kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кіріспе. Физикалы? география – Жер таби?аты жайында?ы ?ылым. Жер туралы м?ліметтер ?алай жина?талды?

Нажмите, чтобы узнать подробности

     6-сынып

Саба?: 1

Мерзімі:

Та?ырыбы: Кіріспе. Физикалы? география – Жер таби?аты жайында?ы ?ылым. Жер туралы м?ліметтер ?алай жина?талды?

Ма?саты:

Білімділік: «География» терминін енгізу. География п?ніні? ма?сатын т?сіндіру. Жерді? зерттелуі, жалпы географиялы? м?ліметтерді? жина?талу тарихын ме?герту. К?н ж?йесіндегі Жерді? орны, пішіні мен ?лшемдерін т?сіндіру.

Дамытушылы?: о?ушыларды? ?ткен т?жірибелерінде ?йренген икемділіктері мен да?дыларын ?олдана отырып, интерактивті та?таны пайдалана отырып білімдері мен к?з?арастарын  ке?ейту.

Т?рбиелік: география ?ылымыны? зерттелуін, зерттеушілерді?, ?алымдарды? е?бектерін о?ып, п?нге деген с?йіспеншіліктерін тудыру, географиялы? м?дениетке тарту.

Саба?ты? т?рі: жа?а та?ырып

Саба?ты ?йымдастыру формасы: фронтальді

Саба?ты ж?ргізу ?діс-т?сілдері: с?ра?-жауап

К?рнекіліктері: д?ние ж?зіні? физикалы? картасы, интерактивті та?та.

Саба?ты? кезе?дері:

  1. ?йымдастыру кезе?і
  2. Білім мен іскерліктерін жан-жа?ты тексеру кезе?і
  3. Жа?а материал?а к?шуге дайынды? кезе?і
  4. Жа?а та?ырыпты ме?герту кезе?і
  5. Жа?а та?ырыпты бекіту кезе?і
  6. Саба?ты ?орытындылау кезе?і
  7. Ба?алау кезе?і
  8. ?йге тапсырма беру кезе?і

Саба?ты? барысы

 

Саба?-ты? кезе?де-рі

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыларды? іс-?рекеті

1. ?йым-дастыру кезе?і

(2 мин)

О?ушылармен амандасу. Т?гендеу. Саба??а дайынды?ын тексеру.

Орындарынан т?рып м??аліммен амандасу. Саба?та кім жо? екенін аны?тау. Саба??а дайындалу. 

2. Білім мен іс-керліктерін жан-жа?ты тексеру кезе?і.

(10 мин)

1. ?ткен жаратылыстану курсын ?алай меігергендігін тексеру ?шін сол курс бойынша с?ра?тар ?ояды:

1) Жер туралы не білесі?дер?

2) Жерді зерттеген ?андай ?алымдарды білесі?дер? Оларды? ?андай е?бектері бар?

3) Ж?лдыз дегеніміз не? Бас?а да аспан денелерін ата?дар.

4) Галактика дегеніміз не? Бізді? галактикамызды ата?дар.

5) К?н ж?йесі дегеніміз не? Онда ?анша планета бар?

 

2. Іскерліктері мен да?дыларын тексеру с?ра?тары:

1) Жер ж?зінде ?анша материк бар? Оларды ата. Картадан к?рсет.

2) ?анша м?хит бар? Оларды ата ж?не картадан к?рсет.

1. О?ушылар ?ткен курсты естеріне т?сіріп, с?ра?тар?а жауап береді:

1) Жер – к?н ж?йесіндегі планета. Оны? пішіні шар т?різді. Ол К?нді айнала ж?не ?з білігі ар?ылы ?оз?алады.

2) ?л-Фараби, ?бу-Райхан-?л-Бируни, Николай Коперник...

3) Ж?лдыз дегеніміз – бірнеше мы? градус температура?а дейін ?ызып т?р?ан аспанны? жары? денесі. Кометалар.

4) жеке ж?лдыздарды? тобын Галактика деп атайды. ??с жолы.

5) К?н ж?не оны? айналасында?ы орбиталар бойымен айнала ?оз?алып ж?ретін планеталарды бірігіп к?н ж?йесі деп атайды. 9 планета бар.

2. 1) 6 материк – Еуразия, О?т. ж?не Солт. Америка, Африка, Аустралия, Антарктида.

2) 4 – Тыны?, Атлант, ?нді, СММ

Атал?ан атауларды картадан к?рсетеді.

 

3. Жа?а материал?а к?шу кезе?і

(2 мин)

География т?сінігін енгізеді: 6-сыныпта жаратылыстану п?нінен география п?ні б?лініп шы?ады. Ол ?з ішінде екі сала?а б?лінеді – физикалы? ж?не экономикалы? ж?не ?леуметтік география. 6-сыныпта  физикалы? географияны? бастап?ы курсы ?тіледі. Оны? ма?саттары мен міндеттері айтылады.

                    География

 

 

             ФГ                         Э?Г

 

О?ушылар м??алімді ты?дап, с?ра?тарын ?ояды. 

4. Жа?а мате-риалды ме?герту кезе?і.

(15 мин)

1. Физикалы? география – Жер таби?аты жайында?ы ?ылым.

 География ?ылымы ж?не оны? салалары. Физикалы? география.  Г с?зіне аны?тама беру. Географияны? ?алыптасу тарихынан. Оны? салалар?а б?лінуі туралы.

 Г-ны? алдына ?ой?ан ?ылыми ма?саттарыны? тарихи кезе?дерде ?згеруі. Ежелгі кезе?нен бері географиялы? ?ылыми к?з?арастарды?, теорияларды? ?згеруі салдарынан география ?з м?ніні? ?згеруі туралы.

2. Жер туралы м?ліметтер ?алай жина?талды?

 Ежелгі д?ние халы?тары Жер туралы не білген?Географиялы? м?ліметтерді? жина?талуы 5 кезе?нен ?ткен.

Ежелгі д?уірлерде ?ркениеті орталы?тары – ?ытай, ?нді, Персия, Мысыр мемлекеттері ?кілдеріні? е?бектері. Ал?аш?ы карталар. Интреактивті та?тамен ж?мыс жасайды. 1-слайд. Ежелгі заман саяхатшылары. 

Орта ?асырларда?ы географиялы? т?сініктер. ?лы географиялы? ашуларды? басталуы.  XV?. со?ы мен XVII ?. ортасыны? аралы?ында?ы бол?ан жа?алы?тар. Христофор Колумбты? саяхаты туралы ??гімелеу, с?рау. Интерактивті та?та. 2-слайд. Орта?асырларда?ы саяхатшылар мен оларды? маршруттары.

 Ф. Магелланны? д?ние ж?зін айналу саяхаты.1519-1522 жж. Испаниядан шы??ан ФМ-ны? т???ыш рет дж-ін айнала ж?зуі туралы м?лімет беру. 2-слайд.

 Материктерді? ішкі б?ліктерін зерттеу. Ш. Уалиханов. XIX ?. бас кезінде Жер шарында?ы материктерді? ашылып, оны? ішкі б?ліктеріні? зерттеле басталуы ж?не Ш. Уалихановты? ?ос?ан ?лесі туралы  ??гімелеу, о?ушылардан білгендерін с?рау.

Жа?а заманда?ы географиялы? зерттеулер. ?арышты игеруді? басталуы.  XX ?. 2-жартысында Антарктиданы? ашылуы, м?хиттар мен атмосфераны? зерттелуі басталды.  

О?ушылар д?птерлеріне м??алімні? белгілегендерін жазып, ?з ойларын орта?а салып, с?ра?тарын ?ояды.  ?зара ж?не м??аліммен пікір алмасады. Интерактивті та?тада к?рсетілген картадан саяхатшыларды? жаса?ан саяхаттары мен маршруттарын ?арап, анализ жасайды. ?олдарында?ы атластарынан ?арап, салыстырып, с?йкестендіреді. М??алімні? к?мегімен палнеталарды сипаттайды, оларды салыстыру, айырмашылы?тарын табады. Жер пішіні ж?нінде ой тол?ап, оны? ?лшемдеріне назар аударады. Радиустарыны? айырмашылы?тарын аны?тайды, орташа радиусын табады.

5. Жа?а та?ы-рыпты бекіту кезе?і  (9 мин)

Суретке ?арап, картадан саяхатшыларды? ж?рген жолдарын к?рсету, К?н ж?йесіні? суретін салдырып, онда?ы Жерді? орнын аны?тау тапсырмасын беру.

О?ушылар ?з немесе м??алімні?  ?алауынша та?та?а шы?ып, тапсырманы орындайды.

6. Саба?ты ?орытындылау кезе?і

(5 мин)

Саба?ты б?гінгі та?ырыптар бойынша фронтальді немесе жеке с?ра?тар ?ою ар?ылы ?орытындылау:

1. География ?ылымы нені зерттейді?

2. Физикалы? география немен ш??ылданады?

3. Жер туралы м?ліметтерді? жина?талу кезе?дерін ата, ежелгі кезе?де ?андай зерттеушілерді? географиялы? ??ралдары бол?ан?

4. Е? ал?аш жер шарын айнала ж?зген саяхатшы, оны? саяхат жылдары?

5. Планеталар не себепті К?н т??ірегінде т?йы? сызы? жасап айналатынын т?сіндіру.

6. Жер шарыны? ауданы, радиусы, экватор ?зынды?ы?

М??алімні? с?ра?тарына ?з немесе м??алімні? ?алауымен жауап береді.

7. Ба?алау кезе?і

(1 мин)

О?ушыларды саба??а ?атысуларына, тапсырмаларды орындауларына ?арай, жауаптарыны? д?рысты?ына ?арай 5 баллды? шкаламен ба?алайды.

?здеріне лайы?ты ба?аларын алады. Ескертулері болса м??алімге айтады.

8. ?йге тапсырма беру кезе?і

(1 мин)

1-2 параграфтарды о?у, кескін карта?а саяхатшыларды? маршруттарын салу ж?не олар туралы баяндама жазу.

М??алімні? тапсырмасын к?нделіктеріне жазып, т?сінбегендерін с?райды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Автор: Сапиева Акмарал Амиржановна

Дата: 04.02.2015

Номер свидетельства: 166899

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства