kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дамушы елдерді? проблемалары, б?рын?ы отарларды? ?ауіпсіздігі, азы?-т?лік проблемасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: §26 Дамушы елдерді? проблемалары, б?рын?ы отарларды? ?ауіпсіздігі, азы?-т?лік проблемасы.

Саба?ты? ма?саты: о?ушылар  д?ниеж?зіндегі  дамушы елдерді? проблемалары, б?рын?ы отарларды? ?ауіпсіздігі, азы?-т?лік проблемасы жайлы білім алып, географиялы? т?р?ыдан ба?а береді.

К?тілетін н?тиже:

  • М?тінмен ж?мыс жасайды
  • С?ра?тар?а шапша? жауап беруге ?алыптасады
  • Та?ырып?а сай эссе жазу?а да?дыланады

Саба?ты? ?діс- т?сілдері: с?ра?- жауап, м?тінмен ж?мыс, эссе жазу

Саба?ты? т?рі: БжС технологиясы бойынша «Ауызша саба?- 1»  картасы

Саба?ты? к?рнекілігі: слайд- презентация, ООМ картасы

Саба?ты? барысы:

Кезе?дері

Ж?мысты? мазм?ны

?йымдастыру. мотивация

С?лемдесу. О?ушыларды тізім бойынша тексеру, т?гендеу.  Саба??а дайынды?ын тексеру.  Сынып к?шбасшысыны? тілегі.

ООМ бойынша ж?мыс

63% -       о?ушы

?й тапсырмасын с?рау

О?ушыларды? субъектілік т?жірибесін ?зектендіру

§26 «Демографиялы?, денсаулы? са?тау, м?дениет ж?не білім беру проблемалары»

?иылыс с?ра?тар:

1.XVII ?асырда а?ылшын экомонисі Т.Мальтус демографиялы? проблемалар жайлы ?андай ой айтты?

4.2025 жылы ?арай халы?ты? ?анша %-ы Азия, Африка ж?не Латын Америкасында т?ратын болады?    

5.Демографиялы? о?тайлылы? ?тымдылы?ы неде?

6.Демографиялы? о?тайлылы?ты? м?ні неде?

7.Халы? саныны? серпініне осы заман?ы к?з?арасты 1945 жылы жалпы т?рде ?зірлеген халы?ты? ауысу теориясыны? авторы кім?    

8.?азіргі уа?ытта халы?ты? ?дайы ?су сипаты бойынша елдерді ?анша топ?а б?луге болады? Оларды ата.

9.Демографиялы? ауысуды ая?таушылар я?ни, т?менгі туу ж?не ?лім, таби?и ?сім н?лдік санды ??райтын елдерді ата. 

10.Демографиялы? ауысуды ая?таушылар я?ни, орташа туу ж?не т?менгі ?лімі бар елдерді ата.

11.Демографиялы? ауысуды? басында т?р?ан елдерді ата.

12.?алымдарды? есебі бойынша жер планетасыны? ?анша адамды к?тере алу?а ?абілеті бар?   

13.Демографиялы? саясат дегеніміз не?

14.Демографиялы? саясатты? негізгі ма?сатын ата.

15.Демографиялы? саясатты? екі негізгі типтерін ата. 

16.Тууды арттыру?а ба?ыттал?ан саясат ?андай елдерге т?н болып келеді?

17.Тууды т?мендетуге ба?ыттал?ан саясат ?андай елдерге ?ажет болып отыр?

18.Демография ж?нінде ?ытай мемлекеті стратегиялы? саясатыны? м?ні ?андай?   

19.2000 жылы ?ндістан хал?ы ?анша?а жетті? 

20.?ндістан елі мемлекет де?гейіндегі саясат ретінде 1951 жылы ?абылдан?ан ?лтты? ба?дарламаларында жазыл?ан ?андай ?ранды ?стануда? 

21.«?арта?» елдерге айналуы м?мкін елдерді ата.

22.Д?ниеж?зіндегі адамны? орта жасыны? ?за?ты?ы 1970 жылдарда ?анша жасты ??рады?   

23.Тама?тану м?лшеріне сай планетада ?р адам?а ?анша га жыртыл?ан жерден келуі керек?    

24.?аза?стан Республикасы е? ал?аш рет ?ашан халы? сана?ын ж?ргізді?

25.?аза?станны? ?азіргі хал?ыны? саны ?анша? 

26.?аза?стан халы? саны бойынша д?ниеж?зінде ж?не ТМД елдері арасында нешінші орында?

27.Республика хал?ы саныны? ?суіні? ?анша %-ы таби?и ?сімге тиесілі?

28.2006 жылы ?аза?станнан ?анша адам таяу шетелдерге ?оныс аударды?

29.2006 жылы ?аза?стан?а к?шіп келгендер саны ?анша?   

30.2008 жылы ?р 1000 адам?а келетін таби?и ?сім ?анша %-ды ??рады?

31.?аза?станда ?йелдер мен ерлерді? орта жас ?за?ты?ы ?анша?

32.?аза?станда ж?мыссызды? ?анша %-ды ??райды?  

33.Республикада ?анша ?лт ?кілдері т?рады?   

34.?аза? диаспорасы дегеніміз не?

35.?аза?стан хал?ыны? ?анша %-ын ?ала хал?ы ??райды?

Жа?а та?ырып: «Дамушы елдерді? проблемалары, б?рын?ы отарларды? ?ауіпсіздігі, азы?-т?лік проблемасы»

?ыс?аша т?сіндіру

Тірек с?здер:

1.Дамушы                      

2.Сипаты                                     

3.Проблема           

4.Кедей                           

5.13%                                    

6.Себебі                            

7.?арыз                                 

8.Б??

9.Дамы?ан  

10.Африка                      

11.Азия                          

12.Индустриялы   

13. 14.Латын Америкасы                                                        

1 белгі +/-

Слайд- презентациямен ж?мыс

Есте са?тау?а

1 минут

Тірек с?здерді жазу?а 1 минут

2 белгі +/-

??ынуды ?йымдастыру

Т?сінуді? ал?аш?ы тексерілуі

О?ушылар?а жа?а та?ырыпты о?ыту.

?арама-?арсы с?ра?тар:

1.Дамушы елдер дегеніміз ?андай елдер?  

2.Дамушы елдерге т?н сипатты ата.

3.Артта ?алуды?  ?аламды? проблемасы т?н елдерді ата. 

4.«?те кедей» елдерді? саны ?анша?   30

5. «?те кедей» елдер д?ниеж?зі хал?ыны? ?анша %-ын ??райды?  

6. «?те кедей» елдерді ата.  

7.Гаити мемлекетінде 2010 жылды? ?а?тар айында?ы таби?и жерсілкінісі апаты салдарынан ?анша адам ?ырылып ?алды?   

8.Дамушы елдерді? ?азіргі артта ?алуыны? себебі неде?

9.Дамушы елдерді? артта ?алуыны? ішкі себептерін ата.

10.Дамушы елдерді? жалпы сырт?ы ?арызы ?анша трлн доллардан асса ?аламды? ?аржы да?дарысы ?аупін ту?ызады?    

11.?арызы бар елдер шартты т?рде ?алай б?лінеді?

12.Д?ниеж?зінде нашар дамы?ан елдерді? ішінде ?ай континентті? елдері басым?     

13.Африка континентіні? нашар дамы?ан елдері ??рлы?та?ы 36 елді? ?аншасын ?амтып отыр?  

14.Африка континентінде нашар дамы?ан елдер санын ата.  

15.Африка континентінде жан басына ша??анда?ы ішкі ?лтты? ?нім к?лемі ?анша  долларды ??райды?   

16.Азияда?ы артта ?ал?ан елдерді ата. 

17.Латын Америка айма?ында?ы елдерді? ерекшелігі неде?

18.Латын Америкада?ы азы?-т?лікпен толы? ?амтамасыз етілген елдерді ата.

19.Б?? дегеніміз не?   

20.МВФ дегеніміз не?   

21.?аза?стан ?шін неліктен дамушы елдер ?атарында болу тиімді?

22.?аза?станны? экономикасын ?андай ?уатты елдермен салыстыру?а болады?

23.Жан басына ша??анда ?аза?стан ?андай елдермен д?режесі те??

24.?аза?стан экономикасында жетекші орынды алатын салаларды ата.

25.?аза?стан экономикалы? т?р?ыдан ?андай ел?   

26.?аза?стан экспорт?а ?андай ?німдерді шы?арады? 

27.?аза?стан ?зіні? экономикалы? ?уаты, ішкі ?нім ?ндіру к?лемінен д?ниеж?зінде нешінші орын алады?    

28.?аза?стан ?зіні? экономикалы? ?уаты, ішкі ?нім ?ндіру к?лемінен ТМД елдері арасында нешінші орын алады?   

29.Адамзатты? даму к?рсеткішінен ?аза?стан нешінші орын алады? 

30.Экономикалы? ?иынды?тардан шы?уды? жолдарын ата.                                

«??т?ару ше?бері» - 3 о?ушы?а м?мкіндік

Сыни т?р?ыдан с?ра?тар

1.Дамушы елдер дегеніміз – жо?ары дамы?ан елдерге де ж?не ?тпелі рынокты? жкономикасы бар елдерге де жатпайтын ?зінше жеке топ. +

2.Дамушы елдерге экономикасы мен ?леуметтік сферада?ы т?менгі даму д?режесіне байланысты ішкі ж?не сырт?ы ?иынды?тар, ?аржыны? жетіспеуі, капиталистік тауарлы шаруашылы?ты ж?ргізу т?жірибесіні? жо?ты?ы, жо?ары экономикалы? т?уелділік ж?не ?те к?п сырт?ы ?арыз т?н. +

3.Африка, Еуропа, Азия мен Латын Америкасыны? онша дамыма?ан елдері артта ?алуды?  ?аламды? проблемасы т?н. –

4.Д?ниеж?зінде «?те кедей»  50 ел бар. –

5. «?те кедей» елдер д?ниеж?зі хал?ыны? 16%-ын ??райды. –

6.Буринди, Буркин-Фасо, Сауд Арабиясы, Малайзия, Ау?анстан – «?те кедей» елдер ?атарына жатады. –   

7.Гаити мемлекетінде 2010 жылды? ?а?тар айында?ы таби?и жерсілкінісі апаты салдарынан 500 мы?нан астам адам ?ырылып ?алды. –

8.Дамушы елдерді? ?азіргі артта ?алуыны? себебі, оларды? б?рын?ы отарлы? саясатты? ?серінен тарихи кеш дамуы,  дамушы елдерді? дамуына тек материалды? жа?дай ?ана емес, сонымен бірге саяси-?леуметтік к?з?арастар, ?леуметтік-психологиялы? факторларды? да кедергі келтіруі. –

9.Дамушы елдерді? артта ?алуыны? ішкі себептеріне отарлы? саясат пен оны? зардаптары, дамушы ж?не дамы?ан мемлекеттерді? ?зара т?уелділігіні? ?арама-?арсы ба?ыты, б?л елдер дамуыны? рынокты? экономикамен келіспейтіндігі жатады. +

10.Дамушы елдерді? жалпы сырт?ы ?арызы 3 трлн доллардан асса, ?аламды? ?аржы да?дарысы ?аупін ту?ызады. –

11.?арызы бар елдер шартты т?рде ?арызы ?те к?п Латын Америкасыны? Бразилия, Мексика сия?ты елдері, табыс д?режесі ?те т?мен, ?за? ж?не ?ауіпті да?дарыс алдында т?р?ан Сахара ш?лінен о?т?стікке ?арай орналас?ан елдер, т?лема?ы ауыртпалы?ын к?тере алмайтын елдер болып б?лінеді. +

12.Д?ниеж?зінде нашар дамы?ан елдерді? ішінде Азия континентіні? елдері басым. –

13.Африка континентіні? нашар дамы?ан елдері ??рлы?та?ы 36 елді? 28-ін  ?амтып отыр. –

14.Африка континентінде 15 ел нашар дамы?ан елдер ?атарында. –

15.Африка континентінде жан басына ша??анда?ы ішкі ?лтты? ?нім к?лемі 100 долларды ??райды. –

16. Гаити, Куба, Гватемала – Азияда?ы артта ?ал?ан елдер. – 

17.Латын Америка айма?ында?ы елдерді? ерекшелігі –  капитализмні? жетекші ?ндіріс т?сілі ретінде бекуінде. +

18.Латын Америкада?ы азы?-т?лікпен толы? ?амтамасыз етілген елдері – Ау?анстан, Бангладеш, Мальдив, Бутан, Непал. –

19.Б?? дегеніміз –  е? жо?ар?ы халы?аралы? ?йым. +

20.МВФ дегеніміз – халы?аралы? валюта ?оры. +

1 пара?- 4 минут

3 белгі +/-

4 белгі +/-

Ал?аш?ы бекітуді ?йымдастыру

Та?ырыпты? с?здік ?ор (эссе т?рінде; с?здер)

5 мин – 63 с?з

5 белгі +/-

Талдау 

(5 мин)

Сыныпты? та?ырыпты ме?геру де?гейі аны?талады. ?р кезе?ге ?ыс?аша ?орытынды.

Рефлексия

 Саба?ты? ?орытындысы.

Ба?алау

5 белгі  – 5

4 белгі – 4

3 белгі – 3

2 белгі – 2

?й тапсырмасы

§ 27 (204 бет) – о?у, мазм?ндау+ 5 тест ??ру

Просмотр содержимого документа
«Дамушы елдерді? проблемалары, б?рын?ы отарларды? ?ауіпсіздігі, азы?-т?лік проблемасы»

Сабақтың тақырыбы: §26 Дамушы елдердің проблемалары, бұрынғы отарлардың қауіпсіздігі, азық-түлік проблемасы.

Сабақтың мақсаты: оқушылар дүниежүзіндегі дамушы елдердің проблемалары, бұрынғы отарлардың қауіпсіздігі, азық-түлік проблемасы жайлы білім алып, географиялық тұрғыдан баға береді.

Күтілетін нәтиже:

  • Мәтінмен жұмыс жасайды

  • Сұрақтарға шапшаң жауап беруге қалыптасады

  • Тақырыпқа сай эссе жазуға дағдыланады

Сабақтың әдіс- тәсілдері: сұрақ- жауап, мәтінмен жұмыс, эссе жазу

Сабақтың түрі: БжС технологиясы бойынша «Ауызша сабақ- 1» картасы

Сабақтың көрнекілігі: слайд- презентация, ООМ картасы

Сабақтың барысы:

Кезеңдері

Жұмыстың мазмұны


Ұйымдастыру. мотивация

Сәлемдесу. Оқушыларды тізім бойынша тексеру, түгендеу. Сабаққа дайындығын тексеру. Сынып көшбасшысының тілегі.

ООМ бойынша жұмыс

63% - оқушы

Үй тапсырмасын сұрау


Оқушылардың субъектілік тәжірибесін өзектендіру

§26 «Демографиялық, денсаулық сақтау, мәдениет және білім беру проблемалары»

Қиылыс сұрақтар:

1.XVII ғасырда ағылшын экомонисі Т.Мальтус демографиялық проблемалар жайлы қандай ой айтты?

4.2025 жылы қарай халықтың қанша %-ы Азия, Африка және Латын Америкасында тұратын болады?

5.Демографиялық оңтайлылық ұтымдылығы неде?

6.Демографиялық оңтайлылықтың мәні неде?

7.Халық санының серпініне осы заманғы көзқарасты 1945 жылы жалпы түрде әзірлеген халықтың ауысу теориясының авторы кім?

8.Қазіргі уақытта халықтың ұдайы өсу сипаты бойынша елдерді қанша топқа бөлуге болады? Оларды ата.

9.Демографиялық ауысуды аяқтаушылар яғни, төменгі туу және өлім, табиғи өсім нөлдік санды құрайтын елдерді ата.

10.Демографиялық ауысуды аяқтаушылар яғни, орташа туу және төменгі өлімі бар елдерді ата.

11.Демографиялық ауысудың басында тұрған елдерді ата.

12.Ғалымдардың есебі бойынша жер планетасының қанша адамды көтере алуға қабілеті бар?

13.Демографиялық саясат дегеніміз не?

14.Демографиялық саясаттың негізгі мақсатын ата.

15.Демографиялық саясаттың екі негізгі типтерін ата.

16.Тууды арттыруға бағытталған саясат қандай елдерге тән болып келеді?

17.Тууды төмендетуге бағытталған саясат қандай елдерге қажет болып отыр?

18.Демография жөнінде Қытай мемлекеті стратегиялық саясатының мәні қандай?

19.2000 жылы Үндістан халқы қаншаға жетті?

20.Үндістан елі мемлекет деңгейіндегі саясат ретінде 1951 жылы қабылданған ұлттық бағдарламаларында жазылған қандай ұранды ұстануда?

21.«Қартаң» елдерге айналуы мүмкін елдерді ата.

22.Дүниежүзіндегі адамның орта жасының ұзақтығы 1970 жылдарда қанша жасты құрады?

23.Тамақтану мөлшеріне сай планетада әр адамға қанша га жыртылған жерден келуі керек?

24.Қазақстан Республикасы ең алғаш рет қашан халық санағын жүргізді?

25.Қазақстанның қазіргі халқының саны қанша?

26.Қазақстан халық саны бойынша дүниежүзінде және ТМД елдері арасында нешінші орында?

27.Республика халқы санының өсуінің қанша %-ы табиғи өсімге тиесілі?

28.2006 жылы Қазақстаннан қанша адам таяу шетелдерге қоныс аударды?

29.2006 жылы Қазақстанға көшіп келгендер саны қанша?

30.2008 жылы әр 1000 адамға келетін табиғи өсім қанша %-ды құрады?

31.Қазақстанда әйелдер мен ерлердің орта жас ұзақтығы қанша?

32.Қазақстанда жұмыссыздық қанша %-ды құрайды?

33.Республикада қанша ұлт өкілдері тұрады?

34.Қазақ диаспорасы дегеніміз не?

35.Қазақстан халқының қанша %-ын қала халқы құрайды?

Жаңа тақырып: «Дамушы елдердің проблемалары, бұрынғы отарлардың қауіпсіздігі, азық-түлік проблемасы»

Қысқаша түсіндіру

Тірек сөздер:

1.Дамушы

2.Сипаты

3.Проблема

4.Кедей

5.13%

6.Себебі

7.Қарыз

8.БҰҰ

9.Дамыған

10.Африка

11.Азия

12.Индустриялы

13. 14.Латын Америкасы

1 белгі +/-Слайд- презентациямен жұмыс
Есте сақтауға

1 минутТірек сөздерді жазуға 1 минут

2 белгі +/-

Ұғынуды ұйымдастыруТүсінудің алғашқы тексерілуі

Оқушыларға жаңа тақырыпты оқыту.Қарама-қарсы сұрақтар:


1.Дамушы елдер дегеніміз қандай елдер?

2.Дамушы елдерге тән сипатты ата.

3.Артта қалудың ғаламдық проблемасы тән елдерді ата.

4.«Өте кедей» елдердің саны қанша? 30

5. «Өте кедей» елдер дүниежүзі халқының қанша %-ын құрайды?

6. «Өте кедей» елдерді ата.

7.Гаити мемлекетінде 2010 жылдың қаңтар айындағы табиғи жерсілкінісі апаты салдарынан қанша адам қырылып қалды?

8.Дамушы елдердің қазіргі артта қалуының себебі неде?

9.Дамушы елдердің артта қалуының ішкі себептерін ата.

10.Дамушы елдердің жалпы сыртқы қарызы қанша трлн доллардан асса ғаламдық қаржы дағдарысы қаупін туғызады?

11.Қарызы бар елдер шартты түрде қалай бөлінеді?

12.Дүниежүзінде нашар дамыған елдердің ішінде қай континенттің елдері басым?

13.Африка континентінің нашар дамыған елдері құрлықтағы 36 елдің қаншасын қамтып отыр?

14.Африка континентінде нашар дамыған елдер санын ата.

15.Африка континентінде жан басына шаққандағы ішкі ұлттық өнім көлемі қанша долларды құрайды?

16.Азиядағы артта қалған елдерді ата.

17.Латын Америка аймағындағы елдердің ерекшелігі неде?

18.Латын Америкадағы азық-түлікпен толық қамтамасыз етілген елдерді ата.

19.БҰҰ дегеніміз не?

20.МВФ дегеніміз не?

21.Қазақстан үшін неліктен дамушы елдер қатарында болу тиімді?

22.Қазақстанның экономикасын қандай қуатты елдермен салыстыруға болады?

23.Жан басына шаққанда Қазақстан қандай елдермен дәрежесі тең?

24.Қазақстан экономикасында жетекші орынды алатын салаларды ата.

25.Қазақстан экономикалық тұрғыдан қандай ел?

26.Қазақстан экспортқа қандай өнімдерді шығарады?

27.Қазақстан өзінің экономикалық қуаты, ішкі өнім өндіру көлемінен дүниежүзінде нешінші орын алады?

28.Қазақстан өзінің экономикалық қуаты, ішкі өнім өндіру көлемінен ТМД елдері арасында нешінші орын алады?

29.Адамзаттың даму көрсеткішінен Қазақстан нешінші орын алады?

30.Экономикалық қиындықтардан шығудың жолдарын ата.

«Құтқару шеңбері» - 3 оқушыға мүмкіндікСыни тұрғыдан сұрақтар

1.Дамушы елдер дегеніміз – жоғары дамыған елдерге де және өтпелі рыноктық жкономикасы бар елдерге де жатпайтын өзінше жеке топ. +

2.Дамушы елдерге экономикасы мен әлеуметтік сферадағы төменгі даму дәрежесіне байланысты ішкі және сыртқы қиындықтар, қаржының жетіспеуі, капиталистік тауарлы шаруашылықты жүргізу тәжірибесінің жоқтығы, жоғары экономикалық тәуелділік және өте көп сыртқы қарыз тән. +

3.Африка, Еуропа, Азия мен Латын Америкасының онша дамымаған елдері артта қалудың ғаламдық проблемасы тән. –

4.Дүниежүзінде «өте кедей» 50 ел бар. –

5. «Өте кедей» елдер дүниежүзі халқының 16%-ын құрайды. –

6.Буринди, Буркин-Фасо, Сауд Арабиясы, Малайзия, Ауғанстан – «өте кедей» елдер қатарына жатады. –

7.Гаити мемлекетінде 2010 жылдың қаңтар айындағы табиғи жерсілкінісі апаты салдарынан 500 мыңнан астам адам қырылып қалды. –

8.Дамушы елдердің қазіргі артта қалуының себебі, олардың бұрынғы отарлық саясаттың әсерінен тарихи кеш дамуы, дамушы елдердің дамуына тек материалдық жағдай ғана емес, сонымен бірге саяси-әлеуметтік көзқарастар, әлеуметтік-психологиялық факторлардың да кедергі келтіруі. –

9.Дамушы елдердің артта қалуының ішкі себептеріне отарлық саясат пен оның зардаптары, дамушы және дамыған мемлекеттердің өзара тәуелділігінің қарама-қарсы бағыты, бұл елдер дамуының рыноктық экономикамен келіспейтіндігі жатады. +

10.Дамушы елдердің жалпы сыртқы қарызы 3 трлн доллардан асса, ғаламдық қаржы дағдарысы қаупін туғызады. –

11.Қарызы бар елдер шартты түрде қарызы өте көп Латын Америкасының Бразилия, Мексика сияқты елдері, табыс дәрежесі өте төмен, ұзақ және қауіпті дағдарыс алдында тұрған Сахара шөлінен оңтүстікке қарай орналасқан елдер, төлемақы ауыртпалығын көтере алмайтын елдер болып бөлінеді. +

12.Дүниежүзінде нашар дамыған елдердің ішінде Азия континентінің елдері басым. –

13.Африка континентінің нашар дамыған елдері құрлықтағы 36 елдің 28-ін қамтып отыр. –

14.Африка континентінде 15 ел нашар дамыған елдер қатарында. –

15.Африка континентінде жан басына шаққандағы ішкі ұлттық өнім көлемі 100 долларды құрайды. –

16. Гаити, Куба, Гватемала – Азиядағы артта қалған елдер. –

17.Латын Америка аймағындағы елдердің ерекшелігі – капитализмнің жетекші өндіріс тәсілі ретінде бекуінде. +

18.Латын Америкадағы азық-түлікпен толық қамтамасыз етілген елдері – Ауғанстан, Бангладеш, Мальдив, Бутан, Непал. –

19.БҰҰ дегеніміз – ең жоғарғы халықаралық ұйым. +

20.МВФ дегеніміз – халықаралық валюта қоры. +

1 парақ- 4 минут3 белгі +/-
4 белгі +/-

Алғашқы бекітуді ұйымдастыру

Тақырыптық сөздік қор (эссе түрінде; сөздер)

5 мин – 63 сөз


5 белгі +/-

Талдау

(5 мин)

Сыныптың тақырыпты меңгеру деңгейі анықталады. Әр кезеңге қысқаша қорытынды.


Рефлексия

Сабақтың қорытындысы.Бағалау

5 белгі – 5

4 белгі – 4

3 белгі – 3

2 белгі – 2


Үй тапсырмасы

§ 27 (204 бет) – оқу, мазмұндау+ 5 тест құру


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Дамушы елдерді? проблемалары, б?рын?ы отарларды? ?ауіпсіздігі, азы?-т?лік проблемасы

Автор: Азубаев Ринат Тилекович

Дата: 18.01.2016

Номер свидетельства: 278753

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства