kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия ж?не а?паратты? технология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ш?О, Семей ?аласы, «№22 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, химия, биология п?н м??алімі Намазбаева Алмагуль Жамбалаевна

Химия ж?не а?паратты? технология

Б?гінгі та?да ?аза?станны? д?ниеж?зілік білім ке?істігіне ену ?ажеттілігі к?теріліп отыр?ан кезе?де білім беру м?селесін, ?діс-т?сілдерді инновациялы? ?рдістермен алмастыру ар?ылы жалпы білім сапасын арттыру к?зделген. Осы орайда ?рбір м??алім озы? технологияларды тере? талдаудан ?ткізіп, ?зіне тиімдісін та?дауы керек.Сонау ХХ ?асырды? басында Ж.Аймауытов: «Саба? беру – жай ?йреншікті н?рсе емес, ол – жа?адан жа?аны табатын н?рсе» деген екен.

?Р «Білім туралы» За?ында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті – ?лтты? ж?не азаматты? ??ндылы?тар, ?ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан, білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау, о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у» деп, білім беру ж?йесін одан ?рі дамыту міндеттері к?зделді. Б?л міндеттерді шешу ?шін м??алімні? к?нделікті ізденісі ар?ылы барлы? жа?алы?тар мен ?айта ??ру, ?згерістерге жол ашады . Б?л баланы? ой ?рісін ке?ейтіп ?ана ?оймайды, білім де?гейін к?теруге ?лкен ?лесін ?осады. Саба? беруде м??алім о?ушыларды? жас ерекшелігін негізге алуы керек. Тапсырамаларды да ме?гере алатындай, с?ра?тар?а д?рыс жауап іздей алатындай етіп ?ою керек.Сол кезде саба? к?тілген н?тижеге ?ол жеткізеді.

?р м??алім ?з саба?ыны? –к?шбасшысы. Ал к?шті д?рыс ба?ыттай білу ол шеберлігіне байланысты.Жалпы мені? о?ытуда?ы ?з міндетім о?ушыларды ?з бетімен ж?мыс жасау?а т?рбиелеу, ?йрету, шы?армашылы? ?абілетін дамыту. Сонды?тан саба?та о?ушылардан жиі та?ырып бойынша жеке ,ж?пты?,топты? ж?мыс я?ни пирамидалы? т?сіл т?рлерін алып отырамын. ?йткені, ол о?ушыны? ойлауын, елестету мен есте са?тау белсенділігін, да?дысын білім саласыны? дамуын ?амтамасыз етеді.М??алім бала бойында?ы туа біткен т?рлі ?асиеттерді д?л бай?ап, оны? сапалы? ерекшеліктеріне ба?а беріп, ары ?арай ?з бетінше дамыта т?суіне жа?дай ту?ызуы керек, к?мектесуі ?ажет. Б?л ?шін, ?рине ?стазды? ?зі де ?згеруі, я?ни д?ст?рлі о?ытуды? таптаулары с?рлеуінен арылуы тиіс. Осылайша о?ытуды? жа?а мазм?нын жасау?а бетб?рысты ?рбір м??алім ?зінен баста?аны ж?н. М??алім ш?кіртке білім, білік, да?ды беріп ?ана ?оймай, а?ыл-ойы мен ?абілетіні? дамуына к??іл б?ліп, «о?и алу?а ?йрету керек». М??алім о?ыту?а кіріспес б?рын о?ушыларды? мінездерін зерттеп, білімдерін тексеруі тиіс. «?азіргі заманда жастар?а а?паратты? технологиялармен байланысты ?лемдік стандарт?а сай м?дделі жа?а білім беру ?те ?ажет»-деп елбасымыз ?з жолдауында айтып ?ана ?оймай, ?р мектепті т?рлі а?паратты техногиялармен ?амтамасыз етуде. Я?ни, а?паратты? технологияларды? білім беруде ма?ызы зор. ?йткені ол о?ушылар?а ?лкен а?паратты? білім ке?істігіне жол к?рсетеді.

К?птеген жа?а технологиялармен ?атар со??ы кездері химия п?ні саба?тарында а?паратты? технологиялар жиі ?олданылуда. Заттарды? ??рамы мен ??рылымын, ?асиеттеріні? ??рылымына т?уелділігін, ?асиеттері белгілі жа?а заттар мен материалдар алуды, химиялы? ?згерістерді? за?дылы?тары мен оларды бас?аруды? жолдарын зерделеу- мектепте химия п?нін о?ытуда?ы негізгі м?селелер. Заттар ?лемін (оларды? ??рамын, ??рылымын, бір затты? бас?а зат?а айналуын) зерделей отырып, о?ушылар практикалы? ?ызмет ?шін тияна?ты білім алуы тиіс. Осы?ан байланысты к?нделікті саба??а:

-мультимедия (видео, аудио ?ондыр?ылары мен теледидарды, электронды? о?улы?тарды);

-зертханалы? т?жірибелер;

-компьютер (компьютерлік ба?дарламалар, интерактивті та?та);

-аны?тамалы? м?ліметтер (с?здік, энциклопедия, карта, деректер ?оры);

-интернет ж?не т.б. к?рнекі материалдарды пайдалану айтарлы?тай н?тиже береді. М?ндай ?ондыр?ылар о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырып, зейін ?ойып ты?дау?а ж?не ал?ан м?ліметтерді на?тылау?а м?мкіндік береді. О?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын ояту м??алімні? саба? ?ткізу т?сіліне де байланысты. ?азіргі та?да о?уды? интерактивті ?діс-т?сілдері ?те к?п. Педагогикалы? ?алым мен озы? т?жірибені? б?гінгі даму де?гейінде белгілі бол?ан о?ыту ?діс-т?сілдеріні? б?рін де еркін игеріп, ?рбір на?тылы жа?дайлар?а орай е? тиімдісін та?дап алу ж?не оларды? бірнешеуіні? жиынты?ын т?рлендіре тиімді, ?йлесімді ?рі шы?армашылы?пен ?олдану- саба?ты? с?тті ?туіні? кепілі.

А?паратты? технология негіздері т?л?аны? химия п?нінен ал?ан білім сапасы мен сауаттылы?ын ке?ейтуге ж?рдемдеседі, мысалы: интернет сайты ар?ылы жо?ары де?гейдегі к?рнекіліктерді пайдалану?а болады. Заман а?ымына ?арай саба??а видео, аудио ?ондыр?ылары мен теледидарды, компьютерді ?олдану о?ушыны? д?ниетанымын ке?ейтеді. ?сіресе, о?улы?та?ы тарауларды ?орытындылау кезінде о?ушылар ?осымша материалдар жина?тап, білімдерін ке?ейтіп, танымды? белсенділігін арттырып ?ана ?оймай, ?исынды ойлау ж?йесін ?алыптастырып, шы?армашылы?ын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер к?мегімен о?ыту о? н?тижелер береді. А?паратты? м?дениет дегеніміз- тек компьютермен д?рыс ж?мыс істей білу ?ана емес, кез-келген а?парат к?зін: аны?тамаларды, химиялы? формулалар, с?здіктерді, теледидар ба?дарламаларын т.с.с. д?рыс пайдалана білу деген с?з. Мысалы, бір ?ана химиялы? формуланы? ?зінен к?п а?парат алу?а болады. Химиялы? формула-химиялы? тілді? е? ма?ызды б?лігі болып есептелінеді, себебі сол затты? химиялы? ??рамын ажыратып береді.

 Жалпы о?ушыларды? а?паратты? технология негіздерінен ал?ан білімі ар?ылы:

1. О?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы артады, ??лшынысы оянады.

2. Шы?армашылы? ?абілеттері артады.

3. Жылдам ойлау?а машы?танады, білім сапасы артады.

4.О?ушылар ?з бетімен ж?мыс жасау?а да?дыланды.

5. Экологиялы? сауатты болу?а ?йренеді.

6.Та?амны? химиялы? ??рамыны? зияндылы?ын іс-т?жірибелер барысында аны?тайды.

7. Химиялы? технологияны ме?геруге ?мтылыс пайда болады.

«Армансыз адам ?анатсыз ??спен те?» демекші, мені? ?стаз ретінде де, елімізді? ?лтжанды азаматшасы ретінде де арманым елімізді? ?рбір азаматы тере? білімді, интеллектуалды, заманауи техникаларды еркін ме?гере алатын, ?р?айсысы елімізді? дамуына ?з ?лесін ?оса алатын болса деймін. Ол ?шін олар?а білім беретін ?стаздар ?з п?нін жетік ме?герген, теория мен практиканы о?ушылар бойына сі?іре алатын шы?армашыл, ізденімпаз, е? бастысы е?бек?ор болуы ?ажет. Мені? о?ушыларымны? арасынан осындай азаматтар шы?са онда мені? е?бегімні? жан?аны деп ойлаймын. Сонды?тан, ?з ш?кірттеріме білімімді одан ?рі жетілдіре отырып беру, талантты да талапты о?ушылар о?ытып т?рбиелеу – негізгі ма?сатым.

 

Просмотр содержимого документа
«Химия ж?не а?паратты? технология »

ШҚО, Семей қаласы, «№22 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ, химия, биология пән мұғалімі Намазбаева Алмагуль ЖамбалаевнаХимия және ақпараттық технология

Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп отырған кезеңде білім беру мәселесін, әдіс-тәсілдерді инновациялық үрдістермен алмастыру арқылы жалпы білім сапасын арттыру көзделген. Осы орайда әрбір мұғалім озық технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне тиімдісін таңдауы керек.Сонау ХХ ғасырдың басында Ж.Аймауытов: «Сабақ беру – жай үйреншікті нәрсе емес, ол – жаңадан жаңаны табатын нәрсе» деген екен.

ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған, білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделді. Бұл міндеттерді шешу үшін мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады . Бұл баланың ой өрісін кеңейтіп қана қоймайды, білім деңгейін көтеруге үлкен үлесін қосады. Сабақ беруде мұғалім оқушылардың жас ерекшелігін негізге алуы керек. Тапсырамаларды да меңгере алатындай, сұрақтарға дұрыс жауап іздей алатындай етіп қою керек.Сол кезде сабақ күтілген нәтижеге қол жеткізеді.

Әр мұғалім өз сабағының –көшбасшысы. Ал көшті дұрыс бағыттай білу ол шеберлігіне байланысты.Жалпы менің оқытудағы өз міндетім оқушыларды өз бетімен жұмыс жасауға тәрбиелеу, үйрету, шығармашылық қабілетін дамыту. Сондықтан сабақта оқушылардан жиі тақырып бойынша жеке ,жұптық,топтық жұмыс яғни пирамидалық тәсіл түрлерін алып отырамын. Өйткені, ол оқушының ойлауын, елестету мен есте сақтау белсенділігін, дағдысын білім саласының дамуын қамтамасыз етеді.Мұғалім бала бойындағы туа біткен түрлі қасиеттерді дәл байқап, оның сапалық ерекшеліктеріне баға беріп, ары қарай өз бетінше дамыта түсуіне жағдай туғызуы керек, көмектесуі қажет. Бұл үшін, әрине ұстаздың өзі де өзгеруі, яғни дәстүрлі оқытудың таптаулары сүрлеуінен арылуы тиіс. Осылайша оқытудың жаңа мазмұнын жасауға бетбұрысты әрбір мұғалім өзінен бастағаны жөн. Мұғалім шәкіртке білім, білік, дағды беріп қана қоймай, ақыл-ойы мен қабілетінің дамуына көңіл бөліп, «оқи алуға үйрету керек». Мұғалім оқытуға кіріспес бұрын оқушылардың мінездерін зерттеп, білімдерін тексеруі тиіс. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет»-деп елбасымыз өз жолдауында айтып қана қоймай, әр мектепті түрлі ақпаратты техногиялармен қамтамасыз етуде. Яғни, ақпараттық технологиялардың білім беруде маңызы зор. Өйткені ол оқушыларға үлкен ақпараттық білім кеңістігіне жол көрсетеді.

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері химия пәні сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Заттардың құрамы мен құрылымын, қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін, қасиеттері белгілі жаңа заттар мен материалдар алуды, химиялық өзгерістердің заңдылықтары мен оларды басқарудың жолдарын зерделеу- мектепте химия пәнін оқытудағы негізгі мәселелер. Заттар әлемін (олардың құрамын, құрылымын, бір заттың басқа затқа айналуын) зерделей отырып, оқушылар практикалық қызмет үшін тиянақты білім алуы тиіс. Осыған байланысты күнделікті сабаққа:

-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық оқулықтарды);

-зертханалық тәжірибелер;

-компьютер (компьютерлік бағдарламалар, интерактивті тақта);

-анықтамалық мәліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры);

-интернет және т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже береді. Мұндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауға және алған мәліметтерді нақтылауға мүмкіндік береді. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мұғалімнің сабақ өткізу тәсіліне де байланысты. Қазіргі таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте көп. Педагогикалық ғалым мен озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде белгілі болған оқыту әдіс-тәсілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай ең тиімдісін таңдап алу және олардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре тиімді, үйлесімді әрі шығармашылықпен қолдану- сабақтың сәтті өтуінің кепілі.

Ақпараттық технология негіздері тұлғаның химия пәнінен алған білім сапасы мен сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жоғары деңгейдегі көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай сабаққа видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді қолдану оқушының дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтағы тарауларды қорытындылау кезінде оқушылар қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып, шығармашылығын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер көмегімен оқыту оң нәтижелер береді. Ақпараттық мәдениет дегеніміз- тек компьютермен дұрыс жұмыс істей білу ғана емес, кез-келген ақпарат көзін: анықтамаларды, химиялық формулалар, сөздіктерді, теледидар бағдарламаларын т.с.с. дұрыс пайдалана білу деген сөз. Мысалы, бір ғана химиялық формуланың өзінен көп ақпарат алуға болады. Химиялық формула-химиялық тілдің ең маңызды бөлігі болып есептелінеді, себебі сол заттың химиялық құрамын ажыратып береді.

Жалпы оқушылардың ақпараттық технология негіздерінен алған білімі арқылы:

1. Оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, құлшынысы оянады.

2. Шығармашылық қабілеттері артады.

3. Жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады.

4.Оқушылар өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланды.

5. Экологиялық сауатты болуға үйренеді.

6.Тағамның химиялық құрамының зияндылығын іс-тәжірибелер барысында анықтайды.

7. Химиялық технологияны меңгеруге ұмтылыс пайда болады.

«Армансыз адам қанатсыз құспен тең» демекші, менің ұстаз ретінде де, еліміздің ұлтжанды азаматшасы ретінде де арманым еліміздің әрбір азаматы терең білімді, интеллектуалды, заманауи техникаларды еркін меңгере алатын, әрқайсысы еліміздің дамуына өз үлесін қоса алатын болса деймін. Ол үшін оларға білім беретін ұстаздар өз пәнін жетік меңгерген, теория мен практиканы оқушылар бойына сіңіре алатын шығармашыл, ізденімпаз, ең бастысы еңбекқор болуы қажет. Менің оқушыларымның арасынан осындай азаматтар шықса онда менің еңбегімнің жанғаны деп ойлаймын. Сондықтан, өз шәкірттеріме білімімді одан әрі жетілдіре отырып беру, талантты да талапты оқушылар оқытып тәрбиелеу – негізгі мақсатым.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Химия ж?не а?паратты? технология

Автор: Намазбаева Алмагуль Жамбалаевна

Дата: 13.01.2015

Номер свидетельства: 154130

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства