kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?паратты? коммуникативтік технологияны пайдаланып информатика п?ніне о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?паратты? коммуникативтік технологияны пайдаланып информатика п?ніне о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру.

Елбасымызды? 2011жыл?ы «Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз»  халы??а жолдауында  2015 жыл?а ?арай білім беру ?йымдарыны? 50 пайызы электронды о?улы?ты пайдаланып, 2020 жыл?а ?арай оны? саны 90 пайыз?а артады, - деген.
Жо?арыда атап ?ткендей, ?лемдік а?паратты? білім ке?істігіні? де?гейінде Республика мектептерін к?теруді? тиімді жолы- білім беру саласын толы?тай а?параттандыру. ?аза?стан Республикасыны? білім туралы За?ында білім беру ж?йесін а?параттандыру осы салада?ы мемлекеттік саясат негізінде аны?талынып, осы ж?йедегі басты міндеттерді? біріне айналып отыр.
?аза?стан Республикасы Президентіні? 1997 жыл?ы 22 ?ырк?йектегі №6345 ?кімімен бекітілген «Орта білім беру ж?йесін а?параттандыруды? Мемлекеттік ба?дарламасы» мектептегі білім беруді а?параттандыру процесіне негіз ?алады.
Орта білім беру ж?йесін а?параттандыруды? негізгі ма?саты о?ушыларды? а?паратты? м?дениетін ?алыптастыру. Осы ма?сатты орындау барысында о?ушыларды? а?паратты? м?дениетін ?алыптастыруда жа?а ?дістерді ?олдану ?ажеттілігі туындап отыр.
Б?гінгі к?нні? ?зекті м?селесі адам ресурстарын арттыруды? ?станымдарын, шы?армашылы? ойлауды ?алыптастыруды? теориясын басшылы???а ала отырып ?лемдік б?секелестікке лайы?ты жа?а т?л?аны субъект ретінде т?рбиелеу болып отыр. «Субъектілік» ??ымыны? мазм?ны о?ытуды? ж?йесіне жа?а к?з?араспен ?арауды талап етеді. ?азіргі даму кезе?і білім беру  ж?йесіні? алдына ?сіп келе жат?ан жеке т?л?аны субъект  ретінде жан-жа?ты дамыту м?селесін ?ойып отыр. ?азіргі о?ушы:
•    Шыдамды, тап?ыр;
•    Дарынды, белсенді;
•    Ізденімпаз, талапты;
•    ?з алдына ма?сат ?оя білетін болуы керек.
Бізді? ?о?амымыз дамуды? жа?а кезе?іне к?шіп келеді, б?л кезе? 
а?паратты? кезе?, я?ни компьютерлік техника мен о?ан байланысты барлы? а?паратты? коммуникациялы? технологиялар педагог ?ызметіні? барлы? салаларына кірігіп, оны? таби?и ортасына айналып отыр. «Білім берудегі АКТ» ??ымы  «о?ытуды? жа?а а?паратты? технологиялары»,  «компьютерлік о?ыту технологиялары» ж?не т.б, тіркестермен ты?ыз байланысты.
Ж?мысты? ?зектілігі: ХХІ ?асырды? ?р минутын ?ойып, ?р секундына жа?алы?тар легі ашылып жат?ан кезде, б?гінгі к?н с?ранысына сай о?ушыларды   а?паратты? коммуникативтік технологияны пайдалана отырып о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру.
Зерттеу п?ні: Информатика
Зерттеу міндеттері:
•    А?паратты? технологияны ?олдану ерекшеліктерін аны?тау;
•    О?ушыларды? шы?армашылы? белсенділіктері мен ойлау ?абілетін дамыту жолдарын аны?тау;
•    А?паратты? коммуникативтік технология негізінде жеке т?л?аны ?алыптастыруды дамыту. О?ушы?а жан-жа?ты тере? білім беру ма?сатында баланы о?ыта  отырып, ?з бетінше шешім ?абылдау?а да?дыландыру. О?ушыны? бас?а да п?ндермен компьютерді байланстыра алуы, компьютермен бірге п?нге ?ызы?ушылы?ыны? оянуы, белсенділігіні? артуы. ?з бетінше ж?мыс жасау ?абілетін, логикалы? ойлау ?абілетін арттыру, та?ырып бойынша компьютерді пйдаланып т?рлі сызбалар, фигуралар салу ?лгілерін, есептей алу ?лгілерін дамыту.
Зерттеу ма?саттары: Жа?а ?о?ам талабына сай а?паратты? коммуникативтік технологияны пайдалану ар?ылы о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін арттыру.

 Е? алдымен А?паратты? м?дениет деген не?
Осы с?ра??а жауап беріп ?тейін. А?паратты? м?дениет дегеніміз тек компьютермен д?рыс ж?мыс істей білу емес, кез-келген а?парат к?зін – аны?тамалы?тарды, с?здіктерді, энциклопедияларды, к?ліктерді? ж?ру кестелерін, теледидар ба?дарламаларын т.с.с д?рыс пайдалана білу деген с?з. А?паратты? м?дениет – б?л ??гімелесе білу, теледидар, хабар  (Интернетті) тал?амды т?рде ?арау немесе ?арамау, алын?ан м?ліметті ой елегінен ?ткізіп, талдай білу ж?не де ?згелерді? еркіндігіне ?сер ететін жа?дайларда ?з еркіндігі?ді шектей білу.
Б?л  ма?ызды м?селені шешу м??алімге, оны? о?ытуды? ма?саттары мен шарттарына сай жа?а технологиялар мен ?дістемелерді ?олдана білуге тікелей байланысты. Я?ни, б?гінгі та?да математика п?ні м??алімдеріні? к?сіби ??зырлылы?ы ??рылымынан о?ытуды? а?паратты? –коммуникациялы? технологиялары ерекше орын алады. 
              Мен мультимедиялы? к?мекші ??ралдармен ж?мыс істей отырып, саба?ты? формаларын т?рлендіру ар?ылы, я?ни к?рнекілік, ?дістемелік, аудио ж?не бейнематериалдар ?олданамын.
М?ндай ж?мыс саба?ты? келесі кезе?дерінде іске асырылады:
-    ?й ж?мысын тексеруде;
-    жа?даятты шешкенде;
-    жа?а саба?ты т?сіндіргенде;
-    саба? барысында о?ушыларды? білімдерін тексеруде.
Компьютерлік формада?ы ба?ылау саба?тары – о?ушыларды? білімдерін тест т?рінде тексеруді? бір т?рі. М?ндай саба?тар ар?ылы о?ушылар ?з ба?аларын бірден біледі (компьютер к?рсетеді).
А?паратты? коммуникативтік технология саба??а дайындалуда ?осымша а?паратты іздеуді ке?ейтеді. Интернетті? іздеу ж?йесі ар?ылы ?ызы?ты о?и?алар, ?мірбаянды? материалдар, фото??жаттар, к?рнекіліктер табылады. ?рине к?п ж?мыстар тексеруді, т?зетуді талап етеді. Мен м?ндай ж?мыстарды толы?ымен пайдалануды ?олдамаймын, біра? кейбір м?ліметтер саба??а дайындалу барысында ?дістемелік жа?ынан к?мек береді.
Сонымен, о?у ж?йесінде а?паратты? технологияларды ?олдану – келесі н?тижені береді:
•    Электронды о?улы?тармен ж?мыс істеуге ?йрету.
•    Интернет желісінен ал?ан а?паратты тиімді ?олдану?а ?йрету,
•    А?паратты? технологиялар ар?ылы, білім сапасын к?теру,
•    О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру,
•    А?паратты? м?дениетті дамыту,
•    ?рбір м??алімні? шы?армашылы? м?мкіндігін ашу, 
•    Саба?та уа?ытты ?немдеу,
Саба?ты? ?ызы?ты да т?сінікті болуы м??алімні? шеберлігі мен ізденімпазды?ына тікелей байланысты. Интернет желісінде ж?мыс істеу де о?ушыларымыз?а ?лемдік білім мен ?ылым жетістігінен хабардар болып , оны игеруіне шексіз м?мкіндіктер ашатыны ха?. ?азіргі заман?ы дамытуды? талаптарына лайы? а?паратты?-компьютерлік технологияларсыз жо?арыда айтыл?андарды шешу м?мкін емес. 
Компьютермен ж?мыс м??алімге балалар ?жымын ?алыптастырып, ?ндемейтін т?йы? балаларды белсенді ж?мыс жасаттыруда ?лкен к?мек береді. Шынында да, бала ?шін ?азіргі заманда компьютер - ?мір с?руді? белсенді формасы, сол ар?ылы олар кейбір программаларда компьютер о?ушыны? ?з ба?асын ?ойып береді. К?нделікті саба?тан кейін ?з ойларын б?лісіп жатады. Міне осы ма?сатта о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ояту, ?азіргі заманны? с?ранысы болып т?р?ан   а?паратты?-комуникациялы? технологияларды пайдалану ар?ылы білім беру де?гейін к?теру.
?стазды? шы?армашылы? ж?мысы е? алдымен саба??а даярлы?тан басталады. Саба?ты? ?з м?нінде ?туі ?стазды? біліміне, ?йымдастыру ?абілетілігіне, я?ни шеберлігіне байланысты. О?ушыларды? шы?армашылы? даралы?ын ?алыптастыру ?шін, о?ушыны? дайынды? де?гейін, ынтасын ж?не ?абылдау жылдамды?ын ескеру ар?ылы жа?а материалды о?ытуды процесіне жа?а а?паратты? технологияны? м?мкіндіктерін пайдалан?ан д?рыс. «?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиямен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет»  деп [1] , Елбасы атап к?рсеткендей, жас ?рпа??а білім беру жолында а?паратты? технологияны о?у ?рдісіне о?тайландыру мен тиімділігін арттыруды? ма?ызы зор.
 Саба?тарымда  а?паратты? коммуникациялы? технологияларды ?олданып, келесі н?тижелерге ?ол жеткіздім
-А?паратты? технологиялар ар?ылы, білім сапасы к?терілді;
-О?ушыларды? п?нге ?ызы?ушылы?ы артты.
-А?паратты? м?дениет дамыды;
-Саба?та уа?ыт ?немді пайдаланылды
-О?ушыларды? коммуникативтік ?абілеттері дамыды.
Біріккен ?лттар ?йымыны? шешімімен «ХХІ ?асыр – а?параттандыру ?асыры» деп аталады. ?аза?стан Республикасы ?ылыми - техникалы? прогресті? негізгі белгісі – ?о?амды а?параттандыру?а болатын жа?а кезе?ге енді. ?о?ам м??алімнен жо?ары білімді, сапалы маман болуымен ?атар жан-жа?ты, ?о?ам жа?дайында ?мірге толы??анды адам т?рбиелеуді талап етеді. ?р м??алім заман талабына сай білім беруде шы?армашылы?пен айналысып, о?у-т?рбие процесінде жа?а технологияны шебер ?олдан?анда ?ана білімі мен білігі жо?ары жетекші т?л?а т?рбиелеп шы?а алады.
Жалпы информатика п?ні о?ушыларды? ?орша?ан ?лем туралы білімін логикалы? фактормен байланыстыру, о?ушыны? логикалы? ойлау ?абілеттерін дамыту м?мкіндіктерін ашады. Информатика саба?ында о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру ма?сатында ойын элементтерін д?рыс пайдалану о?ушыларды? ой - ?рісін ке?ейтеді ж?не танымды? белсенділігін арттырады. Біра? ойынды о?у процесіне ?немі пайдалану ж?не ?за? уа?ыт алатындай етіп созу?а болмайды.
?жымды? ойындар о?ушыларды? ?жыммен ?арым – ?атынасын жетілдіріп, ?йымшылды??а т?рбиелеу ма?сатын к?здейді. Ойын барысында?ы о?ушыларды? ?рекеті досты?, жолдасты?, ?зара т?сініктік ?атынастарды ?алыптастыру?а ?сер етеді. Сонымен ?атар саба?та ойын элементтерін ?олдану ?рі білімділік, ?рі т?рбиелік ма?саттарымен ?штастырылады. Саба? жоспарын ойластыр?ан кезде, бас?а ?рекеттер сия?ты саба?та?ы ойын ?рекеті де белгілі бір ма?сат?а негізделіп, о?ушылар оны? ?ажеттігін сезінулері керек. Ол ?шін м??алім о?ушыларды? психологиялы? ерекшеліктерін ескеріп, ойынны? ма?саты, міндеті, мазм?ны мен ж?рісін аны?тап алуы ?ажет. О?у ойындарыны? мазм?ны ?ызы?ты, балаларды тартатындай болуы ж?не ?рбір ойын ?рекеті о?ушылар ?шін ??нды, белгілі бір ?орытынды алумен бітуі ?ажет.
Тапсырмаларды орындау кезінде балаларды? ?ызы?ушылы?ы жо?ары, белсенді болады. Т?жірибе к?рсеткендей ?деттегі бірсарынды саба?та ?ндемей отыратын о?ушылар ойын кезінде ?те белсенді болатын кездер жиі кездеседі. Оларды? ?рекеттері еркін ж?не батыл болып, ойлауды? тере?дігін к?рсете бастайды. Ойын элементтерін саба?та д?рыс пайдалану н?тижесі о?ушыларды?:

- ?з бетімен о?у?а да?дыланады.
- Шы?армашылы? ізденіске жетелейді.
- ?з ісіне деген сенім пайда болады.
- ?р н?рсеге сын к?збен ?арау?а ?йренеді.
- Салыстыру?а, ?орытынды жасау?а ?йренеді.
- Шы?армашылы? белсенділік артады.

Саба?та ?андай ойындарды пайдалану тиісті н?тиже береді?
Ребус, с?зж?мба? ??ру – информатикалы? терминдерді тез есте са?тау ма?сатында.
Шы?армашылы? ж?мыстар – практикалы? ж?мыс кезінде балаларды? ?иялын дамыту ма?сатында ?зіндік тапсырмалар мен та?ырыпты? тапсырмаларды орындау.
«Кім жылдам?» - м?тінді тез теру жылдамды?ын аны?тау.
?орыта келгенде, саба? барысында ?олдан?ан ойын т?ріндегі ?осымша тапсырмалар о?ушыны? :
А?паратты? ??зыреттілік - ?зіні? о?у ?ызметін жоспарлау ж?не ж?зеге асыру ?шін а?паратты ?олдану?а, логикалы? операцияларды ?олдана отырып, а?паратты ??деуге, ?з бетінше ма?сат ?ою?а ж?не оны негіздеуге, ма?сат?а жету ?шін танымды? ?ызметті жоспарлау?а ж?не ж?зеге асыру?а;
Коммуникативтік ??зыреттілік - ?зіндік пікірін білдіруге, т?рлі к?з?арас ж?не ?рт?рлі ба?ытта?ы адамдармен с?хбат ж?ргізе білу.
П?ндік ??зыреттілік - ма?сат?а жетуде ал?ан білім, біліктігі мен ?мірлік т?жірибесін байланыстыру ?абілетіні? ?алыптасуына ы?пал етеді. 
Жо?арыда айтыл?ан ой пікірлерді т?жырымдай келе, компьютерді ?олдану негізінде, мектеп п?ндерін о?ыту сапасын арттырып, білім беруді а?параттандыру, ж?йелі т?рде іске асады деуге болады. А?паратты? коммуникациялы? технологияларды ж?не компьютерлік желі ар?ылы жа?а білім ?дістерін пайдалануы ке?ейтіліп келеді. Жа?а а?паратты? технологияларды білім ж?йесінде ?олдануды? негізгі к?ші – адам.

 

 

 

 

?дебиеттер:

1. «Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз» Н.?.Назарбаев халы??а жолдауы 2011ж
2.  ?аза?стан Республикасыны? білім туралы  за?ы
3.   «Жекет?л?а?а ба?ыттал?ано?ытуды ?йымдастыру ар?ылы о?ушыны?   шы?армашылы? м?мкіндіктерін дамыту»  Т?менбаевТ.?.,Тлеукенова Л.А., СегізбаеваС.?.,?діл?азина ?.З.  ?скемен,2006ж
4. Республикалы? ?ылыми-?дістемелік ж?не а?паратты?-сараптамалы? журнал                                  
    12 жылды? білім беру №7 (91) , 2010 ж.
5. Республикалы? ?ылыми-?дістемелік ж?не а?паратты?-сараптамалы? журнал      12 жылды? білім беру  №74 (88) , 2010 ж.
6.  Ана тілі газеті , Елбасыны? халы??а жолдауынан 1 бет,  №5 2011ж
7.  Математика ж?не Физика ?ылыми ?дістемелік журнал №5, 2009ж   
8.  Информатика негіздері №3,2006ж 
9.  Математика ж?не Физика ?ылыми ?дістемелік журнал №1, 2005ж   
10. Математика  ж?не информатика ?ылыми ?дістемелік журнал №5-2007ж  
11. Ш?О педагогика жаршысы, №2, 2008
12. ?бдік?рім?лы Б. М?лібеков М. Білім берудегі педагогикалы? технологиялар              /Ізденіс-Поиск   2003,  №2. 

Просмотр содержимого документа
«А?паратты? коммуникативтік технологияны пайдаланып информатика п?ніне о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру »
Ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланып информатика пәніне оқушылардың қызығушылығын арттыру.


Елбасымыздың 2011жылғы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» халыққа жолдауында 2015 жылға қарай білім беру ұйымдарының 50 пайызы электронды оқулықты пайдаланып, 2020 жылға қарай оның саны 90 пайызға артады, - деген.

Жоғарыда атап өткендей, әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің деңгейінде Республика мектептерін көтерудің тиімді жолы- білім беру саласын толықтай ақпараттандыру. Қазақстан Республикасының білім туралы Заңында білім беру жүйесін ақпараттандыру осы саладағы мемлекеттік саясат негізінде анықталынып, осы жүйедегі басты міндеттердің біріне айналып отыр.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 22 қыркүйектегі №6345 өкімімен бекітілген «Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың Мемлекеттік бағдарламасы» мектептегі білім беруді ақпараттандыру процесіне негіз қалады.

Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі мақсаты оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Осы мақсатты орындау барысында оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыруда жаңа әдістерді қолдану қажеттілігі туындап отыр.

Бүгінгі күннің өзекті мәселесі адам ресурстарын арттырудың ұстанымдарын, шығармашылық ойлауды қалыптастырудың теориясын басшылықққа ала отырып әлемдік бәсекелестікке лайықты жаңа тұлғаны субъект ретінде тәрбиелеу болып отыр. «Субъектілік» ұғымының мазмұны оқытудың жүйесіне жаңа көзқараспен қарауды талап етеді. Қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына өсіп келе жатқан жеке тұлғаны субъект ретінде жан-жақты дамыту мәселесін қойып отыр. Қазіргі оқушы:

 • Шыдамды, тапқыр;

 • Дарынды, белсенді;

 • Ізденімпаз, талапты;

 • Өз алдына мақсат қоя білетін болуы керек.

Біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең

ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар педагог қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі АКТ» ұғымы «оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б, тіркестермен тығыз байланысты.

Жұмыстың өзектілігі: ХХІ ғасырдың әр минутын қойып, әр секундына жаңалықтар легі ашылып жатқан кезде, бүгінгі күн сұранысына сай оқушыларды ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдалана отырып оқушылардың қызығушылығын арттыру.

Зерттеу пәні: Информатика

Зерттеу міндеттері:

 • Ақпараттық технологияны қолдану ерекшеліктерін анықтау;

 • Оқушылардың шығармашылық белсенділіктері мен ойлау қабілетін дамыту жолдарын анықтау;

 • Ақпараттық коммуникативтік технология негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруды дамыту. Оқушыға жан-жақты терең білім беру мақсатында баланы оқыта отырып, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. Оқушының басқа да пәндермен компьютерді байланстыра алуы, компьютермен бірге пәнге қызығушылығының оянуы, белсенділігінің артуы. Өз бетінше жұмыс жасау қабілетін, логикалық ойлау қабілетін арттыру, тақырып бойынша компьютерді пйдаланып түрлі сызбалар, фигуралар салу үлгілерін, есептей алу үлгілерін дамыту.

Зерттеу мақсаттары: Жаңа қоғам талабына сай ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдалану арқылы оқушылардың қызығушылығын, белсенділігін арттыру.


Ең алдымен Ақпараттық мәдениет деген не?

Осы сұраққа жауап беріп өтейін. Ақпараттық мәдениет дегеніміз тек компьютермен дұрыс жұмыс істей білу емес, кез-келген ақпарат көзін – анықтамалықтарды, сөздіктерді, энциклопедияларды, көліктердің жүру кестелерін, теледидар бағдарламаларын т.с.с дұрыс пайдалана білу деген сөз. Ақпараттық мәдениет – бұл әңгімелесе білу, теледидар, хабар (Интернетті) талғамды түрде қарау немесе қарамау, алынған мәліметті ой елегінен өткізіп, талдай білу және де өзгелердің еркіндігіне әсер ететін жағдайларда өз еркіндігіңді шектей білу.

Бұл маңызды мәселені шешу мұғалімге, оның оқытудың мақсаттары мен шарттарына сай жаңа технологиялар мен әдістемелерді қолдана білуге тікелей байланысты. Яғни, бүгінгі таңда математика пәні мұғалімдерінің кәсіби құзырлылығы құрылымынан оқытудың ақпараттық –коммуникациялық технологиялары ерекше орын алады.

Мен мультимедиялық көмекші құралдармен жұмыс істей отырып, сабақтың формаларын түрлендіру арқылы, яғни көрнекілік, әдістемелік, аудио және бейнематериалдар қолданамын.

Мұндай жұмыс сабақтың келесі кезеңдерінде іске асырылады:

 • үй жұмысын тексеруде;

 • жағдаятты шешкенде;

 • жаңа сабақты түсіндіргенде;

 • сабақ барысында оқушылардың білімдерін тексеруде.

Компьютерлік формадағы бақылау сабақтары – оқушылардың білімдерін тест түрінде тексерудің бір түрі. Мұндай сабақтар арқылы оқушылар өз бағаларын бірден біледі (компьютер көрсетеді).

Ақпараттық коммуникативтік технология сабаққа дайындалуда қосымша ақпаратты іздеуді кеңейтеді. Интернеттің іздеу жүйесі арқылы қызықты оқиғалар, өмірбаяндық материалдар, фотоқұжаттар, көрнекіліктер табылады. Әрине көп жұмыстар тексеруді, түзетуді талап етеді. Мен мұндай жұмыстарды толығымен пайдалануды қолдамаймын, бірақ кейбір мәліметтер сабаққа дайындалу барысында әдістемелік жағынан көмек береді.

Сонымен, оқу жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдану – келесі нәтижені береді:

 • Электронды оқулықтармен жұмыс істеуге үйрету.

 • Интернет желісінен алған ақпаратты тиімді қолдануға үйрету,

 • Ақпараттық технологиялар арқылы, білім сапасын көтеру,

 • Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру,

 • Ақпараттық мәдениетті дамыту,

 • Әрбір мұғалімнің шығармашылық мүмкіндігін ашу,

 • Сабақта уақытты үнемдеу,

Сабақтың қызықты да түсінікті болуы мұғалімнің шеберлігі мен ізденімпаздығына тікелей байланысты. Интернет желісінде жұмыс істеу де оқушыларымызға әлемдік білім мен ғылым жетістігінен хабардар болып , оны игеруіне шексіз мүмкіндіктер ашатыны хақ. Қазіргі заманғы дамытудың талаптарына лайық ақпараттық-компьютерлік технологияларсыз жоғарыда айтылғандарды шешу мүмкін емес.

Компьютермен жұмыс мұғалімге балалар ұжымын қалыптастырып, үндемейтін тұйық балаларды белсенді жұмыс жасаттыруда үлкен көмек береді. Шынында да, бала үшін қазіргі заманда компьютер - өмір сүрудің белсенді формасы, сол арқылы олар кейбір программаларда компьютер оқушының өз бағасын қойып береді. Күнделікті сабақтан кейін өз ойларын бөлісіп жатады. Міне осы мақсатта оқушылардың пәнге деген қызығушылығын ояту, қазіргі заманның сұранысы болып тұрған ақпараттық-комуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білім беру деңгейін көтеру.

Ұстаздың шығармашылық жұмысы ең алдымен сабаққа даярлықтан басталады. Сабақтың өз мәнінде өтуі ұстаздың біліміне, ұйымдастыру қабілетілігіне, яғни шеберлігіне байланысты. Оқушылардың шығармашылық даралығын қалыптастыру үшін, оқушының дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы жаңа материалды оқытуды процесіне жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдаланған дұрыс. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп [1] , Елбасы атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісіне оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.

Сабақтарымда ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданып, келесі нәтижелерге қол жеткіздім

-Ақпараттық технологиялар арқылы, білім сапасы көтерілді;

-Оқушылардың пәнге қызығушылығы артты.

-Ақпараттық мәдениет дамыды;

-Сабақта уақыт үнемді пайдаланылды

-Оқушылардың коммуникативтік қабілеттері дамыды.

Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы ғылыми - техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыруға болатын жаңа кезеңге енді. Қоғам мұғалімнен жоғары білімді, сапалы маман болуымен қатар жан-жақты, қоғам жағдайында өмірге толыққанды адам тәрбиелеуді талап етеді. Әр мұғалім заман талабына сай білім беруде шығармашылықпен айналысып, оқу-тәрбие процесінде жаңа технологияны шебер қолданғанда ғана білімі мен білігі жоғары жетекші тұлға тәрбиелеп шыға алады.

Жалпы информатика пәні оқушылардың қоршаған әлем туралы білімін логикалық фактормен байланыстыру, оқушының логикалық ойлау қабілеттерін дамыту мүмкіндіктерін ашады. Информатика сабағында оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында ойын элементтерін дұрыс пайдалану оқушылардың ой - өрісін кеңейтеді және танымдық белсенділігін арттырады. Бірақ ойынды оқу процесіне үнемі пайдалану және ұзақ уақыт алатындай етіп созуға болмайды.

Ұжымдық ойындар оқушылардың ұжыммен қарым – қатынасын жетілдіріп, ұйымшылдыққа тәрбиелеу мақсатын көздейді. Ойын барысындағы оқушылардың әрекеті достық, жолдастық, өзара түсініктік қатынастарды қалыптастыруға әсер етеді. Сонымен қатар сабақта ойын элементтерін қолдану әрі білімділік, әрі тәрбиелік мақсаттарымен ұштастырылады. Сабақ жоспарын ойластырған кезде, басқа әрекеттер сияқты сабақтағы ойын әрекеті де белгілі бір мақсатқа негізделіп, оқушылар оның қажеттігін сезінулері керек. Ол үшін мұғалім оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, ойынның мақсаты, міндеті, мазмұны мен жүрісін анықтап алуы қажет. Оқу ойындарының мазмұны қызықты, балаларды тартатындай болуы және әрбір ойын әрекеті оқушылар үшін құнды, белгілі бір қорытынды алумен бітуі қажет.

Тапсырмаларды орындау кезінде балалардың қызығушылығы жоғары, белсенді болады. Тәжірибе көрсеткендей әдеттегі бірсарынды сабақта үндемей отыратын оқушылар ойын кезінде өте белсенді болатын кездер жиі кездеседі. Олардың әрекеттері еркін және батыл болып, ойлаудың тереңдігін көрсете бастайды. Ойын элементтерін сабақта дұрыс пайдалану нәтижесі оқушылардың:

- Өз бетімен оқуға дағдыланады.
- Шығармашылық ізденіске жетелейді.
- Өз ісіне деген сенім пайда болады.
- Әр нәрсеге сын көзбен қарауға үйренеді.
- Салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді.
- Шығармашылық белсенділік артады.

Сабақта қандай ойындарды пайдалану тиісті нәтиже береді?
Ребус, сөзжұмбақ құру – информатикалық терминдерді тез есте сақтау мақсатында.
Шығармашылық жұмыстар – практикалық жұмыс кезінде балалардың қиялын дамыту мақсатында өзіндік тапсырмалар мен тақырыптық тапсырмаларды орындау.
«Кім жылдам?» - мәтінді тез теру жылдамдығын анықтау.

Қорыта келгенде, сабақ барысында қолданған ойын түріндегі қосымша тапсырмалар оқушының :
Ақпараттық құзыреттілік - өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге асыру үшін ақпаратты қолдануға, логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпаратты өңдеуге, өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеуге, мақсатқа жету үшін танымдық қызметті жоспарлауға және жүзеге асыруға;
Коммуникативтік құзыреттілік - өзіндік пікірін білдіруге, түрлі көзқарас және әртүрлі бағыттағы адамдармен сұхбат жүргізе білу.

Пәндік құзыреттілік - мақсатқа жетуде алған білім, біліктігі мен өмірлік тәжірибесін байланыстыру қабілетінің қалыптасуына ықпал етеді.

Жоғарыда айтылған ой пікірлерді тұжырымдай келе, компьютерді қолдану негізінде, мектеп пәндерін оқыту сапасын арттырып, білім беруді ақпараттандыру, жүйелі түрде іске асады деуге болады. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалануы кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың негізгі күші – адам.


Әдебиеттер:


1. «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» Н.Ә.Назарбаев халыққа жолдауы 2011ж

2. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы

3. «Жекетұлғаға бағытталғаноқытуды ұйымдастыру арқылы оқушының шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту» ТүменбаевТ.Қ.,Тлеукенова Л.А., СегізбаеваС.Қ.,Әділғазина Ғ.З. Өскемен,2006ж

4. Республикалық ғылыми-әдістемелік және ақпараттық-сараптамалық журнал

12 жылдық білім беру №7 (91) , 2010 ж.

5. Республикалық ғылыми-әдістемелік және ақпараттық-сараптамалық журнал 12 жылдық білім беру №74 (88) , 2010 ж.

6. Ана тілі газеті , Елбасының халыққа жолдауынан 1 бет, №5 2011ж

7. Математика және Физика ғылыми әдістемелік журнал №5, 2009ж

8. Информатика негіздері №3,2006ж

9. Математика және Физика ғылыми әдістемелік журнал №1, 2005ж

10. Математика және информатика ғылыми әдістемелік журнал №5-2007ж

11. ШҚО педагогика жаршысы, №2, 2008

12. Әбдікәрімұлы Б. Мәлібеков М. Білім берудегі педагогикалық технологиялар /Ізденіс-Поиск 2003, №2.

6Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Презентации

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Дуйсенбай Ризагул

Дата: 17.02.2015

Номер свидетельства: 174666

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства