kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия ж?не биология саба?тарында интерактивті ?арым ?атнас

Нажмите, чтобы узнать подробности

Химия ж?не биология САБА?ТАРЫНДА О?ЫТУДЫ? ИНТЕРАКТИВТІ ?ДІСТЕРІН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ


?лы а?ылшын а?артушысы Уильям Уорд
Жай м??алім хабарлайды
Жа?сы м??алім т?сіндіреді
Керемет м??алім к?рсетеді

Заман талабына сай ?ылым мен техниканы? жетістіктерін білім беру саласында ж?зеге асыру б?гінгі к?нні? ?зекті м?селелеріні? бірі. Жа?а заман?ы білім беру ж?йесі жа?а міндеттерді ж?ктейді. Сонды?тан ?азіргі білім беруді? жа?а а?паратты? технологияларын игермейінше, сауатты, жан-жа?ты, білімді маман болу м?мкін емес.

Жа?а технологияны ме?геру м??алімні? о?у-т?рбие ?рдісін ж?йелі ?йымдастыруына к?мектеседі. Сонымен ?атар м??алімні? интеллектуалды?, к?сіптік, адамгершілік, рухани, азаматты? ж?не бас?а да к?птеген адами келбеттеріні? ?алыптасуына игі ?серін тигізеді, ?зін-?зі дамытып, о?у-т?рбие ?рдісін тиімді ?йымдастыруына к?мектеседі. Б?гінгі та?да білім ?йымдарында?ы п?ндерді дербес компьютер к?мегімен о?ыту н?тижелігін зерттеудегі ?ылыми м?селелерді шешу е? басты орын алады.

Мектептегі п?ндерді о?ыту процесінде компьютерді ?олданып саба? ?ткізу м??алім мен о?ушы ?арым-?атынасы ж?йесін, оларды? іс-?рекетіні? мазм?нын, ??рылымын, ?згерте отырып, оларды? мотивациялык эмоциональды? ортасына, сезіміні? ?суіне ?сер етеді.

Со??ы жылдары к?птеген елдерде орын алып отыр?ан ?аламды? ?згерістер — мемлекеттерді? жа?а д?уірге, ?о?амды? ?мірлік негізін а?паратты? ресурстармен а?паратты? коммуникациялы? технологиялар ??райтын а?параттык кезе?ге ?адам басты. ?азіргі та?да ?ылыми техниканы? даму ?ар?ыны о?у-а?арту саласыны? о?у ?рдісіне жа?а технологиялы? ?дістер мен жа?а технологияларды ?олдануды ке? к?лемде ?ажет етеді. Білім беруді? негізгі ма?саты — білім мазм?нын жа?артумен ?атар, о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ?р т?рлі ?діс-т?сілдеріді ?олдана отырып, белсенділігін арттыру ма?сатында интерактивті та?таны пайдаланып саба? ?ткізуді? к?птеген м?мкіншіліктері бар:

біріншіден, интерактивті та?та ар?ылы электронды о?улы?тарды ?олдану?а ж?не оны к?шіріп алып, белсенді ж?мыс істеуге болады;

екіншіден, ?осымша материалдарды да к?шіріп енгізіп, онымен белсенді ж?мыс істеуге болады;

?шіншіден, та?та ретінде жазу?а, сызу?а, ?шіруге, дайын сызбаны жасап ?ою?а, жартылай жауап кезінде ?олдану?а т.с.с. к?птеген іс-?рекеттерді жасауда уа?ытты ?немді пайдалану?а болады.

Биология мен химия — XXI ?асыр ?ылымдары. Сонды?тан да олар жа?а а?паратты? технологияларымен ты?ыз байланысты. ?азіргі кездегі білім беру ж?йесінде негізгі ма?сат о?ушы?а жеке т?л?а ретінде ?арап оны? дамуына к?п к??іл б?луде. Б?л п?ндерді о?ыту м??алімге зор міндеттерді талап етеді, ?йткені ол б?кіл сыныпты? ?ажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Міне, осы жа?дайда жа?а технологияларды? к?мегі зор. О?ыту ?рдісін компьютерлендіру ма?сатында интерактивті та?тамен ж?мыс жасау тиімді. ?азіргі уа?ытта ?аза?станны? жалпы орта білім беретін мектептеріні? барлы?ы дерлік интерактивті та?тамен ?амтамасыз етілген. Интерактивті ?діс – диалогтік ?діс, н?тижесінде саба??а ?атысушылар бір-бірімен байланыса отырып, м?селелерді шешеді. Интерактивті та?та мектеп сыныптарында ?р п?н бойынша, соны? ішінде биологиядан ж?не химиядан зертханалы? саба?тарды ?ткізген кезде оны? ??рыл?ылары (датчиктері) ?олданылады. ?арапайым та?та ж?не компьютер проекторына ?ара?анда, интерактивтік та?та саба? мазм?нын ке?інен ашуына м?мкіншілігі ?те зор. Интерактивтік та?таны пайдалану кезінде ?лкен жетістікке ?ол жеткізу ?шін, тек ?ана сауатты саба? жоспарлап, керекті материалдарды дайындау керек.

Саба?та м??алім интерактивтік та?таны бір емес бірнеше рет пайдалана алады, ?арапайым та?та?а ?ара?анда интерактивті та?та пайдалану?а ы??айлы, ?рі уа?ыт ?немдейді. Саба? дайынды?ына д?рыс уа?ытты ?алай б?лу керек? ?р саба?та пайдаланатын к?рнекі ??ралдарды ?алай дайындайды? Біз атал?ан с?ра?тар?а жауап беруге тырысамыз.

Интерактивті та?та о?ытуды? бас?а т?сілдеріне ?ара?анда (салыстыр?анда), к?птеген жетістіктері бар. Б?л жетістіктер туралы ?з саба?ында интерактивтік та?таны пайдаланатын м??алімдер ?ана айта алады. М??алім ?ріптестерімен бірге отырып саба??а дайындалу ар?ылы жа?сы ?серге ?ол жеткізуге болады, б?л тек ?ана міндеттерді б?ліп беру мен уа?ытты ?немдеу ?ана емес, сонымен ?атар берілген материалдарды? сапасын да арттырады.

М??алімдерді? пайымдауынша интерактивтік ба?дарлама оларды? жартылай ж?мысын ат?арады. Мысалы: белгілі бір материалды интерактивтік та?тада орындау ар?ылы файлда?ы белгілермен ?згерістерді са?тап ?алу?а болады, б?ны саба?та болмай ?ал?ан о?ушылар?а ?айта т?сіндіруге немесе келесі жолы та?ы да ?олдану?а болады.

М??алім о?ытуды? жа?а а?паратты? технологияларын ме?геріп, оны пайдалану ар?ылы ?зіні? материалды? базасын толы?тырып, ?рі уа?ытты ?немдейді.

Мультимедиялы? технологиялар к?біне компьютерлік сыныптарда ?олданылады. ?азіргі уакытта саба? материалына байланысты к?птеген электронды? о?улы?тар мен компакт-дискілер бар. Б?гінгі та?да а?паратты? технологияны? ?мірімізге тере? енуіне байланысты жеке п?н саба?тарында компьютерлік техниканы? м?мкіндіктерін толы? пайдаланып, о?ушылар?а тере? де тияна?ты білім беруге жа?дай жасалды.

Компьютерлік графикалы? материал презентациялы? слайд к?мегімен к?рсетіледі. Microsoft Power Point ба?дарламасыны? к?мегімен о?у процесінде презентациялар мен слайдтар жасап к?рсету, о?ушыларды? ?ызы?ты ж?не д?лелді (ма?ыналы) болады, танымды? ойлауы мен есте са?тауын ?алыптастырады.

О?ушылар биология ж?не химия саба?тарында арнайы компьютерлік ба?дарламалар мен электронды? о?улы?тарды пайдалану ар?ылы кез-келген та?ырыпты ?здері ме?гереді. Б?л о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру?а, оларды? ой-танымын ке?ейтуге, ?з бетінше шы?армашылы?пен, ізденімпазды?пен ж?мыс жасауына к?п к?мегін тигізеді. Биология ж?не химия п?ндері  бойынша компьютерлік тестілеуді ?олдану о?ушыларды? интеллектуалды? танымын арттырады. О?ушылар бір тестілеуден жа?сы н?тижеге жеткенше бірнеше ?айтара ?теді. Б?л тестілерді? барлы?ы биология ж?не химия  бойынша мемлекеттік білім стандарты талаптарына с?йкес келеді. Ол о?ушыларды? интеллектін, логикалы? ойлауын ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту?а, тірі таби?атты, а?заларды толы?ымен т?сінуге ы?пал жасайды. Биология ж?не химия п?ндерініі? кейбір тараулары ойлануды, талдай білуді, салыстыруды ?ажет етеді. О?ан биология кабинетіні? жа?дайы келе бермейді. Айталы?, адам ?а??асы, микроскоп, ?л?айт?ыш ?йнек, сутеттер т.б. т?жірибе жасайтын ??ралдарды? болмауы. Химия п?ні бойынша кейбір реактивтерді? болмауы.

Биология ж?не химия саба?тарында компьютерді пайдалану о?у ?рдісінде м??алімі мен о?ушыны? о?уды? жеке дара шы?армашылы?пен ж?мыс жасауына м?мкіндік береді.

Мен жа?а саба?ты т?сіндіру барысында саба?ты? мазм?нын дайын к?йінде бермеуге тырысамын. О?ушыларды? ?здігінен танып-білу да?дыларын ?алыптастыра отырып, жа?а та?ырып бойынша аны?тама, ережелерді ?здері ??растырып т?жырымдай білуіне жетелеймін. Ол ?шін о?ытуды? интерактивті формаларын саба?та ?олданамын.

Олар:

— Жеке шы?армашылы? тапсырмалар, жобалар;

— Блок-схема, графиктер, диаграмма, т.б.;

— Тірек-схема, к?рнекіліктер ж?не аны?тама ??ралдары;

— Ойын ар?ылы о?ыту;

— С?зж?мба?, ребустар;

— Тестілеу;

Биология ж?не химия  саба?тарында ме?гертуде компьютерлік анимацияларды? ма?ызы зор. О?ушылар?а жануарларды? мен ?сімдіктерді? суреттерін, сызба н?с?аларды к?рсетіп ?олдануына ?олайлы. Биология бойынша «Адам н?сілдері. Н?сілшілдікті? ж?не ?леуметтік дарвинизмді сынау», «Жер тарихы ж?не оны зерттеу ?дістері. Жер тарихыны? шежіресі. Полеозой заманында тіршілікті? дамуы» та?ырыбында?ы ?ткізген саба?ымда: с?з ж?мба?ты табу?а, н?сілдерді? т?рлерін, оларды? к?здеріні?, шаштарыны? ж?не терісіні? т?стеріні? ?андай екенін бір-біріне айырмашылы?тарына толы? к?здерін жеткізіп к?рсетілді. Мысалы:

Н?сілдерді? т?рлері

Негроидтік (?ара т?сті) Еуропеоидтік (а? т?сті) Монголоидтік (?о?ыр?ай т?сті)

Жер тарихында тіршілікті? пайда болуы, ?р кезе?де ?сімдіктерді?, жануарларды? т?рлеріні? дамуы туралы суреттерін, сызбан?с?алары пайдаланылды.

Мазм?ны
Жер тарихыны? шежіресі
1 Архей – ежелгі заман
2 Протерозой – ал?аш?ы тіршілік

3 Палеозой – ертедегі тіршілік

3.1 Кембрий кезе?і

3.2 Ордовик кезе?і

3.3 Силур кезе?і

3.4 Девон кезе?і

3.5 Тас к?мір кезе?і

3.6 Пермь кезе?і

4 Мезозой заманында тіршілікті? дамуы
4.1 Триас кезе?і

4.2 Юра кезе?і

4.3 Бор кезе?і

5 Кайнозой заманында?ы тіршілікті? дамуы

5.1?штік кезе?

5.2 Т?рттік кезе?
Химия саба?тарында виртуалды? зертхана ар?ылы ?ызы?ты т?жірибелер к?рсету. Сілтілік металдармен  ж?мыс ?ауіпті бол?анды?тан компьютермен к?рсету тиімді  ж?не н?тижелі.
Химия ??ша?ын ке? жаяды.?айда барса? та, ?айда к?з жіберсек те к?ретініміз химия ?ажаптары.

Биологтарды? ?мірі мен кызметі жайында компакт-дискілерде ке? ?амтыл?ан. Рефераттар жазуда о?ушылар биологиядан тіршіліктегі барлы? организмдер ж?ніндеэнциклопедиялы? м?ліметтер ала алады. Сонымен ?атар о?ушылар саба?та видеоматериалдар пайдаланады. Олар о?ушылар?а заттар ж?не оларды? халы? шаруашылы?ында ?олдануы туралы м?ліметтер алу?а к?мектеседі. Рефераттар жазу барысында о?ушылар ?з беттерімен Интернет ке?істігіні? материалдарын, электронды? о?улы?тарды іздеу ар?ылы компьютерлік сауаттанады.

Сонымен ?атар «?лемдегі тере? сыр, ?ылыммен ?ана ашылма?…» химия-биология п?ндері апталы?ында ?ткізілген «Экологиялы? да?дарысты? айма?ты? сипаты» атты та?ырыпта?ы дебат ойыныны? компьютерлік н?с?асын пайдаланып, ?з саба?тарымда компьютер к?мегімен слайдтар дайындадым. Слайдтарды ?олдану н?тижесінде о?ушылар?а жа?а материалдарды ме?герту же?іл, ?рі уа?ытты ?немдеуге м?мкіндік береді. Н?тижесінде о?ушыларда оларды ойша елестету ж?не та?ырыпты т?сіну ?иын?а т?седі. О?ушылар б?л ойын ар?ылы ?з білімдерін шы?дайды. Сонымен биология саба?ын компьютер к?мегімен о?ыту т?мендегі м?селелерді ?амтиды:

О?ушылар?а о?ылатын таби?ат ??былыстарын толы? ж?не д?л а?паратты бере отырып, о?у сапасын арттыру.

1) О?ытуды? к?ркемділігін арттырады, я?ни о?ушылар?а ?иын да к?рделі материялдарды к?рнекі т?рде т?сіндіруге ?ол жеткізеді.

2) О?ытуды? тиімділігін жо?арылатады ж?не о?у материалын т?сіндіру м?мкіндігін арттырады;

3) О?ушыларды? ?ылыми д?ниетанымды? к?з?арастарын ?алыптастыра отырып, оларды? білімге ??штарлы?ын, таби

Интерактивті та?таны ?олдануды? арты?шылы?ы:

1) Интерактивті та?тада ?тілген саба?тар о?ушыларды жа?ашылды?ымен ?ызы?тырады. Сыныпта м?ндай саба? ?стінде о?ушылар ?з ойын «?з с?зімен» айтатын шынайы ?арым-?атынас туады, олар тапсырманы ынтамен орындабиология п?ні бойынша о?улы?пен, аны?тамалы? ж?не бас?а ?дебиетпен ж?мыс істеудк?рсетуге, ?осымша ?иын тапсырма алып орындау?а ?ызы?ушылы?тары пайда болады.

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«химия ж?не биология саба?тарында интерактивті ?арым ?атнас »

УРОК № 40


ТЕМА УРОКА: Решение задач с экологическим содержанием

ЦЕЛЬ УРОКА:

Научить учащихся решать задачи по химическим формулам и уравнениям, вычислять с использованием понятий моль, молярная масса, молярный объём

Развивать элементы анализа и синтеза, памяти и абстрактного мышления.

Воспитывать устойчивый интерес к химии, самостоятельность.

Оборудование: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

ХОД УРОКА

1. Орг. момент.

2. Опрос домашнего задания

Задача № 1

Вычислите массу и количество вещества карбоната магния образовавшегося при взаимодействии 200 грамм хлорида магния с карбонатом натрия, если выход продукта реакции составляет 70 % по сравнению с теоретическим.

Дано Решение

m (MgCl2) = 200 г MgCl2 + Na2CO3 MgCO3 + 2 NaCl

= 70 % 1 моль 1 моль

mпр (MgCO3) = ? 94 г/моль 84 г/моль

n (MgCO3) = ? 94 г 84 г

200 г Х г Х = 179 г

m пр= 179* 70 % / 100 % = 125 г n = 125 г/ 84 г/моль = 1,5 моль

Ответ: m пр = 125 г n = 1,5 моль


Задача № 2 Вычислите массу, объём и количество вещества водорода, который выделится при взаимодействии 300 грамм боксита, содержащего 90 % оксида алюминия с соляной кислотой.

Задача № 3 Вычислите массу и количество вещества фосфата калия который образуется при взаимодействии 200 грамм оксида калия и 150 грамм ортофосфорной кислоты

Задача № 4 Вычислите объём и количество вещества водорода выделившегося при взаимодействии 200 мл 30 % раствора соляной кислоты (плотность раствора равна 1, 24 г/мл) с 30 граммами натрия

Задача № 5 При сгорании 10 грамм двухвалентного металла образовалось 16,67 грамм его оксида. Определите металл.

Задача № 6 По тху С + О2 = СО2 + 402 кДж вычислите массу сгоревшего угля, если при этом выделилось 800 кДж тепла

3. Самостоятельная работа

1 вариант

2 вариант

1) Вычислите массу и объём

4 моль сернистой кислоты

5 моль фосфорной кислоты

2) Вычислите массу и количество молекул

в 3 моль азота

в 6 моль фтора

3) Вычислите объём и количество вещества

аммиака, образовавшегося при взаимодействии 10 литров водорода с азотом

хлороводорода, образовавшегося при взаимодействии 20 литров водорода с хлором

4) Вычислите массу и количество вещества

сульфата натрия, образовавшегося при взаимодействии 100 грамм оксида натрия и 200 грамм серной кислоты

карбоната калия, образовавшегося при взаимодействии 120 грамм гидроксида калия и 150 грамм угольной кислоты


4. Домашнее задание повторить § 25 - 31.Химия және биология САБАҚТАРЫНДА ОҚЫТУДЫҢ ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРІН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫҰлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд

Жай мұғалім хабарлайды

Жақсы мұғалім түсіндіреді

Керемет мұғалім көрсетеді


Заман талабына сай ғылым мен техниканың жетістіктерін білім беру саласында жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Жаңа заманғы білім беру жүйесі жаңа міндеттерді жүктейді. Сондықтан қазіргі білім берудің жаңа ақпараттық технологияларын игермейінше, сауатты, жан-жақты, білімді маман болу мүмкін емес.


Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Бүгінгі таңда білім ұйымдарындағы пәндерді дербес компьютер көмегімен оқыту нәтижелігін зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу ең басты орын алады.


Мектептегі пәндерді оқыту процесінде компьютерді қолданып сабақ өткізу мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесін, олардың іс-әрекетінің мазмұнын, құрылымын, өзгерте отырып, олардың мотивациялык эмоциональдық ортасына, сезімінің өсуіне әсер етеді.


Соңғы жылдары көптеген елдерде орын алып отырған ғаламдық өзгерістер — мемлекеттердің жаңа дәуірге, қоғамдық өмірлік негізін ақпараттық ресурстармен ақпараттық коммуникациялық технологиялар құрайтын ақпараттык кезеңге қадам басты. Қазіргі таңда ғылыми техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқу үрдісіне жаңа технологиялық әдістер мен жаңа технологияларды қолдануды кең көлемде қажет етеді. Білім берудің негізгі мақсаты — білім мазмұнын жаңартумен қатар, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын әр түрлі әдіс-тәсілдеріді қолдана отырып, белсенділігін арттыру мақсатында интерактивті тақтаны пайдаланып сабақ өткізудің көптеген мүмкіншіліктері бар:


біріншіден, интерактивті тақта арқылы электронды оқулықтарды қолдануға және оны көшіріп алып, белсенді жұмыс істеуге болады;


екіншіден, қосымша материалдарды да көшіріп енгізіп, онымен белсенді жұмыс істеуге болады;


үшіншіден, тақта ретінде жазуға, сызуға, өшіруге, дайын сызбаны жасап қоюға, жартылай жауап кезінде қолдануға т.с.с. көптеген іс-әрекеттерді жасауда уақытты үнемді пайдалануға болады.


Биология мен химия — XXI ғасыр ғылымдары. Сондықтан да олар жаңа ақпараттық технологияларымен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі білім беру жүйесінде негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап оның дамуына көп көңіл бөлуде. Бұл пәндерді оқыту мұғалімге зор міндеттерді талап етеді, өйткені ол бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Міне, осы жағдайда жаңа технологиялардың көмегі зор. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Интерактивті әдіс – диалогтік әдіс, нәтижесінде сабаққа қатысушылар бір-бірімен байланыса отырып, мәселелерді шешеді. Интерактивті тақта мектеп сыныптарында әр пән бойынша, соның ішінде биологиядан және химиядан зертханалық сабақтарды өткізген кезде оның құрылғылары (датчиктері) қолданылады. Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, интерактивтік тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі өте зор. Интерактивтік тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке қол жеткізу үшін, тек қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті материалдарды дайындау керек.


Сабақта мұғалім интерактивтік тақтаны бір емес бірнеше рет пайдалана алады, қарапайым тақтаға қарағанда интерактивті тақта пайдалануға ыңғайлы, әрі уақыт үнемдейді. Сабақ дайындығына дұрыс уақытты қалай бөлу керек? Әр сабақта пайдаланатын көрнекі құралдарды қалай дайындайды? Біз аталған сұрақтарға жауап беруге тырысамыз.


Интерактивті тақта оқытудың басқа тәсілдеріне қарағанда (салыстырғанда), көптеген жетістіктері бар. Бұл жетістіктер туралы өз сабағында интерактивтік тақтаны пайдаланатын мұғалімдер ғана айта алады. Мұғалім әріптестерімен бірге отырып сабаққа дайындалу арқылы жақсы әсерге қол жеткізуге болады, бұл тек қана міндеттерді бөліп беру мен уақытты үнемдеу ғана емес, сонымен қатар берілген материалдардың сапасын да арттырады.


Мұғалімдердің пайымдауынша интерактивтік бағдарлама олардың жартылай жұмысын атқарады. Мысалы: белгілі бір материалды интерактивтік тақтада орындау арқылы файлдағы белгілермен өзгерістерді сақтап қалуға болады, бұны сабақта болмай қалған оқушыларға қайта түсіндіруге немесе келесі жолы тағы да қолдануға болады.


Мұғалім оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын меңгеріп, оны пайдалану арқылы өзінің материалдық базасын толықтырып, әрі уақытты үнемдейді.


Мультимедиялық технологиялар көбіне компьютерлік сыныптарда қолданылады. Қазіргі уакытта сабақ материалына байланысты көптеген электрондық оқулықтар мен компакт-дискілер бар. Бүгінгі таңда ақпараттық технологияның өмірімізге терең енуіне байланысты жеке пән сабақтарында компьютерлік техниканың мүмкіндіктерін толық пайдаланып, оқушыларға терең де тиянақты білім беруге жағдай жасалды.


Компьютерлік графикалық материал презентациялық слайд көмегімен көрсетіледі. Microsoft Power Point бағдарламасының көмегімен оқу процесінде презентациялар мен слайдтар жасап көрсету, оқушылардың қызықты және дәлелді (мағыналы) болады, танымдық ойлауы мен есте сақтауын қалыптастырады.


Оқушылар биология сабағында арнайы компьютерлік бағдарламалар мен электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы кез-келген тақырыпты өздері меңгереді. Бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға, олардың ой-танымын кеңейтуге, өз бетінше шығармашылықпен, ізденімпаздықпен жұмыс жасауына көп көмегін тигізеді. Биология және химия пәндері бойынша компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық танымын арттырады. Оқушылар бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше бірнеше қайтара өтеді. Бұл тестілердің барлығы биология және химия бойынша мемлекеттік білім стандарты талаптарына сәйкес келеді. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойлауын және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, тірі табиғатты, ағзаларды толығымен түсінуге ықпал жасайды. Биология және химия пәндерініің кейбір тараулары ойлануды, талдай білуді, салыстыруды қажет етеді. Оған биология кабинетінің жағдайы келе бермейді. Айталық, адам қаңқасы, микроскоп, ұлғайтқыш әйнек, сутеттер т.б. тәжірибе жасайтын құралдардың болмауы. Химия пәні бойынша кейбір реактивтердің болмауы.


Биология және химия сабақтарында компьютерді пайдалану оқу үрдісінде мұғалімі мен оқушының оқудың жеке дара шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді.


Мен жаңа сабақты түсіндіру барысында сабақтың мазмұнын дайын күйінде бермеуге тырысамын. Оқушылардың өздігінен танып-білу дағдыларын қалыптастыра отырып, жаңа тақырып бойынша анықтама, ережелерді өздері құрастырып тұжырымдай білуіне жетелеймін. Ол үшін оқытудың интерактивті формаларын сабақта қолданамын.


Олар:


— Жеке шығармашылық тапсырмалар, жобалар;


— Блок-схема, графиктер, диаграмма, т.б.;


— Тірек-схема, көрнекіліктер және анықтама құралдары;


— Ойын арқылы оқыту;


— Сөзжұмбақ, ребустар;


— Тестілеу;


Биология және химия сабақтарында меңгертуде компьютерлік анимациялардың маңызы зор. Оқушыларға жануарлардың мен өсімдіктердің суреттерін, сызба нұсқаларды көрсетіп қолдануына қолайлы. Биология бойынша «Адам нәсілдері. Нәсілшілдіктің және әлеуметтік дарвинизмді сынау», «Жер тарихы және оны зерттеу әдістері. Жер тарихының шежіресі. Полеозой заманында тіршіліктің дамуы» тақырыбындағы өткізген сабағымда: сөз жұмбақты табуға, нәсілдердің түрлерін, олардың көздерінің, шаштарының және терісінің түстерінің қандай екенін бір-біріне айырмашылықтарына толық көздерін жеткізіп көрсетілді. Мысалы:


Нәсілдердің түрлері


Негроидтік (қара түсті) Еуропеоидтік (ақ түсті) Монголоидтік (қоңырқай түсті)


Жер тарихында тіршіліктің пайда болуы, әр кезеңде өсімдіктердің, жануарлардың түрлерінің дамуы туралы суреттерін, сызбанұсқалары пайдаланылды.


Мазмұны

Жер тарихының шежіресі

1 Архей – ежелгі заман

2 Протерозой – алғашқы тіршілік


3 Палеозой – ертедегі тіршілік


3.1 Кембрий кезеңі


3.2 Ордовик кезеңі


3.3 Силур кезеңі


3.4 Девон кезеңі


3.5 Тас көмір кезеңі


3.6 Пермь кезеңі


4 Мезозой заманында тіршіліктің дамуы

4.1 Триас кезеңі


4.2 Юра кезеңі


4.3 Бор кезеңі


5 Кайнозой заманындағы тіршіліктің дамуы


5.1Үштік кезең


5.2 Төрттік кезең

Химия сабақтарында виртуалдық зертхана арқылы қызықты тәжірибелер көрсету. Сілтілік металдармен жұмыс қауіпті болғандықтан компьютермен көрсету тиімді және нәтижелі.

Химия құшағын кең жаяды.Қайда барсақ та, қайда көз жіберсек те көретініміз химия ғажаптары.


Биологтардың өмірі мен кызметі жайында компакт-дискілерде кең қамтылған. Рефераттар жазуда оқушылар биологиядан тіршіліктегі барлық организмдер жөніндеэнциклопедиялық мәліметтер ала алады. Сонымен қатар оқушылар сабақта видеоматериалдар пайдаланады. Олар оқушыларға заттар және олардың халық шаруашылығында қолдануы туралы мәліметтер алуға көмектеседі. Рефераттар жазу барысында оқушылар өз беттерімен Интернет кеңістігінің материалдарын, электрондық оқулықтарды іздеу арқылы компьютерлік сауаттанады.


Сонымен қатар «Әлемдегі терең сыр, ғылыммен ғана ашылмақ…» химия-биология пәндері апталығында өткізілген «Экологиялық дағдарыстың аймақтық сипаты» атты тақырыптағы дебат ойынының компьютерлік нұсқасын пайдаланып, өз сабақтарымда компьютер көмегімен слайдтар дайындадым. Слайдтарды қолдану нәтижесінде оқушыларға жаңа материалдарды меңгерту жеңіл, әрі уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде оқушыларда оларды ойша елестету және тақырыпты түсіну қиынға түседі. Оқушылар бұл ойын арқылы өз білімдерін шыңдайды. Сонымен биология сабағын компьютер көмегімен оқыту төмендегі мәселелерді қамтиды:


Оқушыларға оқылатын табиғат құбылыстарын толық және дәл ақпаратты бере отырып, оқу сапасын арттыру.


1) Оқытудың көркемділігін арттырады, яғни оқушыларға қиын да күрделі материялдарды көрнекі түрде түсіндіруге қол жеткізеді.


2) Оқытудың тиімділігін жоғарылатады және оқу материалын түсіндіру мүмкіндігін арттырады;


3) Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра отырып, олардың білімге құштарлығын, табиғи сұранысын қанағаттандырады.


4) Мұғалімді техникалық жұмыстан босата отырып, үнемдеген уақытта олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды.


5) Мұғалім мен оқушының жұмысын жеңілдетеді.


Интерактивті тақтаны қолданудың артықшылығы:


1) Интерактивті тақтада өтілген сабақтар оқушыларды жаңашылдығымен қызықтырады. Сыныпта мұндай сабақ үстінде оқушылар өз ойын «өз сөзімен» айтатын шынайы қарым-қатынас туады, олар тапсырманы ынтамен орындайды, оқып жатқан материалға қызығушылықпен қарайды, оқушыда компьютер алдындағы қорқыныш жоғалады. Оқушылар биология пәні бойынша оқулықпен, анықтамалық және басқа әдебиетпен жұмыс істеуді үйренеді. Оқушыарда жоғары нәтиже көрсетуге, қосымша қиын тапсырма алып орындауға қызығушылықтары пайда болады.


Интерактивті технологияның ерекшеліктері:


1) Бормен тақтаға жазған кескінді экрандағы түрлі –түсті, айқын, ұқыпты кескінмен салыстыруға болмайды. Тақта мен бордың көмегімен әр түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын, әрі мүмкін емес. Слайдтарда кемшіліктер мен қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады. Сабақтың өнімділігі артады. Басқа пәндермен пәнаралық байланыс орнайды.


2) Сабақта көрнекілікті қолдану деңгейі артады.


3) Оқу материалын беру логикасына көп көңіл аударады, бұл оқушылардың білім деңгейіне оң әсерін тигізеді. Компьютерге деген қарым-қатынас өзгереді.


Биология пәнінен сабақ өту барысында интерактивті оқыту технологиясын, яғни белсенді «Естігенді мен ұмытпаймын», «Істеген ісіме жауап беремін» әдістерін қолдану оқушыларды іс-әрекеттеріне дұрыс баға беруге тәрбиелейді. Менің міндетім-сабақта берілген материалдарды оқушылар толық түсіну үшін, қолайлы жағдай туғызамын.


Жақсы білім алу үшін қажетті ұстанымдар:


— Оқушы білім алуға дайын;


— Білім беруге түрлі әдістер мен тәсілдер қолданамын;


— Қайталау –білімді бекіту үшін қажетті элемент


— Қаншалықты оқу барысы шынайы болса, соғұрлым білім беру тиімдірек.


Мектеп емтихандарына даярлау кезіндегі мұғалім үшін де, оқушы үшінде таптырмас құрал. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер көмегімен оқыту нәтижелерін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған себеп оқыту процесінде туындайтын компьютерлендірудің педагогикалық — психологиялық жаңа проблемалары әлі толық шешілмегені. Әрбір елдің технологиялық даму дәрежесіне оның экономикалық қуаты мен халқының тұрмыс деңгейі ғана емес, сол елдің әлемдік қоғамдастықта алатын орны, басқа елдермен экономикалық және саяси ықпалдасу мүмкіндіктері, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік мәселелерін шешуіне байланысты.


Елбасының Қазақстан халқына жолдауында «Болашақ мамандарға сапалы білім беруге, әлемдік білім кеңестігінен» мемлекетімізге лайықты орын алуға білім саласындағы қызметкерлерге тиісті жағдай жасауға айрықша мән берілді. Өйткені елімізді көркейтетін де, өркендететін де білікті, білімді жастар екені түсінікті. Сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін мұғалімнің үздіксіз ізденуі, шыңдалуы, шығармашылықпен айналысуы, білімін жетілдіруі қажет. Соның нәтижесінде ғалымдар жаңа технологияларды көптеп шығаруда. Себебі, жаңа оқыту технологияларын енгізу заман талабына сай білім беру бағыты өзгерді, өздігінен білім ала-алатын логикалық пайымдай, талдай қорытындылай алатын коммуникативті тұлғаны қалыптастыру қажет.


Электрондық байланыс жүйелері арқылы ақпарат алмасудың тиімділігі өркениетті елдердің іс-тәжірибелерінде айқын сезіледі. Республикамызда білім беру жүйесі мен білімді тексеру мақсатында ақпараттық технологияларды енгізу басты мәселеге айналды.


Қазақстандағы барлық орта мектептердің компьютермен жоспарлы түрде жабдықталуы оның айқын дәлелі. Заман ағымына сай күнделікті сабақка видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, компьютерді, интерактивті тақтаны қолдану айтарлықтай нәтижелер береді. Мұндай қондырғылар оқушылардың қызығушылығын арттырып, зейін қойып тыңдауға және алған мәліметті нақтылауға мүмкіндік береді.


Жоғарыда айтылған ой-пікірлерімді тұжырымдай келе, компьютерді қолдану негізінде мектеп пәндерін оқыту сапасын арттырып, білім беруді ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады.Мектептегі ақпараттандыруға осылай мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, оны оқыту, үйрету мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана біздің еліміз дүниежүзілік бәсекеге төтеп беретін, алдыңғы қатарлы мемлекетке айналады. Ол дәрежеге жетуге қажетті білім алуына біздің жас ұрпақтың қабілетінің жететініне сенімім мол.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
химия ж?не биология саба?тарында интерактивті ?арым ?атнас

Автор: М?сан Кунзира Амантай?ызы

Дата: 30.01.2015

Номер свидетельства: 164434


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства