kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Алюминий ж?не оны? ?осылыстары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Алюминий ж?не оны? ?осылыстары

Ма?саты:

І. Білімділік: О?ушылар?а алюминийді? таралуы, алынуы, оларды? физикалы? ж?не химиялы? ?асиеттері ж?не ?осылыстары туралы білімдерін ?алыптастыру.

ІІ. Дамытушылы?: О?ушыларды? логикалы? ойлау ?абілетін,танымды? ?ызы?ушылы?ын арттыру, ?з бетімен ізденуіне жа?дай жасау.

ІІІ. Т?рбиелік: О?ушыларды алюминийді? таралуы, алынуы, оларды? физикалы? ж?не химиялы? ?асиеттері ж?не ?осылыстары ж?ніндегі т?сініктерін іздену ж?мыстарымен тияна?тау?а ?йрету, ?орытынды жасай білуге баулу, ?з бетінше ж?мыс істеуге т?рбиелеу

Саба? к?рнекілігі: Д.И Менделеевті? периодты? кестесі, Алюминий ж?не оны? ??ймаларынан жасал?ан б?йымдар

Саба? типі: Жа?а саба? ме?герту

Саба? т?рі: Аралас саба?

Саба? ?дісі: с?ра?-жауап, фронтальді

Саба? барысы:

І кезе?:

?йымдастыру кезе?і

«К?ПІР»

тапсырмасы

?ызы?ушылы?ты ояту

Табылса б?рын там-т?мнан

?азір к?п ?рбір ?лкеде,

?ымбат болды алтыннан

?андай металл ертеде (Алюминий)

Жарайсы?дар балалар олай болса б?гінгі бізді? ?тетін жа?а та?ырыбымыз алюминий ж?не оны? ?осылыстары

ІІ кезе?: Жа?а та?ырып бойынша тапсырмалар

Теориясы:

«БІЛУ»

(Кім? Не? Нені? ?ашан? ?андай? ?алай? Не істеді?)

С?ра?тар?а жауап бер:

Ал енді балалар ?азір алдарымызда?ы ж?мыс д?птерге ?арап отырып,жа?а саба?ты ?здігімізден ме?гереміз.Бірілген с?ра?тар?а о?улы?та?ы м?тіннен жауап іздеп табамыз. ?арап отырса? балалар ?р ?атар?а ?р т?рлі с?ра?тар берілген сол с?ра?тар бойынша жауап береміз

Ал енді дайын болса? балалар І ?атар?а с?з кезегін берейік.

І-?атар

1. Алюминиге сипаттама бері?дер?

2. Алюминийді? таби?атта таралуы?

3.Алюминийді? алынуы?

ІІ-?атар

1. Алюминийді? физикалы? ?асиеті ?

2.Алюминийді? химиялы? ?асиеті? Реакция те?деуін жазы?дар

ІІІ-?атар

1.Алюминийді? ?осылыстарын атап сипаттама бері?дер?

2.Алюминийді ?айда ?олданады?

Жарайсы?дар балалар ?р берілген с?ра??а д?рыс ж?не на?ты жауап берді?дер.

Енді балалар сендерге осы алюминий туралы ?ыс?аша ?осымша м?лімет беріп кетейін.

Академик Ферсман алюминийді ХХ ?асыр элементі, сонды?тан ?асырды алюминий ?асыры деуге болады деген.К?нделікті пайдаланып ж?рген ыдыстан бастап, космосты шарлапж?рген ракеталар осы алюминийден жасал?ан.Сомалетті? 65-66 ?ж?не моторды? т?рттен бір б?лігі алюминий ?оспаларынан істеледі.

Теориясы:

«Т?СІНУ»

(Неге?

Неліктен?

Ал енді балалар ал?ан білімімізді одан ары жетілдіру ма?сатында тапсырмалар орындаймыз

Себебін т?сіндіріп жаз:

Неліктен алюминий к?дімгі жа?дайда ж?не ?ыздыр?анда сумен ?рекеттеспейді?

Себебі: Оны тоты? ?абырша?ы са?тап т?рады.Тоты? ?абырша?ы кептіріліп, амальгамалан?ан алюминий сумен ?уатты ?рекеттеседі

Теориясы:

«ТАЛДАУ»

(Салыстыр, Айырмашылы?ы неде? ??састы?ы неде?

Та?ырыпты? басты идеясын жаз, деген болу керек)

ВЕНН ДИАГРАММАСЫН ТОЛТЫР:

АI2O3 AI(OH)3

Та?ырыпты? басты идеясын жаз: Алюминий активті металл

Теориясы:

«ЖИНА?ТАУ»

(?орытынды шы?ар, аны?тама бер. Мазм?нды ж?йеле, кесте, сызба, т.б. т?рінде)

Суретті с?йлете білейік

Практикасы:

«?ОЛДАНУ»

(?арапайым тапсырмалар)

Есептеп к?рейік

Алюминий сульфатыны? 4?-тік 171 г ерітіндісіне т?нба т?зілгенше натрий гидроксидіні? ерітіндісі ??йылды. Сульфат толы? ?рекеттесті деп есептегенде, т?зілген алюминий гидроксидіні? массасы ?андай болады?

Практикасы:

«БА?А БЕРУ»

(Сен ?алай ойлайсы?? Не істер еді??)

Сен ?алай ойлайсы?

?здері? к?нделікті т?рмыста жиі кездетіретін алюминийден жасал?ан б?йымдарды бас?а металдардан жасал?ан б?йымдардан ?андай сырт?ы белгілері бойынша ажыратасы?дар?

Жауабы: Салма?ынан

Жарайсы?дар балалар ?те жа?сы жауап берді?дер,ендігі кезек де?гейлік тапсырма орындаймыз.Алдары?да ІІІ де?гейлі тапсырмалар берілген.

ІІІ кезе?: Де?гейлік тапсырмаларды орындап, балл жинау

І де?гей (5 балл)

Теориясы:

«БІЛУ»

(Кім? Не? ?ашан? ?андай? ?алай? Не істеді?)

С?ра?тар?а жауап бер:

1.Алюминийді? салыстырмалы? атомды? массасы

А) 14 б) 21 в) 27 г) 28

2. Алюминий ?ай периодта ж?не ?ай топта орналас?ан

А) ІІІ,ІІІ б) ІІ, ІІІ в) І, ІІ г) ІІІ, ІV

3. Алюминийді? тоты?у д?режесі

А) +4, -2 б) +1,+3 в) 0, +3 г) +2,+3

4. А? т?сті, ?иын бал?итын, ?атты зат

А) AI б) АІ2О3 в) AI(OH)3 г) AI 2(SO4)3

5.Алюминий, мыс ж?не магниден ?андай ??йма алынады

А) силумин б) магналин в) дюралюмин г)боксит

Практикасы:

«?ОЛДАНУ»

(?арапайым тапсырма)

1.Берілген айналымдарды іске асыру?а м?мкіндік беретін реакция те?деуін жазы?дар?

AI→ АІ2О3→AI(OH)3→AI 2(SO4)3

ІІ де?гей: (5 балл + 4 балл = 9 балл)

Теориясы:

«Т?СІНУ»

(Неліктен? Себебі? Не ?шін? Неге?)

Себебін тап

Алюминий неліктен коррозия?а берік?

Себебі: Алюминиді? бетінде ?те ты?ыз, берік алюминий оксидіні? ?абаты т?зіледі де оны ары ?арай тоты?удан са?тайды

Теориясы:

«ТАЛДАУ»

(Салыстыр, Айырмашылы?ы неде? ??састы?ы неде?

Берілген затты? формуласын жазып, ?айда ?олданылатыны туралы жазы?дар

Алюминий сулфатыны? кристаллогидраты

Ашудас

Та?ырыпты? басты идеясын жаз: химиялы? белсенді к?міс т?сті, же?іл металл

Практикасы:

«?ОЛДАНУ»

(2-кезе? ?арапайым тапсырмаларыны? ?згертілген жа?дайда?ы н?с?алары орындалады

Реакция те?деуін жазы?дар

Алюминий а) жай заттармен б) оксидтермен в) оксидтерден бас?а к?рделі заттармен ?зара ?рекеттескенде алюминий тоты?атын бірнеше реакция те?деуін келтірі?дер

ІІІ де?гей: (5 балл + 4 балл + 3 балл = 12 балл)

Теориясы:

«ЖИНА?ТАУ»

(?орытынды шы?ару?а ба?ыттал?ан:

Ойланып к?рейік

Алюминийді? к?кірт ?ыш?ылы ерітіндісімен реакция те?деуі н ??ры?дар, т?зілген т?зды? неше грамы б?лінген сутегіні? бір мольіне с?йкес келетінін к?рсеті?дер

Практикасы:

«БА?А БЕРУ»

(сен ?алай ойлайсы?? Не істер еді??)

Сен ?алай ойлайсы??

Екі о?ушы алюминий сульфаты мен натрий гидроксиді арасында ж?ретін реакцияны бірдей ерітінді пайдаланып жасады, біра? екеуі оларды екі т?рлі жолмен араластырды.Сонда бір о?ушын? пробиркасында жойылып кетпейтін т?нба т?сіп, ал екінші о?ушыны? пробиркасында т?скен т?нба лезде жойылып кетуі м?мкін

Ба?алау

Ал енді балалар саба?ымызды ?орытындылайы? /?орытындылау/

Болмаса да айтарлы?тай салма?ым

Мен к?бі?нен арда?тымын, алдамын

?ша? болып аспан?а ?шып ?алы?тап,

Жерді? ж?зін, к?к аспанда шал?адым

Дюралюминий дейтін мені? ?оспамды

?спеттейді химияны? достары.

Олар?а т?сек, ?стел, ыдыспен

Бадамдарды? б?йдаларын ?ос та?ы

?а?азда мен ?ант пен шайды с?ндеген

То??а бал?ып келіп т?р?ан ?нге де мен

?йге тапсырма: §35 Есеп № 12 жатты?у 6, 7


 

Просмотр содержимого документа
«Алюминий ж?не оны? ?осылыстары »

Тақырыбы: Алюминий және оның қосылыстары

Мақсаты:

І. Білімділік: Оқушыларға алюминийдің таралуы, алынуы, олардың физикалық және химиялық қасиеттері және қосылыстары туралы білімдерін қалыптастыру.

ІІ. Дамытушылық: Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін ,танымдық қызығушылығын арттыру, өз бетімен ізденуіне жағдай жасау.

ІІІ. Тәрбиелік: Оқушыларды алюминийдің таралуы, алынуы, олардың физикалық және химиялық қасиеттері және қосылыстары жөніндегі түсініктерін іздену жұмыстарымен тиянақтауға үйрету, қорытынды жасай білуге баулу, өз бетінше жұмыс істеуге тәрбиелеу

Сабақ көрнекілігі: Д.И Менделеевтің периодтық кестесі, Алюминий және оның құймаларынан жасалған бұйымдар

Сабақ типі: Жаңа сабақ меңгерту

Сабақ түрі: Аралас сабақ

Сабақ әдісі: сұрақ-жауап, фронтальді

Сабақ барысы:

І кезең:

Ұйымдастыру кезеңі

«КӨПІР»

тапсырмасы

Қызығушылықты ояту

Табылса бұрын там-тұмнан

Қазір көп әрбір өлкеде,

Қымбат болды алтыннан

Қандай металл ертеде (Алюминий)

Жарайсыңдар балалар олай болса бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз алюминий және оның қосылыстары

ІІ кезең: Жаңа тақырып бойынша тапсырмалар

Теориясы:

«БІЛУ»

(Кім? Не? Нені? Қашан? Қандай? Қалай? Не істеді?)

Сұрақтарға жауап бер:

Ал енді балалар қазір алдарымыздағы жұмыс дәптерге қарап отырып ,жаңа сабақты өздігімізден меңгереміз.Бірілген сұрақтарға оқулықтағы мәтіннен жауап іздеп табамыз. Қарап отырсақ балалар әр қатарға әр түрлі сұрақтар берілген сол сұрақтар бойынша жауап береміз

Ал енді дайын болсақ балалар І қатарға сөз кезегін берейік.

І-қатар

1. Алюминиге сипаттама беріңдер?

2. Алюминийдің табиғатта таралуы?

3.Алюминийдің алынуы?

ІІ-қатар

1. Алюминийдің физикалық қасиеті ?

2.Алюминийдің химиялық қасиеті? Реакция теңдеуін жазыңдар

ІІІ-қатар

1.Алюминийдің қосылыстарын атап сипаттама беріңдер?

2.Алюминийді қайда қолданады?


Жарайсыңдар балалар әр берілген сұраққа дұрыс және нақты жауап бердіңдер.

Енді балалар сендерге осы алюминий туралы қысқаша қосымша мәлімет беріп кетейін.

Академик Ферсман алюминийді ХХ ғасыр элементі , сондықтан ғасырды алюминий ғасыры деуге болады деген.Күнделікті пайдаланып жүрген ыдыстан бастап, космосты шарлапжүрген ракеталар осы алюминийден жасалған.Сомалеттің 65-66 ℅және мотордың төрттен бір бөлігі алюминий қоспаларынан істеледі.

Теориясы:

«ТҮСІНУ»

(Неге?

Неліктен?

Ал енді балалар алған білімімізді одан ары жетілдіру мақсатында тапсырмалар орындаймыз

Себебін түсіндіріп жаз:

Неліктен алюминий кәдімгі жағдайда және қыздырғанда сумен әрекеттеспейді?

Себебі: Оны тотық қабыршағы сақтап тұрады.Тотық қабыршағы кептіріліп, амальгамаланған алюминий сумен қуатты әрекеттеседі

Теориясы:

«ТАЛДАУ»

(Салыстыр, Айырмашылығы неде? Ұқсастығы неде?

Тақырыптың басты идеясын жаз, деген болу керек)


ВЕНН ДИАГРАММАСЫН ТОЛТЫР:

АI2O3 AI(OH)3Тақырыптың басты идеясын жаз: Алюминий активті металл


Теориясы:

«ЖИНАҚТАУ»

(Қорытынды шығар, анықтама бер. Мазмұнды жүйеле, кесте, сызба, т.б. түрінде)

Суретті сөйлете білейік

Практикасы:

«ҚОЛДАНУ»

(қарапайым тапсырмалар)

Есептеп көрейік

Алюминий сульфатының 4℅-тік 171 г ерітіндісіне тұнба түзілгенше натрий гидроксидінің ерітіндісі құйылды. Сульфат толық әрекеттесті деп есептегенде, түзілген алюминий гидроксидінің массасы қандай болады?


Практикасы:

«БАҒА БЕРУ»

(Сен қалай ойлайсың? Не істер едің?)

Сен қалай ойлайсың

Өздерің күнделікті тұрмыста жиі кездетіретін алюминийден жасалған бұйымдарды басқа металдардан жасалған бұйымдардан қандай сыртқы белгілері бойынша ажыратасыңдар?

Жауабы: Салмағынан

Жарайсыңдар балалар өте жақсы жауап бердіңдер,ендігі кезек деңгейлік тапсырма орындаймыз.Алдарыңда ІІІ деңгейлі тапсырмалар берілген.

ІІІ кезең: Деңгейлік тапсырмаларды орындап, балл жинау


І деңгей (5 балл)

Теориясы:

«БІЛУ»

(Кім? Не? Қашан? Қандай? Қалай? Не істеді?)

Сұрақтарға жауап бер:

1.Алюминийдің салыстырмалық атомдық массасы

А) 14 б) 21 в) 27 г) 28

2. Алюминий қай периодта және қай топта орналасқан

А) ІІІ,ІІІ б) ІІ, ІІІ в) І, ІІ г) ІІІ, ІV

3. Алюминийдің тотығу дәрежесі

А) +4, -2 б) +1,+3 в) 0, +3 г) +2,+3

4. Ақ түсті, қиын балқитын, қатты зат

А) AI б) АІ2О3 в) AI(OH)3 г) AI 2(SO4)3

5.Алюминий, мыс және магниден қандай құйма алынады

А) силумин б) магналин в) дюралюмин г)боксит

Практикасы:

«ҚОЛДАНУ»

(қарапайым тапсырма)


1.Берілген айналымдарды іске асыруға мүмкіндік беретін реакция теңдеуін жазыңдар?

AI→ АІ2О3→AI(OH)3→AI 2(SO4)3


ІІ деңгей: (5 балл + 4 балл = 9 балл)

Теориясы:

«ТҮСІНУ»

(Неліктен? Себебі? Не үшін? Неге?)

Себебін тап

Алюминий неліктен коррозияға берік?

Себебі: Алюминидің бетінде өте тығыз, берік алюминий оксидінің қабаты түзіледі де оны ары қарай тотығудан сақтайды

Теориясы:

«ТАЛДАУ»

(Салыстыр, Айырмашылығы неде? Ұқсастығы неде?


Берілген заттың формуласын жазып , қайда қолданылатыны туралы жазыңдар


Алюминий сулфатының кристаллогидраты


Ашудас


Тақырыптың басты идеясын жаз: химиялық белсенді күміс түсті , жеңіл металл

Практикасы:

«ҚОЛДАНУ»

(2-кезең қарапайым тапсырмаларының өзгертілген жағдайдағы нұсқалары орындалады


Реакция теңдеуін жазыңдар

Алюминий а) жай заттармен б) оксидтермен в) оксидтерден басқа күрделі заттармен өзара әрекеттескенде алюминий тотығатын бірнеше реакция теңдеуін келтіріңдер
ІІІ деңгей: (5 балл + 4 балл + 3 балл = 12 балл)

Теориясы:

«ЖИНАҚТАУ»

(Қорытынды шығаруға бағытталған:

Ойланып көрейік

Алюминийдің күкірт қышқылы ерітіндісімен реакция теңдеуі н құрыңдар, түзілген тұздың неше грамы бөлінген сутегінің бір мольіне сәйкес келетінін көрсетіңдер

Практикасы:

«БАҒА БЕРУ»

(сен қалай ойлайсың? Не істер едің?)

Сен қалай ойлайсың?

Екі оқушы алюминий сульфаты мен натрий гидроксиді арасында жүретін реакцияны бірдей ерітінді пайдаланып жасады, бірақ екеуі оларды екі түрлі жолмен араластырды.Сонда бір оқушынң пробиркасында жойылып кетпейтін тұнба түсіп, ал екінші оқушының пробиркасында түскен тұнба лезде жойылып кетуі мүмкін

Бағалау

Ал енді балалар сабағымызды қорытындылайық /Қорытындылау/

Болмаса да айтарлықтай салмағым

Мен көбіңнен ардақтымын, алдамын

Ұшақ болып аспанға ұшып қалықтап,

Жердің жүзін, көк аспанда шалқадым

Дюралюминий дейтін менің қоспамды

Әспеттейді химияның достары.

Оларға төсек , үстел, ыдыспен

Бадамдардың бұйдаларын қос тағы

Қағазда мен қант пен шайды сәндеген

Тоққа балқып келіп тұрған әнге де мен

Үйге тапсырма: §35 Есеп № 12 жаттығу 6, 7
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Алюминий ж?не оны? ?осылыстары

Автор: Бабашева Шарапат Курманбековна

Дата: 27.03.2015

Номер свидетельства: 192123

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства