kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама Та?ырыбы:Мектепшілік м??алімдерді? комьютерлік сауаттылы? курсынан ?ткізуін ?йымдастыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

№3 Красный Яр орта мектебі

Баяндама

Та?ырыбы:Мектепшілік м??алімдерді? комьютерлік сауаттылы? курсынан ?ткізуін ?йымдастыру

                           Информатика п?ні м??алімі:

Оспанова Айслу Давлетовна

                                                  2015-2016ж

 «

Та?ырыбы: Мектепішілік м??алімдерді? компьютерлік сауаттылы? курсынан ?ткізуін ?йымдастыру

?азіргі заман талабы – о?ытуды? жа?а технологияларын ме?геру. О?ытуды? жа?а технологияларыны? бірі – а?паратты? технология. А?параттандыру технологиясыны? дамуы кезе?інде осы заман?а сай білімді, ?рі білікті ж?мысшы мамандарын даярлау о?ытушыны? басты міндеті болып табылады. ?о?амда?ы а?параттандыру процестеріні? ?ар?ынды дамуы жан-жа?ты, жа?а технологияны ме?герген жеке т?л?а ?алыптастыруды талап етеді

ХХІ ?асыр а?парат ?асыры бол?анды?тан адамзат?а компьютерлік сауаттылы? ?ажет. Білім беруді? негізгі ма?саты – білім мазм?нын жа?артумен ?атар, окытуды? ?діс-т?сілдері мен ?р т?рлі ??ралдарын ?олдануды? тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы ма?сатты ж?зеге асыруда а?паратты? технологияны пайдалану ?дісі зор р?л ат?арады. Осы орайда ел Президенті Н.?.Назарбаевты? халы??а жолдауында?ы «о?у ?рдісінде а?паратты? технологияларды білім беру саласын жа?сартуда ?олданыс аясын ке?ейту керек» деген с?зін басшылы??а ала отырып, саба?та жа?а а?паратты? технологияларды пайдалану?а жаппай к?шуіміз керек. Биыл?ы жа?а о?у жылында мектебіміз  заманауи техникалы? ??ралдармен толы? жабды?талды.

Осы?ан байланысты мектеп м??алімдері к?нделікті саба??а:

-мультимедия (видео, аудио ?ондыр?ылары мен теледидарды, электронды? о?улы?тарды);

-компьютер (компьютерлік ба?дарламалар, интерактивті та?та

-интернет ж?не т.б. к?рнекі материалдарды пайдалану айтарлы?тай н?тиже береді.

М?ндай ?ондыр?ылар о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырып, зейін ?ойып ты?дау?а ж?не ал?ан м?ліметтерді на?тылау?а м?мкіндік береді. О?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын ояту м??алімні? саба? ?ткізу т?сіліне де байланысты.  ?азіргі та?да о?уды? интерактивті ?діс-т?сілдері ?те к?п.

А?паратты? технология негіздері т?л?аны? информатика п?нінен ал?ан білім сапасы мен сауаттылы?ын ке?ейтуге ж?рдемдеседі, мысалы: интернет сайты ар?ылы жо?ары де?гейдегі к?рнекіліктерді пайдалану?а болады. Заман а?ымына ?арай саба??а  видео, аудио ?ондыр?ылары мен теледидарды, компьютерді ?олдану о?ушыны? д?ниетанымын ке?ейтеді. ?сіресе, о?улы?та?ы тарауларды ?орытындылау кезінде о?ушылар ?осымша материалдар жина?тап, білімдерін ке?ейтіп, танымды? белсенділігін арттырып ?ана ?оймай, ?исынды ойлау ж?йесін ?алыптастырып, шы?армашылы?ын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер к?мегімен о?ыту о? н?тижелер береді.А?паратты? м?дениет дегеніміз- тек компьютермен д?рыс ж?мыс істей білу ?ана емес, кез-келген а?парат к?зін: аны?тамаларды, теледидар ба?дарламаларын т.с.с. д?рыс пайдалана білу деген с?з.

Жа?а а?паратты? технологияны? негізгі ерекшелігі

А?паратты? технологияларды? бірі – интерактивтік та?та, мультимедиялы? ж?не он-лайн саба?тары. О?ыту ?рдісін компьютерлендіру ма?сатында интерактивті та?тамен ж?мыс жасау тиімді.  ?азіргі уа?ытта ?аза?станны? жалпы орта білім беретін мектептеріні? барлы?ы дерлік интерактивті та?тамен ?амтамасыз етілген.

Та?таны ?олдану ар?ылы о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын, интеллектуалды? танымын, білім сапасын арттыру?а болады. ?з басым интерактивті та?таны ?р саба? барысында, соны? ішінде информатикадан практикалы? саба?тарды ?ткізген кезде жиі ?олданамын.  Мысалы:  информатика п?нін о?ытуда интерактивті та?тамен ж?мыс жасауда о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын танытып ?ана ?оймай, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту мен ?атар жа?а а?паратты? технологияны ме?геруге, оны пайдалана алуына м?мкіндік береміз. Саба?та интерактивті та?таны? элементтерін пайдалану, дайындал?ан арнайы тапсырмаларды ты?дап ?ана ?оймай, к?здерімен к?ріп, оны жетік т?сінуге, да?дыланады. Интерактивті та?таны пайдалану аркылы о?ушыларды? білімін тексеру ?шін ?р тарауды ая?та?ан кезде немесе жа?а саба?ты бекіткен уа?ытта тестілеу ?дісін ?олдану?а болады. О?ушылардан бір уа?ытта жауап алу?а м?мкіндік береді. Тестілеуді? н?тижелерін ??рыл?ан график ар?ылы тексеріп, сол уа?ытта ба?алау?а болады. Жауап н?тижелерін ба?ылап ж?не о?ушыларды? материалды т?сіну де?гейін аны?тау?а м?мкіндік береді. Интерактивті та?таны пайдалану ар?ылы тестілеген кезде м??алім о?ушыларды? білім де?гейін аны?тай алады. О?ушы?а тест с?ра?тарына жауап беруі ?шін уа?ыт беріледі. Б?л ж?йе т?йы? о?ушыларды? ойын білдіріп, жал?ау о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырады. О?ушылар жауаптарын ??пия т?рде бере алады.

А?паратты? технологияларды ж?зеге асыруда?ы  та?ы бір м?мкіндігі – ол электронды о?улы?. Электронды? о?улы? -  б?л дидактикалы? ?діс – т?сілдер мен а?паратты? технологияны ?олдану?а негізделген т?бегейлі ж?йе. Электронды о?улы?пен о?ыту  о?ытушыны? о?ушымен  жеке ж?мыс істегендей болады. Электронды? о?улы? тек ?ана о?ушы ?шін емес, м??алімні? дидактикалы? ?дістемелік к?мекші ??ралы да болып табылады.

            ?азіргі заман талабына сай электронды о?улы?ты мектеп м??алімдері к?нделікті саба?та пайдаланады. Себебі, электронды о?улы?та та?ырыптар тараулар?а б?лініп, сол та?ырып туралы о?ушылар толы? м?лімет ала алады. Сонымен бірге та?ырыпты толы? ме?геру ?шін ?осымша с?ра?тар, аны?тамалар, карталар, схемалар, тест с?ра?тары, пысы?тау с?ра?тары, хронологиялы? ж?мыстар, та?ырып?а сай суреттер т.б. берілген.

         Электронды о?улы? ар?ылы ауызша т?рде де, жазбаша т?рде де орындау?а болады.Ол о?ушыны? да, м??алімні? де уа?ытын ?немдейді.Оны? ?стіне слайдпен ж?мыс істеу баланы? ?тілген та?ырыпты жа?сы ме?геруіне ж?не жа?сы есте са?тауына к?п пайдасын тигізеді.Мен сыныпта ?ткен ашы? саба?ымда схемаларды слайдпен к?рсеттім, ж?не слайдпен ж?мыс істедім

Тиімді жа?тары

Ø О?ушыны? уа?ытын ?немдейді, о?у материалын іздеп

            отырмайды.

Ø О?ушы о?улы?ты ?ажет етпей-а? информатика негіздерінен кез келген м?ліметті алып, о?ып ?йренуіне болады.

Ø Та?ырыпты? ?лкен, ?иын б?ліктерін ?ткенде ?осымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды пайдаланады.

Ø Та?дап ал?ан хабарды к?шіруге м?мкіндік бар.

Ø Сараманды? ж?мыстар жылдам т?сіндіріледі.

Ø Ба?дарламаны ме?геруге арнал?ан тест с?ра?тармен

            ?амтамасыз етілген.

Ø К?рнекілік ??ралдар?а деген м??тажды?ты азайтады.

Ø М??алім ?р о?ушымен дербес жеке ж?мыс ж?ргізуіне м?мкіндік ту?ызады.

Ø О?ушыны? ой ?рісін, д?ниетанымын ке?ейтуге, тану ?рдісіне ы?пал етеді.

Ø Зерттеушілік ?абілеті бар т?л?а ?алыптасады.

         Жалпы  о?ушыларды?  а?паратты? технология негіздерінен ал?ан білімі ар?ылы:

1. О?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы артады, ??лшынысы оянады.

2. Шы?армашылы? ?абілеттері артады.

3. Жылдам ойлау?а машы?танады, білім сапасы артады.

4.О?ушылар ?з бетімен ж?мыс жасау?а да?дыланды.

5. Компьютерлік сауатты болу?а ?йренеді.

?орыта келе, «?аза?стан ?лемдегі б?секеге барынша ?абілетті елу елді? ?атарына енуі ?шін: білімді де зерделі, жан-жа?ты дамы?ан дарынды, ?абілетті ?рпа? керек» Ел президенті Н.? Назарбаевты? «Жа?а ?лемдегі жа?а ?аза?стан» атты халы??а жолдауынан.

Білім беруді? ?лтты? моделіне к?шкен ?азіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, т?жірибелік ?ызметте педагогикалы? ?йлестіруді шебер ме?герген іскер м??алім ?ажет екендігі аз айтылып ж?рген жо?. Заман талабына сай к?штен ?алмай ?азіргі та?да педагогтан ?з п?ніні? тере? білгірі ?ана болу емес, теориялы?, нормативтік – ???ы?ты?, психологиялы? – педагогикалы?, дидактикалы? ?дістемелік т?р?ыдан сауатты ж?не а?паратты? компьютерлік технология ??ралдарыны? м?мкіндіктерін жан – жа?ты игерген а?паратты? ??зырлы?ы ?алыптас?ан маман болуын талап етуде.

Б?гінгі басты м?селеміз – білім сапасы десек, осы білім сапасын арттыруды? тиімді жолы- білім беру ж?йесінде т?рлі а?паратты? технологияларды ?олдану. Келешек ?о?амымызды? м?шелері-жастарды? бойында а?паратты? м?дениетті ?алыптастыру ?о?амны? алдында т?р?ан е? басты міндет.

Жа?а а?паратты? технологиялар дегеніміз- білім беру ісінде а?параттарды даярлап, оны о?ушы?а беру процесі.О?ушыны? білімін дамыту ?шін жа?а ??ым, жа?а ?лгі, жа?а т?сілдер керек деп ойлаймын.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама Та?ырыбы:Мектепшілік м??алімдерді? комьютерлік сауаттылы? курсынан ?ткізуін ?йымдастыру»


3 Красный Яр орта мектебі

Баяндама


Тақырыбы:Мектепшілік мұғалімдеррдің комьютерлік сауаттылық курсынан өткізуін ұйымдастыруИнформатика пәні мұғалімі:

Оспанова Айслу Давлетовна
2015-2016ж«

Тақырыбы: Мектепішілік мұғалімдердің компьютерлік сауаттылық курсынан өткізуін ұйымдастыру

Қазіргі заман талабы – оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Оқытудың жаңа технологияларының бірі – ақпараттық технология. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді

ХХІ ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың әдіс-тәсілдері мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдісі зор рөл атқарады. Осы орайда ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы «оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек» деген сөзін басшылыққа ала отырып, сабақта жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға жаппай көшуіміз керек. Биылғы жаңа оқу жылында мектебіміз заманауи техникалық құралдармен толық жабдықталды.

Осыған байланысты мектеп мұғалімдері күнделікті сабаққа:

-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық оқулықтарды);

-компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта

-интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже береді.

Мұндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауға және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу тәсіліне де байланысты.  Қазіргі таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте көп.

Ақпараттық технология негіздері тұлғаның информатика пәнінен алған білім сапасы мен сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай сабаққа  видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану оқушының дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтағы тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер көмегімен оқыту оң нәтижелер береді.Ақпараттық мәдениет дегеніміз- тек компьютермен дұрыс жұмыс істей білу ғана емес, кез-келген ақпарат көзін: анықтамаларды, теледидар бағдарламаларын т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз.

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі

Ақпараттық технологиялардың бірі – интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-лайн сабақтары. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген.

Тақтаны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын, интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады. Өз басым интерактивті тақтаны әр сабақ барысында, соның ішінде информатикадан практикалық сабақтарды өткізген кезде жиі қолданамын.  Мысалы:  информатика пәнін оқытуда интерактивті тақтамен жұмыс жасауда оқушылардың қызығушылығын танытып қана қоймай, шығармашылық қабілеттерін дамыту мен қатар жаңа ақпараттық технологияны меңгеруге, оны пайдалана алуына мүмкіндік береміз. Сабақта интерактивті тақтаның элементтерін пайдалану, дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерімен көріп, оны жетік түсінуге, дағдыланады. Интерактивті тақтаны пайдалану аркылы оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды аяқтаған кезде немесе жаңа сабақты бекіткен уақытта тестілеу әдісін қолдануға болады. Оқушылардан бір уақытта жауап алуға мүмкіндік береді. Тестілеудің нәтижелерін құрылған график арқылы тексеріп, сол уақытта бағалауға болады. Жауап нәтижелерін бақылап және оқушылардың материалды түсіну деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Интерактивті тақтаны пайдалану арқылы тестілеген кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтай алады. Оқушыға тест сұрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. Бұл жүйе тұйық оқушылардың ойын білдіріп, жалқау оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқушылар жауаптарын құпия түрде бере алады.

Ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы  тағы бір мүмкіндігі – ол электронды оқулық. Электрондық оқулық -  бұл дидактикалық әдіс – тәсілдер мен ақпараттық технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Электронды оқулықпен оқыту  оқытушының оқушымен  жеке жұмыс істегендей болады. Электрондық оқулық тек қана оқушы үшін емес, мұғалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші құралы да болып табылады.

Қазіргі заман талабына сай электронды оқулықты мектеп мұғалімдері күнделікті сабақта пайдаланады. Себебі, электронды оқулықта тақырыптар тарауларға бөлініп, сол тақырып туралы оқушылар толық мәлімет ала алады. Сонымен бірге тақырыпты толық меңгеру үшін қосымша сұрақтар, анықтамалар, карталар, схемалар, тест сұрақтары, пысықтау сұрақтары, хронологиялық жұмыстар, тақырыпқа сай суреттер т.б. берілген.

Электронды оқулық арқылы ауызша түрде де, жазбаша түрде де орындауға болады.Ол оқушының да, мұғалімнің де уақытын үнемдейді.Оның үстіне слайдпен жұмыс істеу баланың өтілген тақырыпты жақсы меңгеруіне және жақсы есте сақтауына көп пайдасын тигізеді.Мен сыныпта өткен ашық сабағымда схемаларды слайдпен көрсеттім, және слайдпен жұмыс істедім

Тиімді жақтары

  • Оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалын іздеп

отырмайды.

  • Оқушы оқулықты қажет етпей-ақ информатика негіздерінен кез келген мәліметті алып, оқып үйренуіне болады.

  • Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды пайдаланады.

  • Таңдап алған хабарды көшіруге мүмкіндік бар.

  • Сарамандық жұмыстар жылдам түсіндіріледі.

  • Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтармен

қамтамасыз етілген.

  • Көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады.

  • Мұғалім әр оқушымен дербес жеке жұмыс жүргізуіне мүмкіндік туғызады.

  • Оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңейтуге, тану үрдісіне ықпал етеді.

  • Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады.

Жалпы  оқушылардың  ақпараттық технология негіздерінен алған білімі арқылы:

1. Оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, құлшынысы оянады.

2. Шығармашылық қабілеттері артады.

3. Жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады.

4.Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланды.

5. Компьютерлік сауатты болуға үйренеді.

Қорыта келе, «Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына енуі үшін: білімді де зерделі, жан-жақты дамыған дарынды, қабілетті ұрпақ керек» Ел президенті Н.Ә Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауынан.

Білім берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл, зерттеуші, тәжірибелік қызметте педагогикалық үйлестіруді шебер меңгерген іскер мұғалім қажет екендігі аз айтылып жүрген жоқ. Заман талабына сай көштен қалмай қазіргі таңда педагогтан өз пәнінің терең білгірі ғана болу емес, теориялық, нормативтік – құқықтық, психологиялық – педагогикалық, дидактикалық әдістемелік тұрғыдан сауатты және ақпараттық компьютерлік технология құралдарының мүмкіндіктерін жан – жақты игерген ақпараттық құзырлығы қалыптасқан маман болуын талап етуде.

Бүгінгі басты мәселеміз – білім сапасы десек, осы білім сапасын арттырудың тиімді жолы- білім беру жүйесінде түрлі ақпараттық технологияларды қолдану. Келешек қоғамымыздың мүшелері-жастардың бойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет.

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз- білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны оқушыға беру процесі.Оқушының білімін дамыту үшін жаңа ұғым, жаңа үлгі, жаңа тәсілдер керек деп ойлаймын.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Оспанова Айслу Давлетовна

Дата: 13.01.2016

Номер свидетельства: 276290

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства