kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы

Нажмите, чтобы узнать подробности


 

География (6 - сынып)
Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы. Жер сілкіну

Саба?ты? типі ? аралас саба?.
Дидактикалы? ма?сат ? проблемалы о?ыту технологиясын ?олдану ар?ылы жа?а білім а?паратын ?абылдау мен т?сінуге ?олайлы жа?дай ту?ызу.
Саба?ты? ма?саттары ?
1. Білімділік ? Жер ?ыртысында болып т?ратын ?оз?алыстар жайлы білім беру. О?ушыларды? “жер сілкіну”, “жерді? баяу ?оз?алыстары”, “эпицентр”, “гипоцентр”, “сейсмограф” жайлы ??ымдарын ж?не жер ?ыртысыны? ?немі дамуда болатынды?ы туралы д?ниетанымды? к?з?арастарын ?алыптастыру.
2. Дамытушылы? ? Жер ?ыртысыны? ?оз?алысыны? шы?у себептері мен салдарын аны?тау ?шін жа?дай ту?ызу.
3. Т?рбиелік ? ?здеріні? интеллектуалды жетістіктерін ?азіргі заман?а сай адамны? ба?алы ?асиеті ретінде т?сінулеріне ы?пал ету.
О?ыту ?дісі ? материалды проблемалы о?ыту.
О?ыту т?рі ? жеке, ?жымды?.

Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру.
ІІ. ?ткен та?ырып бойынша білім мен біліктілікті тексеру.
1. Адас?ан ??ымды с?йкестендір. “Ойлан тап”.
1. Литосфера А. Жер ?ыртысыны? т?рлері
2. Тау жынысы ?. Тау жынысыны? ??рамына кіретін заттар
3. Минерал Б. Жерді? жо?ар?ы ?атты ?абы?ы
4. Жер бедері В. Жер ?ыртысын ??райтын элементтер
2. Интербелсенді тапсырма. Картасхемада литосфера плиталары
шекаралары к?рсетілген. Бояулармен бояп ж?не плита аттарын жаз.
3. “Жер ?ыртысын т?зетін тау жыныстары”. Тірек сызба сызу.
Тау жыныстары:
1) Магмалы?: гранит, базальт
2) Ш?гінді: кесек(?иыршы? тас), химиялы?(тас т?зы), органикалы?(?ктас)
3) Метаморфты?: м?рм?р, кварцит.

ІІІ. Жа?а материалды ме?герту.
1. Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы.
2. Жер сілкіну.
3. Жер сілкіністерін зерттеу.
Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы:
1. Жер ?ыртысыны? баяу к?терілуі мен т?мендеуі;
2. Тау жасалу ?оз?алысы ( жер сілкіну, жанартау ат?ылауы).
Жер сілкіну дегеніміз – жер ?ыртысы мен жо?ар?ы мантияда?ы кенет ы?ысып
?оз?алуынан болатын жер астында?ы д?мпулерден жер бетіні? тербеле ?оз?алуы.
Жер сілкіну оша?ы (гипоцентр) – жерді? тере? ?ойнауында?ы тау жыныстары ?абаттарыны? кенет жарылып, ы?ысатын жері.
Эпицентр – жер асты д?мпуіні? жер бетіне шы?атын жері.

Жер сілкіну ??былыстары: жанартаулы?, денудациялы?, тектоникалы?.

ЮНЕСКО – ны? м?ліметі бойынша Жерде жыл сайын:
20 – апатты
150 – ?ирататын
7000 – ?те к?шті
19000 – орта д?режеде
150000 – адам сезбейтін жай
- Жер сілкініс айма?ыны? орташа тере?дігі 700 м, е? тере?і Индонезияда тіркелген.
Жер ?ыртысыны? ?оз?алысын тіркейтін ??рал – сейсмограф.
- Жер сілкінісіні? к?шін аны?тау ?шін жапон ?алымы Вадати 1931 ж. шкала ?сын?ан, кейіннен оны 1935 ж. Рихтер жетілдіріп, ?азір ол 12 балды? Рихтер шкаласы деп аталады.
Сейсмикалы? айма?тар:
1. Тыны? м?хит белдеуі - 80 % (Тыны? м?хит, О?т?стік Камчатка, Аляска,
Солт?стік ж?не О?т?стік Американы? батыс жа?алауы, ?ытай, Жапония).
2. Жерорта те?ізі – Гималай - 15% (Португалия, Бал?ан т?бегі, Италия, Испания, Т?ркия, Кавказ, Орта Азия ж?не ?аза?станны? Байкал мен Тыны? м?хит жа?алауы).
3. Бас?а жерлер – 5%.

Ірі жер сілкіністері:
1. ?ытайда 1556 жылы, ?аза бол?ан адамдар саны – 830000.
2. Жапонияда 1730 жылы, 137000 адам.
3. ?ндістанда 1737 жылы, 300000 адам.
4. Италияда 1908 жылы, 77000 адам.
5. ?ытайда 1920 жылы, 180000 адам.
6. Жапонияда 1923 жылы, 143000 адам.
7. ?ытайда 1927 жылы, 200000 адам.
8. Перуде 1970 жылы, 67000 адам.
9. ?ытайда 1976 жылы, 650000 адам.
10. Арменияда 1988 жылы, 55000адам.
11. Иранда 1990 жылы, 50000 адам.
12. ?ндістанда 1993 жылы, 9000адам.
13. Ресейде 1995 жылы, 5000 адам ?аза бол?ан.

IV. Проблемалы? с?ра?тар:
1. ?андай таби?ат апаттары жер ?ыртысыны? ?оз?алысымен байланысты?
2. Жер сілкінісі ?ай жерде жиі болады?
3. Жер сілкінісіні? белгілері ?андай?
4. Жер сілкіну кезінде жер ?ыртысында ?андай ?оз?алыстар болады?
5. Жер сілкіну к?шін ?лшейтін шкаланы неге ал?аш рет жапонды?тар ойлап тап?ан?
6. Жер сілкінуді болжау?а бола ма?
7. Жер сілкіну бол?ан жа?дайда адам ?зін ?алай ?стауы ?ажет ж?не не істеу керек?

V. Кім жылдам? Тест.
1. Жерді? ?атты тас ?абы?ы:
а) биосфера; ?) атмосфера; б) литосфера; в) гидросфера; г ) географиялы? ?абы?.
2. Жерді? толы? ішкі ??рылысы:
а) литосфера; ?) литосфера ж?не мантия; б) мантия ж?не ядро; в) литосфера ж?не ядро;
г) литосфера, мантия ж?не ядро.
3. Мантияны? ?алы?ды?ы:
а) 10км; ?) 65 км; б) 2900км; в) 3500км; г) 1800км.
4. Жер ядросында ?андай температура болады?
а) 100?С шамасында; ?) 1000?С шамасында; б) 4000 - 6000?С шамасында;
в) 3500?С шамасында; г) 10 000?С шамасында.
5. Жер ?ыртысыны? ?алы? болатын жерлері:
а) таулар; ?) жазы?тар, б) м?хиттар; в) таулар мен м?хиттар; г) м?хиттар мен жазы?тар.
6. Ш?гінді, жан?ыш тау жынысы:
а) ?ктас; ?) тас к?мір; б) кварцит; в) гипс; г) гранит.
7. Таулар нені? н?тижесінде пайда болады?
а) су тас?ынынан; ?) жер ?ойнауында болатын ішкі к?штерді? ?серінен;
б) К?нні? жо?ар?ы бетінде болып т?ратын ?рдістерді? ?серінен;
в) ?арышты? с?улелерден; г) себептері белгісіз.
8. Жер шары ?ыртысыны? ?андай б?лігін сейсмикалы? белдеу дейді?
а) Литосфералы? та?таларды? шекарасын;
?) м?хит пен ??рлы? арасында?ы шекараны;
б) ауа мен Жер шарыны? жо?ар?ы б?лігі арасында?ы шекараны;
в) ауа мен м?хит арасында?ы шекараны;
г) мантия мен Жер шары ?ыртысыны? арасында?ы шекараны.
9. Д?ние ж?зіндегі е? биік шы? ?ай тауда?
а) Альпі тауларында; ?) Памир тауларында; б) Кордильер тауларында;
в) Анд тауларында; г) Гималай тауларында.
10. Жер ?ыртысында?ы кенет ы?ысулар мен ыдыраулар – б?л.?
а) су тас?ыны; ?) дауыл; б) ??йын; в) жанартау ат?ылау; г) жер сілкінісі.
11. Жер сілкіну оша?ы д?мпуіні? жер бетіне шы?аратын жері:
а) кратер; ?) са?а; б) жанартау; в) гейзер; г) эпицентр.
12. Жер сілкіну оша?ыны? орташа тере?дігі:
а) 500 м; ?) 600 м; б) 700 м; в) 800; г) 900м.
13. Жер ?ыртысыны? ?оз?алысын ба?ылайтын аспап:
а) нивелир; ?) т?сба?ар; б) сейсмограф; в) барометр; г) эхолот.
14. Жер сілкінісі к?штерін ?анша балды? к?рсеткішпен ?лшейді?
а) 5; ?) 10; б) 12; в) 50; г) 60;

VI. Саба?ты ?орытындылау, кері байланыс:
1. Б?гінгі саба?та ?андай жа?а білім алды??
2. ?андай іс – ?рекеттер жасады??

VII. Формативті ба?алау.
VIII. ?йге тапсырма:
1) Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы. Жер сілкіну (§20).
2) Кескін карта?а жер сілкіну аудандарын т?сіру.
3) А?парат деректері бойынша ?аза?стан, ?ытай, Т?ркия елдеріндегі жер сілкіну жайлы м?ліметтерді жина?тау.

Просмотр содержимого документа
«Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы»География (6 - сынып)
Жер қыртысының қозғалысы. Жер сілкіну

Сабақтың типі ׃ аралас сабақ.
Дидактикалық мақсат ׃ проблемалы оқыту технологиясын қолдану арқылы жаңа білім ақпаратын қабылдау мен түсінуге қолайлы жағдай туғызу.
Сабақтың мақсаттары ׃
1. Білімділік ׃ Жер қыртысында болып тұратын қозғалыстар жайлы білім беру. Оқушылардың “жер сілкіну”, “жердің баяу қозғалыстары”, “эпицентр”, “гипоцентр”, “сейсмограф” жайлы ұғымдарын және жер қыртысының үнемі дамуда болатындығы туралы дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру.
2. Дамытушылық ׃ Жер қыртысының қозғалысының шығу себептері мен салдарын анықтау үшін жағдай туғызу.
3. Тәрбиелік ׃ Өздерінің интеллектуалды жетістіктерін қазіргі заманға сай адамның бағалы қасиеті ретінде түсінулеріне ықпал ету.
Оқыту әдісі ׃ материалды проблемалы оқыту.
Оқыту түрі ׃ жеке, ұжымдық.

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру.
ІІ. Өткен тақырып бойынша білім мен біліктілікті тексеру.
1. Адасқан ұғымды сәйкестендір. “Ойлан тап”.
1. Литосфера А. Жер қыртысының түрлері
2. Тау жынысы Ә. Тау жынысының құрамына кіретін заттар
3. Минерал Б. Жердің жоғарғы қатты қабығы
4. Жер бедері В. Жер қыртысын құрайтын элементтер
2. Интербелсенді тапсырма. Картасхемада литосфера плиталары
шекаралары көрсетілген. Бояулармен бояп және плита аттарын жаз.
3. “Жер қыртысын түзетін тау жыныстары”. Тірек сызба сызу.
Тау жыныстары:
1) Магмалық: гранит, базальт
2) Шөгінді: кесек(қиыршық тас), химиялық(тас тұзы), органикалық(әктас)
3) Метаморфтық: мәрмәр, кварцит.

ІІІ. Жаңа материалды меңгерту.
1. Жер қыртысының қозғалысы.
2. Жер сілкіну.
3. Жер сілкіністерін зерттеу.
Жер қыртысының қозғалысы:
1. Жер қыртысының баяу көтерілуі мен төмендеуі;
2. Тау жасалу қозғалысы ( жер сілкіну, жанартау атқылауы).
Жер сілкіну дегеніміз – жер қыртысы мен жоғарғы мантиядағы кенет ығысып
қозғалуынан болатын жер астындағы дүмпулерден жер бетінің тербеле қозғалуы.
Жер сілкіну ошағы (гипоцентр) – жердің терең қойнауындағы тау жыныстары қабаттарының кенет жарылып, ығысатын жері.
Эпицентр – жер асты дүмпуінің жер бетіне шығатын жері.

Жер сілкіну құбылыстары: жанартаулық, денудациялық, тектоникалық.

ЮНЕСКО – ның мәліметі бойынша Жерде жыл сайын:
20 – апатты
150 – қирататын
7000 – өте күшті
19000 – орта дәрежеде
150000 – адам сезбейтін жай
- Жер сілкініс аймағының орташа тереңдігі 700 м, ең тереңі Индонезияда тіркелген.
Жер қыртысының қозғалысын тіркейтін құрал – сейсмограф.
- Жер сілкінісінің күшін анықтау үшін жапон ғалымы Вадати 1931 ж. шкала ұсынған, кейіннен оны 1935 ж. Рихтер жетілдіріп, қазір ол 12 балдық Рихтер шкаласы деп аталады.
Сейсмикалық аймақтар:
1. Тынық мұхит белдеуі - 80 % (Тынық мұхит, Оңтүстік Камчатка, Аляска,
Солтүстік және Оңтүстік Американың батыс жағалауы, Қытай, Жапония).
2. Жерорта теңізі – Гималай - 15% (Португалия, Балқан түбегі, Италия, Испания, Түркия, Кавказ, Орта Азия және Қазақстанның Байкал мен Тынық мұхит жағалауы).
3. Басқа жерлер – 5%.

Ірі жер сілкіністері:
1. Қытайда 1556 жылы, қаза болған адамдар саны – 830000.
2. Жапонияда 1730 жылы, 137000 адам.
3. Үндістанда 1737 жылы, 300000 адам.
4. Италияда 1908 жылы, 77000 адам.
5. Қытайда 1920 жылы, 180000 адам.
6. Жапонияда 1923 жылы, 143000 адам.
7. Қытайда 1927 жылы, 200000 адам.
8. Перуде 1970 жылы, 67000 адам.
9. Қытайда 1976 жылы, 650000 адам.
10. Арменияда 1988 жылы, 55000адам.
11. Иранда 1990 жылы, 50000 адам.
12. Үндістанда 1993 жылы, 9000адам.
13. Ресейде 1995 жылы, 5000 адам қаза болған.

IV. Проблемалық сұрақтар:
1. Қандай табиғат апаттары жер қыртысының қозғалысымен байланысты?
2. Жер сілкінісі қай жерде жиі болады?
3. Жер сілкінісінің белгілері қандай?
4. Жер сілкіну кезінде жер қыртысында қандай қозғалыстар болады?
5. Жер сілкіну күшін өлшейтін шкаланы неге алғаш рет жапондықтар ойлап тапқан?
6. Жер сілкінуді болжауға бола ма?
7. Жер сілкіну болған жағдайда адам өзін қалай ұстауы қажет және не істеу керек?

V. Кім жылдам? Тест.
1. Жердің қатты тас қабығы:
а) биосфера; ә) атмосфера; б) литосфера; в) гидросфера; г ) географиялық қабық.
2. Жердің толық ішкі құрылысы:
а) литосфера; ә) литосфера және мантия; б) мантия және ядро; в) литосфера және ядро;
г) литосфера, мантия және ядро.
3. Мантияның қалыңдығы:
а) 10км; ә) 65 км; б) 2900км; в) 3500км; г) 1800км.
4. Жер ядросында қандай температура болады?
а) 100˚С шамасында; ә) 1000˚С шамасында; б) 4000 - 6000˚С шамасында;
в) 3500˚С шамасында; г) 10 000˚С шамасында.
5. Жер қыртысының қалың болатын жерлері:
а) таулар; ә) жазықтар, б) мұхиттар; в) таулар мен мұхиттар; г) мұхиттар мен жазықтар.
6. Шөгінді, жанғыш тау жынысы:
а) әктас; ә) тас көмір; б) кварцит; в) гипс; г) гранит.
7. Таулар ненің нәтижесінде пайда болады?
а) су тасқынынан; ә) жер қойнауында болатын ішкі күштердің әсерінен;
б) Күннің жоғарғы бетінде болып тұратын үрдістердің әсерінен;
в) ғарыштық сәулелерден; г) себептері белгісіз.
8. Жер шары қыртысының қандай бөлігін сейсмикалық белдеу дейді?
а) Литосфералық тақталардың шекарасын;
ә) мұхит пен құрлық арасындағы шекараны;
б) ауа мен Жер шарының жоғарғы бөлігі арасындағы шекараны;
в) ауа мен мұхит арасындағы шекараны;
г) мантия мен Жер шары қыртысының арасындағы шекараны.
9. Дүние жүзіндегі ең биік шың қай тауда?
а) Альпі тауларында; ә) Памир тауларында; б) Кордильер тауларында;
в) Анд тауларында; г) Гималай тауларында.
10. Жер қыртысындағы кенет ығысулар мен ыдыраулар – бұл...?
а) су тасқыны; ә) дауыл; б) құйын; в) жанартау атқылау; г) жер сілкінісі.
11. Жер сілкіну ошағы дүмпуінің жер бетіне шығаратын жері:
а) кратер; ә) саға; б) жанартау; в) гейзер; г) эпицентр.
12. Жер сілкіну ошағының орташа тереңдігі:
а) 500 м; ә) 600 м; б) 700 м; в) 800; г) 900м.
13. Жер қыртысының қозғалысын бақылайтын аспап:
а) нивелир; ә) тұсбағар; б) сейсмограф; в) барометр; г) эхолот.
14. Жер сілкінісі күштерін қанша балдық көрсеткішпен өлшейді?
а) 5; ә) 10; б) 12; в) 50; г) 60;

VI. Сабақты қорытындылау, кері байланыс:
1. Бүгінгі сабақта қандай жаңа білім алдың?
2. Қандай іс – әрекеттер жасадың?

VII. Формативті бағалау.
VIII. Үйге тапсырма:
1) Жер қыртысының қозғалысы. Жер сілкіну (§20).
2) Кескін картаға жер сілкіну аудандарын түсіру.
3) Ақпарат деректері бойынша Қазақстан, Қытай, Түркия елдеріндегі жер сілкіну жайлы мәліметтерді жинақтау.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жер ?ыртысыны? ?оз?алысы

Автор: Тлеубаев Максат Бекежанович

Дата: 20.11.2015

Номер свидетельства: 255747

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства