kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Химия саба?ынан ашы? т?рбие са?аты "?ызы?ты кеш"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: ?ызы?ты  кеш.
Саба?ты? ма?саты: 
1.    Химия п?нін ?мірмен байланыстыра отырып, ма?ызына ?ылыми т?р?ыдан т?сінік беріп, о?ушыларды? п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыру.
2.    Ал?ан білімдерін дамыту, т?рмыста, е?бекте, ?мірде ?олдану.
3.    О?ушыларды адамгершілікке, эстетика мен этика?а, шеберлікке, жина?ылы??а, с?з с?йлеу м?неріне т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рі: сайыс саба?ы
Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, ойын. 
Саба?ты? к?рнекілігі: ?анатты с?здер «К?ш - білімде, білім – кітапта», «Білегі?е сенбе, білімі?е сен», «Талапты тас жарар, талапсыз бас жарар», Д.И.Менделеевті?периодты? ж?йесі.
Саба?ты? барысы:    
?йымдастыру кезе?і.
Кеш ?али Ормановты? химия кереметтерін суреттейтін ?ле? жолдарымен басталады.
1-ж?ргізуші:
?ажайып н?рсе химия,                           ?мірді? біра? керегін,
Т???иы? сыры ?р алуан.                        Осылар тауып берер ме?
Жо?алып бір зат зым-зия                       Табар ма ешкім дерегін,
Жа?арып бірі жарал?ан.                         Телмірмей, сір?, тере?ге.
    2-ж?ргізуші:
Біз ?азір химия ?асырындамыз. К?дімгі ?асы?тан бастап, ?ша?, жер серігіне дейін химия ?німдері. Егер химиктер жанармайды ??деп бермесе, бірде-бір ?ша? к?кке к?теріліп, бірде-бір кеме суда ж?зе алма?ан болар еді.
Адам тама?сыз, киімсіз, ?ажетті т?рмыс б?йымдарынсыз ?мір с?ре алмайды. Мінеки, соларды? б?рін жасау?а химия ?атысады. Сонды?тан «?айда ?араса? та, ?айда к?з жіберсек те к?ретініміз химия ?ажайыптары» деп ?те орынды айтыл?ан.
1-ж?ргізуші:        К?руге химия кешін жиыл?андар,
Менделеевке ??дайындай сыйын?андар.
?ош келді?іздер б?гінгідей ?ажайыпты,
Тамашалау ба?ыты б?йыр?андар.
2-ж?ргізуші:
Кешті? жоспары:
1.    ?р топты? атын ?ор?ауы, ?раны.
2.    ?арсылас топ?а химиялы? тілде ??тты?тау с?з, тілек.
3.    «Білекті бірді жы?ар, білімді мы?ды жы?ар» (?р топ?а 10 с?ра?тан ?ойылады. ?ойыл?ан с?ра?тарды? бір ерекшелігі интелектуалды ойлау?а ба?ыттал?ан с?ра?тар болады)
4.    «Сен ма?ан, мен са?ан» (?р топ ?арсылас топ?а екі с?ра?тан даярлап келеді, бір біріне жасырады)
5.    Химиялы? жарыс (2 топ?а оттегіні су астында жинау ?дісіне арнал?ан ??ралды жинастыру, ж?не оттегіні алу, газды? жинал?анын д?лелдеу)  
6.    ??пия затты? ??лпын аш.
7.    Шарадалар. (к?рермендермен ойын)
1-ж?ргізуші:
?діл?азы ал?алар,
Сенімдерін ар?алар.
?рбір ?нер-білімді,
?ділдікпен ба?алар.- дегендей кешімізге ?атысатын о?ушыларды? біліміне, тап?ырлы?ына, жина?ылы?ын, ?зін-?зі сахнада ?стау м?дениетіне ?діл ба?асын берер ?діл?азылар ал?асымен таныс болы?ыздар (?діл-?азылар ал?асы сайланады)
2-ж?ргізуші:
«С?лем с?зді? анасы»
Дейтін ?аза? данасы.
С?лемдесіп, танысып,
Кеш бастайы? жарысып.
?р топ с?лемдесіп ?здерін таныстырып ?тсін. Сонымен ?р топты? атын ?ор?ауы, ?раны.
1-ж?ргізуші:
Жа?сылы? ?р кез тілейік,
Химияны о?ып білейік.
Осы тілде ??тты?тап
Аман-есен ж?рейік.
?й тапсырмасы: ?р топ химиялы? тілде бір-бірін ??тты?тап, тілектерін білдіреді.
2-ж?ргізуші:
Келесі сайысымыз «Білекті бірді жы?ар, білімді мы?ды жы?ар» деп аталады. ?р топ?а 10 с?ра?тан ?ойылады. ?ойыл?ан с?ра?тарды? бір ерекшелігі о?у ба?дарламасына с?йкес ?тілген та?ырыптары мен интелектуалды ойлау?а ба?ыттал?ан с?ра?тар болады. Сонымен ?ай топты? жауаптары к?бірек, сол топ осы сайысты? же?імпазы. Егер топ с?ра??а жауап бере алмаса, ?арсылас топ жауабын білсе айту?а болады. Б?л ол топ?а ?пай болып ?осылады.)
1-топ?а с?ра?тар: 
1.    ?андай су дем алудан лайланады? (ізбес суы, барий суы – т?тік ар?ылы ?рлегенде лайланады)
2.    ?ар мен жа?быр суы неге д?мсіз? (?ар мен жа?быр суларында таби?и т?з ерітінділері болма?анды?тан, олардан алын?ан су д?мсіз)
3.    «Су д?ниені? басы» деген ма?ал неліктен айтылады? (б?кіл жануар, ?сімдік ?мірінде суды? р?лі ерекше. Б?дан ж?здегенжыл б?рын ?мір с?рген адамадар суды жаратылыста?ы барлы? заттарды? бастамасы деп таны?ан.)
4.    Азотты? ауаны? ??рамында?ы массалы? ?лесі?   (78?)
5.    Металды пісіргенде немесе кескенде ?андай газ ?олданады? (оттек)
6.    Атомны? бір т?рінен ??рал?ан зат? (жай зат)
7.    Ж?мырт?аны? ?абы?ын сындырмай ?алай аршу?а болады? (с?йытыл?ан т?з ?ыш?ылына салу ар?ылы аршу?а болады, себебі, ?абы? кальций карбонатынан т?ратынды?тан ?ыш?ылмен ?рекеттесіп еріп кетеді)
8.    Жеміс пен к?к?ністі кескенде пыша? неге ?араяды? (алма, алм?рт, ?арбыз т.б. кескен со? пыша?ты с?ртпесе ол ?арайып кетеді. Себебі жемістерде дубиль ?ыш?ылы бар. Сонды?тан ол темірмен ?осыл?анда сия?а айналады. ?зіміз ішетін шайда да дубиль ?ыш?ылы бар. ?асы?ымыз ?за? шайда т?рып ?алса ?арайып кететіні сонды?тан.)
9.    Шарап да?ын ?алай кетіруге болады? (киімге, дастархан?а т?гілген шарап да?ыны? ?стіне т?з сепсе, ол шарапты ?з бойына тартады. Б?дан со? киімді немесе дастарханды м?с?тір спирті ?осыл?ан сал?ын сумен шаяды)
    10. Те?із орамжапыра?ы – ламинарияны? ??рамына кіретін, адам ?мірі ?шін ма?ызды элемент   (Йод)
2-топ?а с?ра?тар:
1.    Орман ?стіндегі ауа мен  ?лкен ?аланы? ?стіндегі ауаны? айырмашылы?ы ?андай?  (??рамында?ы к?мір?ыш?ыл газыны? м?лшеріне байланысты)
2.    Ж?йкені жайландыратын д?рі - д?рмек ??рамына кіретін элемент? (Бром)
3.    Жары? ж?не жылу б?ле ж?ретін реакцияны ?алай айтамыз? (жану реакциясы)
4.    М?найдан алынатын с?йы? отын т?рлері? (бензин, керосин т.б.)
5.    ?андай су ем ?шін пайдаланылады? (минералды су)
6.    Ж?мырт?а да?ын ?алай кетіруге болады? (ол да?ты 35 градус?а дейін ысытыл?ан глицеринге салып, 15 минуттан кейін сабындап жылы сумен жуады).
7.    Пыша?ты ?ткір етіп ?алай ?айрау?а болады? (пыша?ты ?айрау алдында ас т?зыны? ?лсіз ерітіндісіне батырып, біраз ?ста?ыз да, одан шы?арысымен с?ртпестен, бірден ?айраса?ыз, пыша?ы?ыз ?ткір болады.)
8.    Ауаны? ??рамында?ы оттек газыны? массалы? ?лесі?   (21?)
9.    ?арды? а?, суды? м?лдір болатын себебі неде? (т?ман, ?ант, ?ар, т?зды? т?сі а?. Себебі оларды ??райтын б?лшектерді? арасына ауа кіре алмайды.)
10.    Ж?мырт?аны отсыз, электр ?уатынсыз пісіруге бола ма? (с?ндірілмеген ізбеске су ??йып с?ндіргенде б?лінетін жылу суды ?айнатады)
2-ж?ргізуші:         К?міс к?мей, жез та?дай,
?н салса бейне б?лб?лдай.
«?арак?з» ?нін шыр?аса,
?алмайды ешкім та?данбай.
?азір сіздерді? назарлары?ыз?а мектебімізді? жезта?дай ?ншісі ?айырбеков ?аршы?а?а кезек береміз.
1-ж?ргізуші:
Келесі сайысымыз «Сен ма?ан, мен са?ан» деп аталады.  ?р топ ?арсылас топ?а ?йден екі с?ра?тан даярлап келу керек болатын, сол с?ра?тарын бір- біріне жасырады.
2-ж?ргізуші:
Химиялы? жарыс сайысын бастайы?. 2 топ?а оттегіні су астында жинау ?дісіне арнал?ан ??ралды жинастыру, ж?не оттегіні  газыны? жинал?анын д?лелдеуі керек.
2-ж?ргізуші:                 К?сіби биші болсам деп,
Бар ?нерін арнайды.
Би билеуді ?зіні?
?неріне санайды.
Балжан шы?са орта?а
Тамсана б?рі ?арайды.
 Мы? б?рал?ан бишіміз ?уат?ызы Балжан алдары?ызда.
1-ж?ргізуші:
«??пия затты? ??лпын аш» сайысында химиялы? терминдер беріледі, осы терминдерді? ?аза? тіліндегі баламасын, содан кейін т?сіндірмесін беріп, ма?ызын айты?ыз.?р топ ?оржыннан н?мірленген немесе ?р т?рлі т?спен боял?ан асы?тарды суырып алып, сол асы?ты? т?сіне немесе н?міріне с?йкес келген с?ра??а жауап береді.
Мумия – ?ызыл жоса, таби?атта кездесетін ?ызыл бояу,негізгі б?лігі темір оксиді, а?аштан жасал?ан б?йымдарды бояу?а ?олданылады.
Рубин – ла?ыл, ?ызыл жа??т, негізгі алюминий оксидінен ??рал?ан минерал, аз м?лшерде аралас?ан бас?а да заттар бол?анды?тан ла?ыл ?р т?сті болады, м?лдіреген ?ымбат асыл тас.
Алмаз – гау?ар тас, негізі к?міртегіден т?рады, ?шекей б?йымдар жасауда, ?те ?атты ?асиетіне байланысты ?йнек. ?те ?ымбат, асыл кесуге пайдаланады тас.
Поташ – са?ар (К2СО3) -?сімдіктер к?ліні? ??рамында болады. Бізді? айма?та ?сетін алабота ?сімдігіні? к?лінде ?те к?п болады. Сабын жасауда, арнаулы шынылар ?ндіруде, химиялы? шикізат ретінде ?олданылады.)
2-ж?ргізуші:   Осымен сайысымыз ая?талды, келесі с?зімізді ?діл ?азылар ал?асына бермес б?рын к?рермендермен ойын ?ткізейік. Ал ?діл ?азылар топтарды? ?пайын есептеп, н?тижесін, ?орытындысын шы?ара берсін.
1-ж?ргізуші: Ендігі сайысымызды к?рермендер арасында жал?астырайы?. Шарадалар.
1.    Бірінші б?лігім к?п емес, екінші б?лігім тілсіз жау деген ма?ынада, химиялы? ?ай элементпін?   (Азот)
2.    бірінші б?лігім «алда бол» деген б?йры? рай, екінші б?лігім сан есім, шипалы газ деп те есептейді.  (Озон)
3.    Бірінші б?лігім тас?ын су, екінші б?лігім мал ??ла?ына салынатын белгі. Ал, ?зім химиялы? ?ай элементпін?   (селен)
4.    Бірінші буыным ?абылда деген с?зді? ма?ынасын береді, екінші буыным шараппен улану деген ма?ынада, ал ?зім ?андай таспын? (алмас)
5.    Бірінші буыным жал?ы есімге ?ойылатын с?ра?тан т?рады, екінші  буыным сан есім, ?зім химиялы? ?ай элементпін?  (неон)
6.    ?зім химиялы? элементпін, егер ал?аш?ы бірінші ?рібім алып тасталса, шаруашылы? заттарын салатын ыдыс?а айналамын? (фтор)
7.    Жазылуым бойынша о?ыса?ыз элементпін, керісінше о?ыса?ыз - ?ткізгішпін.  (мыс-сым)
2-ж?ргізуші:   Т?нті еткен ?нерімен мектебін,
                      К?рді б?рі, ?ннен шашу т?ккенін.
                      Са?ынады к?рермені, Мирасты?,
                      К?мбірлете ?аза? к?йін шерткенін. - ?алымбеков Мирасты? орындауында к?й «Балбырауын»
1-ж?ргізуші:
Кешімізді? ?орытындысын шы?ару ?діл ?азылар ал?асына беріледі.
Осымен кешімізді ая?таймыз. Назарлары?ыз?а к?п-к?п рахмет. 

Просмотр содержимого документа
«Химия саба?ынан ашы? т?рбие са?аты "?ызы?ты кеш" »

Сабақтың тақырыбы: Қызықты кеш.

Сабақтың мақсаты:

 1. Химия пәнін өмірмен байланыстыра отырып, маңызына ғылыми тұрғыдан түсінік беріп, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру.

 2. Алған білімдерін дамыту, тұрмыста, еңбекте, өмірде қолдану.

 3. Оқушыларды адамгершілікке, эстетика мен этикаға, шеберлікке, жинақылыққа, сөз сөйлеу мәнеріне тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: сайыс сабағы

Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, ойын.

Сабақтың көрнекілігі: Қанатты сөздер «Күш - білімде, білім – кітапта», «Білегіңе сенбе, біліміңе сен», «Талапты тас жарар, талапсыз бас жарар», Д.И.Менделеевтіңпериодтық жүйесі.

Сабақтың барысы:

Ұйымдастыру кезеңі.

Кеш Ғали Ормановтың химия кереметтерін суреттейтін өлең жолдарымен басталады.

1-жүргізуші:

Ғажайып нәрсе химия, Өмірдің бірақ керегін,

Тұңғиық сыры әр алуан. Осылар тауып берер ме?

Жоғалып бір зат зым-зия Табар ма ешкім дерегін,

Жаңарып бірі жаралған. Телмірмей, сірә, тереңге.

2-жүргізуші:

Біз қазір химия ғасырындамыз. Кәдімгі қасықтан бастап, ұшақ, жер серігіне дейін химия өнімдері. Егер химиктер жанармайды өңдеп бермесе, бірде-бір ұшақ көкке көтеріліп, бірде-бір кеме суда жүзе алмаған болар еді.

Адам тамақсыз, киімсіз, қажетті тұрмыс бұйымдарынсыз өмір сүре алмайды. Мінеки, солардың бәрін жасауға химия қатысады. Сондықтан «Қайда қарасақ та, қайда көз жіберсек те көретініміз химия ғажайыптары» деп өте орынды айтылған.

1-жүргізуші: Көруге химия кешін жиылғандар,

Менделеевке құдайындай сыйынғандар.

Қош келдіңіздер бүгінгідей ғажайыпты,

Тамашалау бақыты бұйырғандар.

2-жүргізуші:

Кештің жоспары:

 1. Әр топтың атын қорғауы, ұраны.

 2. Қарсылас топқа химиялық тілде құттықтау сөз, тілек.

 3. «Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» (Әр топқа 10 сұрақтан қойылады. Қойылған сұрақтардың бір ерекшелігі интелектуалды ойлауға бағытталған сұрақтар болады)

 4. «Сен маған, мен саған» (Әр топ қарсылас топқа екі сұрақтан даярлап келеді, бір біріне жасырады)

 5. Химиялық жарыс (2 топқа оттегіні су астында жинау әдісіне арналған құралды жинастыру, және оттегіні алу, газдың жиналғанын дәлелдеу)

 6. Құпия заттың құлпын аш.

 7. Шарадалар. (көрермендермен ойын)

1-жүргізуші:

Әділқазы алқалар,

Сенімдерін арқалар.

Әрбір өнер-білімді,

Әділдікпен бағалар.- дегендей кешімізге қатысатын оқушылардың біліміне, тапқырлығына, жинақылығын, өзін-өзі сахнада ұстау мәдениетіне әділ бағасын берер әділқазылар алқасымен таныс болыңыздар (әділ-қазылар алқасы сайланады)

2-жүргізуші:

«Сәлем сөздің анасы»

Дейтін қазақ данасы.

Сәлемдесіп, танысып,

Кеш бастайық жарысып.

Әр топ сәлемдесіп өздерін таныстырып өтсін. Сонымен әр топтың атын қорғауы, ұраны.

1-жүргізуші:

Жақсылық әр кез тілейік,

Химияны оқып білейік.

Осы тілде құттықтап

Аман-есен жүрейік.

Үй тапсырмасы: әр топ химиялық тілде бір-бірін құттықтап, тілектерін білдіреді.

2-жүргізуші:

Келесі сайысымыз «Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» деп аталады. Әр топқа 10 сұрақтан қойылады. Қойылған сұрақтардың бір ерекшелігі оқу бағдарламасына сәйкес өтілген тақырыптары мен интелектуалды ойлауға бағытталған сұрақтар болады. Сонымен қай топтың жауаптары көбірек, сол топ осы сайыстың жеңімпазы. Егер топ сұраққа жауап бере алмаса, қарсылас топ жауабын білсе айтуға болады. Бұл ол топқа ұпай болып қосылады.)

1-топқа сұрақтар:

 1. Қандай су дем алудан лайланады? (ізбес суы, барий суы – түтік арқылы үрлегенде лайланады)

 2. Қар мен жаңбыр суы неге дәмсіз? (қар мен жаңбыр суларында табиғи тұз ерітінділері болмағандықтан, олардан алынған су дәмсіз)

 3. «Су дүниенің басы» деген мақал неліктен айтылады? (бүкіл жануар, өсімдік өмірінде судың рөлі ерекше. Бұдан жүздегенжыл бұрын өмір сүрген адамадар суды жаратылыстағы барлық заттардың бастамасы деп таныған.)

 4. Азоттың ауаның құрамындағы массалық үлесі? (78℅)

 5. Металды пісіргенде немесе кескенде қандай газ қолданады? (оттек)

 6. Атомның бір түрінен құралған зат? (жай зат)

 7. Жұмыртқаның қабығын сындырмай қалай аршуға болады? (сұйытылған тұз қышқылына салу арқылы аршуға болады, себебі, қабық кальций карбонатынан тұратындықтан қышқылмен әрекеттесіп еріп кетеді)

 8. Жеміс пен көкөністі кескенде пышақ неге қараяды? (алма, алмұрт, қарбыз т.б. кескен соң пышақты сүртпесе ол қарайып кетеді. Себебі жемістерде дубиль қышқылы бар. Сондықтан ол темірмен қосылғанда сияға айналады. өзіміз ішетін шайда да дубиль қышқылы бар. Қасығымыз ұзақ шайда тұрып қалса қарайып кететіні сондықтан.)

 9. Шарап дағын қалай кетіруге болады? (киімге, дастарханға төгілген шарап дағының үстіне тұз сепсе, ол шарапты өз бойына тартады. Бұдан соң киімді немесе дастарханды мүсәтір спирті қосылған салқын сумен шаяды)

10. Теңіз орамжапырағы – ламинарияның құрамына кіретін, адам өмірі үшін маңызды элемент (Йод)

2-топқа сұрақтар:

 1. Орман үстіндегі ауа мен үлкен қаланың үстіндегі ауаның айырмашылығы қандай? (құрамындағы көмірқышқыл газының мөлшеріне байланысты)

 2. Жүйкені жайландыратын дәрі - дәрмек құрамына кіретін элемент? (Бром)

 3. Жарық және жылу бөле жүретін реакцияны қалай айтамыз? (жану реакциясы)

 4. Мұнайдан алынатын сұйық отын түрлері? (бензин, керосин т.б.)

 5. Қандай су ем үшін пайдаланылады? (минералды су)

 6. Жұмыртқа дағын қалай кетіруге болады? (ол дақты 35 градусқа дейін ысытылған глицеринге салып, 15 минуттан кейін сабындап жылы сумен жуады).

 7. Пышақты өткір етіп қалай қайрауға болады? (пышақты қайрау алдында ас тұзының әлсіз ерітіндісіне батырып, біраз ұстаңыз да, одан шығарысымен сүртпестен, бірден қайрасаңыз, пышағыңыз өткір болады.)

 8. Ауаның құрамындағы оттек газының массалық үлесі? (21℅)

 9. Қардың ақ, судың мөлдір болатын себебі неде? (тұман, қант, қар, тұздың түсі ақ. Себебі оларды құрайтын бөлшектердің арасына ауа кіре алмайды.)

 10. Жұмыртқаны отсыз, электр қуатынсыз пісіруге бола ма? (сөндірілмеген ізбеске су құйып сөндіргенде бөлінетін жылу суды қайнатады)

2-жүргізуші: Күміс көмей, жез таңдай,

Ән салса бейне бұлбұлдай.

«Қаракөз» әнін шырқаса,

Қалмайды ешкім таңданбай.

Қазір сіздердің назарларыңызға мектебіміздің жезтаңдай әншісі Қайырбеков Қаршығаға кезек береміз.

1-жүргізуші:

Келесі сайысымыз «Сен маған, мен саған» деп аталады. Әр топ қарсылас топқа үйден екі сұрақтан даярлап келу керек болатын, сол сұрақтарын бір- біріне жасырады.

2-жүргізуші:

Химиялық жарыс сайысын бастайық. 2 топқа оттегіні су астында жинау әдісіне арналған құралды жинастыру, және оттегіні газының жиналғанын дәлелдеуі керек.

2-жүргізуші: Кәсіби биші болсам деп,

Бар өнерін арнайды.

Би билеуді өзінің

Өнеріне санайды.

Балжан шықса ортаға

Тамсана бәрі қарайды.

Мың бұралған бишіміз Қуатқызы Балжан алдарыңызда.

1-жүргізуші:

«Құпия заттың құлпын аш» сайысында химиялық терминдер беріледі, осы терминдердің қазақ тіліндегі баламасын, содан кейін түсіндірмесін беріп, маңызын айтыңыз.Әр топ қоржыннан нөмірленген немесе әр түрлі түспен боялған асықтарды суырып алып, сол асықтың түсіне немесе нөміріне сәйкес келген сұраққа жауап береді.

Мумия – қызыл жоса, табиғатта кездесетін қызыл бояу,негізгі бөлігі темір оксиді, ағаштан жасалған бұйымдарды бояуға қолданылады.

Рубин – лағыл, қызыл жақұт, негізгі алюминий оксидінен құралған минерал, аз мөлшерде араласқан басқа да заттар болғандықтан лағыл әр түсті болады, мөлдіреген қымбат асыл тас.

Алмаз – гауһар тас, негізі көміртегіден тұрады, әшекей бұйымдар жасауда, өте қатты қасиетіне байланысты әйнек. өте қымбат, асыл кесуге пайдаланады тас.

Поташ – сақар (К2СО3) -өсімдіктер күлінің құрамында болады. Біздің аймақта өсетін алабота өсімдігінің күлінде өте көп болады. Сабын жасауда, арнаулы шынылар өндіруде, химиялық шикізат ретінде қолданылады.)

2-жүргізуші: Осымен сайысымыз аяқталды, келесі сөзімізді әділ қазылар алқасына бермес бұрын көрермендермен ойын өткізейік. Ал әділ қазылар топтардың ұпайын есептеп, нәтижесін, қорытындысын шығара берсін.

1-жүргізуші: Ендігі сайысымызды көрермендер арасында жалғастырайық. Шарадалар.

 1. Бірінші бөлігім көп емес, екінші бөлігім тілсіз жау деген мағынада, химиялық қай элементпін? (Азот)

 2. бірінші бөлігім «алда бол» деген бұйрық рай, екінші бөлігім сан есім, шипалы газ деп те есептейді. (Озон)

 3. Бірінші бөлігім тасқын су, екінші бөлігім мал құлағына салынатын белгі. Ал, өзім химиялық қай элементпін? (селен)

 4. Бірінші буыным қабылда деген сөздің мағынасын береді, екінші буыным шараппен улану деген мағынада, ал өзім қандай таспын? (алмас)

 5. Бірінші буыным жалқы есімге қойылатын сұрақтан тұрады, екінші буыным сан есім, өзім химиялық қай элементпін? (неон)

 6. Өзім химиялық элементпін, егер алғашқы бірінші әрібім алып тасталса, шаруашылық заттарын салатын ыдысқа айналамын? (фтор)

 7. Жазылуым бойынша оқысаңыз элементпін, керісінше оқысаңыз - өткізгішпін. (мыс-сым)

2-жүргізуші: Тәнті еткен өнерімен мектебін,

Көрді бәрі, әннен шашу төккенін.

Сағынады көрермені, Мирастың,

Күмбірлете қазақ күйін шерткенін. - Қалымбеков Мирастың орындауында күй «Балбырауын»

1-жүргізуші:

Кешіміздің қорытындысын шығару әділ қазылар алқасына беріледі.

Осымен кешімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Химия саба?ынан ашы? т?рбие са?аты "?ызы?ты кеш"

Автор: Нуриманова Назым Алибековна

Дата: 21.02.2015

Номер свидетельства: 177002

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1760 руб.
2350 руб.
1580 руб.
2110 руб.
1780 руб.
2370 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства