kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химиялы? реакцияларды? те?деулері. Зат массасыны? са?талу за?ы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

13 саба?

Химия

Та?ырыбы

Химиялы?  реакцияларды? те?деулері.

Зат массасыны? са?талу за?ы.

ма?саты:

міндеттері:

Реакция те?деулерін те?естіруді ?йрете  отырып, логикалы? ойландыру.

1.ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру.

 2. реакция те?деулерін жазу, коеффициент ?оюды, те?естіруді ?йрету.

 3. алгаритім ??руды ?йрету.

Саба? типі: 

жа?а білім алу саба?ы

Саба? ?дісі: 

Сын т?р?ысынан ойлату. Топты?  ж?мыс. Ба?алау, рефлексия

Саба?  т?рі:

Аралас саба?

Ресурстар:

Д?птер,  ватман,маркер,стикерлер.Темір, к?кірт, мыс ?нта?тары, спиртшам, сынауы?тар, т?р?ы, зертханалы? таразы.

К?рнекіліктер:

Кестеге жазыл?ан алгоритм, элементтерді? валенттілігі к?рсетіл ген  кесте.

?йымдастыру кезе?і:

- саба?та  ?алыпты ж?мыс істеуге м?мкіндік жасау;

- о?ушыларды психологиялы? дайындау. Амандасу. О?ушыларды?  саба??а дайынды?ын тексеру. О?ушыларды? назарын саба??а аудару. Саба?ты? жалпы ма?сатын ашу, оны ?ткізу жоспарын  к?рсету.

Білімді  ?орытындылау  ж?не  ж?йелеу.

-жекелеген о?ушылар мен сынып ж?мысына ба?а беру. Саба?ты? кемшілігі мен ?орытындысын шы?ару. Ба?а ?ою.

?й  тапсырмасын беру  кезе?і:

О?ушылар?а ?й тапсырмасыны? берілу  ма?сатын т?сіндіру

-о?ушы мен м??алім арасында  д?рыс ?арым-?атына тудыру. –о?ушыларды? ?зін-?зі бас?ару  ж?не бас?а адамдармен  д?рыс ?арым-?атынас  принципін  ?йрету. Білгендері?ізді?  сіздер ?шін ма?ызы  ?андай.

Уа?ыты

М??алімні? іс- ?рекеті

Не істеймін?

О?у  ма?сатын ал?а  ?ою.

О?ушыларды зат массасыны? са?талу за?ыны? м?нін т?сіндіру.

Топ?а  б?лу

О?ушылар та?тада  жабысып т?р?ан  т?рлі формада?ы стикерлер ар?ылы топтар?а б?лінеді.

Химиялы? реакция те?деулері та?ырыбында?ы  СТО  технологиясыны?  ?дісі ар?ылы  «?ызы?ушылы?ын ояту» химиялы?  реакция туралы не білесіз? деген с?ра??а ойланып, топта тал?ылап, ойларын орта?а салып, ?р топ орта? ойайтады. 

 1. С?ра? бойынша ойланып,  жеке т?рде жазады.
 2. Топта тал?ылау
 3. ?жымны? ойын орта?а салу.
 4. ?р топтан бір о?ушыдан  шы?ып топты?  орта? ойын айтады. «Білемін. Білгім келеді. ?йрендім»  о?ушылар кестені толтырып, ?р топ  орта?  жауаптарын айтады.

Білемін

Білгім келеді

Не ?йрендім?

Жа?а саба?  та?ырыбын ашу.

?ткен  саба?та   химиялы?  реакция  те?деулері  ар?ылы реагенттер мен  ?німдерді? массалары  бірдей  болады  ж?не  ?згермейтіні туралы білдік. Ал б?гінгі  саба?та реагент  пен  ?німдерді?  массасыны?  са?талу  за?ы туралы  ?арастырамыз.

СТО технологиясыны?  ма?ынаны  тану кезе?інде  сіздерге ЖИГСО  стратегиясы  ?сынылады.Жигсостратегиясы ар?ылы  о?ушыларды?  бірін-бірі  о?ытуда к?мектесуіне арнал?ан  ж?мыс т?рі.

1 ?адам. ?й тобына б?ліну.

2 ?адам. О?ушыларды алдын ала  дайындал?ан  материалмен ?амтамасыз ету.

3 ?адам.О?ушылар материалды  толы?  о?иды. Т?сініп  тал?ылау  ?шін  уа?ыт беріледі. Сонан со?  бірлесе  отырып  материалды  ?й  тобына  ?алай  жеткізу керектігін  ойластырады.

4 ?адам. ?й  тобынан  орал?ан со? о?ушылар ?з  б?ліктері бойынша   жалпы  тал?ылауды  бас?арады.

5 ?адам. Туында?ан с?ра?тарды  тал?ылап іздену ар?ылы шешім табу керек.  

М??алім   о?ушыларды?   материал  мазм?нын айтып  берумен  шектелмей  алдын ала  с?ра?тар  дайындау керек.

С?ра?тар:

 1. Заттар массасыны? са?талу  за?ын ?алай  т?сінесі?дер?
 2. Неге  реагенттер мен  ?німдерді?  массалары  бірдей болады?
 3. Ломоносов   т?жірибесіні?  м?нін  ?алай  т?сінесі??
 4. А?аш  жан?ан со?  азда?ан ?ана к?л ?алады. Неге а?ашты?  массасы  к?лді?  массасына  те? емес? ?ал?ан  ?німдер  ?айда кетті?
 5. Ломоносов  ішінде  металл  бар  мойна?ты  ?лшегендегі  масса  оны  ?ыздырып,  сосын  ыдысты?  т?мсы?ын тесіп алып  ?лшегендегі  массадан кем  болып  шы??ан  м?ны?  себебі  неде?
 6. Темірді?  тат  бас?ан кезіндегі массасы  бастап?ы  к?йдегі  массасынан арты?  па  ?лде кем  бе?

Криптограмма

Жа?а та?ырыпты ашу ма?сатында  о?ушылар мына криптограмманы шешу керек. Я?ни с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы санны? астында?ы ?ріптерді тауып, олардан б?гінгі к?нні?  та?ырыбын о?у?а болады.

 1. Зат дегеніміз? (денелерді ??раушылар)
 2. Заттарды? ?зара ??састы?ы мен айырмашылы?ын к?рсететін белгілері? (?асиеттері)
 3. Агрегаты? к?йіне байланысты ?оспалар нешеге б?лінеді? (екіге)
 4. Агрегатты? к?йіне ?оспалар нешеге б?лінеді (бір текті ж?не ?р текті)
 5. С?зу ?дісімен б?лінген ерітінді не деп аталады (С?зінді)
 6. «Е? кішкене» с?зіні? ма?ынасы (малекула)
 7. Жай ж?не к?рделі заттар ?андай ?осылыстар деп аталады (химиялы?)
 8. Химияда?ы басты ??ым (химиялы? элемент)
 9. Элементті? алдына сан т?рінде жазылатын не? (каэфицент)
 10. Затты? ??рамын химиялы? элемент та?балары ж?не индекстер к?мегімен шартты т?рде бейнелеу (Химиялы? формула)
 11. Омега нені? белгісі (массалы? ?лесі)
 12. Су неше валентті (I)
 13. Хлорсутекті? формуласын ата (НСL)
 14. Химиялы? элементтерді? ?лкен екі тобын ата

(металдар ж?не бейметалдар)

       15.Химияда?ы е? ?са? б?лшек  (атом)

       16.?айта кристалдану немесе (дистелдеу)                    17.Алюминий неше валентті (III)

8

3

6

7

1

9

2

4

12

5

10

13

11

7

1

14

5

4

15

5

16

9

5

12

17

«Ізденген жетер м?рат?а» б?л б?лімде о?ушылар теориялы? білімдерін есеп шы?аруда ?олданды

 1. Келтірілген сызбан?с?аларына с?йкес химиялы? реакциялар те?деулеріне коэффициенттерін ?ойып те?естірі?дер:

1)Li+O2àLi2O                1)S+O2àSO2

 2)Mg+O2àMgO            2) O2àO3

1) Al+O2àAl2O3          1) Al+Cl2à AlCl3

2)P+O2àP2 O5    2)Cu+ O2 à Cu O

Та?ырыпты  ?орытындылау   с?ра?тары.

1.Реакция те?деуін жаз?аннан кейін те?дік ?ойылама.

2.Реакция те?деуіні? сол ж?не о? жа?ында?ы атомдар саны ?зара те? екенін білдіре отырып ба?даршаны те?дік белгіге ауыстырама.

3.Реакцияны? толы? те?деуі о?ылады ма?

4.Алюминий мен оттек ?осылып ?айтадан алюминий т?зіледі ма? ?німдер  реагентке айнала ма?

5.«Атом» с?зі грекше б?лінбейтін деген с?з:

6.Химиялы? заттарды ??райтын, ?здері ?рі ?арай б?лінбейтін, е? ?са? б?лшектер-малекула деп аталады.

7.Темір ?осылыстарын да 6 валентті болады.

8.К?рделі заттарды? ??рамында екі немесе одан да к?п атом т?рлері болуы м?мкін.

9.Реакция те?деуін жазуды? ?зіндік ережесі бар ма?

10.Малекула с?зі «е? кішкене» деген ма?ынаны білдіреді.

11.Сутекпен оттекті? арасында реакция те?деуі ж?рема.

12.Реагенттерді? атомдар саны ?німдердегі атомдар санына те? болады.

13.Химиялы? реакция те?деуі дегеніміз-химиялы? реакцияныхимиялы? та?балар ж?не формулалар ар?ылы шартты т?рде жазу:

14.Химиялы? реакция те?деуіні?  сол жа?ына жа?адан т?зілген заттарды? формуласын жазады.

15.?рекеттесуші заттар реагенттер деп  аталады.

16.Реакция те?деуіні? о? жа?ына ?рекеттесуші       заттарды? формуласын жазады.

17.Жа?адан т?зілген заттар ?німдер деп аталама.

18.«+» та?басы ?німнен кейін ?ойылама.

19.Каэфиценттер т?ра?ты сандар ма?

?й  тапсырмасын беру :§ 15.   5,6,7 есептер

Ба?алау кезе?і: критерий ар?ылы ?зін-?зі ба?алау

Рефлексия кезе?і: Не білді?? не ?йренді?? Не  білгі? келеді?

Просмотр содержимого документа
«Химиялы? реакцияларды? те?деулері. Зат массасыны? са?талу за?ы.»

13 сабақ

Химия

Тақырыбы

Химиялық реакциялардың теңдеулері.

Зат массасының сақталу заңы.

мақсаты:


міндеттері:

Реакция теңдеулерін теңестіруді үйрете отырып, логикалық ойландыру.

1.ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.

2. реакция теңдеулерін жазу, коеффициент қоюды, теңестіруді үйрету.

3. алгаритім құруды үйрету.

Сабақ типі:

жаңа білім алу сабағы

Сабақ әдісі:

Сын тұрғысынан ойлату. Топтық жұмыс. Бағалау, рефлексия

Сабақ түрі:

Аралас сабақ

Ресурстар:

Дәптер, ватман,маркер,стикерлер.Темір, күкірт, мыс ұнтақтары, спиртшам, сынауықтар, тұрғы, зертханалық таразы.


Көрнекіліктер:

Кестеге жазылған алгоритм, элементтердің валенттілігі көрсетіл ген кесте.

Ұйымдастыру кезеңі:

- сабақта қалыпты жұмыс істеуге мүмкіндік жасау;

- оқушыларды психологиялық дайындау. Амандасу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Оқушылардың назарын сабаққа аудару. Сабақтың жалпы мақсатын ашу, оны өткізу жоспарын көрсету.

Білімді қорытындылау және жүйелеу.

-жекелеген оқушылар мен сынып жұмысына баға беру. Сабақтың кемшілігі мен қорытындысын шығару. Баға қою.

Үй тапсырмасын беру кезеңі:

Оқушыларға үй тапсырмасының берілу мақсатын түсіндіру


-оқушы мен мұғалім арасында дұрыс қарым-қатына тудыру. –оқушылардың өзін-өзі басқару және басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас принципін үйрету. Білгендеріңіздің сіздер үшін маңызы қандай.

Уақыты

Мұғалімнің іс- әрекеті

Не істеймін?


Оқу мақсатын алға қою.

Оқушыларды зат массасының сақталу заңының мәнін түсіндіру.


Топқа бөлу

Оқушылар тақтада жабысып тұрған түрлі формадағы стикерлер арқылы топтарға бөлінеді.


Химиялық реакция теңдеулері тақырыбындағы СТО технологиясының әдісі арқылы «Қызығушылығын ояту» химиялық реакция туралы не білесіз? деген сұраққа ойланып, топта талқылап, ойларын ортаға салып, әр топ ортақ ойайтады.

 1. Сұрақ бойынша ойланып, жеке түрде жазады.

 2. Топта талқылау

 3. Ұжымның ойын ортаға салу.

 4. Әр топтан бір оқушыдан шығып топтың ортақ ойын айтады. «Білемін. Білгім келеді. Үйрендім» оқушылар кестені толтырып, әр топ ортақ жауаптарын айтады.

Білемін

Білгім келеді

Не үйрендім?Жаңа сабақ тақырыбын ашу.

Өткен сабақта химиялық реакция теңдеулері арқылы реагенттер мен өнімдердің массалары бірдей болады және өзгермейтіні туралы білдік. Ал бүгінгі сабақта реагент пен өнімдердің массасының сақталу заңы туралы қарастырамыз.


СТО технологиясының мағынаны тану кезеңінде сіздерге ЖИГСО стратегиясы ұсынылады.Жигсостратегиясы арқылы оқушылардың бірін-бірі оқытуда көмектесуіне арналған жұмыс түрі.

1 қадам. Үй тобына бөліну.

2 қадам. Оқушыларды алдын ала дайындалған материалмен қамтамасыз ету.

3 қадам.Оқушылар материалды толық оқиды. Түсініп талқылау үшін уақыт беріледі. Сонан соң бірлесе отырып материалды үй тобына қалай жеткізу керектігін ойластырады.

4 қадам. Үй тобынан оралған соң оқушылар өз бөліктері бойынша жалпы талқылауды басқарады.

5 қадам. Туындаған сұрақтарды талқылап іздену арқылы шешім табу керек.

Мұғалім оқушылардың материал мазмұнын айтып берумен шектелмей алдын ала сұрақтар дайындау керек.

Сұрақтар:

 1. Заттар массасының сақталу заңын қалай түсінесіңдер?

 2. Неге реагенттер мен өнімдердің массалары бірдей болады?

 3. Ломоносов тәжірибесінің мәнін қалай түсінесің?

 4. Ағаш жанған соң аздаған ғана күл қалады. Неге ағаштың массасы күлдің массасына тең емес? Қалған өнімдер қайда кетті?

 5. Ломоносов ішінде металл бар мойнақты өлшегендегі масса оны қыздырып, сосын ыдыстың тұмсығын тесіп алып өлшегендегі массадан кем болып шыққан мұның себебі неде?

 6. Темірдің тат басқан кезіндегі массасы бастапқы күйдегі массасынан артық па әлде кем бе?

Криптограмма

Жаңа тақырыпты ашу мақсатында оқушылар мына криптограмманы шешу керек. Яғни сұрақтарға жауап беру арқылы санның астындағы әріптерді тауып, олардан бүгінгі күннің тақырыбын оқуға болады.

 1. Зат дегеніміз? (денелерді құраушылар)

 2. Заттардың өзара ұқсастығы мен айырмашылығын көрсететін белгілері? (қасиеттері)

 3. Агрегатық күйіне байланысты қоспалар нешеге бөлінеді? (екіге)

 4. Агрегаттық күйіне қоспалар нешеге бөлінеді (бір текті және әр текті)

 5. Сүзу әдісімен бөлінген ерітінді не деп аталады (Сүзінді)

 6. «Ең кішкене» сөзінің мағынасы (малекула)

 7. Жай және күрделі заттар қандай қосылыстар деп аталады (химиялық)

 8. Химиядағы басты ұғым (химиялық элемент)

 9. Элементтің алдына сан түрінде жазылатын не? (каэфицент)

 10. Заттың құрамын химиялық элемент таңбалары және индекстер көмегімен шартты түрде бейнелеу (Химиялық формула)

 11. Омега ненің белгісі (массалық үлесі)

 12. Су неше валентті (I)

 13. Хлорсутектің формуласын ата (НСL)

 14. Химиялық элементтердің үлкен екі тобын ата

(металдар және бейметалдар)

15.Химиядағы ең ұсақ бөлшек (атом)

16.Қайта кристалдану немесе (дистелдеу) 17.Алюминий неше валентті (III)


8

3

6

7

1

9

2

412

5

10

13

11

7

114

5

4

15

5

16

9

5

12

17«Ізденген жетер мұратқа» бұл бөлімде оқушылар теориялық білімдерін есеп шығаруда қолданды

 1. Келтірілген сызбанұсқаларына сәйкес химиялық реакциялар теңдеулеріне коэффициенттерін қойып теңестіріңдер:

1)Li+O2Li2O 1)S+O2SO2

2)Mg+O2MgO 2) O2O3

1) Al+O2Al2O3 1) Al+Cl2 AlCl3

2)P+O2P2 O5 2)Cu+ O2  Cu O


Тақырыпты қорытындылау сұрақтары.

1.Реакция теңдеуін жазғаннан кейін теңдік қойылама.

2.Реакция теңдеуінің сол және оң жағындағы атомдар саны өзара тең екенін білдіре отырып бағдаршаны теңдік белгіге ауыстырама.

3.Реакцияның толық теңдеуі оқылады ма?

4.Алюминий мен оттек қосылып қайтадан алюминий түзіледі ма? Өнімдер реагентке айнала ма?

5.«Атом» сөзі грекше бөлінбейтін деген сөз:

6.Химиялық заттарды құрайтын, өздері әрі қарай бөлінбейтін, ең ұсақ бөлшектер-малекула деп аталады.

7.Темір қосылыстарын да 6 валентті болады.

8.Күрделі заттардың құрамында екі немесе одан да көп атом түрлері болуы мүмкін.

9.Реакция теңдеуін жазудың өзіндік ережесі бар ма?

10.Малекула сөзі «ең кішкене» деген мағынаны білдіреді.

11.Сутекпен оттектің арасында реакция теңдеуі жүрема.

12.Реагенттердің атомдар саны өнімдердегі атомдар санына тең болады.

13.Химиялық реакция теңдеуі дегеніміз-химиялық реакцияныхимиялық таңбалар және формулалар арқылы шартты түрде жазу:

14.Химиялық реакция теңдеуінің сол жағына жаңадан түзілген заттардың формуласын жазады.

15.Әрекеттесуші заттар реагенттер деп аталады.

16.Реакция теңдеуінің оң жағына әрекеттесуші заттардың формуласын жазады.

17.Жаңадан түзілген заттар өнімдер деп аталама.

18.«+» таңбасы өнімнен кейін қойылама.

19.Каэфиценттер тұрақты сандар ма?


Үй тапсырмасын беру :§ 15. 5,6,7 есептер


Бағалау кезеңі: критерий арқылы өзін-өзі бағалау


Рефлексия кезеңі: Не білдің? не үйрендің? Не білгің келеді?Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Химиялы? реакцияларды? те?деулері. Зат массасыны? са?талу за?ы.

Автор: Кусаинова Айжан Маратовна

Дата: 29.02.2016

Номер свидетельства: 300360

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства