kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

7-9 cыныптар?а арнал?ан "WEB-ДИЗАЙН" ?олданбалы курс ба?дарламасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аралды                             Келісілді                                   Бекітілді

 ?дістемелік берлістікте        ДОІЖО                              мектеп директоры

 протокол №___                     _____________                     _____________

 «__»_____2014ж.                 «__»_______2014ж.         «__»______2014ж.

 

          WEB-ДИЗАЙН

  ?олданбалы курс ба?дарламасы   

   п?н                                информатика___________________________                                                      

сынып                          7-9___________________________________

м??алім                        Н?рг?л М?рат?ызы Адылханова__________

о?у орны              Павлодар обл.,А?то?ай ауданы,Приреченск ОМ

о?у жылы                    2014____________________________________

жоспар бойынша

са?ат саны                    34_____________________________________

о?у жылына                34_____________________________________

Соны? ішінде               аптасына 1 са?ат_______________________

I жартыжылды??а     17_____________________________________

II жартыжылды??а   17_____________________________________

 

Т?сінік хат

 А?паратты? ?о?ам жа?дайында информатика п?ніні? р?лі а?паратты? білімні?, а?паратты? орта мен адамны? ?зара ?атынасын ?йлесімді етеді. ?олданбалы ба?дарламаны? негізгі міндеттері о?ушыларды? а?паратты тарату ж?не ?олдану, о?ушыларды Web–беттерді ??ру, Интернетте материалды жариялау, Web-дизайн негіздерін білуге, д?ниеж?зілік а?параттану ?лемі ж?нінде т?сінік алу?а, компьютерлік технологияларды? жа?алы?тарын ?зіні? білімі саласында ж?йелі т?рде ?зін-?зі дамыту ретінде ?олдану болып табылады. Берілген курс мазм?ны 7-сынып о?ушыларды? информатика п?ніне деген ?ызы?ушылы?ын арттыру ж?не болаша?та к?сіптік да?дыларын ж?зеге асыру ма?сатында к?мегін тигізу ?шін ??растырыл?ан. Б?л курс аптасына 1 са?аттан 7-9 сыныптар?а 34 са?ат. Курсты о?ыту о?ушыларды? ?з ?абілеттерін толы? к?рсету ж?не Web-беттерді ??ру?а м?мкіндік береді.

7-9 сыныптарда информатиканы ?олданбалы курсты о?ытуды? ба?дарламасы орта білім беру ж?йесі а?параттандыруды? мемлекеттік ба?дарламасыны? негізгі ба?ыттарын ж?зеге асыру ба?ытында ж?не мемлекеттік жалпы?а міндетті білім стандартына с?йкес жаса?талды.

негізгі ма?саты:

Microsoft FrontPage  ?осымшасын ж?не негізгі HTML тіл конструкциясын ?олдану ар?ылы о?ушылар?а Web-??жат жобалау технологиясын менгерту.

?олданбалы ба?дарламаны?  міндеттері:

-о?ушыларды? а?паратты тарату ж?не ?олдану;

-о?ушыларды Web–беттер ??ру?а;

-Интернетте материалды жариялау;

-Web-дизайн негіздерін білуге;

-д?ниеж?зілік а?параттану ?лемі ж?нінде т?сінік алу?а;

-компьютерлік технологияларды? жа?алы?тарын ?зіні? білімі саласында ж?йелі т?рде ?зін-?зі дамыту ретінде ?олдану болып табылады.

К?тетін н?тижелер: осы берілген курс бойынша  о?ушылар т?жірибе алып, болаша?та а?паратты? ж?не телекомуникациялы? технологияларды ?олдану ар?ылы ал?ан білімдері мен біліктіліктері практикалы? проблемаларды шешуге к?мектеседі .

 

Саба?ты? т?рлері: лекция ж?не практикалы? саба?тары, HTML программалау тілі мен FrontPage программасын ?олдану ар?ылы MS Office пакетімен Web–??жаттарды ??растыру практикумы.

Негізгі о?ыту ?дістемесі:

О?у зерттеу-жобалау ?дісі; жобаны орындау проблемалы? мазм?ндама процессі; м??алімні? к?мегімен жобаны орындау; о?у зерттеу-жобасын ?здігінен орындау; 

Ба?ылау формасы: практикалы? ж?мыстарды орындау, ?зіндік сайт ??растыру жобасы мен шы?армашылы? тапсырмалары.

?р та?ырып бойынша шы?армашылы? тапсырмалар мен т?жірибелік ж?мыстарды орындау к?мегімен, о?ушылар о?у барысында ал?ан білімдерін практикада ?орытындылау керек.

О?ушыларды? дайынды? ?ойылатын талаптар

О?ушылар нені білуі керек:

 • ДК ж?мыс істеу кезінде негізгі ережелер мен техника ?ауіпсіздік ережелерін;
 • Интернет ж?йесіні? негізін;
 • Web-сайт ??ру программаларыны? айырмашылы?ын;
 • О?ыту, ба?ылау, ойын ба?дарламаларыны? жасау негіздерін;
 • HTML тіліні? негізгі ??рылымын;
 • Web -реда?торымен ж?мыс істеу ерекшеліктерін;
 • Web -беттерді? ??рылымы мен жобалауды.

О?ушылар нені ?йрену керек:

 • Интернет ар?ылы а?паратты іздеуді ж?не ?арап шы?уды;
 • Web -беттер ??руды, Web-бетті? дизайын жасауды;
 • Графикалы? объектілерді орналастыруды;
 • Кестелермен ж?мыс жасауды;
 • Маркерленген ж?не н?мерленген тізімдерді ??руды;
 • Гиперсілтемелерді ?олдануды;
 • Сілтеме ?артасын жасауды;
 • ?олданбалы ба?дарламалар к?мегімен Web-??жаттар жасауды.

Ал?ан білімдері мен біліктіліктерін к?рсету негізінде о?у со?ында о?ушылар жоба т?рінде ?орытындылау ж?мысын орындайды.

Практикалы? ж?мыстар жеке орындалады, шы?армашылы? жобаларды ша?ын топта орындау?а болады.

Шы?армашылы? тапсырмалар, сонымен ?атар курс бойынша ме?герген ?орытынды ж?мыстар семинарларда ?ор?алады. О?ушылар жоба орындауда компьютер ар?ылы ?олданыл?ан м?мкіндіктерін т?сіндіреді. Ен ?здік деп таныл?ан ж?мыстар мектеп к?рмесінде к?рсетіледі.

Курс  аптасына 1 са?ат, жыл бойы 34 са?ат?а арнал?ан.

Білімді ?орыты?ды ба?ылауы

Со??ы курс бойынша о?ушылар еркін та?ырыпта 6-10 беттік Web-??жат  т?рінде ?орыты?ды ж?мысын орындап, ?ор?айды

Та?ырыпты? сайттар тізімі:

 1. «Мені? елім» сайты.
 2. «Мені? ?алам» сайты.
 3. «Мені? мектебім» сайты.
 4. «Мен ж?не менін достарым» сайты.
 5. «?аза?стан ?алалары» сайты.
 6. «Тарихи айма?тар» сайты.
 7. «Тул?аларда?ы информатика тарихы» сайты.
 8. «?лы математиктер» сайты
 9. «Салауатты ?мір салты» сайты.

Т?ра?тылау (мазм?нды?) б?лімі

            Б?л ба?дарлама 7-9 сынып о?ушыларына арнал?ан. Ба?дарлама авторы информатика п?нін о?ытуды? т?мендегідей н?с?асын ?сынады:

 • Кіріспе. Негізгі т?сініктер: ау?ымды компьютерлік желі Интернет, браузерлер, HTTP-хаттамасы.
 • Web–сайт ??рылымы: сайт дизайны, сайтты бас?ару, сайтты Интернетке кірістіру.
 • Объектілермен ж?мыс. ??жат?а кестелерді ?ою. Кесте ?яшы?тын біріктіру, б?лу, шекара ж?не кестені бояу. Маркерленген ж?не н?мерленген тізімдер. Дыбысты? с?йемелдеу ж?не санды? бейне.
 • Гиперсілтеме т?сінігі. Сілтеме ?артасы туралы т?сінік. Фреймдер. Web-беттегі формалар.
 • HTML-??жатты Microsoft Word, Microsoft FrontPage к?мегімен жасау. Басты меню, негізгі ??ралдары. К?ру терезесі ж?не орналастыру.

О?у материалдарыны? ??рылымы мен мазм?ны

 • Телекоммуникациялы? желілер. Интернет. Интернет желісінде а?паратты іздеу. World Wide Web туралы негізгі а?параттар. Іздену ж?есі. Internet Explorer браузері. Internet Explorer ж?мысыны? негізгі т?сілдері.
 • Web –беттерді? дизайны ж?не сайттын т?рлері. Web-дизайны? технологиялы? ерекшеліктері. Графикалы? эффекттері. Беттерді ??руды? профессионалды? т?сілдері. Интернеттін профессионалды? ресурстары. Web-сайтты жасауда?ы ?сыныстар. Web-сайтты ??руды? кезе?дері.
 •  Microsoft Word  к?мегімен Web-беттерді ??ру. Web-беттерді, ??руды? т?сілі. Фоны. Гиперсілтімелерді ??ру. Web-формалар. Web-беттерде ?олданылаты? бас?ару элемент формалары.
 • Microsoft FrontPage программасыны? к?мегімен Web -??жаттарды ??ру. FrontPage ?осымшалары.  FrontPage-ті? ?ызметтік м?мкіндіктері. FrontPage интерфейсі. ??рал-жабды?тармен ж?мыс. Web-??жатпен ж?мыс. HTML-??жаттармен ж?мыс. М?тіндерді даярлау ж?не р?сімдеу. графикалы? а?параттармен ж?мыс. FrontPage-?ы кестелер. HTML-??жатты? Web-??рылымы. Динамикалы? эффектерді ?осу. Формаларды жасау. Беттерді жасау. К?пбеттік публикациямен ж?мыс.
 • HyperTextMarkupLanguage (HTML) стандарт?а енгізу. HTML–тілінін стандарты ж?не шы? тарихы. HTML ??жаттарыны? синтаксисы. HTMLкодыны? структурасы. М?тіндерді? р?сімдеу элементтері. Абзацтар, айырмалар, параграфтар, т?зету, шрифтік р?сімдеу. HTML пішімдеуді? ?осымша м?мкіндіктері. HTML ??жаттарында тізімдерді жасау. Реттелген ж?не реттелмеген тізімдер. К?пде?гейлі тізімдер. HTML ??жатта кесте ??ру. Кестелер р?сімдеуді аны?тайты? параметрлері. Кесте к?мегімен экранда к?рсетілген ??жаттарды бас?ару. Фрейм т?сінігі. Фреймдарды? орналасуы. Фреймнін визуалды? ?сынуы. ??растырыл?ан фреймдар. Экранда фреймдарды? орналасуы мен оны? сырт?ы т?рін аны?тайты? параметрлер. Форма. Форма элементтерін бас?ару типтері. Форма ??растыру. Форманы жіберу. Фреймдар арасында?ы ж?не ішіндегі гиперм?тіндік ауысуы. Гиперм?тіндік сілтемелер. Бас?а ??жатарды? арнайы б?лімдеріне назар аудару. А?ымда?ы ??жаттарды? б?лімдерімен ?осу. Web-графикасы. Графикалы? файлдарды? пішімдеуі. Графикалы? р?сімдеу. Графикалы? жазбаларды жасау.

Web-сайтты тестілеу ж?не жариялау.?р-т?рлі к?ріністерді сайттарды к?ру. Интернет желісіндегі сайттарды жариялау технологиясы. Ізденіс ж?йесіндегі сайттарды тіркеу.

Арнайы Web-сайт ??ру (шы?армашылы? жоба). 

Web-сайтты ?ндеу ж?не оны? ??рылымын дайындау. FrontPage реда?торын ?олданылуымен Web-сайтт ??ру. Интернетте Web-сайтты орналастыру.

Просмотр содержимого документа
«7-9 cыныптар?а арнал?ан "WEB-ДИЗАЙН" ?олданбалы курс ба?дарламасы »Қаралды Келісілді Бекітілді

әдістемелік берлістікте ДОІЖО мектеп директоры

протокол №___ _____________ _____________

«__»_____2014ж. «__»_______2014ж. «__»______2014ж.WEB-ДИЗАЙН

қолданбалы курс бағдарламасы

пән информатика___________________________

сынып 7-9___________________________________

мұғалім Нұргүл Мұратқызы Адылханова__________

оқу орны Павлодар обл.,Ақтоғай ауданы,Приреченск ОМ

оқу жылы 2014____________________________________

жоспар бойынша

сағат саны 34_____________________________________

оқу жылына 34_____________________________________

Соның ішінде аптасына 1 сағат_______________________

I жартыжылдыққа 17_____________________________________

II жартыжылдыққа 17_____________________________________


Пайдаланған әдебиеттер тізімі

  1. 7-9 сыныптарға арналған жалпы орта білім беретін мектепредің жаратылыстану-математикалық бағытына және қоғамдық-гуманитарлық бағытына арналған бағдарлама. Н.Т.Ермеков, С.Т. Мухаметжанова, Н.Ф. Стифутина.

  2. Н.Д. Угринович «Информатика және АКТ». Профильный курс: 10 сынып М.БИНОМ, 2008.

  3. Оқу құралы, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер Информатика Х, Информатика ХI.

  4. 7-9 сыныптар үшін бағдарлы курс бойынша тақырыптық жоспарлар, Алматы қаласы МБЖжҚДИ, 2006ж.

  5. Усенков Д. Уроки Web-мастера. Москва, ЛБЗ, 2003.Қосымша оқулықтар:


  1. Интернет в школе, Методическое пособие по применению Интернета на уроках и во внеклассной работе, Алматы, 2005.

  2. HTML в примерах. Как создать свой Web-сайт: самоучитель. Дригалкин В.В. 2004.

  3. Конец формы. Межевич В. Создание Web-страниц, 2002.

Түсінік хат

Бұл қолданбалы курс 18.10.2012 ж. Павлодар облысының білім беру басқармасы ПК БАИ-ның әдискері Н.Н.Шпигальда рецензияланған.

Ақпараттық қоғам жағдайында информатика пәнінің рөлі ақпараттық білімнің, ақпараттық орта мен адамның өзара қатынасын үйлесімді етеді. Қолданбалы бағдарламаның негізгі міндеттері оқушылардың ақпаратты тарату және қолдану, оқушыларды Web–беттерді құру, Интернетте материалды жариялау, Web-дизайн негіздерін білуге, дүниежүзілік ақпараттану әлемі жөнінде түсінік алуға, компьютерлік технологиялардың жаңалықтарын өзінің білімі саласында жүйелі түрде өзін-өзі дамыту ретінде қолдану болып табылады. Берілген курс мазмұны 7-сынып оқушылардың информатика пәніне деген қызығушылығын арттыру және болашақта кәсіптік дағдыларын жүзеге асыру мақсатында көмегін тигізу үшін құрастырылған. Бұл курс аптасына 1 сағаттан 7-9 сыныптарға 34 сағат. Курсты оқыту оқушылардың өз қабілеттерін толық көрсету және Web-беттерді құруға мүмкіндік береді.

7-9 сыныптарда информатиканы қолданбалы курсты оқытудың бағдарламасы орта білім беру жүйесі ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарын жүзеге асыру бағытында және мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес жасақталды.


Қолданбалы курстын негізгі мақсаты:

Microsoft FrontPage қосымшасын және негізгі HTML тіл конструкциясын қолдану арқылы оқушыларға Web-құжат жобалау технологиясын менгерту.


Қолданбалы бағдарламаның міндеттері:

-оқушылардың ақпаратты тарату және қолдану;

-оқушыларды Web–беттер құруға;

-Интернетте материалды жариялау;

-Web-дизайн негіздерін білуге;

-дүниежүзілік ақпараттану әлемі жөнінде түсінік алуға;

-компьютерлік технологиялардың жаңалықтарын өзінің білімі саласында жүйелі түрде өзін-өзі дамыту ретінде қолдану болып табылады.


Күтетін нәтижелер: осы берілген курс бойынша оқушылар тәжірибе алып, болашақта ақпараттық және телекомуникациялық технологияларды қолдану арқылы алған білімдері мен біліктіліктері практикалық проблемаларды шешуге көмектеседі .


Сабақтың түрлері: лекция және практикалық сабақтары, HTML программалау тілі мен FrontPage программасын қолдану арқылы MS Office пакетімен Web–құжаттарды құрастыру практикумы.


Негізгі оқыту әдістемесі:

Оқу зерттеу-жобалау әдісі; жобаны орындау проблемалық мазмұндама процессі; мұғалімнің көмегімен жобаны орындау; оқу зерттеу-жобасын өздігінен орындау;


Бақылау формасы: практикалық жұмыстарды орындау, өзіндік сайт құрастыру жобасы мен шығармашылық тапсырмалары.

Әр тақырып бойынша шығармашылық тапсырмалар мен тәжірибелік жұмыстарды орындау көмегімен, оқушылар оқу барысында алған білімдерін практикада қорытындылау керек.
7-9 сыныптарға арналған қолданбалы курс

34 сағат, аптасына 1 сағаттан

Сабақ

Тақырыбы

Сағат саны

Күні

Теория

Практика

1-2

Microsoft Word көмегімен HTML-құжаттарды құру. Графикалық объектілерді қою, пішіндеу.

1

1


3-4

Microsoft Word көмегімен HTML-құжаттарды құру. Графикалық объектілерді қою, пішіндеу.

1

1


5-6

Microsoft Word көмегімен HTML-құжаттарды құру. Тізімдер, кестелер, гиперсілтімелер.

1

1


7-8

Microsoft Word көмегімен HTML-құжаттарды құру. Тізімдер, кестелер, гиперсілтімелер.

1

1


9-10

Microsoft Word көмегімен HTML-құжаттарды құру. Ішкі және сыртқы сілтемелер.

1

1


11-12

Шығармашылық жұмыс Microsoft Word көмегімен сайт жасау.

-

2


13-17

Шығармашылық жұмыс Microsoft Word көмегімен сайт жасау.

-

4


18-19

Microsoft FrontPage программасының көмегімен HTML-құжаттарды құру.

1

1


20-24

Шығармашылық жұмыс Microsoft FrontPage программасының көмегімен сайт жасау.

-

2


25-26

Шығармашылық жұмыс Microsoft FrontPage программасының көмегімен сайт жасау.

-

2


27-28

Сайттың тақырыбы, мазмұны.

-

2


29-30

Сайтты ақпаратпен толықтыру

-

2


31-32

Дизайн макеті. Логотип

-

2


33-34

Шығармашылық жұмысты қарау

-

2

Оқушылардың дайындық қойылатын талаптар

Оқушылар нені білуі керек:

 • ДК жұмыс істеу кезінде негізгі ережелер мен техника қауіпсіздік ережелерін;

 • Интернет жүйесінің негізін;

 • Web-сайт құру программаларының айырмашылығын;

 • Оқыту, бақылау, ойын бағдарламаларының жасау негіздерін;

 • HTML тілінің негізгі құрылымын;

 • Web -редақторымен жұмыс істеу ерекшеліктерін;

 • Web -беттердің құрылымы мен жобалауды.


Оқушылар нені үйрену керек:

 • Интернет арқылы ақпаратты іздеуді және қарап шығуды;

 • Web -беттер құруды, Web-беттің дизайын жасауды;

 • Графикалық объектілерді орналастыруды;

 • Кестелермен жұмыс жасауды;

 • Маркерленген және нөмерленген тізімдерді құруды;

 • Гиперсілтемелерді қолдануды;

 • Сілтеме қартасын жасауды;

 • Қолданбалы бағдарламалар көмегімен Web-құжаттар жасауды.
Алған білімдері мен біліктіліктерін көрсету негізінде оқу соңында оқушылар жоба түрінде қорытындылау жұмысын орындайды.

Практикалық жұмыстар жеке орындалады, шығармашылық жобаларды шағын топта орындауға болады.

Шығармашылық тапсырмалар, сонымен қатар курс бойынша меңгерген қорытынды жұмыстар семинарларда қорғалады. Оқушылар жоба орындауда компьютер арқылы қолданылған мүмкіндіктерін түсіндіреді. Ен үздік деп танылған жұмыстар мектеп көрмесінде көрсетіледі.

Курс аптасына 1 сағат, жыл бойы 34 сағатқа арналған.


Білімді қорытыңды бақылауы


Соңғы курс бойынша оқушылар еркін тақырыпта 6-10 беттік Web-құжат түрінде қорытыңды жұмысын орындап, қорғайды

Тақырыптық сайттар тізімі:

 1. «Менің елім» сайты.

 2. «Менің қалам» сайты.

 3. «Менің мектебім» сайты.

 4. «Мен және менін достарым» сайты.

 5. «Қазақстан қалалары» сайты.

 6. «Тарихи аймақтар» сайты.

 7. «Тулғалардағы информатика тарихы» сайты.

 8. «Ұлы математиктер» сайты

 9. «Салауатты өмір салты» сайты.

Тұрақтылау (мазмұндық) бөлімі


Бұл бағдарлама 7-9 сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама авторы информатика пәнін оқытудың төмендегідей нұсқасын ұсынады:

 • Кіріспе. Негізгі түсініктер: ауқымды компьютерлік желі Интернет, браузерлер, HTTP-хаттамасы.

 • Web–сайт құрылымы: сайт дизайны, сайтты басқару, сайтты Интернетке кірістіру.

 • Объектілермен жұмыс. Құжатқа кестелерді қою. Кесте ұяшықтын біріктіру, бөлу, шекара және кестені бояу. Маркерленген және нөмерленген тізімдер. Дыбыстық сүйемелдеу және сандық бейне.

 • Гиперсілтеме түсінігі. Сілтеме қартасы туралы түсінік. Фреймдер. Web-беттегі формалар.

 • HTML-құжатты Microsoft Word, Microsoft FrontPage көмегімен жасау. Басты меню, негізгі құралдары. Көру терезесі және орналастыру.
Оқу материалдарының құрылымы мен мазмұны

 • Телекоммуникациялық желілер. Интернет. Интернет желісінде ақпаратты іздеу. World Wide Web туралы негізгі ақпараттар. Іздену жүесі. Internet Explorer браузері. Internet Explorer жұмысының негізгі тәсілдері.

 • Web –беттердің дизайны және сайттын түрлері. Web-дизайның технологиялық ерекшеліктері. Графикалық эффекттері. Беттерді құрудың профессионалдық тәсілдері. Интернеттін профессионалдық ресурстары. Web-сайтты жасаудағы ұсыныстар. Web-сайтты құрудың кезеңдері.

 • Microsoft Word көмегімен Web-беттерді құру. Web-беттерді, құрудың тәсілі. Фоны. Гиперсілтімелерді құру. Web-формалар. Web-беттерде қолданылатың басқару элемент формалары.

 • Microsoft FrontPage программасының көмегімен Web -құжаттарды құру. FrontPage қосымшалары. FrontPage-тің қызметтік мүмкіндіктері. FrontPage интерфейсі. Құрал-жабдықтармен жұмыс. Web-құжатпен жұмыс. HTML-құжаттармен жұмыс. Мәтіндерді даярлау және рәсімдеу. графикалық ақпараттармен жұмыс. FrontPage-ғы кестелер. HTML-құжаттың Web-құрылымы. Динамикалық эффектерді қосу. Формаларды жасау. Беттерді жасау. Көпбеттік публикациямен жұмыс.

 • HyperTextMarkupLanguage (HTML) стандартқа енгізу. HTML–тілінін стандарты және шығ тарихы. HTML құжаттарының синтаксисы. HTMLкодының структурасы. Мәтіндердің рәсімдеу элементтері. Абзацтар, айырмалар, параграфтар, түзету, шрифтік рәсімдеу. HTML пішімдеудің қосымша мүмкіндіктері. HTML құжаттарында тізімдерді жасау. Реттелген және реттелмеген тізімдер. Көпдеңгейлі тізімдер. HTML құжатта кесте құру. Кестелер рәсімдеуді анықтайтың параметрлері. Кесте көмегімен экранда көрсетілген құжаттарды басқару. Фрейм түсінігі. Фреймдардың орналасуы. Фреймнін визуалдық ұсынуы. Құрастырылған фреймдар. Экранда фреймдардың орналасуы мен оның сыртқы түрін анықтайтың параметрлер. Форма. Форма элементтерін басқару типтері. Форма құрастыру. Форманы жіберу. Фреймдар арасындағы және ішіндегі гипермәтіндік ауысуы. Гипермәтіндік сілтемелер. Басқа құжатардың арнайы бөлімдеріне назар аудару. Ағымдағы құжаттардың бөлімдерімен қосу. Web-графикасы. Графикалық файлдардың пішімдеуі. Графикалық рәсімдеу. Графикалық жазбаларды жасау.

Web-сайтты тестілеу және жариялау.әр-түрлі көріністерді сайттарды көру. Интернет желісіндегі сайттарды жариялау технологиясы. Ізденіс жүйесіндегі сайттарды тіркеу.

Арнайы Web-сайт құру (шығармашылық жоба).

Web-сайтты өндеу және оның құрылымын дайындау. FrontPage редақторын қолданылуымен Web-сайтт құру. Интернетте Web-сайтты орналастыру.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
7-9 cыныптар?а арнал?ан "WEB-ДИЗАЙН" ?олданбалы курс ба?дарламасы

Автор: Адылханова Нургуль Муратовна

Дата: 08.01.2015

Номер свидетельства: 151819

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства