Microsoft Power Point бағдарламасында

жұмыс істеу принципін түсіндіру.

Білімділік: Microsoft Power Point бағдарламасымен жасаған жұмысымызды оқушылардың ойлау қабілеттерін, танымдық белсенділіктерін, пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Дамытушылық: Оқушыларды шығармашылыққа баулу. Олардың шығармашылық сауаттылығын және компьютерлік шеберлігін дамыту.

Тәрбиелік : Оқушылардың ойлау қабілеттерін кемелдендіру, ақпараттық мәдениеттілікке тәрбиелеу

Сабақтың типі: Білік пен дағдыны қалыптастыру.

Оқыту формалары: жеке, топтық, ұжымдық.

Пәнаралық байланыс: Математика, қазақ тілі

Сабақтың көрнекілігі: Компьютерлер, слайдтар, интерактивті тақта

Сабақтың барысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңі

 2. Бақылау сұрақтары

 3. Электрондық оқулықпен жұмыс

 4. Жасақтама және қалыптарды қолдану(тапсырмалар орындау)

5. Power Point бағдарламасында презентацияны басқарудың

қосымша мүмкіндіктері.

 1. Шығармашылық тапсырма

 2. Өзін -өзі тексеру (тест)

 3. Бағалау.

9. Үйге тапсырма.

Бүгінгі сабақта оқушылар өздерінің еңбектерін демонстрациялап, ЭЕМ принциптерін дәлелдеп бермекші. «Машина атқарушы. Адам – ойлаушы». Олай болса, Адамзат ақылына барлық дүние тәуелді.

Пуск Программы Microsoft Office Microsoft Power Point




1- кезең. Бақылау сұрақтары

 1. Microsoft Power Point бағдарламасы қалай іске қосылады?

 2. Microsoft Power Point бағдарламасының қандай мүмкіндіктері бар?

 3. Автомазмұн шебері қалай қосылады?

 4. Презентация дегеніміз не?

 5. Бос презентация қалай құрылады?

 6. Слайдпен жұмыс істеудің қандай режимдері бар?

 7. Слайдтарды қалай баспаға береміз?

 8. Саймандар тақтасы не үшін қажет? Оларды көрсетпей экраннан алып тастауға бола ма?

 9. Презентация слайдтарын шаблон көмегімен қалай безендіруге болады?

 10. Слайд ауысуы қалай орындалады?

2- кезең. Электрондық оқулықпен жұмыс

3- кезең. Жасақтама және қалыптарды қолдану

№2 тапсырма №3 тапсырма






№ 4 тапсырма № 5 тапсырма






№ 6 тапсырма № 7 тапсырма

№ 8, 9, 10 тапсырмаларды орындау

4 кезең. Power Point бағдарламасында презентация басқарудың қосымша мүмкіндіктері.

5- кезең. Шығармашылық тапсырма

1. «Абай – дана, Абай дара, қазақта».

2. «Қарапайым қазақтың бір баласы

Қаныш ата адамзат ғұламасы»

Тақырыптарында презентациялар демонстрациялайды және сабақ соңында принтерге шығарады. Интернетті пайдалануға және суреттерді сканерлеуге болады.

 1. Тақырыбы

 2. Өмірбаяны мен шығармашылығы

 3. Шығарған өлеңдері

 4. жас ұрпақты тәрбиелеудегі тілектері

 5. Әндері

6- кезең. Өзін -өзі тексеру

Бағалау.

Оқушылардың білім сапасының тест тапсырмасының қорытындысы


Оқушылардың

саны


«5»


«4»


«3»


«2»


Тест қорытындысы

14

5

4

5


-

55%

Сабақты қорытындылау. Бүгін міне жаңа мүмкіндіктермен таныстық, олардың көмегімен презентацияны басқаруды үйрендік. Өмірде осы білімдеріңді қолдана аласыңдар ғой деп ойлаймын

Үйге тапсырма: Қайталау . Power Point бағдарламасында презентацияны басқарудың қосымша мүмкіндіктері.


Ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы  тағы бір мүмкіндігі – ол электронды оқулық. Электрондық оқулық -  бұл дидактикалық әдіс – тәсілдер мен ақпараттық технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электронды оқулықпен оқыту  оқытушының оқушымен  жеке жұмыс істегендей болады. Электрондық оқулық тек қана оқушы үшін емес, мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы да болып табылады.

Жалпы  оқушылардың  ақпараттық технология негіздерінен алған білімі арқылы:

1. Оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, құлшынысы оянады.

2. Шығармашылық қабілеттері артады.

3. Жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады.

4.Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланды.

5. Компьютерлік сауатты болуға үйренеді.


Елбасы Н.Назарбаев «Болашақта еңбек етіп,өмір сүретіндер-бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндеттер ауыр» деген болатын.

Қорыта айтқанда, әр технологияны қолдану арқылы белгілі бір

жетістіктерге жете аламыз. Болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесін ізгілендіру, инновациялық үрдісте тиімді қолдану қазіргі заман талабы.

”Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім” деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, білім беру саласында оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, жас ұрпаққа заман талабына сәйкес білім беру мүмкін емес. Осы мақсаттарды жүзеге асырудың алғы шарты – оқу-тәрбие жұмысын басқаруды әрі жүйелі жоспарлай білу, сол жоспарды жүзеге асыру.Біздің жалпы білім беретін орта мектеп жұмысында инновациялық процесті жобалау және бағдарлы білім берудегі мақсатымыз – шығармашылық ізденістегі ұстаздар қатарын толықтыру, білім беру мен оқыту әдістемесін жаңа технологиялармен байыту, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті жеке тұлғасын тәрбиелеу болып табылады.





















Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы».

 2. «Информатика негіздері» журналдары.

 3. Интернет желісі

 4. Инфоматикадан 30 сабақ. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., А.Б.Дәулетқұлов.

Алматы ЖТИ. 2005.

 1. Жалпы информатика. С. Симонович, Г. Евсеев- Москва: «АСТ-ПРЕСС»

 2. «Мұғалім KZ» журналы













Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Узбекова Айман Медербековна

Дата: 28.11.2014

Номер свидетельства: 136720

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства