kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

География саба?тарында п?наралы? байланысты ?йлестіре білуді? тиімділігі

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ш?О ?ржар ауданы Тасары? ауылы

«Тасары? негізгі мектебі»КММ

Даурембекова Дамира Дильчатовна

 география п?ні м??алімі

География саба?тарында п?наралы? байланысты ?йлестіре білуді? тиімділігі

П?наралы? байланыс  дегеніміз - ?р т?рлі  о?у п?ндерін кіріктіре о?ытуды?  ?йлесімділігі  дей отырып, ?з п?нім бойынша п?наралы? байланыстарды? ?олданылуы мен тиімділігі ж?нінде ойымды орта?а салма?пын. Мектептегі  п?ндерді? п?наралы? байланысы  - к?птеген ?ылымдарды кіріктіре о?ыту ?рдістері сия?ты ?лкен бір ерекшелікке ие болады. П?ндерді мазм?ндары бойынша ?зара ?йлестіре о?ыту - о?ушыларды? білім сапасын арттырып ?ана ?оймай, сонымен бірге ал?ан білімдерін іс ж?зінде ?олдана білулеріне ы?палын тигізеді, бірт?тас ?лемдік  ой - танымдарыны? ?алыптасуына жол аша отырып, ?ылыми д?ниетанымын ке?ейтеді.

      География - таби?ат пен ?о?амды? ??былыстарды зерттейтін ?ылым ретінде жаратылыстану, гуманитарлы? ба?ыттар мен негізгі п?ндерді? м?ліметтеріне с?йенеді ж?не де мектепте о?ытылатын бас?а да к?птеген о?у п?ндерімен п?наралы? байланыстар ж?ргізіле отырып о?ытылатын п?ндерді? бірі деп ?арастыратын болса?, география п?нін о?ытуда?ы п?наралы? байланыстарды кіріктіре о?ытуды? басты ма?саты -  саба?ты т?сіндіру барысында  бас?а п?ндермен байланысында?ы  ?тымды т?старын ?тырлы пайдалана білу болып табылады.

       О?ушыларды? физика, химия, биологиядан ал?ан білімдері физикалы? география бойынша к?птеген м?селелерді тере?ірек білуіне септігін тигізеді, себебі ?з республикамызды? физикалы? географиясымен таныстырып ?ана ?оймай, о?ушылар?а  жаратылыстану ?ылымдарыны? за?дылы?тарын ?йретеді ж?не де о?ушыларды? географиялы? т?сініктерін ны?айтады, ойлау мен талдау ?абілеттерін, іскерліктерін дамыту?а к?мектеседі. Осылайша, физикалы? географияны? бастап?ы сатысы ?шін жаратылыстану ?ылымына т?н п?ндермен байланыстыра отырып т?сіндіру ма?ыздыра? болма?. Экономикалы? географияны? ?азіргі заман?ы ерекшеліктерін к?п жа?дайда сол жерді? немесе бас?а аума?ты? тарихи дамуын еске т?сірмей т?сіндіру м?мкін емес, сонды?тан география саба?тарында ?ылыми де?гейді к?теру ?шін тарихпен п?наралы? байланыс ж?ргізуді? ?лкен ма?ызы бар.  Сол сия?ты о?ушыларды? кескін картамен, статистикалы?, картографиялы? материалдармен ж?мыс ж?ргізе білуге ?йрету мен ?алыптастыру - о?ушыларды? математикалы? дайынды?ын жетілдіреді. 

      Мектеп географиясыны? п?наралы? байланысыны? негізгі ше?бері ?рбір та?ырыпты о?ыту барысында аны?талып отырады. Оларды пайдалану ?шін м??алім бас?а п?ндерді? мазм?ны туралы біле білуі тиіс. 

      Географияны бас?а п?ндермен байланыстыра о?ытуды? екі т?рлі тиімді жа?ы бар: біріншіден, география о?ушыларды? бас?а о?у п?ндеріне дайынды?ын к?шейтеді, екіншіден, ?з кезегінде физика, биология, тарих, ?о?амтану п?ндеріне ?ойылатын м?селелерді ?атар зерттеуде о?у базасын толы?тырады.

     Ж?мысты жоспарлау барысында  п?наралы? байланысты ж?зеге асыру - м??алім мен о?ушыларды? бірлесе ж?мыс жасауын к?шейтеді, саба? сапасын жа?сатрады, оны? т?рбиелік ролін ке?ейтуге м?мкіндік береді. К?птеген п?н м??алімдері ж?мысын ?иындат?ысы келмейді, біра? б?л сипаттар керісінше - оларды? ой шешімін ?амтамасыз ете отырып, саба?ты? білімдік - т?рбиелік потенциалын к?шейту ма?сатында?ы п?наралы? ынтыма?тасты?ты арттырады. 

      Бас?а п?н м??алімдері сия?ты мен де ?з саба?тарымда п?наралы? байланыс ?дісін ке?інен ?олданып отырамын. Себебі не? Біріншіден, мені географияны бас?а да мектеп п?ндерімен кіріктіре о?ытуда жан- жа?ты білім жетілдіру, д?ниетанымды? білім беру, ?осымша ?дебиеттер пайдалану сия?ты ізденістер ?ызы?тырып, ал?а жетелейді,білім процесін ны?айтады, сол ар?ылы білімімді жетілдіре т?ссе, екіншіден, о?ушыларымны? ?ылыми ж?мыспен ш??ылданулары, ?о?амды? белсенділіктері, ізденімпаздылы? сия?ты ?асиеттері д?ниетанымдары ке?ейе т?седі. ?шіншіден, саба?ты? тиімді, ?ызы?ты, сапалы ?туіне ?лкен септігін тигізеді. 

      Сонымен, география мен химия п?ндері бойынша ?аза?станда кездесетін металдар мен оларды? ?асиеттері химиялы? формулалар мен те?деулер ар?ылы географиялы? т?сінік беріле о?ытылады. Б?л жердегі п?наралы? байланыс - о?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейтеді, ?арапайым саба?тарды? к?кжиегін ке?ейтуге м?мкіндік береді. О?ушыларды? танымды? ?ызы?ушылы?ы артып, оларды? ?ойыл?ан с?ра?тарды тере?ірек зерттеуге ?ызы?ушылы?ы туындайды. Оларды ?ндірістегі м?селелерді шешу жолдары ойландырады, демек, о?ушыларды? ?йымдастыру шеберліктері туындайды. М?ндай саба??а ?ой?ан м??алімні? ма?саты мен міндеттері ж?з пайыз ж?зеге асады. 

      "?аза?стан географиясы" п?ні бойынша саба?тар ?ткізу барысында тарих пен ?аза? ?дебиетімен байланыс ж?зеге асырылады. ?аза?ты? ?лылары - Жамбыл Жабаевты?, Шо?ан У?лихановты?, Абай ??нанбаевты? шы?армашылы?тары,  ?ор?андар мен ежелгі т?ріктер мен ?йсіндерді? м?дени м?раларымен байланысты тас ?нерлері мен онда?ы бейнелер, ежелгі ?алалар, ?ожа Ахмет Йассауи мазары, оны? тарихи ?мірі мен халы? ?шін ма?ызына назар аудартылады.  

      "?аза?станны? таулы айма?тарын" о?ытуда елімізді? ту?ан ел, ту?ан жер туралы ?ле?дері мен тарихи шы?армаларына то?талып, ке? т?сінік беріледі. Онымен ?оса, о?ушылар?а таулы айма?тар ж?нінде а?ыздар мен ту?ан ?лке ж?ніндегі ма?ал - м?телдер жина?та тапсырмалары ?амтылады. Каспий мен Арал те?іздері туралы материалдар жина?талады. 

      Тарих п?німен байланыс Марко Поло заманыны? тарихи тол?ындарын пара?тау?а м?мкіндік береді. Географиялы? карта ар?ылы о?ушылар Жібек жолымен ж?ріп ?ткен керуендерге, керемет ?алалар мен ?ор?андарды, арнасынан толып а??ан ?зендерді, бастысы - ?з байлы?ымен адамдарды бірнеше ?асырлар бойы т?нті еткен те?із - к?лдерге к?з жеткізе алады. 

      " ?лтты? география" журналы бойынша а?ылшынша - орысша с?здік пен ?з білімдерін ?олдана отырып о?ушылар журналда басылып шы?арылатын шы?армаларды о?и алады, ?осымша білім алады.  М?нда?ы керемет та?ырыпты? иллюстративтік материалдар ар?ылы кез келген та?ырып бойынша о?ушыларды біліммен ?аруландыру?а да болады. 

      Осылайша, п?наралы? байланысты ?олдану н?тижесінде о?ушыларды? белсенділігі артып, олар саба? ?шін жа?а, ты? материалдарды іздестіру ?ажеттілігін сезіне біледі деп ойлаймын. Балалар ?арапайым о?у рефераттары мен баяндамаларын жазуда белсенділік таныта бастайды ж?не жазу сауаттылы?ы жо?арылайды. 

      П?наралы? байланыс ар?ылы саба? т?рлерін ?ткізу ?дістері ?р т?рлі ж?не мол деп ойлаймын. К?бінесе пікірталастар, дебат саба?тар, м??алім жетекшілігімен зерттеу ж?мыстары, о?ушыларды? ?з бетіндік ж?мыстары, интернет ж?йесін пайдалану, компьтерде ж?мыс жасау шеберліктері ?олданылады. Саба? барысында о?ушылар ?тілетін материалды талдайды, салыстырады, кіріктіреді, ж?йелендіреді.  М??алім болса, материалды та?дау?а, оны зерттеп - зерделеуге н?с?ау беріп, к?мектеседі.Сонымен бірге к?пшілікті? алдына шы?у м?дениетін, ?зін - ?зі ?стау к?ркемдігін, ?з ж?мысын немесе пікірін ?ор?ау?а  ?йретеді. 

      Осындай жолдармен география п?ніні? саба?тарында п?наралы? байланыс ?дістерін ?олдану о?ушыларды? бойында ?орша?ан ортаны? б?тіндігі туралы т?тас ой, оларды? к?пт?рлілігі туралы ой ?алыптасады, с?здік ?оры молаяды ж?не ой танымы дамиды, ?азіргі заманда?ы  ?з орындары мен ролдерін білуі, ойла?анына ?ол жеткізуі ж?зеге асырылады. География п?ні бойынша к?птеген факторларды? ?сері бас?а п?ндермен байланыстыра о?ытуда танымдылы?ты арттырады. Б?л дегеніміз - п?нні?, оны о?ыту ?дісі мен о?ушыларды? ?ызметі болып табылады. Біра? б?дан бас?а, о?ытуды? кейбір шарттары - саба?та?ы ж?мыс т?ртіптеріні? орындалуына да назар аудар?ан ж?н. Б?л саба? барысында ж?мысты? на?ты орын алуымен байланысты - я?ни, м??алім мен о?ушыны? ?зара ?арым - ?атынасы ар?ылы туындайтын м??алімні? ?зіні? ?рбір о?ушысыны? бойынан ?айталанбас жеке т?л?аны к?ру ж?не ?алыптастыру ниеті. Мен ?рбір о?ушы - ?айталанбас т?л?а деп санаймын, себебі оларды? ?р?айсысыны? ?зіндік ойы мен ой к?кжиегі бар. География саба?тарында?ы осындай п?наралы? байланыс ой мен с?з еркіндігіні? ?зіндік орнын ?алыптастырады, б?л м??алімні? о?ушыны ?з п?ніне ?ызы?ушылы?пен ?арауына жол береді

Загрузка.

(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("MarketGidScriptRootC594820")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("<ht"+"ml><bo"+"dy></bo"+"dy></ht"+"ml>");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("MarketGidScriptRootC594820");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=594820;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.marketgid.com/u/s/u-s.kz.594820.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();

Просмотр содержимого документа
«География саба?тарында п?наралы? байланысты ?йлестіре білуді? тиімділігі»

ШҚО Үржар ауданы Тасарық ауылы

«Тасарық негізгі мектебі»КММ

Калиева Акерке Молдагажиевна

орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғаліміИспользование ИКТ на уроках русского языка и литературы в старших классах

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках русского языка и литературы в старших классах.
Новое время требует новых подходов в образовании, новых технологий, в том числе и компьютерных, или, как принято сейчас называть, информационно-коммуникационных. Действительно, использование ИКТ на уроках разных учебных дисциплин дает возможность воздействовать на три канала восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, способствует эффективному усвоению учебному материала. Увеличивается объем материала за счет экономии времени. Расширяются возможности применения дифференцированного подхода в обучении, осуществляются межпредметные связи. Но, пожалуй, самое главное преимущество использования ИКТ на уроках – повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, активизация самостоятельной деятельности учащихся.
Безусловно, компьютер не заменит учителя или учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с другими имеющимися методическими средствами. Естественно, что использование современной техники на каждом уроке нереально, да это и не нужно. Но я уверена, что умелое использование ИКТ на уроках не только повышает их эффективность, но, в первую очередь, способствует повышению познавательных потребностей учеников. Каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, уместным и интересным для учащихся.
Большие возможности использования ИКТ предоставляют уроки русского языка. В зависимости от цели урока компьютер можно использовать на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений, навыков, при подготовке к ЕНТ. При этом для школьника он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой средой.
Методически оправданное использование ИКТ в сочетании с традиционными формами организации учебной деятельности позволяет развивать познавательные навыки исследовательской деятельности, творческие способности учащихся, сформировать у школьников умение работать с информацией, развивать коммуникативные способности, создать благоприятный психологический климат на уроках.
Познакомившись со статьями, разработками, информацией на сайтах Интернета, я наработала свой опыт использования ИКТ на уроках русского языка. Сначала я готовила презентации в редакторе Power Point иллюстративного характера. Но на уроках русского языка они чаще нецелесообразны, так как нет красочного иллюстрационного материала, фотографий. Поэтому я стала искать другой способ использования данной программы. Так появилось несколько работ. Во-первых, это работа со схемами. При подготовке к уроку дома составляю презентацию со схемами, но только их основы, которые ученики заполняют на уроке с помощью интерактивной доски. Одну и ту же презентацию можно использовать несколько раз: при объяснении нового материала, когда учитель заполняет сам, и для контроля знаний учащихся. Во-вторых, работа с текстами. С помощью таких презентаций удобно проверять словарные диктанты. Для этого на одном слайде появляется текст, в котором пропущены орфограммы или допущены ошибки. После написания работы учащиеся проверяют диктант по следующему слайду и выставляют себе оценки, критерии которых даны на следующем слайде. Данный вид работы удобен тем, что учащиеся сразу видят свои ошибки, исправляют их и получают оценки. Кроме этого, учащиеся сами создают презентации по заданным лингвистическим темам.
Сегодня не только на уроках русского языка, но и на уроках литературы чаще всего используется показ презентаций, проигрывание музыкальных композиций, просмотр видеофильмов. Поскольку в наше время литература тесно связана с другими видами искусства, использование последних технических средств становится все более актуальным.
Многие классические произведения уже нашли свое новое воплощение в кинематографе. Последние постановки произведений М.Булгакова, романов Ф.М.Достоевского, М.Ю.Лермонтова, а также старые советские фильмы служат хорошим подспорьем на уроках литературы. Можно использовать отдельные видеофрагменты при проведении традиционного урока, а также организовать киносеанс с обязательным последующим обсуждением просмотренного фильма. Последняя форма наиболее актуальна в силу значительных расхождений между авторским текстом и его режиссерской интерпретацией.
Также использование ИКТ на уроке связано с музыкой. Не секрет, что тексты многих современных песен и старинных романсов представляют переложенные на музыку стихотворения известных поэтов. Кроме того, музыка позволяет создать нужный эмоциональный фон для литературной гостиной.
И все же одним из оптимальных и доступных для учителя средств использования ИКТ на уроках литературы, на мой взгляд, является создание презентаций. Основная функция презентации – служить наглядным материалом. При помощи проектора на экран выводятся цветные портреты писателей, иллюстрации к произведениям, фотографии, оживляющие ход урока, пробуждающие в обучающихся интерес к литературным произведениям, позволяющие образно представить жизнь и личность писателя. Такая форма работы позволяет работать сразу со всем классом. При этом презентация может служить как основной формой проведения урока (когда она несет значительную часть информационной нагрузки), так и дополнительной (в данном случае она играет роль наглядного пособия или опорного конспекта). Допустима и индивидуальная работа учащихся с презентацией, представленной на отдельных компьютерах. Ученики могут самостоятельно выбирать скорость прокрутки слайдов, иногда возвращаясь, иногда останавливаясь на выбранной странице, чтобы законспектировать нужную информацию или более детально ознакомиться с изображением. Кроме того, презентации могут быть одной из форм отчетности по завершении работы над литературным проектом. Наиболее часто презентации используются на уроках изучении биографии. Данные работы обычно представляют набор изображений: портреты, фотографии писателей, мест, связанных с их жизнью и творчеством; а также несут краткую информацию об основных этапах литературной деятельности и жизни. В отдельных случаях презентация бывает основой для урока заочной экскурсии. Кроме этого, презентации я использую как на уроках- викторинах, так и в ходе проведения литературных гостиных. Для литературной гостиной важна определенная атмосфера на уроке, поэтому презентация может содержать музыкальные композиции и видеофрагменты. Я часто использую презентации и на традиционных уроках. Обычно такие работы содержат иллюстрации, фотографии театральных постановок, отрывки из фильмов, а также текстовую вспомогательную информацию.
Вторая функция презентации – информативная. Цели урока, задания, вопросы, большие по объему тексты можно вывести на экран, чтобы предоставить возможность учащимся самостоятельно работать с ними. А это важно, так как старшеклассники мало читают классическую литературу.
В своей работе для уроков изучения художественных произведений, уроков изучения основ теории и истории литературы, уроков развития речи использую как готовые презентации, созданные другими учителями-словесниками, так и свои. Кроме этого, после проведения уроков-презентаций многие старшеклассники изъявили желание создать свои презентации. Так, после изучения темы «А.С.Пушкин. Жизнь и творчество» учащиеся создали презентации по темам «Биография А.С.Пушкина», «Адресаты любовной лирики А.С.Пушкина».
Одиннадцатиклассники охотно создают презентации к урокам по историко-литературным материалам. Данные уроки посвящены обзорным темам, а также являются вступительными или заключительными к монографическим темам, например, «Серебряный век русской поэзии», «Творчество С.А.Есенина», «Поэтическое мастерство А.А. Ахматовой». Цель уроков-презентаций данного вида – подготовить учащихся к вхождению в художественный мир произведения, создать условия для более эмоционального и информационного восприятия творчества писателя, поэта.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
География саба?тарында п?наралы? байланысты ?йлестіре білуді? тиімділігі

Автор: Даурембекова Дамира Дильчатовна

Дата: 28.01.2016

Номер свидетельства: 284732

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства