kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Сын т?р?ысынан ойлау стратегиялары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?уелсіз елді ?ркениетті ?лемге танытатын, дамы?ан елдер ?атарында терезесін те? ететін к?ш – білім ж?не білімді ?рпа?. Сонды?тан да Елбасымыз Н.Назарбаев ?зіні? Жолдауларында білім саласына айры?ша к??іл б?ліп, елімізді? жар?ын болаша?ы білікті де парасатты жастарды? ?олында екенін назардан тыс ?алдыр?ан емес.
?азіргі ?о?амны? ?зекті м?селелеріні? бірі – ?леуметтік, экономикалы? ?згермелі жа?дайларда ?мір с?руге дайын болып ?ана ?оймай, сонымен ?атар оны ж?зеге асыру?а, жа?сарту?а игі ы?пал ететін жеке т?л?аны ?алыптастыру. М?ндай т?л?а?а ?ойылатын бірінші кезектегі на?ты талаптар – шы?армашылы?, белсенділік, жауаптылы?, тере? білімділік, к?сіби сауаттылы?. Б?л талаптарды ж?зеге асыру ?шін о?ушы білімін ба?алауда м?лдем жа?а ба?ытта ж?мыс істеу ?ажеттілігі туындайды. Осы ?ажеттілікті шешу жолдарыны? бірден–бір жолы о?ушы білімін критери
алды ба?алау ж?йесі бойынша сараптау. Критериалды ба?алау ж?йесінде е? ма?ызды н?рсе – о?у процесіні? ?зі, сол ар?ылы о?ушы ?зін-?зі ба?алауды ?йреніп, ?з біліміні? арты?шылы?тары мен кемшіліктерін к?ріп, ?рі ?арай ?алай даму керектігін т?сінеді, я?ни б?л ж?йеде о?ушыны? ?алай ж?мыс жаса?аны, ?алай ойлан?аны ба?аланады. Ба?алауды ?ткізу ?шін, о?ушыларды? нені білетіндігін ж?не не істей алатынды?ын аны?тау ?ажет.
О?ыту – м??алімдерді? о?ушылар?а жаса?ан сыйы емес, б?л ??зіреттіліктер білім алу ?шін о?ушыларды? ?здері де о?у ?дерісіне белсенді ?атысуын талап етеді. М??алімдер, ?з кезегінде, ?зіні? саба? беруіне емес, о?ушыларды? о?у ептілігін дамыту?а назар аударуы тиіс. Осы ма?сатта м??алім о?ыту ортасын ??ру керек. [ МАН, 70 бет] Осы орайда о?ушылар арасында ?зара т?сіністік ж?не ?жымды? ?арым-?атынасты орнатып, о?ушыларды? сенімсіздіктерін жойып, м?мкіндіктерін арттыру?а жол ашатын бірден бір т?сіл критериалды ба?алау болып табылады.
Критерийлер – о?ытуды? міндеттерін ж?зеге асыратын ?лшемдер, атап айт?анда, о?ушылар ж?мыс барысында орындайтын іс-?рекеттер тізбесі.
Критериалды? ба?алау – б?л білімні? ма?саты мен мазм?нына с?йкес келетін, о?ушыларды? о?у-танымды? біліктілігін ?алыптастыру?а себепші болатын, ай?ын аны?тал?ан, ?жыммен шы?арыл?ан, білім процесіні? барлы? ?атысушыларына алдын ала белгілі критериялармен о?ушыларды? о?у жетістіктерін салыстыру?а негізделген процесс.
Егер бала?а оны? белгілі бір де?гейге жеткендігін айтса, онда б?л о?ан ?здік н?тижеге жету ?шін не істеу керектігін т?сінуге к?мектеспейді; б?л ретте егер баламен бірге оны? ж?мысында м?ндай ба?алау?а не ?келгенін ж?не ба?алау ?лшемдерін т?сіндіруге талдау жасаса, онда б?л бала?а ?зіні? н?тижесін жа?сарту ?шін кейін не істеу керектігін т?сінуге м?мкіндік береді. [МАН, 107 бет]
Критериалды ба?алауды енгізуді? ма?саты:
• Мектепте о?ыту сапасын жо?арылату;
• Мектеп бітірушілерді? білімін халы?аралы? стандарт?а с?йкестендіру.
Критериалды ба?алауды? міндеттері:
• Саба?ты? ?р б?ліктеріндегі ?р о?ушыны? дайынды? де?гейін аны?тау?а;
• Ба?дарлама?а с?йкес о?у ма?саттарын орындау ?абілеті;
• Жеке о?ушыны? даму жетістігін ба?ылау?а;
• О?ушыны? білім алу барысында?ы ?ателіктері мен ол?ылы?тарын ай?ындау?а;
• ?р т?рлі ж?мыс барысында?ы ал?ан ?з ба?асыны? ?ділдігіне к?зін жеткізуге;
• О?у ба?дарламасыны? тиімділігін саралау?а;
• Саба? ?дерісі мен білімні? ме?герілуі туралы о?ушы мен м??алім ж?не ата-ана арасында?ы кері байланысты ?амтамасыз етуге
Критериалды ба?алауды? ма?ызы:
М??алімдер ?шін:
• Сапала н?тижеге ?келетін критерийлер ??растыру?а;
• ?з іс-?рекетін саралап ж?не болаша??а жоспарлай алатын м?ліметтер алу?а;
• Саба? беруді? сапасын арттыру?а;
• О?ушыны? жеке ерекшеліктерін ескере отырып, о?ытуды? ?р т?л?а?а арнал?ан ау?ымын жоспарлау?а;
• Ба?алауды? ?рт?рлі ?дістерін пайдалану?а;
• О?у ба?дарламасын ?олжетімді ету ?шін ?сыныстар енгізуге
О?ушылар ?шін:
• Танымды? ?абілеті мен ойлау де?гейін арттыратын о?ытуды? ?рт?рлі ?дістерін пайдалану?а;
• Табыс?а жетелейтін ба?алау критерийлерін т?сінуге;
• ?зін ж?не ?згелерді ба?алау ар?ылы кері байланыс?а т?суге;
• Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, ?зіні? білімін к?рсетуге
Ата-аналар ?шін:
• Баласыны? білім сапасыны? д?лелдемелерімен танысу?а;
• Оны? о?уында?ы табыстылы?ты ба?ылау?а;
• О?уына ?олдау к?рсету ?шін ба?ыт алуына м?мкіндік ту?ызады.
Критериалды ба?алау ж?йесіні? тиімділігі:
• М??алімге о?ушыны? о?у жетістіктерін объективті т?рде ба?алау?а м?мкіндік береді;
• О?ушылар?а о?у ?дерісі барысында туында?ан ?иынды?тарды т?сінуге, ба?алау?а м?мкіндік береді;
• Ата-аналар о?ушыны? о?у жетістіктер бойынша объективті д?лелдемелермен ?амтамасыз етіледі;

О?ушыларды? о?у жетістіктерін ба?алауда бір?атар да?дылар ?олданылады. Олар: білу, т?сіну, ?олдану, сыни ойлану, анализ, синтез, ба?алау, зерттеу да?дылары, рефлексия, коммуникативті да?дылар, тілдік да?дылар, жеке ж?мыс жасау да?дылары, топта ж?мыс жасау да?дылары, м?ліметті іздеу да?дылары, т?жірибелік да?дылар, шы?армашылы? да?дылар, IT-технологияларды ?олдану да?дылары.

Критерийді? мазм?ны:
Ба?алау критерийлері – о?ытуды? ма?сатын ж?не ара ?атысын белгілеуге с?йкес белгі (сипаттама).
Дескриптор – жетістік де?гейіні? сипаттамасы.

Критерийлер
Дескрипторлар

А Білу ж?не т?сіну
Жекелеген сыныптар мен п?ндер к?лемінде о?у ба?дарламасы ма?сатына с?йкес келетін на?ты фактілерді, а?параттар ж?не сипаттамаларды білу ж?не жа??ырту. Алын?ан а?паратты талдау, ?айта жа??ырту, болжау жасау ар?ылы т?сінгендігін к?рсете білу
В ?олдану
Б?рын ал?ан а?параттар мен білімдерін жа?а немесе таныс емес жа?дайларда ж?не контекстерде ?олдану, пайдалану. Білгенін, т?сінгенін, да?дыларын саба? барысында ?олдану ар?ылы к?рсету
?р сыныптар мен п?ндер к?лемінде о?у ба?дарламасыны? ма?сатына с?йкес келетін білімдерін ?олдануды к?рсетуді? жолдары: практикалы? ж?мыс, диаграммалармен ж?мыс, кескін картада ж?мыс жасай алуы, есептер шы?ару, жобалар, м?селені шешу ж?не жа?а н?тижелер ойлап табу болып табылады
С Сыни ойлау ж?не зерттеу
Білім к?зінен ал?ан а?параттарды талдау, синтездеу, ба?алау ар?ылы пікірлер ?алыптастыру. Жекелеген сыныптар мен п?ндер к?лемінде о?у ба?дарламасыны? ма?сатына с?йкес келетін а?параттар мен н?тижелерді жина?тай алу ж?не оларды талдай алу ?абілеттілігін к?рсету. ?сыныл?ан болжамдарды д?рыс а?параттар жина?тау ж?не деректерді пайдалану ар?ылы зерттеп, ба?алап, ?з бетімен ?орытынды жасау. ?р сыныптар мен п?ндер к?лемінде о?у ба?дарламасыны? ма?сатына с?йкес келетін жасал?ан ?орытынды жайында ой ?оз?ау ?абілеттілігін к?рсету.
D
Коммуникация ж?не рефлексия

?р сыныптар мен п?ндер к?лемінде о?у ба?дарламасыны? ма?сатына с?йкес келетін а?параттар, фактілер мен ойларын, пікірлерін ауызша ж?не жазбаша ?сыну. Бас?а адамдар ?сын?ан а?паратты ты?дап ж?не с?йкесінше жауап ?айтара алу ?абілеттілігін, бас?а адамдарды? к?з?арасын ?абылдай отырып, ?з к?з?арасын т?сіндіру ар?ылы орта? ой?а келу. Айтыл?ан ойларды, пікірлерді, о?и?аларды ой елегінен ?ткізу ар?ылы шешім ?абылдау немесе ой тол?аныс н?тижесінде іс-?рекет жасау.
Критериалды ба?алау технологиясы о?ушы бойында?ы ?рейленуді басады ж?не м??алімді «т?решілік» ?ызметінен босатып, о?ушы бойында ?зін-?зі ба?алау, ?з іс-?рекетіне ба?а беру, жауапкершілік ?абілетіні? дамуына ы?пал етеді.
Критериалды ба?алау ж?йесі б?рын?ы ба?алау?а ?ара?анда ?алыптастырушы ж?не жиынты? ба?алаумен ерекшеленеді. ?алыптастырушы ба?алау о?ытуды, ?дістерді ж?не осы м?мкіндіктерді іске асыру т?рлерін жа?сарту м?мкіндіктерін аны?тау?а ба?ыттал?ан болса, жиынты? ба?алау ма?сатты ба?а ?ою ж?не сертификаттау немесе о?ытуды? ал?а жылжуын тіркеу ?шін о?ыту ?орытындысын шы?ару ?шін ?ажет. [МАН, 55 бет]
Жалпы ?алыптастырушы ба?алау саба? ж?йесінде жеке ?арастырылмайтын, саба?пен ?атар ж?ретін ?рдіс. ?алыптастырушы ба?алауды? (о?ыту ?шін ба?алау) ма?ызы – білім беруді, ?дістерді ж?не осы м?мкіндіктерді іске асыру т?рлерін жа?сарту, ма?саты–о?ытуды? ?иынды?тарын аны?тау,о?ыту ба?дарламасыны? мазм?нын ж?не білім беру стилін білу,болжау мен с?рыптау, жетістікке жеткендігін к?рсететін кері байланыс. Ба?алауды? м?ні – ба?ылау, алын?ан м?ліметтерді? интерпретациясы, б?дан ар?ы іс-?рекеттерді аны?тау ?шін ?олданылуы м?мкін шешімдерді
?орытындылау. Ол о?ушыны? жа?а саба?ты, тарауды ?алай ме?геріп жат?анды?ын ж?йелі т?рде ба?ылап, ?ада?алап отыру. Жиынты? ба?ылау ж?мысына дейінгі о?ушыны? білім де?гейін ?алыптастыру, дамыту, жетілдіру. ?алыптастырушы ба?алау ж?мысы саба?ты? толы? б?лігін ?амтуы міндетті емес. Ол саба?ты? басында, саба?ты? ортасында, саба?ты? со??ы б?лігінде ж?ргізіледі.Уа?ыт к?лемі тапсырма де?гейіне с?йкес 5-10 минут болуы м?мкін. Саба? барысында ?алыптастырушы ба?алауды? формальді, формальді емес ?дістерін тиімді ?рі ж?йелі ?олдану ?ажет. М
?селен,10-сынып бойынша ?аза? тілі саба?ында «?аза?стан облыстары: ??рылу тарихы» та?ырыбын ?ту кезе?інде о?ушыларды? білім де?гейін ба?ылау ма?сатында алын?ан ?алыптастырушы ба?алау критерийін ?олдандым:
Тапсырма: М?тін бойынша ?з к?з?арастарын т?жырымдау
О?у ма?саты Критерийлер Дескрипторлар Жетті Талпынады ?орытынды

ОМ1

В М?тіндегі негізгі ойды аны?тау

М?тінні? стилін аны?тау

ОМ2

С М?тіннен берілген с?здерге морфологиялы? талдау жасай алу
Жасырын, ашы? тест орындау

ОМ3

D ?аза?стан облыстарыны? ??рылуы жайлы ты? а?парат бере білу
Саба?та ?алыптастырушы ба?алауды ж?йелі ?ткізу – жиынты? ба?алауды? н?тижелі,сапалы болуыны? баспалда?ы. Жиынты? ба?алау то?сан со?ында?ы о?ушы біліміні? жетістігін саралайтын ж?мыс, ендеше осы ж?мысты? бастауы негізі ?алыптастырушы ба?алауда ?аланады. Б?гінгі та?да о?ушы білімін критериалды ж?йе бойынша ба?алауды? ?мірше?дігі мен ?тымдылы?ы д?лелденіп отыр.
Жеке т?л?а т?рбиелеуде тіл ??зыреттілігіні? ма?ызы ерекше екені белгілі. ?леуметтік топтарда, ?о?амды? т?рлі ?леуметтік орындарда т?л?алармен ?арым-?атынас жасауды ж?не ?рекет етуді ?амтамасыз ететін ана тілін ж?не бас?а тілдерді ме?геру – заман талабы. Олай болса, білім алушыны? тіл ??зыреттілігін жетілдіруге критериалды ба?алау ж?йесіні? ы?палы ?те зор.

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі

1.Бешімбаева ?.Е. Білім алушыны? тілдік ??зыреттілігін жетілдірудегі критериалды ба?алау ж?йесі. ?дістемелік н?с?ау,11-бет.
2.Красноборова А.А. Критериальное оценивание в школе. Учебное пособие
3.М??алімге арнал?ан н?с?аулы? «О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау», 55-бет, 107-бет

Просмотр содержимого документа
«"Сын т?р?ысынан ойлау стратегиялары"»

Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін күш – білім және білімді ұрпақ. Сондықтан да Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің Жолдауларында білім саласына айрықша көңіл бөліп, еліміздің жарқын болашағы білікті де парасатты жастардың қолында екенін назардан тыс қалдырған емес.
Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, кәсіби сауаттылық. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем жаңа бағытта жұмыс істеу қажеттілігі туындайды. Осы қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін критери
алды бағалау жүйесі бойынша сараптау . Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, сол арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны , қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет.
Оқыту – мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл құзіреттіліктер білім алу үшін оқушылардың өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап етеді. Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек. [ МАН, 70 бет] Осы орайда оқушылар арасында өзара түсіністік және ұжымдық қарым-қатынасты орнатып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын бірден бір тәсіл критериалды бағалау болып табылады.
Критерийлер – оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атап айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.
Критериалдық бағалау – бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс.
Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл оған үздік нәтижеге жету үшін не істеу керектігін түсінуге көмектеспейді; бұл ретте егер баламен бірге оның жұмысында мұндай бағалауға не әкелгенін және бағалау өлшемдерін түсіндіруге талдау жасаса, онда бұл балаға өзінің нәтижесін жақсарту үшін кейін не істеу керектігін түсінуге мүмкіндік береді. [МАН, 107 бет]
Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты:
• Мектепте оқыту сапасын жоғарылату;
• Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.
Критериалды бағалаудың міндеттері:
• Сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;
• Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті;
• Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға;
• Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын айқындауға;
• Әр түрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізуге;
• Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға;
• Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге
Критериалды бағалаудың маңызы:
Мұғалімдер үшін:
• Сапала нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға;
• Өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға;
• Сабақ берудің сапасын арттыруға;
• Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға арналған ауқымын жоспарлауға;
• Бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;
• Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге
Оқушылар үшін:
• Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;
• Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге;
• Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;
• Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге
Ата-аналар үшін:
• Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға;
• Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға;
• Оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады.
Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі:
• Мұғалімге оқушының оқу жетістіктерін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді;
• Оқушыларға оқу үдерісі барысында туындаған қиындықтарды түсінуге, бағалауға мүмкіндік береді;
• Ата-аналар оқушының оқу жетістіктер бойынша объективті дәлелдемелермен қамтамасыз етіледі;

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда бірқатар дағдылар қолданылады. Олар: білу, түсіну, қолдану, сыни ойлану, анализ, синтез, бағалау, зерттеу дағдылары, рефлексия, коммуникативті дағдылар, тілдік дағдылар, жеке жұмыс жасау дағдылары, топта жұмыс жасау дағдылары, мәліметті іздеу дағдылары, тәжірибелік дағдылар, шығармашылық дағдылар, IT-технологияларды қолдану дағдылары.

Критерийдің мазмұны:
Бағалау критерийлері – оқытудың мақсатын және ара қатысын белгілеуге сәйкес белгі (сипаттама).
Дескриптор – жетістік деңгейінің сипаттамасы.

Критерийлер
Дескрипторлар

А Білу және түсіну
Жекелеген сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасы мақсатына сәйкес келетін нақты фактілерді, ақпараттар және сипаттамаларды білу және жаңғырту. Алынған ақпаратты талдау, қайта жаңғырту, болжау жасау арқылы түсінгендігін көрсете білу
В Қолдану
Бұрын алған ақпараттар мен білімдерін жаңа немесе таныс емес жағдайларда және контекстерде қолдану, пайдалану. Білгенін, түсінгенін, дағдыларын сабақ барысында қолдану арқылы көрсету
Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін білімдерін қолдануды көрсетудің жолдары: практикалық жұмыс, диаграммалармен жұмыс, кескін картада жұмыс жасай алуы, есептер шығару, жобалар, мәселені шешу және жаңа нәтижелер ойлап табу болып табылады
С Сыни ойлау және зерттеу
Білім көзінен алған ақпараттарды талдау, синтездеу, бағалау арқылы пікірлер қалыптастыру. Жекелеген сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар мен нәтижелерді жинақтай алу және оларды талдай алу қабілеттілігін көрсету. Ұсынылған болжамдарды дұрыс ақпараттар жинақтау және деректерді пайдалану арқылы зерттеп, бағалап, өз бетімен қорытынды жасау. Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін жасалған қорытынды жайында ой қозғау қабілеттілігін көрсету.
D
Коммуникация және рефлексия

Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар, фактілер мен ойларын, пікірлерін ауызша және жазбаша ұсыну. Басқа адамдар ұсынған ақпаратты тыңдап және сәйкесінше жауап қайтара алу қабілеттілігін, басқа адамдардың көзқарасын қабылдай отырып, өз көзқарасын түсіндіру арқылы ортақ ойға келу. Айтылған ойларды, пікірлерді, оқиғаларды ой елегінен өткізу арқылы шешім қабылдау немесе ой толғаныс нәтижесінде іс-әрекет жасау.
Критериалды бағалау технологиясы оқушы бойындағы үрейленуді басады және мұғалімді «төрешілік» қызметінен босатып, оқушы бойында өзін-өзі бағалау, өз іс-әрекетіне баға беру, жауапкершілік қабілетінің дамуына ықпал етеді.
Критериалды бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда қалыптастырушы және жиынтық бағалаумен ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған болса, жиынтық бағалау мақсатты баға қою және сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару үшін қажет. [МАН, 55 бет]
Жалпы қалыптастырушы бағалау сабақ жүйесінде жеке қарастырылмайтын, сабақпен қатар жүретін үрдіс. Қалыптастырушы бағалаудың (оқыту үшін бағалау) маңызы – білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту, мақсаты–оқытудың қиындықтарын анықтау,оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін білу,болжау мен сұрыптау, жетістікке жеткендігін көрсететін кері байланыс. Бағалаудың мәні – бақылау, алынған мәліметтердің интерпретациясы, бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтау үшін қолданылуы мүмкін шешімдерді
қорытындылау. Ол оқушының жаңа сабақты, тарауды қалай меңгеріп жатқандығын жүйелі түрде бақылап, қадағалап отыру. Жиынтық бақылау жұмысына дейінгі оқушының білім деңгейін қалыптастыру, дамыту, жетілдіру. Қалыптастырушы бағалау жұмысы сабақтың толық бөлігін қамтуы міндетті емес. Ол сабақтың басында , сабақтың ортасында , сабақтың соңғы бөлігінде жүргізіледі.Уақыт көлемі тапсырма деңгейіне сәйкес 5-10 минут болуы мүмкін. Сабақ барысында қалыптастырушы бағалаудың формальді, формальді емес әдістерін тиімді әрі жүйелі қолдану қажет. М
әселен,10-сынып бойынша қазақ тілі сабағында «Қазақстан облыстары: құрылу тарихы» тақырыбын өту кезеңінде оқушылардың білім деңгейін бақылау мақсатында алынған қалыптастырушы бағалау критерийін қолдандым:
Тапсырма: Мәтін бойынша өз көзқарастарын тұжырымдау
Оқу мақсаты Критерийлер Дескрипторлар Жетті Талпынады Қорытынды

ОМ1

В Мәтіндегі негізгі ойды анықтау

Мәтіннің стилін анықтау

ОМ2

С Мәтіннен берілген сөздерге морфологиялық талдау жасай алу
Жасырын, ашық тест орындау

ОМ3

D Қазақстан облыстарының құрылуы жайлы тың ақпарат бере білу
Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу – жиынтық бағалаудың нәтижелі,сапалы болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы оқушы білімінің жетістігін саралайтын жұмыс, ендеше осы жұмыстың бастауы негізі қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін критериалды жүйе бойынша бағалаудың өміршеңдігі мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр.
Жеке тұлға тәрбиелеуде тіл құзыреттілігінің маңызы ерекше екені белгілі. Әлеуметтік топтарда, қоғамдық түрлі әлеуметтік орындарда тұлғалармен қарым-қатынас жасауды және әрекет етуді қамтамасыз ететін ана тілін және басқа тілдерді меңгеру – заман талабы. Олай болса, білім алушының тіл құзыреттілігін жетілдіруге критериалды бағалау жүйесінің ықпалы өте зор.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.Бешімбаева Қ.Е. Білім алушының тілдік құзыреттілігін жетілдірудегі критериалды бағалау жүйесі . Әдістемелік нұсқау,11-бет.
2.Красноборова А.А. Критериальное оценивание в школе. Учебное пособие
3.Мұғалімге арналған нұсқаулық «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» , 55-бет, 107-бет
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
"Сын т?р?ысынан ойлау стратегиялары"

Автор: ?лім??лова ?зиза Марат?ызы

Дата: 27.03.2016

Номер свидетельства: 310840

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства