kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

7 сынып?а арнал?ан Ба?ылау ж?мысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

7- сынып. Саба? 15. Ба?ылау ж?мысы № 1 модуль бойынша

Н?тижеге ба?ыттал?ан ба?алау б?лімі

(12 балды? критериалды ба?алау ж?йесі ар?ылы кері байланыс ж?ргізіледі)

І де?гей (5 балл)

1-?адам: «Білу» білімін ба?алау

Бос орындар?а тиісті с?здерді жаз.

1-тапсырма: Тыны? м?хитты? аума?ыны? ?лкендігінен, ?рт?рлі климатты? белдеулер кесіп ?тетіндіктен, тіршілік д?ниесі ?те алуан т?рлі. Алып жануарлардан – киттер, ескекая?тылар к?п кездеседі. Балы?тардан те?із кірпілері, те?із мысы?ы, семсер??йры?тар са?тал?ан. Екі тропик аралы?ында?ы айма?тарда ба?алша?тар, тікентерілілер, шаян т?різділер мекендейді. Ал м?хитты? экватор ма?ы айма?ында ірі жырт?ыш балы?тар, ?ш?ыш балы?тар, кашалоттар кездеседі.О?т?стік Америка жа?алауларында?ы жылы ж?не суы? а?ыстар т?йісетін тропиктік белдеулердегі м?хит суларында анчоус балы?тары, ставрида, скумбрия, киттер, те?із мысы?тары, кальмарлар, те?із ??ндыздары, сегізая?тар тарал?ан. Антарктида жа?алауларыны? суы? суларында те?із ?абыланы, алып к?к киттер, итбалы?тар, жа?алау айма?тарында пингвиндер мен су ??старыны? к?птеген т?рлері тіршілік етеді.

2-тапсырма: Жер беті бірдей тегіс емес, ойлы-?ырлы болып келеді, оны жер бедері деп атайды. Жер бедері ?немі ?згеріп отырады. Жер бедеріні? ?згеруі негізінен ішкі ж?не сырт?ы к?штерді? ?серіне байланысты. Жер бедеріні? т?рі бар:

Ірі жер бедері – таулы ?лкелер ж?не жазы?тар.

Орташа жер бедері – ?ыраттар, ша?ын жазы?тар, т?бе, ?зен а??арлары, тау жоталары мен а??арлары. ?са? жер бедері – жер бетіні? барлы? жерінде кездесетін ?са? бедерлері: т?бешіктер, жыралар, ш???ырлар.

3-тапсырма: Температурасы, ыл?ал м?лшері, топыра?ы, ?сімдіктері, жануарлары бірдей болып келетін ірі таби?ат кешенін таби?ат зоналары деп айтады. Таби?ат зоналары климатты? белдеулер т?різді экватордан полюстерге ?арай алмасып келеді. Б?л за?дылы? ендік зоналылы? деп аталады. Тауларда?ы таби?ат зоналарыны? алмасуы – биіктік белдеулер деп аталады. Биіктік белдеулер жазы?та?ы зоналар?а ?ара?анда тез алмасады.

4-тапсырма: Ал?аш?ы зерттеулер кезе?інде ежелгі д?уірлерде – Месопотамия, Ежелгі Грекия, Рим, Парсы жері мен Египет (Мысыр) елдеріндегі белгісіз жерлерді игеру, со?ыс жоры?тары географиялы? м?ліметтер жина?тауды? басты негізі бол?ан. ?лы географиялы? ашылулар кезе?і ХVХVІІІ ?асырлар аралы?ын ?амтиды. Б??ан дейін белгілі жерлер – Еуразияны? ішкі б?лігі мен Солт?стік Африка, я?ни «Ескі д?ние» ?ана болды. ХІХ ?асырды? басында барлы? материк ашылды, шекаралары белгіленді. ХХ ?асырды? басына дейін Жер шарында барлы? материктер ашылып болды, тек Антарктида материгіні? таби?аты ?ылым?а ?лі бейм?лім еді.

2-?адам: ?лгі бойынша «?олдану» біліктілігін ба?алау

5-тапсырма: Материктер мен м?хиттарды? зерттелу кезе?деріне кесте толтыр.

Саяхатшы

Аш?ан жа?алы?тары

Ежелгі д?уір

Эратосфен

Жерді ?лшеу туралы» атты е?бегінде жерді ?лшеу ?дістері туралы м?ліметтер жазды. Адамдар ?оныстан?ан жерлерді? картасын жасады, «география» терминін енгізді. Карталар?а параллельдер мен меридиандарды белгілеп, географиялы? ендік пен бойлы?ты ?лшеген.

Герадот

Ал?аш?ы географиялы? т?сініктерді берген ж?не сол кездегі ?здеріне белгілі айма?тар, Каспий те?ізі мен сол айма?ты мекендейтін са?тар туралы ма?ызды деректер ?алдыр?ан.

Аристотель

?зіні? «Аспан туралы» деген е?бегінде Жерді? шар т?різді екені ж?не оны? к?лемі туралы жазды.

Страбон

«География» деп аталатын 17 томды? кітап жазды. Ендікті, бойлы?ты ?лшеп, т???ыш географиялы? карта жасап, математикалы? географияны? негізін салды.

Орта ?асырлар

Викингтер

Исландияны ашып, сол айма??а ?оныстанып, кейін д?ниеж?зіні? е? ?лкен аралы Гренланд мен Солт?стік Америка жа?алауына жеткен.

Марко Поло

1375 жылы д?ниеж?зіні? атласын жасады. Марко Поло е?бектеріндегі м?ліметтер негізінде атлас?а Шы?ыс Азия, ?нді те?ізі, ?ндістан т?бегі, Суматра аралы бейнеленген.

Джовани де Плано Карпини

Орталы? Азияны, Алтын Орданы арала?ан ?з саяхаты негізінде «Мо??олдар тарихы» кітабын жаз?ан. Б?л кітап ар?ылы Батыс Еуропа ал?аш рет Мо??ол империясы алып жат?ан Ішкі Азия елдерімен жан-жа?ты танысты.

Вилгельм Рубрук

?ара те?із ар?ылы Кавказдан Іле Алатауына дейін жеткен. Ол с?йтіп, б?рын?ы жина?тал?ан географиялы? білімді Ішкі Азия туралы жа?а м?ліметтермен байытты.

Афанасий Никитин

Жолжазбалары « те?ізді? аржа?ына саяхат» деген атпен жары? к?рді. Саяхатшы Тверьден ?ара те?із, Парсы шы?ана?ы, ?нді м?хиты ар?ылы ?ндістан?а барып, ма?ызды м?лімет алып ?айтты.

Та?ырыпты? басты идеясын жаз:....

ІІ де?гей (5 балл+4 балл  9 балл)

1-?адам: «Т?сіну» білімін ба?алау

Себебін аны?та.

1-тапсырма: Не себепті, географтарды? О?т?стік Жерді? солт?стік шеті Тыны? м?хит айма?ында 35–40?? о.е. дейін барады деп болжа?ан. 

 Ж: себебі, а?ылшын те?ізшісі Джеймс Кук Жа?а Зеландияны айналып ?тіп, Аустралияны? шы?ыс жа?алауын бойлап ж?згенге дейін б?л жерлер белгісіз болды.

2-тапсырма: Не себепті ?нді м?хитыны? солт?стік ша?ын б?лігінде жазда экваторлы? о?т?стік-батыс, ?ыста тропиктік солт?стік-шы?ыс ауа а?ындары басым?

Ж: Себебі, м?хитты? солт?стік ша?ын б?лігіне муссонды? климат т?н.

2-?адам: «Талдау» тапсырмаларын ба?алау

3-тапсырма: Кестені толтыр. 

М?хит атаулары

??састы?тары

Айырмашылы?тары

Тыны? м?хит

Д?ниеж?зілік м?хит. Су айдыны. Су айналымына ?атысады.

Тыны? м?хит – Д?ниеж?зілік м?хитты? жартысына жуы?ын алып жат?ан ежелгі, е? ?лкен, е? жылы м?хит, суыны? орташа температурасы +19,4??С. М?хитты? к?лемі – 178,6 млн км². М?хит аума?ына Жер шарында?ы барлы? материк сыйып кетеді. Тыны? м?хитты? суыны? к?лемі 710 млн км-ге те?. Б?кіл Д?ние­ж?зілік м?хит суыны? 53%-ын ??райды. Тыны? м?хит – ?лемдегі е? тере? м?хит. Е? тере? жері – Мариан ш???ымасы.

?нді м?хиты

?нді м?хиты – Жер шарында?ы аума?ы ж?нінен Тыны? ж?не Атлант м?хиттарынан кейінгі ?шінші м?хит, 76, 2 млн2. Е? тере? жері 7729 м. ?нді м?хитыны? к?пшілік б?лігі О?т?стік жарты шарда, Азия, Африка, Аустралия ж?не Антарктида ??рлы?тарыны? аралы?ында жатыр.

Солт?стік М?зды м?хит

Солт?стік М?зды м?хит – Жер шарында?ы аума?ы ж?нінен е? кіші м?хит. Ауданы – 14,75 млн км², суыны? к?лемі – 18 млн км3. Орташа тере?дігі – 1220 м, е? тере? жері – 5527 м. Солт?стік М?зды м?хитты? орта т?сында Солт?стік полюс орналас?ан.

Атлант м?хиты

Атлант м?хиты – Жер шарында?ы аума?ы ж?нінен Тыны? м?хиттан кейінгі екінші м?хит. М?хитты? те?іздермен ?оса есептегендегі жалпы аума?ы 91,6 млн км2, орташа тере?дігі 3597 м, суыны? к?лемі 329,7 млн. км3. Оны ежелгі гректер Африканы? солт?стік-батысында?ы Атлас (Атлант) тауына байланысты ата?ан.

Та?ырыпты? басты идеясын жаз...

3-?адам: ?згертілген жа?дайда «?олдану» біліктілігін ба?алау

4-тапсырма: Материктерді шайып жат?ан м?хиттар

Материктер

Жа?алауында?ы м?хиттар

Еуразия

Тыны? м?хиты, Атлант м?хиты, ?нді м?хиты, Солт?стік М?зды м?хит

Африка

Тыны? м?хиты, Атлант м?хиты, ?нді м?хиты

Солт?стік Америка

Тыны? м?хиты, ?нді м?хиты, Солт?стік М?зды м?хит

О?т?стік Америка

Тыны? м?хиты, Атлант м?хиты

Антарктида

Тыны? м?хиты, Атлант м?хиты, ?нді м?хиты

Аустралия

Тыны? м?хиты, ?нді м?хиты

ІІІ де?гей: (5 балл +4 балл +3 балл  12 балл)

1-?адам: «Жина?тау» білімін ба?алау

1-тапсырма: Тест с?ра?тарына жауап бер.

1. Герцин ?атпарлы?ы ?андай д?уірлерге с?йкес келеді?

A) палеоген, неоген;     B) перьм, карбон;       С) бор, юра;        D) кембрий, юра;      Е) девон, палеоген

2. Жер шарыны? 30?? ендіктерінен экватор?а ?арай со?атын желдер:

A) муссондар; B) пассаттар; С) бриздер; D) батыс желдер; Е) фендер

3. Жер сілкіну ?андай стансаларда зерттеледі?

A) теміржол; B) жел электр; С) сейсмика­лы?; D) атом элекр; Е) авток?лік

4. Таби?ат зоналары климатты? белдеулер т?різді экватордан полюстерге ?арай алмасуы:

A) географиялы? ?абы?; B) таби?ат зоналары; С) ендік зоналы?; D) антропогендік таби?ат кешені; Е) биіктік белдеулері

5. Тыны? м?хитында ?андай жануарларды азаюына байланысты аулау?а тыйым салын?ан?

A) те?із ?абыланы мен киттер; B) итбалы?тар мен сегізя?тар; С) кальмарлар мен те?із мысы?тары;          D) киттер мен те?із мысы?тары; Е) анчоус балы?тар мен кошолоттар.

2-?адам: «Ба?а беру» біліктілігін ба?алау

Сен ?алай ойлайсы??

2-тапсырма: Сен ?алай ойлайсы? материктер мен м?хиттарды? адам ?шін ма?ызы неде?

3-тапсырма: Та?ырыпты? мазм?ны бойынша эссе (пікірі?ді) жаз: не алды??

4-де?гей (12 балдан  б?лек белгіленеді, себебі ол стандарттан жо?ар?ы де?гей)

Та?ы не білгі? келеді? Ол туралы м?ліметті интернеттен, бас?а да а?парат к?здерінен тауып, реферат жаз. Реферат жазу тапсырмасы болады. Сонды?тан ол б?лек ?осымша ба?аланады

Просмотр содержимого документа
«7 сынып?а арнал?ан Ба?ылау ж?мысы»

7- сынып. Сабақ 15. Бақылау жұмысы № 1 модуль бойынша

Нәтижеге бағытталған бағалау бөлімі

(12 балдық критериалды бағалау жүйесі арқылы кері байланыс жүргізіледі)

І деңгей (5 балл)

1-қадам: «Білу» білімін бағалау

Бос орындарға тиісті сөздерді жаз.

1-тапсырма: Тынық мұхиттың аумағының үлкендігінен, әртүрлі климаттық белдеулер кесіп өтетіндіктен, тіршілік дүниесі өте алуан түрлі. Алып жануарлардан – киттер, ескекаяқтылар көп кездеседі. Балықтардан теңіз кірпілері, теңіз мысығы, семсерқұйрықтар сақталған. Екі тропик аралығындағы аймақтарда бақалшақтар, тікентерілілер, шаян тәрізділер мекендейді. Ал мұхиттың экватор маңы аймағында ірі жыртқыш балықтар, ұшқыш балықтар, кашалоттар кездеседі.Оңтүстік Америка жағалауларындағы жылы және суық ағыстар түйісетін тропиктік белдеулердегі мұхит суларында анчоус балықтары, ставрида, скумбрия, киттер, теңіз мысықтары, кальмарлар, теңіз құндыздары, сегізаяқтар таралған. Антарктида жағалауларының суық суларында теңіз қабыланы, алып көк киттер, итбалықтар, жағалау аймақтарында пингвиндер мен су құстарының көптеген түрлері тіршілік етеді.

2-тапсырма: Жер беті бірдей тегіс емес, ойлы-қырлы болып келеді, оны жер бедері деп атайды. Жер бедері үнемі өзгеріп отырады. Жер бедерінің өзгеруі негізінен ішкі және сыртқы күштердің әсеріне байланысты. Жер бедерінің үш түрі бар:

Ірі жер бедері – таулы өлкелер және жазықтар.

Орташа жер бедері – қыраттар, шағын жазықтар, төбе, өзен аңғарлары, тау жоталары мен аңғарлары. Ұсақ жер бедері – жер бетінің барлық жерінде кездесетін ұсақ бедерлері: төбешіктер, жыралар, шұңқырлар.

3-тапсырма: Температурасы, ылғал мөлшері, топырағы, өсімдіктері, жануарлары бірдей болып келетін ірі табиғат кешенін табиғат зоналары деп айтады. Табиғат зоналары климаттық белдеулер тәрізді экватордан полюстерге қарай алмасып келеді. Бұл заңдылық ендік зоналылық деп аталады. Таулардағы табиғат зоналарының алмасуы – биіктік белдеулер деп аталады. Биіктік белдеулер жазықтағы зоналарға қарағанда тез алмасады.

4-тапсырма: Алғашқы зерттеулер кезеңінде ежелгі дәуірлерде – Месопотамия, Ежелгі Грекия, Рим, Парсы жері мен Египет (Мысыр) елдеріндегі белгісіз жерлерді игеру, соғыс жорықтары географиялық мәліметтер жинақтаудың басты негізі болған. Ұлы географиялық ашылулар кезеңі ХVХVІІІ ғасырлар аралығын қамтиды. Бұған дейін белгілі жерлер – Еуразияның ішкі бөлігі мен Солтүстік Африка, яғни «Ескі дүние» ғана болды. ХІХ ғасырдың басында барлық материк ашылды, шекаралары белгіленді. ХХ ғасырдың басына дейін Жер шарында барлық материктер ашылып болды, тек Антарктида материгінің табиғаты ғылымға әлі беймәлім еді.

2-қадам: үлгі бойынша «Қолдану» біліктілігін бағалау

5-тапсырма: Материктер мен мұхиттардың зерттелу кезеңдеріне кесте толтыр.

Саяхатшы

Ашқан жаңалықтары

Ежелгі дәуір

Эратосфен
«Жерді өлшеу туралы» атты еңбегінде жерді өлшеу әдістері туралы мәліметтер жазды. Адамдар қоныстанған жерлердің картасын жасады, «география» терминін енгізді. Карталарға параллельдер мен меридиандарды белгілеп, географиялық ендік пен бойлықты өлшеген.

Герадот

Алғашқы географиялық түсініктерді берген және сол кездегі өздеріне белгілі аймақтар, Каспий теңізі мен сол аймақты мекендейтін сақтар туралы маңызды деректер қалдырған.

Аристотель

Өзінің «Аспан туралы» деген еңбегінде Жердің шар тәрізді екені және оның көлемі туралы жазды.

Страбон

«География» деп аталатын 17 томдық кітап жазды. Ендікті, бойлықты өлшеп, тұңғыш географиялық карта жасап, математикалық географияның негізін салды.

Орта ғасырлар

Викингтер

Исландияны ашып, сол аймаққа қоныстанып, кейін дүниежүзінің ең үлкен аралы Гренланд мен Солтүстік Америка жағалауына жеткен.

Марко Поло

1375 жылы дүниежүзінің атласын жасады. Марко Поло еңбектеріндегі мәліметтер негізінде атласқа Шығыс Азия, Үнді теңізі, Үндістан түбегі, Суматра аралы бейнеленген.

Джовани де Плано Карпини

Орталық Азияны, Алтын Орданы аралаған өз саяхаты негізінде «Моңғолдар тарихы» кітабын жазған. Бұл кітап арқылы Батыс Еуропа алғаш рет Моңғол империясы алып жатқан Ішкі Азия елдерімен жан-жақты танысты.

Вилгельм Рубрук

Қара теңіз арқылы Кавказдан Іле Алатауына дейін жеткен. Ол сөйтіп, бұрынғы жинақталған географиялық білімді Ішкі Азия туралы жаңа мәліметтермен байытты.

Афанасий Никитин

Жолжазбалары «Үш теңіздің аржағына саяхат» деген атпен жарық көрді. Саяхатшы Тверьден Қара теңіз, Парсы шығанағы, Үнді мұхиты арқылы Үндістанға барып, маңызды мәлімет алып қайтты.

Тақырыптың басты идеясын жаз:..............................................................................................................................

ІІ деңгей (5 балл+4 балл 9 балл)

1-қадам: «Түсіну» білімін бағалау

Себебін анықта.

1-тапсырма: Не себепті, географтардың Оңтүстік Жердің солтүстік шеті Тынық мұхит аймағында 35–40 ˚ о.е. дейін барады деп болжаған.

Ж: себебі, ағылшын теңізшісі Джеймс Кук Жаңа Зеландияны айналып өтіп, Аустралияның шығыс жағалауын бойлап жүзгенге дейін бұл жерлер белгісіз болды.

2-тапсырма: Не себепті Үнді мұхитының солтүстік шағын бөлігінде жазда экваторлық оңтүстік-батыс, қыста тропиктік солтүстік-шығыс ауа ағындары басым?

Ж: Себебі, мұхиттың солтүстік шағын бөлігіне муссондық климат тән.

2-қадам: «Талдау» тапсырмаларын бағалау

3-тапсырма: Кестені толтыр.

Мұхит атаулары

Ұқсастықтары

Айырмашылықтары

Тынық мұхит

Дүниежүзілік мұхит. Су айдыны. Су айналымына қатысады.

Тынық мұхит – Дүниежүзілік мұхиттың жартысына жуығын алып жатқан ежелгі, ең үлкен, ең жылы мұхит, суының орташа температурасы +19,4 ˚С. Мұхиттың көлемі – 178,6 млн км². Мұхит аумағына Жер шарындағы барлық материк сыйып кетеді. Тынық мұхиттың суының көлемі 710 млн км-ге тең. Бүкіл Дүние­жүзілік мұхит суының 53%-ын құрайды. Тынық мұхит – әлемдегі ең терең мұхит. Ең терең жері – Мариан шұңғымасы.

Үнді мұхиты

Үнді мұхиты – Жер шарындағы аумағы жөнінен Тынық және Атлант мұхиттарынан кейінгі үшінші мұхит, 76, 2 млн2. Ең терең жері 7729 м. Үнді мұхитының көпшілік бөлігі Оңтүстік жарты шарда, Азия, Африка, Аустралия және Антарктида құрлықтарының аралығында жатыр.

Солтүстік Мұзды мұхит

Солтүстік Мұзды мұхит – Жер шарындағы аумағы жөнінен ең кіші мұхит. Ауданы – 14,75 млн км², суының көлемі – 18 млн км3. Орташа тереңдігі – 1220 м, ең терең жері – 5527 м. Солтүстік Мұзды мұхиттың орта тұсында Солтүстік полюс орналасқан.

Атлант мұхиты

Атлант мұхиты – Жер шарындағы аумағы жөнінен Тынық мұхиттан кейінгі екінші мұхит. Мұхиттың теңіздермен қоса есептегендегі жалпы аумағы 91,6 млн км2, орташа тереңдігі 3597 м, суының көлемі 329,7 млн. км3. Оны ежелгі гректер Африканың солтүстік-батысындағы Атлас (Атлант) тауына байланысты атаған.

Тақырыптың басты идеясын жаз...........................................................................................

3-қадам: өзгертілген жағдайда «Қолдану» біліктілігін бағалау

4-тапсырма: Материктерді шайып жатқан мұхиттар

Материктер

Жағалауындағы мұхиттар

Еуразия

Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, Солтүстік Мұзды мұхит

Африка

Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты

Солтүстік Америка

Тынық мұхиты, Үнді мұхиты, Солтүстік Мұзды мұхит

Оңтүстік Америка

Тынық мұхиты, Атлант мұхиты

Антарктида

Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты

Аустралия

Тынық мұхиты, Үнді мұхиты


ІІІ деңгей: (5 балл +4 балл +3 балл 12 балл)

1-қадам: «Жинақтау» білімін бағалау

1-тапсырма: Тест сұрақтарына жауап бер.

1. Герцин қатпарлығы қандай дәуірлерге сәйкес келеді?

A) палеоген, неоген; B) перьм, карбон; С) бор, юра; D) кембрий, юра; Е) девон, палеоген

2. Жер шарының 30 ˚ ендіктерінен экваторға қарай соғатын желдер:

A) муссондар; B) пассаттар; С) бриздер; D) батыс желдер; Е) фендер

3. Жер сілкіну қандай стансаларда зерттеледі?

A) теміржол; B) жел электр; С) сейсмика­лық; D) атом элекр; Е) автокөлік

4. Табиғат зоналары климаттық белдеулер тәрізді экватордан полюстерге қарай алмасуы:

A) географиялық қабық; B) табиғат зоналары; С) ендік зоналық; D) антропогендік табиғат кешені; Е) биіктік белдеулері

5. Тынық мұхитында қандай жануарларды азаюына байланысты аулауға тыйым салынған?

A) теңіз қабыланы мен киттер; B) итбалықтар мен сегізяқтар; С) кальмарлар мен теңіз мысықтары; D) киттер мен теңіз мысықтары; Е) анчоус балықтар мен кошолоттар.

2-қадам: «Баға беру» біліктілігін бағалау

Сен қалай ойлайсың?

2-тапсырма: Сен қалай ойлайсың материктер мен мұхиттардың адам үшін маңызы неде?

3-тапсырма: Тақырыптың мазмұны бойынша эссе (пікіріңді) жаз: не алдың?

4-деңгей (12 балдан бөлек белгіленеді, себебі ол стандарттан жоғарғы деңгей)

Тағы не білгің келеді? Ол туралы мәліметті интернеттен, басқа да ақпарат көздерінен тауып, реферат жаз. Реферат жазу тапсырмасы болады. Сондықтан ол бөлек қосымша бағаланады
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
7 сынып?а арнал?ан Ба?ылау ж?мысы

Автор: Баетова Анар Ермеккызы

Дата: 24.04.2016

Номер свидетельства: 321993

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства