kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Photoshopda turli xil tasvirlar bilan ishlash

Нажмите, чтобы узнать подробности

O'quv qo'lanma uchun yaratilgan 

Просмотр содержимого документа
«Photoshopda turli xil tasvirlar bilan ishlash»

Ызбекистон Республикаси

Олий ва Ырта махсус Таълим Вазирлиги


Ырта Махсус Касб-Щунар Таълими Ривожлантириш Институти


Малака ошириш ва =айта тайёрлаш факультети Информатцион ва Коммуникатцион Технология кафедраси
ДАСТУРИ.
Тингловчининг иш жойи: Ощангарон шащар Саноат Касб-Щунар Коллежи /озибекова И.Э.

Илмий ращбар: Щусанов +.

Кафедра мудири: +одиров Щ.


Тошкент – 2003 йил


МАВЗУ: ADOBE PHOTOSHOP расм тащрир =илувчиси.РЕЖА:


 1. ADOBE PHOTOSHOP дастурининг вазифаси.

 2. ADOBE PHOTOSHOP дастурни ишга тушириш ва тугаллаш усуллари.

 3. ADOBE PHOTOSHOP дастурининг меню бандлари ва вазифалари.

 4. ADOBE PHOTOSHOP дастурининг =уроллар панелининг вазифалари.

 5. Амалий топшири=.Дарс ма=сади:


 • ADOBE PHOTOSHOP дастури ща=ида тушунчага эга былиш;

 • ADOBE PHOTOSHOP дастур менюси ва асбоблар панели ёрдамида амаллар бажариш;

 • Берилган амалий топшири=ни бажариш.


Дарс якуни:


 • ADOBE PHOTOSHOP дастури ща=ида тушунчага эга былади;

 • ADOBE PHOTOSHOP дастур менюси ва асбоблар панели ёрдамида амаллар бажара олади;

 • Берилган амалий топшири=ни бажара олади.
ADOBE PHOTOSHOP расм тащрир =илувчиси.ADOBE PHOTOSHOP Windows мухитида ишловчи Macintosh ва IBM PC компьютерлари учун мылжалланган электрон кыринишдаги фототасвирларни тащрир =илувчи дастурдир. Adobe Photoshop дастури Adobe system, Inc компанияси томонидан ишлаб чи=арилган былиб, ишлатишдаги алощида =улайликлари билан машщур.

Adobe Photoshop тасвир тащрир килувчиси ёрдамида фотосуратларга =ышимча киритиш, фотосуратдаги до\ларни учириш ва эски расмларни =айта ишлаш ва тиклаш, расмларга матн киритиш, =ышимча махсус эффектлар билан бойитиш, бир фотосуратдаги элементларни ызгартириш, алмаштириш мумкин. Adobe Photoshop имкониятлари кенг =амровли былиб, у газета ва журналларни турли-туман расмлар билан бойитишда катта =улайликлар яратади.

Adobe Photoshop айни=са журналистларнинг, рассомларнинг ижодий имкониятларини тыла амалга оширишларида ёрдам беради. Журналистика ва бевосита матбуот ёки нашриёт сощасига алокодор булган шахсларнинг мазкур дастур билан ишлашни билиши улар учун =ышимча имкониятларни яратиб беради. Adobe Photoshop жуда мураккаб дастурдир. Фойдаланувчилар унинг асосий имкониятларидангина фойдаланадилар, холос.

Adobe Photoshop 6.0 дастури =уйидагича ишга туширилади :

1. Пуск менюси Программы бандининг Photoshop белгисида «сич=онча» ни икки марта босилади.

2. Экрандаги мавжуд Adobe Photoshop учун махсус белгида «сич=онча» нинг чап тугмаси икки марта босилади.


Adobe Photoshop 5.0 дастуридан чи=иш учун =уйидаги усулларни биридан фойдаланиш мумкин :

 1. Alt + F4 тугмаларини босиш.

 2. Файл менюси Выход буйру\ини танлаш.

 3. Экраннинг ю=ори =исми ынг бурчагида жойлашган Х белгисини босиш ёки Закрыть буйругини бажариш.

Саволларга =уйдагича жавоб бериш зарур :

ДА – сынгги киритилган ызгаришларни са=лаш ва Adobe Photoshop дастурилан чи=иш учун.

НЕТ – киртилган ызгартиришлар са=ланмаган холда Adobe Photoshop дастурилан чи=иш учун.

О тмена - Adobe Photoshop дастурида ишлашни давом эттириш учун.


Adobe Photoshop дастури ишга туширилгандан сынг экранда Adobe Photoshop тасвир тащрир килувчи ойнаси щосил былади.

Adobe Photoshop ойнасининг ю=ори =исмида сарлавща сатр ва Windows га хос элементлар жойлашади. Сарлавща сатридан сынг меню сатри жойлашади. Менюдаги керакли буйру=ларни танлашингиз мумкин.

Adobe Photoshop дастури менюси 9 банддан иборат. Щар бир меню таркибида очиладиган меню банддлари мавжуд. Уларни кыриш курсор ёрдамида амалга оширишлади. +уйида асосий меню ва энг кып =ылланиладиганбуйру=ларнинг =ис=ача тавсифи келтирилади.


ФАЙЛ менюси таркиби

Буйру= номи Тавсифи


Новый (Ctrl+N) Янги файл яратиш.

Откыть(Ctrl+O) Файлларни дискдан кычириш. Бу буйру= ёрдамида дискда мавжуд файллар очилади.

Открыть как (Alt+Ctrl+O) Файлни =андай кыринишда очишни танлаш.

Сохранить как

(Shift+Ctrl+S) Файлни хотирага бош=а ном билан ёзиш. Ушбу буйру= номи,формати ва директорияси каби атрибутларини ызгартиришда фойдаланиш.

Сохранить Копию

(Alt+Ctrl+S) Тасвир нусхасини хотирага жойлаш.

Вернуть Тасвирнинг дастлабки щолатига =айтиш.

Поместить Бош=а муста=ил файл билан бирлаштириш.


Импорт Бошка директорияда жойлашган файлни Adobe Photoshop дастурига олиб кириш.

Экспорт Тасвирни бош=а директорига жынатиш.

Файл информация Файл ща=идаги маьлумотларни киритиш.

Установка страницы

(Shift+Ctrl+P) Тасвирни принтер ёрдамида чоп этишга тайёрлаш, =о\оз шаклини танлаш.

Печать (Ctrl+P) Тасвирни принтерга жынатиш.

Предпочтения Adobe Photoshop дастурини керакли тартибда созлаш.Настройка цвета Тасвир рангларини созлаш.

Adobe online Интернет билан бо\ланиш.

Выход (Ctrl+Q) Photoshop дастуридан чи=иш.


Правка менюси таркиби

Буйру= номи Тавсифи


Верн (Ctrl+Z) Тасвир устида бажарилган охирги амални бекор =илиш.

Резать (Ctr+X) Тасвирнинг ажратилаган =исмини мува==ат хотирага олиш.

Копировать (Ctrl+C) Нусха олиш.

Вставить (Ctrl-V) Мува==ат хотирадан белгиланган жойга =ыйиш.

Вставить В (Shift+Ctrl+V) Тасвирда белгиланган майдонни тозалаш, ычириш.

Очистить Бунда ычирилган майдон фон рангига быялади.

Залить Тасвир юзини асосий ранг билан быяш.

Штрих Тасвирда белгиланган майдонни штрихлаб кырсатиш.

Трансформация (Ctrl+T) Тасвир шаклини ызгартириш.

Трансформ Тасвир шаклини турли кыринишларда ызгартириш.

Очистка История дарчасида тасвир олиб борилган ызгартириш амалларини бутунлай ычириш. Бу амал бажарилгандан сынг ызгартиришларни ортга =айтариш мумкин эмас.


ИЗОБРАЖЕНИЯ менюси таркиби


Буйру= номи Тавсифи


Режим Ранг моделларни ызгартириш.

Настройка Тасвир рангларини созлаш.

Дубликат Тасвирдан нусха олиш.

Наложить изображение Тасвирни =ышимча ранглар билан бойитиш.


Вычислить Тасвирдаги ранглар каналларни ычириш.

Размер изображения Тасвир шаклини ва ылчамларини ызгартириш.

Размер холста Тасвир рамкаси ылчамларини ызгартириш.

Обрезание Белгиланган майдондаги тасвирни кесиб олиш.

Перевернуть холст Холстни соат стрелкаси быйлаб ёки соат стрелкасига =арши 180, 90 град буриш.

Гистрограмма Тасвирдаги ранглар ми=дори ща=идаги маълумотлар дарчаси.


Слой менюси таркибидаги кушимча буйруклар


Буйру= номи Тавсифи


Новый Янги =атламни ташкил =илиш.

Дубликат слоя +атлам нусхасини хосил =илиш.

Удалить слой Мавжуд =атламни мува==ат хотирадан ычириш.

Эффекты +атламга турли эффектларни =ыйиш.

Группа с предыдушим (Ctrll+G) +атламларни бир-бирига бирлаштириш.

Разгрупировать

(Shift+Ctrll+G) +атламларни бир-биридан ажратиш.

Склеить все слои Мавжуд барча =атламларни бирлаштриш.


ВЫДЕЛИТЬ менюси таркиби


Буйру= номи Тавсифи


Все (Ctrll+A) Тасвирни белгилаш.

Убратьвыделение (Ctrll+D) Тасвирнинг белгиланган =исмини мува==ат хотирадан ычириш.

Выделить заново +айтадан белгилаш.

I(Shift+Ctrll+D)

Обратно (Shift+Ctrl) Сынги бажарилган амални =айтариш.

Цветовой ряд Тасвирдаги ранглар асосида белгилаш майдонини ани=лаш.

Модифицировать Белгилаш чизи\ини пикселларда кенгайтириш.

Увеличить Белгилаш майдонини кенгайтириш.

Преобразовать выделение Белгиланган майдон шаклини ызгартириш

Сохранить выделение Белгиланган майдон шаклини хотирага жойлаштириш.


ФИЛЬТРЫ менюси таркибидаги =ышимча буйру=лар билан

=ылланманинг фиьтрлар билан ишлаш бобида танишингиз мумкин.


ВИД менюси таркиби


Буйру= номи Тавсифи


Новый вид Асосий тасвирни янги дарчада очиш.

Увеличить (Ctrl++) Тасвирнинг экрандаги кыринишини катталаштириш.

Уменшить (Ctrl+-) Тасвирнинг экрандаги кыринишини кучайтириш.

Показать весь экран Тасвирини бутун экарнга ёйиш.

Реальный размер Тасвирини реал ылчамларидаги кыриниши.

Размер печатного оттиска Тасвирнинг босма шаклдаги кыриниши.

Выкл. Линейки (Ctrl+R) Чиз\ичларни ырнатиш.ОКНО менюси таркиби


Каскад Тасвирни экранда вертикал холатда тасвирлаш.

Мозайка Тасвирни экранда горизонтал холатда тасвирлаш.

Уподрячить значки Асбоблар панелидаги буйру=ларин тартибли жойлаштириш.

Закрыть всё Adobe Photoshop дарчасида очилган барча тасвирни беркитиш.

Вкл. Панель Асбоблар панелини ычириш ёки ё=иш.

Вкл. Навигатор Навигаторнинг экранда пайдо былишини таъминлаш.

Показать информацию Ащборотлар дарчасини активлаштриш.

Показать цвет Ранглар жойлашган махсус дарчани активлаштириш.

Вкл. Кисти Быё= чыткалари жойлашган дарчани активлаштириш.

Вкл. Слой +атламлар ща=идаги маълумотларн са=ловчи дарчани активлаштириш.

Показать действия Тасвирлар билан ишлашда бажарилаган барча амаллар ща=идаги маълумотлар дарчасини активлаштириш.


Убрать строку состояния Adobe Photoshop дастури дарчаси остидаги маълумотлар сатрини ычириш ёки ё=иш.
ПОМОЩЬ менюси таркибида Adobe Photoshop дастурига

таьллу=ли барча маълумотлар жойлашган. Бу меню таркибидаги

буйру=лар ёрдамида Adobe Photoshop дастури дарчасидаги

асбобларнинг =ис=ача =андай вазифани бажариши ща=идаги

маълумотларни ы=иш мумкин.+уроллар панели.Adobe Photoshop дастури дарчасида турли асбоблар тугмалари жойлашган. Щар бир тугма Adobe Photoshop дастурининг бирор буйру\ини англатади. Агар дарчада асбоблар панели былмаса, меню сатринг Окно пунктида Вкл. Панель буйру\ини танланг.

Adobe Photoshop дастурида жами 46 та асбоблар мавжуд былиб, улардан 20 таси бевосита дастур ишга туширилганда дарчада кызга ташланиб туради. +олганларини =ышимча буйру=ларни бажариш ор=али ишга тушириш мумкин. Агар асбоблар панелида жойлашган тугманинг остки =исм ынг бурчагида кичик учбурчак шакли тасвирланган былса, бу тасвир ушбу тугма таркибида ыхшаш буйру=ни бажарувчи асбоблар яширинганлигидан дарак беради.

Яширинган асбобни активлаштириш учун курсорни махсус белгили тугма устида «сич=онча» нинг чап тугмасини босган щолда асбоблар панелидан таш=арига олиб чи=арилади ва керакли тугма устида курсорни =олдириб «сич=онча» нинг чап тугмаси =ыйиб юборилади.

Хар бир тугма курсор я=инлаштирилса, курсор белгиси остидаги асбобнинг кандай вазифани бажариши ха=идаги ахборот пайдо былади.

+уйида Adobe Photoshop дастурида ишлаш жараёнида кенг =ылланиладиган асбобларнинг =ис=ача тавсифи келтирилади.


Прямоугольная область. Тасвирда ты\ри тыртбурчак шаклидаги майдонни белгилаб олиш учун =ылланилади. Бу асбоб ёрдамида тасвирдаги алощида майдонни белгилаб олингандан кейин тасвирга киритилган барча ызгаришлар фа=ат белгиланган майдон ичига таъсир этади. Ушбу тугма =ышимча тарзда Shift клавиши ишлатилса, белгиланган майдон худуди ортади. Shift клавиш ырнида Alt клавиши =ылланилган та=дирда белгиланган майдон худуди =ис=аради. Ушбу амал Лассо ва Волшебная палочка асбоблари билан ишлашда =ылланилади.

Эллиптическая область : Тасвирда доира шаклидаги майдонни белгилаб олиш учун =ылланилади. Бу асбоб ёрдамида тасвирдаги алощида майдонни белгилаб олингандан кейин тасвирга киритилган барча ызгаришлар фа=ат белгиланган майдон ичига таьсир этади.

Строка пикселей : тасвирда горизонтал шаклдаги чизи=ни белгилайди. Амалда бу асбоб жуда кам =ылланилди.

Столбец пикселей : Тасвирда Вертикал шаклдаги чизи=ни белгилайди. Амалда бу асбоб щам жуда кам учрайди.

Кадрирование : Ушбу асбоб, асосан тасвир четларини ва кераксиз =исмларини кесиб ташлаш учун =ылланилади. Бу буйру= активлаштирилганда тасвир юзида ты\ри тыртбурчак шаклидаги рамка щосил былади. Рамканинг четлари кичик квадратлардан иборат былиб, бу квадратчалар ёрдамида рамка щажми ызгартирилади. Тасвир рамка остига олингандан сынг ENTER клавиши босилса, рамка таш=арисида =олган орти=ча былаклар кесиб ташланади. Ушбу буйру=ни Esc клавишини босиб рад этиш мумкин.

ПЕРЕМЕШЕНИЕ : Ушбу асбоб тасвирдаги белгиланган мадонни ёки =атламни силжитиш ва кесиб олиш учун щизмат =илади. ПЕРЕМЕШЕНИЕ буйру\ини бажарадиган айни жараённи бош=а айрим асбоблар (масалан ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА асбоби) ёрдамида хам амалга ошириш мумкин.

ЛАССО : тасвирдаги турли шаклдаги объктларни белгилаш учун ишлатилади.

МНОГОУГОЛЬНОЕ ЛАССО : Асосан тасвирдаги ты\ри чизи=лардан иборат обьектларни белгилашда ишлатилади. Alt клавиши =ылланилганда оддий ЛАССО асбоби вазифасини бажаради.

МАГНИТНОЕ ЛАССО : Бу асбоб ишлатилганда Adobe Photoshop дастури тасвирдаги обьект чегараларин ызи белгилайди. Аммо бу асбоб пексиллардаги рангларни ызгаришига бо\ли= тарзда чегараларни ани=лаши боис кам =ылланилади.

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА : Бир-бирига я=ин былган рангдаги пексиллар жойлашган майдонни белгилайди. SHIFT билан биргаликда =ылланса, белгиланган майдон щажми ортади. Alt билан ишлатилганда эса белгиланган майдон щажми камаяди.

АЭРОГРАФ : тасвирини быяшда ишлатилади. Аэрографни бир жойда ушлаб туриш сиёщни тасвир быйла ёйилиб кетиш эффектини беради. Быё=нинг тасвир быйлаб о=иши курсорни =ыйиб юборгунча давом этади. Одатда бу асбоб юмшо= чыткалар ишлатилади. АЭРОГРАФ курсорни ушбу асбоб устида босиш ёки клавиатурадаги J клавишини босиш ор=али активлаштрилади.

КИСТЬ : Аэрограф асбоби каби тасвирни быяшда ишлатилади. Аммо КИСТЬ ёрдамида тасвирни сифатли быяш мумкин. Бу сбоб аэрографга нисбатан кып =ылланилади. КИСТЬ асбобини В клавишини босиш ор=али активлаштириш мумкин. Brushes дарчаси ёрдамида быё= чыткаларини шаклини ызгартириш мумкин.

ШТАМП : тасвирдаги кичик бир былак нусщасини кычириш учун ишлатилади. Бу асбоб тасвирдаги айрим ну=сонларни, до\ларни йы=отиш ва эски расмларни тиклашда кенг =ыллнаилади.

КИСТЬ ПРЕДЫДУШИХ СОСТОЯНИЙ : Бу асбоб тасвир ща=идаги дастлабки маълумотлар асосида ишлайди. Унинг ёрдамида тасирга киритилган сынги ызгартиришларни бекор =илиш мумкин.

ЛАСТИК : тасвирни ычириш учун ишлатилади. У =ылланганда тасвирда фон =айси рангда былса, ыша рангдаги чизи=лар щосил былади. Alt клавишини =ыллаш ёрдамида компьютер хотирасига олинмаган сынги ызгартиришларни бекор =илиш мумкин. ЛАСТИК асбоби Е клавишни босиш ор=али активлаштирилади.

КАРАНДАШ : турли чизи=ларни чизиш учун фойдаланилади. Alt клавиши босилганда курсорнинг экрандаги тасвири ызгаради ва бевосита тасвирдан керакли рангни танлаш мумкин. Бу амал бажарилагнадан сынг ыша рангда чизи= тортади.

ЛИНИЯ : Ты\ри чизи=ларни чизишда =ылланилади.

РАЗМЫВКА : Ушбу асбоб ишлатилганда, тасвирдаги ёр=инлик пасаяди. Alt клавиши билан =ылланганда ёр=инлик ортади.

РЕЗКОСТЬ : ушбу асбоб ишлатилганда тасвирдаги ёр=инлик ортади. Alt клавиши билан =ылланганда эса тасвир щиралашади.

ПАЛЕЦ : тасвирдаги ранглар чай=алтириб, тасвирдаги обьектлар ыртасидаги чегараларни бир-бирига =ышишга хизмат =илади.

ОСВЕТИТЕЛЬ : пикселлардаги ранглар ёр=инлашади. Alt клавиши билан =ылланганда эса пикселлардаги ранглар щиралашади.

ЗАМЕНИТЕЛЬ : тасвир устида щаракатлантирилганда пикселлардаги арннглар корамтил тус олади.

ГУБКА : Тасвир устида харакатлантирилганда, тасвирдаги ранглар ми=дори пасаяди. ГУБКА бир жойда кып айлантирилса, тасвирнинг ыша жойи кулранг тус олади.

ПЕРО : перони тасвир устида характлантирилганда, нукталар хосил былади. Ушбу ну=талар ёрдамида чизилган тасвирни ызгартирш мумкин.

МАГНИТНОЕ ПЕРО : бу асбоб щудди магнитное лассо каби харакатланади. Бирор бир тасвирдаги обьект атрофида харакатлантирилганда, Adobe Photoshop дастурининг ыз обьект четларини белгилаб чи=ади.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ПЕРО : жуда =улай асбоб былиб, Хохлаган шаклдаги тасвирни у ёрдамида ифодалаш мумкин.

ВСТАВИТЬ ТОЧКУ : бу асбоб перо ёрдамида чизилган чизи= устига =ышимча ну=таларни =ышади.

УДАЛИТЬ ТОЧКУ : перо ёрдамида чизилган чизи= устидаги орти=ча былган ну=таларни ычиради.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ : у ёки бу перо билан чизилган чизи=ларни тащрир =илиш учун щизмат килади.

Унинг ёрдамида чизи=даги ну=таларни якка тартибда щаракатлантириш ва керакли жойга силжитиш мумкин.

ПРЕОБРАЗОВАТЬ ТОЧКУ : Тасвир устида чизилган чизи=чаларда ырнатилган щар бир ну=та, бурчак ёки ёй вазифасини бажаради. Ушбу асбоб ёрдамида ну=таларнинг вазифаларини ызгартириш, яьни ёйни бурчакка ва бурчакни ёйга алмаштириш мумкин. Бунинг учун курсорни ну=та устига олиб бориб «сич=онча» нинг чап тугмаси бир марта босилади.

ТЕКСТ : ушбу асбоб ёрдамида тасвирга турли матнларни киритиш мумкин. ТЕКСТ асбоби активлаштирилиб, курсор тасвир устида босилса, матн киритиш учун алощида дарча щосил былади. Бу дарчада харф ылчами, тури, ранги ва бош=а ылчамлари киртилади. Бу асбоб ёрдамида киритилган матнлар =айта тащрир =илиш имкони мавжуд эмас.Текст асбоби активлаштирилиб, курсор тасвир устида босилади, матн киритиш учун алощида дарча щосил былади. Бу дарча щарф ылчами, тури ранги ва бош=а ылчамлари киритилади. Бу асбоб ёрдамида киритилган матнни =айта тащрир =илиш имкони мавжуд эмас.

ТЕКСТ –МАСКА : ТЕКСТ асбоби каби бу асбоб активлаштирилиб, матн устида бир марта босилиганда, ТЕКСТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ дарчаси хосил былади. Лекин бу марта оддий текстдан тубдан фар= =илади. Щарфларнинг чети щудди ЛАССО асбобида белгилаш каби кыринишга эга былади. Щарфларни турли рангларга быяш ва ПЕРЕМЕШЕНИЕ асбоби ёрдамида ырнидан силжитиш ёки бош=а расмга олиб ытиш мумкин.

ВЕРТИКАЛ ТЕКСТ : агар тасвирга пастдан ю=орига шаклда (вертикал шаклда) матн киритмо=чи былсангиз ушбу асбобдан фойдаланишингиз мумкин.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЕКСТ –МАСКА : Худди

ТЕКСТ –МАСКА асбоби бир щил вазифани бажаради. Аммо бу асбоб =ылланганида щарфлар устма-уст устун каби жойлаштирилади.

ИЗМЕНИТЬ : Тасвирда турли ылчовларни бажариш учун ишлатилади. Бу асбоб билан бир ну=тадан иккинчи ну=тага курсор олиб борилиши кифоя. Adobe Photoshop дастури автоматик тарзда икки ну=та орасидаги масофани ылчайди.

ГРАДИЕНТ : бу асбоб ишлатилганда, тасвирдаги белгиланган майдонда ранглар комбинацияси щосил былади. Асосий рангнинг тасвир фонига сизиб ытиш эффекти щосил былади.

КОВШ : ушбу асбобдан, асосан, тасвирни ёки тасвирдаги ажратиб олинган щудудни быяшда фойдаланилади. Рангларни =ышимча буйру=ларни бажариш оркали танланади. Бу асбобни активлаштириш учуни К клавиши босилади.

ПИПЕТКА : тасвирдаги асосий ёки тасвир фони рангини ызгартиради, ПИПЕТКА тасвир устидаги бирор ну=тада ранг сифатида танланади. Агар айни жараёнга Alt =ышилса, танланган ранг тасвир фонини ызгартиришга олиб келади.

ВЫБОРКА ЦВЕТОВ : Ушбу асбоб тасвирдаги ранглар ща=ида ащборот олишга щизмат =илдаи. ИНФО дарчасида белги =ыйилган ну=тада неча фоиз =изил, кык ва =ора ранглар мавжудлиги ща=идаги ащборот щосил былади.

РУКА : тасвирнинг кызга ташланмай турган =исмларини кырсатади. Бунинг учун ушбу асбоб активлаштирилиб тасвир устида «сич=онча» нинг чап тугмасини босган щолда керакли томонга щаракатлантирилади. Айни жараённи Adobe Phtoshop дастури дарчасидаги НАВИГАТОР ёрдамида хам амалга ошириш мумкин.

МАСШТАБ : тасвирни катталаштириш ёки кичрайтириш учун щизмат =илади. Агар ушбу асбоб билан биргаликда Alt клавиши ишлатилса, тасвир кичраяди. Курсор ушбу асбоб активлаштирилгандан сынг ыз шаклини ызгатиради ва лупа кыринишини олади. Курсор тасвирнинг =айси ну=тасида босилса, adobe Photoshop дастури автоматик тарзда ыша ну=тани экранга я=инлаштирилади. МАСШТАБ асбобини активлашттирилиб, ENTER клавиши босилса, ОПЦИЯ МАШТАБИРОВАНИЯ дарчаси очилади. Бу дарчада махсус тыртбурчак ичига белги =ыйилади, тасвир ылчамлари ызгартирилганда тасвир дарчаси щам мос тарзда ызгартирилади. Щар сафар тасвир ылчамлари катталаштириш ёки кичрайтириш учун МАСШТАБ асбобини активлаштириш зарур эмас. Бош=а асбоб билан ишлаш пайтида Ctrl+ ПРОБЕЛ босилса, ишлатилаётган асбоб вактинчалик МАСШТАБ асбобини вазифаси бажаради ва тасвир катталашади. Ctrl + ПРОБЕЛ ырнида Alt +ПРОБЕЛ =ылланилса, тасвир ылчами кичраяди. Шунингдек, тасвир ылчамини Ctrl+ (плюс) клавишлари ёрдамида катталаштириш ёки Сtrl- (минус) ёрдамида кичрайтириш мумкин. Adobe Photoshope дастури дарчаси остида СТРОКА СОСТОЯНИЯ сатрида тасвир ылчамлари ща=ида ащборот берувчи мащсус дарча мавжуд. Бу дарчада тасвир ылчамлари сонларда ифодаланган. Ушбу сонларни ызгартириш ор=али тасвирнинг ани= ылчамлари киритилади.

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ : ушбу асбоб устида курсор икки марта кетма-кет босилганда Adobe Photoshope дастурининг янги дарчаси (ВЫБОР ЦВЕТА ) щосил былади. Бу дарчада керакли ранг танланиб, ОК ёки ENTER тугмаси босилади ва танланган рангни КАРАНДАШ, КИСТЬ, АЭРОГРАФ, ГРАДИЕНТ каби асбоблари ёрдамида =ыллаш мумкин.

ЦВЕТ ФОНА : Ушбу тугма устида курсор («сич=онча» тугмаси) икки марта босилаганда Adobe Photoshope дастурининг янги дарчаси (COLOR PICKER) щосил былади. Бу дарчада тасвир фонининг ранги ани=ланади. Тасвир фонидаги ранг ЛАСТОЧКА ва ГРАДИЕНТ асбоблари учун =ылланилади.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ : ушбу белги устида курсорни босиш асосий ранг билан тасвир фони ранглари ырни алмаштирилади.

ЦВЕТА ПОУМОЛЧАНИЮ : бу белги устида курсорни бир марта босиш биланг асосий ранг корага ва тасвир фони ранглари о==а айланади.

МАРШИРУЮШИЕ МУРАВЬИ : бу тугма ёрдамида Adobe Photoshop дастурида тез ни=облаш щолати бекор =илинади. Экранда белгилаш чегаралари чумолилар харакатини эслатувчи пунктир чизи= ёрдамида акс эттирилади. Бу Adobe Photoshop дастурида, одатда, стандарт щолат деб аталади.

БЫСТРАЯ МАСКА : ушбу тугма устида курсор бир марта босилиши билан Adobe Photoshop дастури тез ни=облаш щолатига ытади ва натижада тасвирдаги ни=обланмаган щудуд =изил ранг билан быялади. Ушбу асбоб тасвирдаги турли обьектларни ани= ни=обланишда ишлатилади. КИСТЬ асбоби ёрдамида ни=обга ишлов бериш мумкин. Бунда =ора ранг билан тасвир ни=обланади, о= ранг билан тасвир ранги ни=об ылчирилади.

СТАНДАРТНОЕ ОКНО : асбоб активлаштирилганда тасвир стандарт щолатда былади.

ПОЛНЫЙ ЭКРАН С МЕНЮ : бу щолат тасвир компьютер экранига си\маган щолда ишлатилади. Ушбу асбоб активлаштирилганда экранда меню сатри щамда асбоблар панели =олади.

ПОЛНЫЙ ЭКРАН : экранда фа=ат тасвир ва асбоблар панели щамда меню сатри =ора фонда =олади.ТАСВИР ЫЛЧАМИ.


Adobe Photoshop дастурида тасвир ылчамларини экранда тасвирнинг =исмини ёки тасвирдаги кичик деталларни кычириш учун щощлаганча катталаштириш ёки кичрайтириш мумкин айни жараён фоизлар щисобида орттирилади. Масалан : 100 % - бу тасвирдаги пикселлар сонига экрандаги пикселлар сони тенглигини англатади. Яъни 1:1. 200% га тасвир катталаштирилганда экрандаги бир пикселга катта ми=тордаги пикселлар ми=дои ты\ри келаётганлигидан далолат беради.


ТАСВИРНИНГ ЩА+И+ИЙ ЫЛЧАМИ.


Adobe Photoshop дастурида 100 ли ылчам тасвиринг реал ылчами дейилади. 100% ли ылчамда тасвир ани= равшан кыринади.

Тасвирнинг реал ылчами =уйидаги амалларни бажариш ор=али ырнатилади :

МЕНЮЛАР сатрида ВИД менюси РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР буйру\ини танланг.

CTRL+Alt+O (ноль) тугмаларини биргаликда босиш ор=али.

Асбоблар панелидаги МАСШТАБ тугма устида «сич=онча» тугмасини икки марта кетма кет босиш ор=али.
ТЫЛА ЭКРАНЛИ РЕЖИМ.


Adobe Photoshop дастури тасирнинг биринчи марта очганда уни максимал ылчамда очади. Тасвир билан ишлаш жараёнида унинг ылчамини бир неча марта катталаштириш ёки кичрайтиришга ты\ри келади. Ана шундай щолатларда тасвирни щохлаган пайтда дастлабки ПОЛНОЭКРАННЫЙ РЕЖИМ щолатига =айтариш мумкин. Бунинг учун =уйидаги амалларни бажариш лозим :

Менюлар сатрида ВИД менюси таркибидаги ПО РАЗМЕРАМ ЭКРАНА командасини танлаш :

 • Ctrl+ 0 (ноль) тугмаларни биргаликда босиш :

 • Асбоблар пеналидаги РУКА тугмаси устида «сич=онча» тугмасини икки марта кетма-кет босиш.


Тасвирни босма шаклдаги ылчами (РАЗМЕР ПЕЧАТИ).


Adobe Photoshop дастури тасвирнинг принтерда чоп =илингандаги кыринишини чоп =илмасдан аввал экранда кыриш имкониятини беради. Бунинг учун МЕНЮЛАР сатрида ИЗОБРАЖЕНИЕ менюсини таркибидаги РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ буйру\ини танланади.аммо, щамма ва=т щам тасвирнинг экрандаги кыриниши билан чоп этилгандаги ылчамлари айнан мос тушавермайди. Тасвир катталиклари

0,2 % дан 16000 % ми=дор ыртасидаги сонлар билан белгиланади.


Навигатор дарчаси билан ишлаш

Adobe Photoshop дастурида тасвирдаги майда деталлар билан ишлаш жараёнида тасвирни бир неча марта катталаштиришга ты\ри келади. Тасвирга киритилган ызгартиришлар сифатли чи=иши учун НАВИГАТОР дарчасида амал бажарилади. Навигатор дарчаси (- расм) асосан тасвир ылчамларини ызгартириш ва тасвирни бош=ариш учун щизмат =илади. Агар Навигатор дарчаси Adobe Photoshop дастури ишга туширилган чо\да экранда мавжуд былмаса, уни активлаштириш учун менюлар сатрида окно менюсидаги ПОКАЗАТЬ NAVIGATOR буйру\ини танланг.Action дарчаси билан ишлаш


Action дарчаси Adobe Photoshop дастурида ишлашни янада тезлаштириш ва бир неча тасвир устида амалга ошириладиган бир хил амалларни щар сафар такрорлашга зарурият =олдирмайди. Adobe Photoshop дастуридаги Action дарчаси билан ишлашни билсангиз, =ис=а фурсат ичида кып ми=дордаги тасвирни тащрир =илишингиз мумкин. Бунинг учун Action дарчасида янги acion очилади. Уни кеаркли ном билан номланганда Recorrd тугмаси босилади. Шу да=и=адан бошлаб, Adobe Photoshop дастури Сизнинг тасвир устида бажарган барча амалларингизни компьютер хотирасига кетма-кет жойлащтирилади. Тасвир устида барча амаллар якунлангандан сынг acyion дарчасидаги Stop тугмаси босилади. Adobe Photoshop дастури сизнинг барча аммалрингизни тартибли равишда Action дарчасида жойлаштиради. Бош=а тасвирларга ушбу амалларни =ыллаш учун янги тасвир очилгандан сынг Action дарчасидаги ВЫПОЛНЕНИЕ буйру\ини ишга тушириш лозим. Adobe Photoshop дастури автоматик тарзда янги очилган тасвирда щам Сиз амалга оширган амалларни щеч бир ызгаришларсиз бажаради.

ЯНГИ тасвир, дубликат очиш ва тасвирни доимий хотирага жойлаштириш

Adobe Photoshop дастурида ишлашдан аввал янги файл тузилади ёки компьютер хотирасида мавжуд былган тасвир очилади. Янги файл тузиш ва аввалдан мавжуд былган файлларни очишнинг =уйидаги йыллари мавжуд :

ФАЙЛ НОВЫЙ : меню сатрида ФАЙЛ менюсини очиб НОВЫЙ буйру\ини танланг ёки Ctrl+N тугмалари комбинациясидан фойдаланиб, янги файл тузинг. Ю=оридаги амал бажарилагандан сынг Adobe Photoshop дастури янги файлни ташкил этиш учун унинг ылчамлари ща=идаги маълумотлар битилган янги дарчани щосил =илади. Бунда янги тузилаётган файл номи, унинг ылчамлари киритилиши талаб этилади. Керакли ылчамлар киритилгандан сынг ОК тугмасини босиш лозим. Adobe Photoshop дастури о= рангдаги янги тасвирни тузатади. Бу дастурга щощлаган ызгартириш киртиш ёки бош=а тасвирлардан айрим деталларни кычириб ытказиб, умуман янги тасвирни ижод =илиш мумукин.

ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ : меню сатрида Файл менюсини очиб ОТКРЫТЬ буйру\ини танланг ёки Ctrl+O тугмалдари комбинациясидан фойдаланиб компьютер хотирасида мавжуд былган файлни очинг. Жуда кам холларда Файл – ОТКРЫТЬ КАК (Ctrl+Alt+ O) буйру\и танланади.


ТАСВИР ФОРМАТЛАРИ.


Adobe PhotoShop дастури 20 да орти= форматдаги файллар билан ишлаш имконига эга. Энг кып =ылланиладиган формат :

BMP (Windows Bitmap – Windows нинг вит картаси) - Windows мущитида ишловчи компьютерларда экран ости тасвирларини =ылловчи дастур Microsoft Paint да кенг =ылланилади.

Jpeg (Joint Phonographic Experts Group) – хозирги кунда энг кып =ылланиладиган форматлардан бири былиб, унинг асосий афзаликларидан бири мащсус дастур ёрдамида файл щажмини етарлича си=иш имконининг мавжудлигидир. Аммо файлни си=иб, щажмини кичрайтириш жараёнида тасвир сифатида ызгариш былади. Файл кучли си=илганда тасвир сифати ёмонлашиши мумкин. Ушбу форматдаги файллар компьютер хотирасида кып жой эгалламайди ва щажм жищатидан кичиклиги боис мазкур форматдаги тасвирлар билан ишлаш анча осон.

TIFF (Tagger Image File Format) – бу форматдаги файллар щам кенг =ылланади. Лекин Tiff форматидаги файллар компьютер хотирасида кып жойни эгаллайди. Adobe PhotoShop дастурида ушбу форматдаги тасвирлар билан ишлашда дастурининг ишлаш тезлиги сезилари равишда камайиши мумкин.

GIF (Grapis Interchage Format- графикни айрибошлаш формати) – ушбу форматдаги тасвирлар 256 турдаги ранг билан тасвирланади. Бу форматдаги тасвирлар, асосан, интернет тизимида кенг =ылланалади.Ранглар билан ишлаш.


Adobe PhotoShop дастурида асбоблар панелида ранглар билан ишлаш учун тыртта асбоб ажратилган :

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ. Ушбу асбобда =андай ранг кырсатилган былса, КОВШ, ЛИНИЯ, КАРАНДАШ, КИСТЬ, АЭРОГРАФ ва шунингдек, Alt клавиши биланбиргаликда =ылланганда ПАЛЕЦ асбоблари учун ыша ранг асосий хисобланади. ОСНОВНОЙ ЦВЕТ сбобидаги ранг ПИПЕТКА ёки ушбу асбоб устида «сич=онча» тугмасини икки марта кетма-кет босиш ор=али ызгартирилади.

ЦВЕТ ФОНА. Кысатилган ранг ЛАСТИК асбби билан ишланганда =ылланилади. ЦВЕТ ФОНА асбобидаги ранг ОСНОВНОЙ ЦВЕТ асбобида рангни ызгартириш учун =андай амал бажарилган былса, бунда щам щудди ыша амалга риоя =илиш лозим ёки ПИПЕТКА асбоби билан Alt клавишини биргаликда босиш ор=али рангни алмаштириш мумкин.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ, курсорни ушбу тугма усида бир марта босиш ор=али асосий ранг ва фон ранги ырин алмашади.

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ . курсорни ушбу тугма устида бир марта босиш ор=али асосий ранг фа фон рангини стандарт ранглар =ора ва о= рангга алмаштирилади.

Рангларни танлашда Adobe PhotoShop дастурида Color ёки Swatches дарчаларидан щам фойдаланиш мумкин. (расм)


RGB (red, Green, Blue =изил, кык, яшил) модули тасвирни экранда тащрир =илиш ну=таи назаридан келиб чи==ан щолда жуда =улай ва у 24 разрядли ранглар платаси ёрдамида деярли барча 16 миллион рангларни мониторларда акс эттирилади. RGB ранглар мажмуаси билан ишлаган барча тасвирларни хощлаган форматда дискка ёзиш мумакин. RGB ранглар мажмуасидаги айрим ранглар умуман табиатда учрамайди.

CMYK – табиатда мавжуд былган ранглар мажмуаси, =уёш нурлари инсон кызлари ажрата оладиган барча рангларни ызига мужассамлаштирган. =уёш нурлари бирор – бир жисмга тушганда унинг таъсири остида инсон кызлари жисм шакли ва рангини идрок этади. Мисол учун биноларнинг ыт ычириш бурчакларига осиб =ыйилган ыт ычиргичлар ты= кык ва зангори ранглар билан быялишига =арамай, бизнинг кызимизга ты= =изил рангда кыринади. Рангларни бир бирига =ышилиши натижасида бош=а ранглар щосил =илинади. :

C - щаворанг

M – бинафшаранг

Y - сари= ранг

K - =ора ранг.

Босма машиналари ва босмащоналарда тасвирлар ю=орида келтирилган рангларнинг комбинациясидан фойдаланган щолда тыла тасвирни ифодалайди.

RGB ранглар мажмуасида о= ранг учала рангларнинг максимал аралашмасидан щосил =илинади. +ора ранг эса бунинг акси ыларо= олинади.

СMYK ранглар мажмуаси билан ишлаганда =ора ва о= рангларни щосил =илиш учун бунинг аксини бажариш лозим. Яьни тырт рангнинг минимал =ышилишида о= ранг щосил былади. +ора ранг эса алощида каналда мавжуд.

RGB ранглар мажмуи кенг кыламдаги рангларни таклиф этади. Лекин уларнинг кып =исми (айни=са, ёр=инлари) тасвирни чоп этганда монитордаги билан кескин фар= =илади. Шу боис щам кыплаб мутахассислар тасвирни чоп этишдан аввал уни CMYK системасига ытказадилар. Айрим мутащасссислар эса тасвир билан CMYK системасида ишлашни маслахат берадилар. Аммо бу тасвир билан ишлаш турли =ийнчиликлар ту\диради. Айни шундай =ийнчиликлардан бири – компьютер жуда секин ишлайди. Бунга асосий сабаб Adobe PhotoShop дастури RGB системасига созланган былиб, хар бир буйру=ни бажариб, уни RGB системасидан CMYK системасига алмаштиргунча компьютер =ышимча ва=т талаб =илади. Бундан таш=ари, сканер ва монитор RGB системасида ишлашга мылжалланган. Ранглар билан ишловчи барча ускуналар (рангли принтердан таш=ари) RGB   системасида ишлайди. Шунинг учун яхшиси тасвирни чоп этишдан аввал CMYK системасига ытказиб олиш ма=садга мувофи=. Тасвир устида барча амалларни поёнига етказиб, менюлар сатрида ИЗОБРАЖЕНИЕ – НАСТРОЙКА таркибидаги CMYK буйру\ини танланг.History дарчаси билан ишлаш.


Adobe PhotoShop дастури ишга туширилганда экранда History  дарчаси мавжуд былмаса, ОКНО менюсида ПОКАЗАТЬ History буйру\ини танланг. History дарчасида тасвирга киритилган сынги ызгаришлар ща=идаги малумотлар жойлашади. Тасвир устида бажарилган щарбир мущим амаллар History  дарчасида рыйхатга олинади. Хощлаган пайтда ё=маган амалларни History дарчаси ор=али амалга ошириш мумкин. Бунинг учун курсор бажарилган амалдан олдинги буйру\и устида босилади ёки Ctrl Alt 7 клавишлари босилади. Adobe PhotoShop дастури бажарилган сынги 20 амални рыйхатга олади, йигирма биринчи амал бажарилганда Adobe PhotoShop дастури аввалги амалларни ычиради.+атламлар билан ишлаш.

Adobe PhotoShop дастури тасвирдаги бирор обьект ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛАССО, ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, БЫСТРАЯ МАСКА ёрдамида тасвирдаги деталлар белгиланиб уларнинг нусхалари Adobe PhotoShop дастури янги қатлам щосил =илади. Бу =атлам алощида обьект былиб, уни тащрир =илиш щам ало=ида тарзда былади. Бир неча тасвирлардаги айрим деталларни ягона тасвирга жамланганда Adobe PhotoShop дастури кычириб ытилган тасвир былакларни =атламларга ажратади. Айни жараён тасвир деталларини жойлаштириш учун жуда =улай. Бир неча =атламлар билан ишлаганда уларни бош=ариш =ийинлашади. Adobe PhotoShop дастури бажарилганда янги дарча щосил былади.Бу дарчада тасвирдаги янги =атламалар ща=идаги ащборотлар жойлашган. Янги =атлам щосил =илинганда Adobe PhotoShop дастури уни СЛОЙ дарчасида рыйхатга олади. Бу дарчада =атламлар тартибли тарзда жойлаштирилади. Шунингдек, =атламалрнинг ырнини алмаштириш ёки ва=тинча ычириб =ыйиш мумкин. +атламларни ычириш учун аввал керакли =атлам СЛОЙ дарчасида белгилаб олинади ва менюлар сатрида слой менюси таркибидаги УДАЛИТЬ СЛОЙ буйру\и танланади. +атламларни бир-бирига бирлаштириш имконияти щам мавжуд.МАТНЛАР БИЛАН ИШЛАШ.


Adobe PhotoShop дастури тасвирлар устига матнларни киритиш учун яна бир кенг имкониятни очиб беради. Тасвир устига матн киритиш учун яна бир кенг имкониятни очиб беради. Тасвир устига матн киритиш учун асбоблар панелида махсус Текст асбоби мавжуд. Бу асбоб, асосан, тасвирга турли мантларни киритиш учун хизмат =илади. Текст асбоби тиркибида Текст маск, Вертикальный текст каби асбоблар яширинган. Бу асбоблар активлаштирилиб, курсор тасвир устида бир марта босилиши билан янги Тестовый инструмент дарчаси хосил былади. Бу асбоблар фа=ат матнлар тузиш учун хизмат =илади. Унинг ёрдамида мавжуд матнларни тащрир =илишнинг иложи йы=.


Фильрлар билан ишлаш


Adobe PhotoShop дастурида тасвирни =ышимча эффектлар билан бойитиш учун фильтрлардан фойдаланиш мумкин. Бунинг учун менюлар сатрида Фильтр буйру\и таркибидаги фильтрлардан фойдаланишингиз мумкин. +уйидаги энг кып =ылланиладиган фильтрлар тавсифи мисоллар ёрдамида келтирилади.

Чап устунда фильтр =ылланилмаган асл нусща, ынг томондаги устунда эса тасвирларнинг фильтр =ылланилгандан сынгги варианти келтирилган.Амалий топшири=.


 1. ADOBE PHOTOSHOP дастурини юклаш.

 2. ADOBE PHOTOSHOP тайёр тасвир файлини танланг.

 3. Файл устида асбоблар панели ва палитра ёрдамида =уйидаги амалларни бажаринг.

  • Тасвир рангини ызгартиринг;

  • Тасвирни экрандаги кыринишини катталаштиринг;

  • Тасвир ранги ёр=инлигини орттиринг;

  • Тасвирга тасвирга мос текст киритинг;

  • Тасвирни 900 га буринг;

  • Тасвирнинг кераксиз =исмларини олиб ташланг.


 1. Ушбу тасвирни янги ном остида са=ланг.

 2. ADOBE PHOTOSHOP дастуридан чи=иш.


Тест.

1.Adobe Photoshop дастури =андай ишга туширилади?

А)Пуск-Программы-Стандартный-Adobe Photoshop

Б)Пуск-Программы-Adobe Photoshop

В)Пуск-Программы-Автозагрузка-Adobe Photoshop

2. Adobe Photoshop дастурининг вазифаси нимадан иборат?

А)Матнларни щосил =илиш ва тащрирлаш

Б)Тасвирларни щосил =илиш ва тащрирлаш

В) Фототасвирларни щосил =илиш ва тащрирлаш.

3.Комрьютер графикаси неча турга былиниади?

А) 4 та

Б) 3 та

В) 5 та

4.Paint дастурининг вазифаси нимадан иборат?

А)Матнларни щосил =илиш ва тащрирлаш

Б)Тасвирларни щосил =илиш ва тащрирлаш

В) Фототасвирларни щосил =илиш ва тащрирлаш.

5.Фототасвир билан ишловчи дастур номини кырсатинг?

А) Paint

Б) Corel Draw

В) Adobe Photoshop

6.Дастур менюси неча =исмдан иборат?

А) 9

Б) 8

В) 10

7.Дастурни керакли тартибда созлашда =айси буйру=дан фойдаланилади?

А) Установка страницы

Б) Настройка цвета

В) Предпочтения

8.Тасвир юзини асосий ранг билан быяшда =айси буйру= ишлатилади?

А) Настройка цвета

Б) Залить

В) Трансформ


9.Дубликат буйру\ининг вазифаси?

А)Тасвир рангларини созлаш

Б)Ранг моделларини ызгартириш

В)Тасвирдан нусха олиш

10.Тасвирларни белгилашда =айси тезкор тугма ишлатилади?.

А) CTRL+A

Б) CTRL+R

В) CTRL+S

11.Интернет билан бо\ланишда =айси буйру= ишлатилади?

А) Импорт

Б) Экспорт

В) Adobe online

12. Adobe Photoshop дастурида тасвирнинг реал ылчами неча % ни ташкил этади?

А) 100%

Б) 150%

В) 200%

13.Дастурда энг кып ишлатиладиган форматларни кырсатинг?

А) Doc,txt,bmp,bat

Б) Bmp,Jpeg,Tiff,Gif

В) Jpeg,bat,bak,txt.

14.Тасвирга матн киритиш учун =айси асбоб ишлатилади?

А)

Б)

В)

15.Масштаб асбобининг вазифаси нима?

А) Катталаштириш,кичиклаштириш

Б) Ты\ри чизи= чизиш

В) Матнларни киритиш

16.Дастурда ранглар билан ишлаш учун нечта асбоб ажратилган?

А) 2 та

Б) 4 та

В) 6 та

17.Тасвирни быяшда =айси асбобдан фойдаланилади?

А)

Б)

В)

18.Холстни бош=аришда =айси буйру= ишлатилади?

А) Размер холста

Б) Режим

В) Перевернуть холст

19. ушбу тугманинг вазифаси кырсатинг?

А) Тасвирдаги ёр\инлик пасаяди

Б) Тасвирдаги ёр\инлик ортади

В) Тасвирдаги ёр\инлик ызгармайди20. Adobe Photoshop дастуридан чи=ишда =айси тезкор тугмалар ишлатилади?

А) ALT+F6

Б) ALT+F8

В) ALT+F4


Мустащкамлаш учун саволлар.


 1. Adobe Photoshop дастурининг вазифаси нимадан иборат?

 2. Adobe Photoshop дастур =андай ишга туширилади ва тугалланади?

 3. Adobe Photoshop дастур неча менюдан иборат ва вазифаларини айтинг?

 4. Adobe Photoshop дастурида =андай =уроллар панели мавжуд,уларнинг вазифаларини айтинг?

 5. Матн билан ишлаш усулини кырсатинг.

 6. Ранглар билан ишлаш учун нечта асбоб ажратилган,уларнинг вазифасини айтинг.

 7. Амалий топшири=ни бажаринг.
Адабиётлар.

 1. Арипов М., Хайдоров А. Информатика асослари.

 2. Ахметов К., Борзенко А. Современный персональный компьютер. М.: Компьютер-пресс, 1998

 3. Пасечник А., Богумирский Б. Windows 2000 для профессионалов. СП б.: Питер, 2001

 4. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Windows, лаборатория мастера. М.: АСТ пресс, 2001

 5. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. М.: ИНФРА м. 1998

 6. Холматов Т.Х., Тайлаков Н.И., Назаров У.А., Турманов Т. Информатика. Т.: 2000
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Photoshopda turli xil tasvirlar bilan ishlash

Автор: Тешабоев Миржалол Мирзажонович

Дата: 11.04.2020

Номер свидетельства: 546118

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства