kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?дістемелік зерттеу та?ырыбы :"Инновациялы? іс-?рекет: ?алыптасуы, дамуы, ?демелілік ?лшемі."

Нажмите, чтобы узнать подробности

Инновациялы? іс-?рекет: ?алыптасуы, дамуы, ?демелілік ?лшемі.

?ызылорда ?аласы,

?.Молда??лова атында?ы № 173 орта мектеп

           Альменова Умиткуль Дуисеновна,

 Химия, биология п?ндеріні? м??алімі

  Б?гінгі ?о?амны? ?стаздар алдына ?ойып отыр?ан басты міндеті, артар

ж?гі – сапалы білім берумен ?атар жан-жа?ты дамы?ан, ?зіндік ой-пікірі ?алыптас?ан, ?мірде ойын ж?зеге асыра алатын т?л?а ?алыптастыру. Т?л?а ?алыптастыруда – оны? т?ні мен жанын ?атар дамыту, танымды? ?ызы?ушылы?ын дамытуды? ?діс т?сілдерін іздеу, аны?тау, ж?йелеу, ?олдану.

Елбасымызды? жолдауында: «?лтты? б?секеге ?абілеттілігі бірінші кезекте білім де?гейімен ай?ындалады» - деген байламы жеке адамны? ??ндылы?ын арттыру, оны дайындайтын ?стаз жауапкершілігіні? ?суі, тынымсыз е?бек, сапалы н?тиже деген ??ыммен егіз. Т?уелсіз ел тірегі-білімді ?рпа?.

 Мемлекеттік білім стандарты де?гейіне о?ыту ?рдісін ?йымдастыру жа?а педагогикалы? технологияны ендіруді  міндеттейді. Сонды?тан о?у-т?рбие ?рдісіне жа?а инновациялы? ?діс-т?сілдерді енгізу- о?ушыларды? білімге деген ?ызы?ушылы?ын,  талпынысын арттырып, ?з бетімен ізденуге, шы?армашылы? е?бек етуге жол салады.

      О?у т?рбиесі ?рдісінде педагогикалы? жа?алы?тарды енгізу

IV кезе?нен т?рады:

І. Жа?а идеяны іздеу

Инновацияларды ?йымдастыру, жа?алы?тарды іздестіру

ІІ. Жа?алы?тарды ?йымдастыру

ІІІ. Жа?алы?тарды енгізу

 О?у - т?рбие ?рдісінде жа?а инновациялы? ?діс-т?сілдерді пайдалану

IV.Жа?алы?тарды бекіту

   ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ында о?ыту формасын, ?дістерін, технологияларын та?дауда к?пн?с?алы? ?а?идасы бекітілген, білім мекемелеріні? педагогтарына ?зіне о?тайлы н?с?аны тиімділігіне ?арай пайдалану м??алімнен ?лкен шеберлікті талап етеді.

Мектептегі білім сапасын    арттыру ?шін:

•  ?р саба?та интерактивті ?дістерін ?олдану;

• ?р о?ушыны? психологиялы? ерекшеліктерін ескеру;

• Міндетті де?гейдегі білімді ?алыптастыра отырып, м?мкіндік де?гейлерін ашу;

• Инновациялы? технологияларды сынау ар?ылы тиімділігін арттыру, мектеп жа?дайына бейімдеу;

  Заман талабына сай технологияларды ?олдану ау?ымы, т?рлері ?згеріп отырады. Біра?, е? басты технологияларды тиімді, ж?йелі ?олдану керек.

Инновациялы? технологиялар:

• Жобалау технологиясы;

• Саралап даралап о?ыту;

• Дамыта о?ыту технологиясы;

• Модульдік о?ыту технологиясы;

• Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту;

• Сатылай комплексті талдау;

• Де?гейлеп о?ыту технологиясы;

Инновациялы? технология н?тижелері:

1.        Т?рлі ?дістерді пайдалану саба?ты? на?ты м?нін тере? ашу?а к?мектеседі.

2.        О?ушыларды? барлы?ын саба??а ?атыстыру?а м?мкіндік туады.

3.        Оларды?  ?р?айсыны? де?гейін аны?тай алу?а болады.

4.        О?ушыларды? к?бін ба?алау?а м?мкіндік бар.

5.        О?ушыларды ізденіске баулып, ?з бетімен ж?мыс істеуге ?йретеді.

6.        О?ушыларды? ?абілеттері, ?йымшылды?ы, шы?армашылы? белсенділігі артады.

7.Жеке т?л?алы? сипатын дамыту?а, шы?армашылы?ын шы?дауда, ?зіне деген  к?сіби сенімін ?алыптастырады.

   Педагогикалы? ?рдісте жа?а технологияларды енгізіп, интерактивті о?ытуды пайдалану м??алімдерді шеберлік жа?ынан шы?дайтынды?ына дау тудырмайды.

   Жа?а технологияны ме?геру м??алімні? интеллектуалды, к?сіптік адамгершілік, рухани азаматты? ж?не адами келбетіні? ?алыптасуына ?серін тигізеді, ?зін-?зі дамытып, о?у-т?рбие ?лгісін тиімді ?йымдастыруына к?мектеседі. Саба?та ?олданылатын ?дістер к?мегімен жеке т?л?а ретінде жан-жа?ты дамы?ан, шы?армашылы? ойлау білімі ме?геріледі.

  Педагогикалы? технологияларды талдау барысында мына факторлар ескерілуі керек:

• Алынып отыр?ан технология саба?ты? та?ырыбы мен мазм?нына сай болуы;

• Тиімділігі, ж?йелілігі.

   Б?л проблемаларды шешуде жа?а технологияларды? ат?аратын орны б?лек. Болаша?та ?ркениетті елдерді? жо?ары технологиясын ме?герту, д?ниеж?зілік білім ке?істігіне шы?у-б?гінгі к?нні? ма?саты.

    Жа?а технологияларды енгізу кезінде м??алім келесі іс-?рекеттерді д?рыс ?йымдастыра алуы ?ажет:

 1. М??алім жа?а технология к?мегімен шешілетін м?селелерді.
 2. Жа?а технологияны ?олдану ар?ылы алынатын н?тижелерді.
 3. Жа?а технология м?нін, алынатын н?тижелерді? теориялы? негізін.
 4. Жа?а технологияда м??алім ?олданатын ?діс-т?сілдерді.
 5. О?ушыларды? ж?мыс ?дісін.
 6. О?ушыларды? жа?а технологияда ж?мыс істеуге ?йрету ?дісін білу керек.

Білімді ме?герту-о?ушыны? танымды? талдау жасай отырып оны орынды пайдалана білуі ар?ылы ж?зеге асатын ??былыс. Б?л о?ушыларды? есте са?тау, ойлау, даму ?абілеттерін арттырады.

Тіл саба?ында ?дістерді тиімді пайдалану ар?ылы о?ушыларды? білімге деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру, тере? ойлау ?абілетіні? белсенділігін ?алыптастыру, о?ытуды? жа?а технологиясы ар?ылы ж?зеге асып келеді.

 О?ыту ?дістерін тиімді пайдалану ?шін шы?армашылы?пен ж?мыс істеу ар?ылы о?ушыларды? п?рменді ойлауын дамытуды?  негізі болып табылатын ?дістеме теориясыны?  тірегі – ?дістерді аны?тап алу басты міндет.Мысалы, анализ ?дісі – ойлауды? логикалы? т?сілі, ал синтез – таным де?гейін к?теру ?дісі. Синтез – талдау барысында б?лшектенген  ??ымдарды жина?тау, біріктіру деген с?з. О?ушыларды? шы?армашылы?пен ж?мыс істеудегі білімдерін ?зіндік таным т?р?ысынан жина?тау?а жетелейді.  Сондай-а?, шы?армашылы?пен  ж?мыс істеу ?дістемесінде индуктивті-дедуктивті, эксперимент ?дісі, салыстыру, ?атысымды?, проблемалы?,  жатты?у, интерактивтік ?дістер ?олданылады.  Салыстыру ?дісі – дамыта о?ыту технологиясыны? белсенді ?дістеріні? бірі.

 Саба??а іріктелген жатты?у, тапсырма, ойындарды? шы?армашылы? сипатта болуы ?те ма?ызды. Оны? ма?ыздылы?ы: о?ушылар ?шін практикалы? ??ндылы?ыны? болуы; о?ушылар ?мірімен байланысты болуы; оларды? интеллектуалды? ?абілеттеріні? дамуына жа?дай жасалуы; о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын ту?ызуы; о?ытуды? практикалы? ма?саттарына сай болуы.  

Пайдалан?ан ?дебиеттер:

1.Бабаев С.Б.,О?албек Ж.К. Жалпы педагогика.Алматы,2007ж.

2.Б?зауба?ова К. Жа?а педагогикалы? технология. ?аза?стан мектебі

3.Тілдік т?л?а ?алыптастыруда сын т?р?ысынан ойлауды? ма?ызы.Білім- 

Просмотр содержимого документа
«?дістемелік зерттеу та?ырыбы :"Инновациялы? іс-?рекет: ?алыптасуы, дамуы, ?демелілік ?лшемі." »Инновациялық іс-әрекет: қалыптасуы, дамуы, үдемелілік өлшемі.

Қызылорда қаласы,

Ә.Молдағұлова атындағы № 173 орта мектеп

Альменова Умиткуль Дуисеновна,

Химия, биология пәндерінің мұғалімі


Бүгінгі қоғамның ұстаздар алдына қойып отырған басты міндеті, артар

жүгі – сапалы білім берумен қатар жан-жақты дамыған, өзіндік ой-пікірі қалыптасқан, өмірде ойын жүзеге асыра алатын тұлға қалыптастыру. Тұлға қалыптастыруда – оның тәні мен жанын қатар дамыту, танымдық қызығушылығын дамытудың әдіс тәсілдерін іздеу, анықтау, жүйелеу, қолдану.

Елбасымыздың жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» - деген байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз. Тәуелсіз ел тірегі-білімді ұрпақ.

Мемлекеттік білім стандарты деңгейіне оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу- оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол салады.

Оқу тәрбиесі үрдісінде педагогикалық жаңалықтарды енгізу

IV кезеңнен тұрады:

І. Жаңа идеяны іздеу

Инновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды іздестіру

ІІ. Жаңалықтарды ұйымдастыру

ІІІ. Жаңалықтарды енгізу

Оқу - тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану

IV.Жаңалықтарды бекіту

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген, білім мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны тиімділігіне қарай пайдалану мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді.

Мектептегі білім сапасын арттыру үшін:

• Әр сабақта интерактивті әдістерін қолдану;

• Әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру;

• Міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейлерін ашу;

• Инновациялық технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру, мектеп жағдайына бейімдеу;

Заман талабына сай технологияларды қолдану ауқымы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ, ең басты технологияларды тиімді, жүйелі қолдану керек.

Инновациялық технологиялар:• Жобалау технологиясы;

• Саралап даралап оқыту;

• Дамыта оқыту технологиясы;

• Модульдік оқыту технологиясы;

• Сын тұрғысынан ойлауды дамыту;

• Сатылай комплексті талдау;

• Деңгейлеп оқыту технологиясы;

Инновациялық технология нәтижелері:

1. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі.

2. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады.

3. Олардың әрқайсының деңгейін анықтай алуға болады..

4. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік бар.

5. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді.

6. Оқушылардың қабілеттері, ұйымшылдығы, шығармашылық белсенділігі артады.

7.Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастырады.

Педагогикалық үрдісте жаңа технологияларды енгізіп, интерактивті оқытуды пайдалану мұғалімдерді шеберлік жағынан шыңдайтындығына дау тудырмайды.

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалды, кәсіптік адамгершілік, рухани азаматтық және адами келбетінің қалыптасуына әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Сабақта қолданылатын әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде жан-жақты дамыған, шығармашылық ойлау білімі меңгеріледі.

Педагогикалық технологияларды талдау барысында мына факторлар ескерілуі керек:

• Алынып отырған технология сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай болуы;

• Тиімділігі, жүйелілігі .

Бұл проблемаларды шешуде жаңа технологиялардың атқаратын орны бөлек. Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу-бүгінгі күннің мақсаты.

Жаңа технологияларды енгізу кезінде мұғалім келесі іс-әрекеттерді дұрыс ұйымдастыра алуы қажет:

 1. Мұғалім жаңа технология көмегімен шешілетін мәселелерді.

 2. Жаңа технологияны қолдану арқылы алынатын нәтижелерді.

 3. Жаңа технология мәнін, алынатын нәтижелердің теориялық негізін.

 4. Жаңа технологияда мұғалім қолданатын әдіс-тәсілдерді.

 5. Оқушылардың жұмыс әдісін.

 6. Оқушылардың жаңа технологияда жұмыс істеуге үйрету әдісін білу керек.

Білімді меңгерту-оқушының танымдық талдау жасай отырып оны орынды пайдалана білуі арқылы жүзеге асатын құбылыс. Бұл оқушылардың есте сақтау, ойлау, даму қабілеттерін арттырады.

Тіл сабағында әдістерді тиімді пайдалану арқылы оқушылардың білімге деген қызығушылықтарын арттыру, терең ойлау қабілетінің белсенділігін қалыптастыру, оқытудың жаңа технологиясы арқылы жүзеге асып келеді.

Оқыту әдістерін тиімді пайдалану үшін шығармашылықпен жұмыс істеу арқылы оқушылардың пәрменді ойлауын дамытудың негізі болып табылатын әдістеме теориясының тірегі – әдістерді анықтап алу басты міндет.Мысалы, анализ әдісі – ойлаудың логикалық тәсілі, ал синтез – таным деңгейін көтеру әдісі. Синтез – талдау барысында бөлшектенген ұғымдарды жинақтау, біріктіру деген сөз.. Оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеудегі білімдерін өзіндік таным тұрғысынан жинақтауға жетелейді. Сондай-ақ, шығармашылықпен жұмыс істеу әдістемесінде индуктивті-дедуктивті, эксперимент әдісі, салыстыру, қатысымдық, проблемалық, жаттығу, интерактивтік әдістер қолданылады. Салыстыру әдісі – дамыта оқыту технологиясының белсенді әдістерінің бірі.

Сабаққа іріктелген жаттығу, тапсырма, ойындардың шығармашылық сипатта болуы өте маңызды. Оның маңыздылығы: оқушылар үшін практикалық құндылығының болуы; оқушылар өмірімен байланысты болуы; олардың интеллектуалдық қабілеттерінің дамуына жағдай жасалуы; оқушылардың қызығушылығын туғызуы; оқытудың практикалық мақсаттарына сай болуы.

Шығармашылық жаттығулары мен тапсырмалардың және ойын түрлерінің кешені төмендегіше жасақталды:

1-кесте Жұмыс түрлерінің кешенді жүйесі

Пайдаланған әдебиеттер:

1.Бабаев С.Б.,Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика.Алматы,2007ж.

2.Бұзаубақова К. Жаңа педагогикалық технология. Қазақстан мектебі

3.Тілдік тұлға қалыптастыруда сын тұрғысынан ойлаудың маңызы.Білім-


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Химия

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Альменова Умиткуль Дуисеновна

Дата: 26.03.2015

Номер свидетельства: 191554

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства