kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Модельдерді сипаттау ?дістері. ?дістері, модульдер ?асиеті, т?рлері"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Модельдерді сипаттау ?дістері, модельдер ?асиеті, т?рлері
Ма?саты: 1. Программаны? негізгі м?мкіндіктері туралы айту ж?не ?осымша
а?паратпен білімдерін толы?тыру.
2. жеке ж?мыс жасау?а, жауапкершілікті сезіне білуге, н?тижеге жетуге ?мтылу?а, ?зінше ізденімпазды??а т?рбиелеу.
3. О?ушыларды? есте са?тау ж?не зейіндік ?абілеттерін дамыту, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.
?дістері: Практикум, баяндау ар?ылы т?сіндіру.
К?рнекіліктер: Компьютер, о?улы?, та?та.
Міндеттері: 1. Логикалы? ойлау ?абілетін дамыта отырып, білім білік да?дыларын
?алыптастыру.
2. О?ушыны? ?з бетімен ж?мыс істеуі, шы?армашылы? ?абілетін дамыту.

Саба?ты? барысы
І. ?йымдастыру кезе?і
А) О?ушыларды саба??а дайындау, т?гендеу
?) ??ыпты, ынталы болу?а ?йрету
ІІ. ?й тапсырмасын тексеру

ІІІ. Жа?а саба?
Модель дегеніміз - на?ты объектіні, процессті немесе ??былысты ы?шам ?рі ша?ын т?рде бейнелеп к?рсету.
Модельдеу – объектілерді, процесстерді немесе ??былыстарды зерттеу ма?сатында оларды? моделін (макетін) ??ру.
Бізді? ?міріміздегі модельдер:
Модель – к?рнекі т?рде жазбаша жоспар, сызба ретінде жасалуы м?мкін. М?ндай модель барлы? уа?ытта бізді? ойымызда бейнеленетін прототип пайда бол?ан?а дейін жасалады. Бір объект ?шін ?р т?рлі модель жасалуы м?мкін. Модельді? жасалуы зерттеу ма?сатына ж?не прототип ж?нінде жина?тал?ан м?ліметтерді? к?леміне т?уелді болады.
Модельдерді ?асиеттеріне ?арай мынадай топтар?а жіктейді:
1. ?олдану айма?ы.
2. Модельде уа?ыт факторын ескеру.
3. Білім саласына ?арай топтау.
4. Модельді к?рсету т?сіліне ?арай топтау.
?олдану айма?ына ?арай модель не ?шін ж?не ?андай ма?сат?а ?олданылады деген с?ра??а жауап беру ма?сатында о?у, т?жірибелік, ?ылыми - техникалы?, ойын, имитациялы? т?різді топтар?а жіктеледі.
О?у моделі – к?рнекі о?у ??ралдары, ?р т?рлі машы?тандырушы, ?йретуші программалар т?рінде болуы м?мкін.
Т?жірибелік модель – жобалау объектісіні? кішірейтілген немесе ?те майда объектілер ?шін оларды? ?лкейтілген к?шірмесі болып табылады.
?ылыми - техникалы? модельдер – процесстер мен ??былыстарды зерттеу ма?сатында ??рылады. О?ан мысал ретінде электрондарды? жылдамды?ын ?деткіш – синхротрон, найза?айды? разрядын ба?ылаушы ??рал ж?не теледидар тексеруге арнал?ан стендтерді айту?а болады.
Ойын модельдеріне - ?скери, экономикалы?, спортты? ойындар жатады. Б?л модельдер ?р т?рлі жа?дайда объектіні ба?ылау?а жатты?тырады. Ойын модельдері адамдар?а ?р т?рлі жа?дайда психологиялы? к?мек к?рсетеді.
Имитациялы? модель – шын м?ніндегі на?ты объектіні ?те жо?ары д?лдікпен бейнелей алады. Т?жірибе на?ты объектіні зерттеу, ба?алау ма?сатында бірнеше рет ?айталанады немесе бір мезгілде ?р т?рлі жа?дайда бірнеше ??сас объектілермен ?атар ж?ргізіледі. Д?рыс шешім та?дауды? м?ндай т?сілі бай?ау ж?не ?атені? ?дісі деп аталады.
Модельді уа?ыт факторына байланысты динамикалы? ж?не статистикалы? деп екі топ?а жіктеуге болады.
Статистикалы? модель деп объект ж?нінде алын?ан а?паратты? белгілі бір уа?ыт б?лігіндегі ?зіндісін айту?а болады.
Динамикалы? модель – уа?ыт барысында?ы объектіні? ?асиеттеріні? ?згерісін к?рсету м?мкіндігін береді.
Модельдерді к?рсетілу ?дісіне ?арай материалды? ж?не а?паратты? болып екі топ?а жіктеледі.
Материалды? модельді бас?а с?збен затты? немесе физикалы? деп айту?а болады. Олар т?пн?с?аны? геометриялы? ж?не физикалы? ?асиеттерін к?рсетеді. Материалды? модельдерді? ?арапайым мысалдарына балалар ойыншы?тарын алу?а болады.
А?паратты? модельді ?олмен ?стап, к?збен к?ре алмаймыз. Себебі, олар тек а?параттар?а ?ана ??рылады. М?ндай модельдер ?орша?ан ортаны а?паратты? жа?ынан зерттеуге м?мкіндік береді. А?паратты? модель дегеніміз – объектіні?, процессті?, ??былысты? ?асиеттері мен к?йін сипаттайтын а?парат жиынты?ын ж?не сырт?ы ?леммен ?зара байланыс болып табылады.
А?паратты? модельге вербальдік модель жатады. Вербальдік модель дегеніміз – ойша немесе ??гіме т?рінде жасал?ан а?паратты? модель.
Та?балы? модель деп арнайы та?балармен, я?ни кез келген жасанды тіл ??ралдарымен к?рсетілген а?паратты? модельді айтады.
Геометриялы? модель – графикалы? пішіндер мен к?лемді конструкциялар.
Ауызша модель – иллюстрацияны пайдаланып, ауызша ж?не жазбаша сипаттаулар.
Математикалы? модель – объект немесе процессті? ?р т?рлі параметрлеріні? байланысын к?рсететін математикалы? формулалар.
??рылымды? модельдер – схема, графиктер мен кестелер т. б.
Логикалы? модель – ой ?орытындысы мен шарттарды талдау негізге алын?ан іс - ?рекеттерді та?дауды? ?р т?рлі н?с?алары к?рсетілген модельдер.
Арнайы модельдер – ноталар, химиялы? формулалар.
Кез келген ж?мысты ?ол?а алмас б?рын, берілгені мен со??ы н?тиже ж?не орындалатын іс - ?рекет кезе?дерін ай?ындап алу ?ажет. Модельдеу кезінде бастап?ы зерттелетін объект – прототип болады. Модельдеуді? со??ы кезе?і шешім ?абылдау болып табылады. Модельдеу ар?ылы зерттелген модельді? жа?а объектісін ??ру?а, бар объектіні жа?сарту?а немесе ?осымша а?парат алу?а болады. Модельдеуді? негізгі кезе?дері есепті? ?ойылу шарты мен ма?сатына ?арай аны?талады.

І?. Саба?ты бекіту:
?. Ба?алау: О?ушыларды біліміне сай ба?алау.
?І. ?йге тапсырма: Модельдерді сипаттау ?дістері, модельдер ?асиеті, т?рлері

Просмотр содержимого документа
«"Модельдерді сипаттау ?дістері. ?дістері, модульдер ?асиеті, т?рлері"»

Сабақтың тақырыбы: Модельдерді сипаттау әдістері, модельдер қасиеті, түрлері
Мақсаты: 1. Программаның негізгі мүмкіндіктері туралы айту және қосымша
ақпаратпен білімдерін толықтыру.
2. жеке жұмыс жасауға, жауапкершілікті сезіне білуге, нәтижеге жетуге ұмтылуға, өзінше ізденімпаздыққа тәрбиелеу.
3. Оқушылардың есте сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту, пәнге деген қызығушылығын арттыру.
Әдістері: Практикум, баяндау арқылы түсіндіру.
Көрнекіліктер: Компьютер, оқулық, тақта.
Міндеттері: 1. Логикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, білім білік дағдыларын
қалыптастыру.
2. Оқушының өз бетімен жұмыс істеуі, шығармашылық қабілетін дамыту.

Сабақтың барысы
І. Ұйымдастыру кезеңі
А) Оқушыларды сабаққа дайындау, түгендеу
Ә) Ұқыпты, ынталы болуға үйрету
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

ІІІ. Жаңа сабақ
Модель дегеніміз - нақты объектіні, процессті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету.
Модельдеу – объектілерді, процесстерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың моделін (макетін) құру.
Біздің өміріміздегі модельдер:
Модель – көрнекі түрде жазбаша жоспар, сызба ретінде жасалуы мүмкін. Мұндай модель барлық уақытта біздің ойымызда бейнеленетін прототип пайда болғанға дейін жасалады. Бір объект үшін әр түрлі модель жасалуы мүмкін. Модельдің жасалуы зерттеу мақсатына және прототип жөнінде жинақталған мәліметтердің көлеміне тәуелді болады.
Модельдерді қасиеттеріне қарай мынадай топтарға жіктейді:
1. Қолдану аймағы.
2. Модельде уақыт факторын ескеру.
3. Білім саласына қарай топтау.
4. Модельді көрсету тәсіліне қарай топтау.
Қолдану аймағына қарай модель не үшін және қандай мақсатқа қолданылады деген сұраққа жауап беру мақсатында оқу, тәжірибелік, ғылыми - техникалық, ойын, имитациялық тәрізді топтарға жіктеледі.
Оқу моделі – көрнекі оқу құралдары, әр түрлі машықтандырушы, үйретуші программалар түрінде болуы мүмкін.
Тәжірибелік модель – жобалау объектісінің кішірейтілген немесе өте майда объектілер үшін олардың үлкейтілген көшірмесі болып табылады.
Ғылыми - техникалық модельдер – процесстер мен құбылыстарды зерттеу мақсатында құрылады. Оған мысал ретінде электрондардың жылдамдығын үдеткіш – синхротрон, найзағайдың разрядын бақылаушы құрал және теледидар тексеруге арналған стендтерді айтуға болады.
Ойын модельдеріне - әскери, экономикалық, спорттық ойындар жатады. Бұл модельдер әр түрлі жағдайда объектіні бақылауға жаттықтырады. Ойын модельдері адамдарға әр түрлі жағдайда психологиялық көмек көрсетеді.
Имитациялық модель – шын мәніндегі нақты объектіні өте жоғары дәлдікпен бейнелей алады. Тәжірибе нақты объектіні зерттеу, бағалау мақсатында бірнеше рет қайталанады немесе бір мезгілде әр түрлі жағдайда бірнеше ұқсас объектілермен қатар жүргізіледі. Дұрыс шешім таңдаудың мұндай тәсілі байқау және қатенің әдісі деп аталады.
Модельді уақыт факторына байланысты динамикалық және статистикалық деп екі топқа жіктеуге болады.
Статистикалық модель деп объект жөнінде алынған ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі үзіндісін айтуға болады.
Динамикалық модель – уақыт барысындағы объектінің қасиеттерінің өзгерісін көрсету мүмкіндігін береді.
Модельдерді көрсетілу әдісіне қарай материалдық және ақпараттық болып екі топқа жіктеледі.
Материалдық модельді басқа сөзбен заттық немесе физикалық деп айтуға болады. Олар түпнұсқаның геометриялық және физикалық қасиеттерін көрсетеді. Материалдық модельдердің қарапайым мысалдарына балалар ойыншықтарын алуға болады.
Ақпараттық модельді қолмен ұстап, көзбен көре алмаймыз. Себебі, олар тек ақпараттарға ғана құрылады. Мұндай модельдер қоршаған ортаны ақпараттық жағынан зерттеуге мүмкіндік береді. Ақпараттық модель дегеніміз – объектінің, процесстің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығын және сыртқы әлеммен өзара байланыс болып табылады.
Ақпараттық модельге вербальдік модель жатады. Вербальдік модель дегеніміз – ойша немесе әңгіме түрінде жасалған ақпараттық модель.
Таңбалық модель деп арнайы таңбалармен, яғни кез келген жасанды тіл құралдарымен көрсетілген ақпараттық модельді айтады.
Геометриялық модель – графикалық пішіндер мен көлемді конструкциялар.
Ауызша модель – иллюстрацияны пайдаланып, ауызша және жазбаша сипаттаулар.
Математикалық модель – объект немесе процесстің әр түрлі параметрлерінің байланысын көрсететін математикалық формулалар.
Құрылымдық модельдер – схема, графиктер мен кестелер т. б.
Логикалық модель – ой қорытындысы мен шарттарды талдау негізге алынған іс - әрекеттерді таңдаудың әр түрлі нұсқалары көрсетілген модельдер.
Арнайы модельдер – ноталар, химиялық формулалар.
Кез келген жұмысты қолға алмас бұрын, берілгені мен соңғы нәтиже және орындалатын іс - әрекет кезеңдерін айқындап алу қажет. Модельдеу кезінде бастапқы зерттелетін объект – прототип болады. Модельдеудің соңғы кезеңі шешім қабылдау болып табылады. Модельдеу арқылы зерттелген модельдің жаңа объектісін құруға, бар объектіні жақсартуға немесе қосымша ақпарат алуға болады. Модельдеудің негізгі кезеңдері есептің қойылу шарты мен мақсатына қарай анықталады.

ІҮ. Сабақты бекіту:
Ү. Бағалау: Оқушыларды біліміне сай бағалау.
ҮІ. Үйге тапсырма: Модельдерді сипаттау әдістері, модельдер қасиеті, түрлері


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Модельдерді сипаттау ?дістері. ?дістері, модульдер ?асиеті, т?рлері"

Автор: Жумашева Айнагуль

Дата: 17.02.2016

Номер свидетельства: 294861

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства