kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

5 сынып?а арнал?ан вариативтік та?дау курсыны? та?ырыбы: «Таби?ат ж?не адам»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ш?О, ?ржар ауданы, Бар?ытбел ауылы

«Бар?ытбел орта мектебі»КММ

5 сынып?а арнал?ан вариативтік та?дау курсыны?

та?ырыбы: «Таби?ат ж?не адам»

География п?ніні? м??алімі:

Конусова Алтынай Исаевна

Т?сінік хат.

«Жаратылыстану» о?у п?ні ба?дарламасы ?аза?стан Республикасы  мемлекеттік жалпы?а міндетті білім беру стандартына с?йкес дайындалды.

О?у жоспарыны? вариативті б?лігіне та?дау курсын дайындау?а  ж?не ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан келесі ?осымша о?у курсы ?сынылады: «Таби?ат ж?не адам».

«Таби?ат ж?не адам»  курсыны? басты ма?саты:

1)?зіні? ту?ан ?лкесі жайлы білімді тере? ме?герту ж?не дамыту;

2)Жас?спірімдерді? бойында белсенді азаматты? ?станым ?алыптастыру ж?не отанс?йгіштік сезім т?рбиелеу.

Міндеттері шешілуі тиіс:

1)О?ушыларды? танымды? ?ызы?ушылы?тарын тере?дету;

2)Практикалы? ж?не интеллектуалды? да?ды мен шеберлікті ?алыптастыру ж?не дамыту;

3)Болаша? маманды?ты саналы т?рде  та?дау?а к?мектесу:

4)Жеке т?л?аны? бойында ізденушілік-зерттеушілік ?асиетін,экспедициялы? ж?мыс да?дыларын ?алыптастыру;

К?тілетін н?тиже:

1)Іздеу-зерттеу ж?мыстары кезінде алын?ан а?паратты саралау,??деу, жина?тау,?олдану шеберлігі;

2)Іс-?рекетті ж?не зерттеуді жоспарлау,танып  білу  ?дістерін ме?геру;

3)?азіргі заман?ы а?паратты?  технологтяларды,білім беру ресурстарын,м?ра?ат деректерін ?олдана білу,алын?ан а?парат?а презентация  жасау;

4)Коммуникативтік ?абілетті,к?птілділікті дамыту ж?не ?здігінен,ша?ын не ?лкен топтарда ж?мыс істеу да?дыларын дамыту.

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі:

1.Бірма?амбетов ?., Мамырова К., Географиялы? с?здік,А., «Рауан»,1992

2.Рекорды Земли.Смоленск,1998

3.Энциклопедия для детей «Экология»,М.Росмэн,1997.

4.Ыс?а?ов С. Таби?атты ?ор?ау д?ст?ріміз,А., «Білім»,1996.

5.Орынбаева Г. О?ушылар?а экологиялы? т?рбие беру,А., «Рауан»,1993.

6.Мир географии, М., «Мысль»,1984.

7.Ердавлетов С.Р.,Рутковский О.О. Занимательная география Казахстана. А., «Мектеп»,1973.

8.Энциклопедия для детей. География,М., «Просвещение»,1998г.

О?у-та?ырыпты? жоспар. 5-сынып

Аптасына – 1са?ат, жылына – 34 са?ат.

Та?ырыбы: "Таби?ат ж?не адам"

р/с

Саба?ты? та?ырыбы

Са?ат саны

мерзімі

Ескерту

І «Таби?ат пен ?о?амны? бір-біріне ?сері»

1

Таби?атта ж?ріп-т?руды?  ережелері.

1

2

К?згі  топсеруен.

1

3

Ба?ылау  к?нделігін  жасау.

1

4

Адамны?   таби?атта?ы  алатын  орны.

1

5

Таби?ат байлы?ы.

1

6

Таби?ат байлы?ын   ?немді   пайдалану.

1

7

«Таби?ат –таным  бастауы». Халы?ты?  болжам.

1

ІІ Атмосфера

8

Таби?атта?ы  ??былыстар.

1

9

Ту?ан жерді? ауа райы.

1

10

Ауаны? ластануы.

1

ІІІ Биосфера

11

Ту?ан таби?атымызды? бір б?лігі-?сімдік.

1

12

Ту?ан жерімізді? шипалы ?сімдіктері.

1

13-14

Мектеп ма?ына а?аш,?семдік ь?та,г?лдер отыр?ызу ж?не оларды к?тіп баптау. Практикалы? ж?мыс.

2

15

Жануарлар ?лемі.

1

16-17

«Кішкентай достар?а» ?ам?орлы?. Практикалы? ж?мыс. Жемшашарлар жасау.

2

ІV Гидросфера

18

Су-тіршілік к?зі.

1

19

Жергіліктіжерді? ?зендері мен б?ла?тары.

1

20

Алак?л.

1

V «Таби?ат ресурстары мен таби?и ортаны ?ор?ау»

21-22

?оры?тар-таби?ат ?ор?аны.

2

23

Географиялы? ортаны? ластануы

1

24

Негізгі ластану к?здері ж?не т?рлері.

1

25-26

«Ту?ан жердегі ?ызыл Кітап?а енген жануарлар мен ?сімдіктерді аны?тау»

2

27

Адамдарды? шаруашылы? ?ызметіні? ?серінен таби?атыны? ?згеруі.

1

28

«Таби?аты аса к?ркем-?ржар ??ірі».

1

29

«Мені? ауылым-Бар?ытбел».

1

30

«?з ?лкенді тани біл!» ойын-саба?.

1

31-32

К?ктемгі  топсеруен.

2

33

«Атаж?рт» этно-географиялы? ойын саба?.

1

34

?орытынды саба?.

1

Календарно-тематическое планирование

Вариативный курс «Природа и человек». 5 класс.

1 час в неделю, 34 часа в год.

 Название темы

Количество часов

Сроки

Примечание

Взаимосвязь природы и  обшества

1

Правила поведения в природе.

1

2

Осенняя экскурсия.

1

3

 Набдюдение за изменениями в природе. Заполнение «Календаря погоды.»

1

4

Место человека в природе.

1

5

Природные богатства.

1

6

Рациональное использование природных богатств.

1

7

Народные приметы.

1

Атмосфера

8

Явление природы.

1

9

Погода.

1

10

Загрязнение окружающей среды.

1

Биосфера

11

Многобразие растений.

1

12

Лекарственные растения.

1

13-14

Практическая работа. Уход за растениями возле школы

2

15

Многообразие животных.

1

16-17

«Забота о пернатых».     Изготовление  кормушки.

2

Гидросфера

18

Вода -уникальное вещество.

1

19

Реки и родники. Урджарка-главная водная артерия региона

1

20

Алаколь.

1

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

21

Край родной: в гармонии с природой.

1

22-23

Заповедники.

2

24

Загрязнение окружающей среды

1

25

Источники загрязнения

1

26

 Животные и растения занесенные в «Красную книгу».

1

27

Изменение природных систем под влиянием деятельности человека.

1

28

Природа Урджарского края.

1

29

«Мое село- Баркытбел»

1

30

«Познай свой край!» урок-игра

1

31-32

Весенняя экскурсия.

2

33

Этногеографическая игра.

1

34

Итоговый урок.

1

Учебная программа

по курсу «Природа и человек» для 5 класса

уровня основного среднего образования

  1. Пояснительная записка

Вариативная часть учебного плана направлена на разработку и реализацию курсов по выбору. Рекомендуемый следующий дополнительный учебный курс: «Природа и человек».

  1. Учебная программа разработана в целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, отраженных в программной статье «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к обществу всеобщего труда».

2. Главной целью курса «Природа и человек» является:

1)  реализация прочного усвоения и развитие знаний о своем родном крае;

2) расширение кругозора учащихся, воспитывать патриотизм и формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения.

3. В соответствии с указанными целями должны быть решены следующие задачи обучения:

1) повышать познавательные интересы учащихся;

2) способствовать  формированию, развитию практических и интеллектуальных навыков и умений;

3) осуществлять осознанный выбор профессии;

4) развивать поисково-исследовательские качества личности, навыки экспедиционной работы;

5) соблюдать комплексность в краеведческой работе, которая развивает функциональную грамотность учащихся в различных аспектах:  общеучебных умений и навыков, наблюдательности, воображения, научной любознательности, интеллекта, эрудиции и культурного уровня,  литературной и предметной речи, полиязычия, навыках общения с представителями разных профессий, возрастов и поколений, психологической подготовки к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности,  морально-нравственных качеств, патриотических чувств, любви к родному краю и к Родине.

4.  реализуется на уроках, классных часах, как их воспитательная задача (воспитание патриотических, гражданских чувств к «малой» Родине).

5«природа и человек. Курс логически дополняет курсы географии, биологии, истории, литературы и других предметов учебными знаниями о своем крае, при выделении местных аспектов.

6. Программа курса «природа и человек» реализуется отдельными поисковыми группами в классе и в школе

 Рекомендуемая литература для учителя:

1.Бірма?амбетов ?., Мамырова К., Географиялы? с?здік,А., «Рауан»,1992

2.Рекорды Земли.Смоленск,1998

3.Энциклопедия для детей «Экология»,М.Росмэн,1997.

4.Ыс?а?ов С. Таби?атты ?ор?ау д?ст?ріміз,А., «Білім»,1996.

5.Орынбаева Г. О?ушылар?а экологиялы? т?рбие беру,А., «Рауан»,1993.

6.Мир географии, М., «Мысль»,1984.

7.Ердавлетов С.Р.,Рутковский О.О. Занимательная география Казахстана. А., «Мектеп»,1973.

8.Энциклопедия для детей.География,М., «Просвещение»,1998г.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«5 сынып?а арнал?ан вариативтік та?дау курсыны? та?ырыбы: «Таби?ат ж?не адам»»

10


ШҚО, Үржар ауданы, Барқытбел ауылы

«Барқытбел орта мектебі»КММ5 сыныпқа арналған вариативтік таңдау курсының

тақырыбы: «Табиғат және адам»

География пәнінің мұғалімі:

Конусова Алтынай Исаевна
Түсінік хат.

«Жаратылыстану» оқу пәні бағдарламасы Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес дайындалды.

Оқу жоспарының вариативті бөлігіне таңдау курсын дайындауға және жүзеге асыруға бағытталған келесі қосымша оқу курсы ұсынылады: «Табиғат және адам».

«Табиғат және адам» курсының басты мақсаты:

1)Өзінің туған өлкесі жайлы білімді терең меңгерту және дамыту;

2)Жасөспірімдердің бойында белсенді азаматтық ұстаным қалыптастыру және отансүйгіштік сезім тәрбиелеу.

Міндеттері шешілуі тиіс:

1)Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын тереңдету;

2)Практикалық және интеллектуалдық дағды мен шеберлікті қалыптастыру және дамыту;

3)Болашақ мамандықты саналы түрде таңдауға көмектесу:

4)Жеке тұлғаның бойында ізденушілік-зерттеушілік қасиетін,экспедициялық жұмыс дағдыларын қалыптастыру;

Күтілетін нәтиже:

1)Іздеу-зерттеу жұмыстары кезінде алынған ақпаратты саралау,өңдеу, жинақтау,қолдану шеберлігі;

2)Іс-әрекетті және зерттеуді жоспарлау,танып білу әдістерін меңгеру;

3)Қазіргі заманғы ақпараттық технологтяларды,білім беру ресурстарын,мұрағат деректерін қолдана білу,алынған ақпаратқа презентация жасау;

4)Коммуникативтік қабілетті,көптілділікті дамыту және өздігінен,шағын не үлкен топтарда жұмыс істеу дағдыларын дамыту.


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1.Бірмағамбетов Ә. , Мамырова К., Географиялық сөздік,А., «Рауан» ,1992

2.Рекорды Земли.Смоленск,1998

3.Энциклопедия для детей «Экология» ,М.Росмэн,1997.

4.Ысқақов С. Табиғатты қорғау дәстүріміз,А., «Білім»,1996.

5.Орынбаева Г. Оқушыларға экологиялық тәрбие беру,А., «Рауан»,1993.

6.Мир географии, М., «Мысль»,1984.

7.Ердавлетов С.Р.,Рутковский О.О. Занимательная география Казахстана. А., «Мектеп» ,1973.

8.Энциклопедия для детей. География,М., «Просвещение»,1998г.
Оқу-тақырыптық жоспар. 5-сынып

Аптасына – 1сағат, жылына – 34 сағат.

Тақырыбы: "Табиғат және адам"


р/с

Сабақтың тақырыбы


Сағат саны

мерзімі

Ескерту

І «Табиғат пен қоғамның бір-біріне әсері»

1

Табиғатта жүріп-тұрудың ережелері.

12

Күзгі топсеруен.

13

Бақылау күнделігін жасау.

14

Адамның табиғаттағы алатын орны.

15

Табиғат байлығы.

16

Табиғат байлығын үнемді пайдалану.

17

«Табиғат –таным бастауы». Халықтық болжам.

1ІІ Атмосфера

8

Табиғаттағы құбылыстар.

19

Туған жердің ауа райы.

110

Ауаның ластануы.

1ІІІ Биосфера

11

Туған табиғатымыздың бір бөлігі-өсімдік.

112

Туған жеріміздің шипалы өсімдіктері.

113-14

Мектеп маңына ағаш,әсемдік ьұта,гүлдер отырғызу және оларды күтіп баптау. Практикалық жұмыс.

215

Жануарлар әлемі.

116-17

«Кішкентай достарға» қамқорлық. Практикалық жұмыс. Жемшашарлар жасау.

2ІV Гидросфера

18

Су-тіршілік көзі.

119

Жергіліктіжердің өзендері мен бұлақтары.

120

Алакөл.

1V «Табиғат ресурстары мен табиғи ортаны қорғау»

21-22

Қорықтар-табиғат қорғаны.

223

Географиялық ортаның ластануы

124

Негізгі ластану көздері және түрлері.

125-26

«Туған жердегі Қызыл Кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктерді анықтау»

227

Адамдардың шаруашылық қызметінің әсерінен табиғатының өзгеруі.

128

«Табиғаты аса көркем-Үржар өңірі».

129

«Менің ауылым-Барқытбел».

130

«Өз өлкенді тани біл!» ойын-сабақ.

131-32

Көктемгі топсеруен.

233

«Атажұрт» этно-географиялық ойын сабақ.

134

Қорытынды сабақ.

1Календарно-тематическое планирование

Вариативный курс «Природа и человек» . 5 класс.

1 час в неделю, 34 часа в год.

Название темы

Количество часов

Сроки

Примечание

Взаимосвязь природы и обшества

1

Правила поведения в природе.

12

Осенняя экскурсия.

13

Набдюдение за изменениями в природе. Заполнение «Календаря погоды.»

14

Место человека в природе.

15

Природные богатства.

16

Рациональное использование природных богатств.

17

Народные приметы.

1Атмосфера

8

Явление природы.

19

Погода.

110

Загрязнение окружающей среды..

1
Биосфера

11

Многобразие растений.

112

Лекарственные растения.

113-14

Практическая работа. Уход за растениями возле школы

215

Многообразие животных.

116-17

«Забота о пернатых». Изготовление кормушки.

2Гидросфера

18

Вода -уникальное вещество.

119

Реки и родники. Урджарка-главная водная артерия региона

120

Алаколь.

1Природные ресурсы и охрана окружающей среды

21

Край родной: в гармонии с природой.

122-23

Заповедники.

224

Загрязнение окружающей среды

125

Источники загрязнения

126

Животные и растения занесенные в «Красную книгу».

127

Изменение природных систем под влиянием деятельности человека.

128

Природа Урджарского края.

129

«Мое село- Баркытбел»

130

«Познай свой край!» урок-игра

131-32

Весенняя экскурсия.

233

Этногеографическая игра.

134

Итоговый урок.

1

Учебная программа

по курсу «Природа и человек» для 5 класса

уровня основного среднего образования

  1. Пояснительная записка

Вариативная часть учебного плана направлена на разработку и реализацию курсов по выбору. Рекомендуемый следующий дополнительный учебный курс: «Природа и человек».

1. Учебная программа разработана в целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, отраженных в программной статье «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к обществу всеобщего труда».

2. Главной целью курса «Природа и человек» является:

1) реализация прочного усвоения и развитие знаний о своем родном крае;

2) расширение кругозора учащихся, воспитывать патриотизм и формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения.

3. В соответствии с указанными целями должны быть решены следующие задачи обучения:

1) повышать познавательные интересы учащихся;

2) способствовать формированию, развитию практических и интеллектуальных навыков и умений;

3) осуществлять осознанный выбор профессии;

4) развивать поисково-исследовательские качества личности, навыки экспедиционной работы;

5) соблюдать комплексность в краеведческой работе, которая развивает функциональную грамотность учащихся в различных аспектах: общеучебных умений и навыков, наблюдательности, воображения, научной любознательности, интеллекта, эрудиции и культурного уровня, литературной и предметной речи, полиязычия, навыках общения с представителями разных профессий, возрастов и поколений, психологической подготовки к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности, морально-нравственных качеств, патриотических чувств, любви к родному краю и к Родине.

4. реализуется на уроках, классных часах, как их воспитательная задача (воспитание патриотических, гражданских чувств к «малой» Родине).

5«природа и человек. Курс логически дополняет курсы географии, биологии, истории, литературы и других предметов учебными знаниями о своем крае, при выделении местных аспектов.

6. Программа курса «природа и человек» реализуется отдельными поисковыми группами в классе и в школе

Рекомендуемая литература для учителя:


1.Бірмағамбетов Ә. , Мамырова К., Географиялық сөздік,А., «Рауан» ,1992

2.Рекорды Земли.Смоленск,1998

3.Энциклопедия для детей «Экология» ,М.Росмэн,1997.

4.Ысқақов С. Табиғатты қорғау дәстүріміз,А., «Білім»,1996.

5.Орынбаева Г. Оқушыларға экологиялық тәрбие беру,А., «Рауан»,1993.

6.Мир географии, М., «Мысль»,1984.

7.Ердавлетов С.Р.,Рутковский О.О. Занимательная география Казахстана. А., «Мектеп» ,1973.

8.Энциклопедия для детей.География,М., «Просвещение»,1998г.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс

Скачать
5 сынып?а арнал?ан вариативтік та?дау курсыны? та?ырыбы: «Таби?ат ж?не адам»

Автор: Конусова Алтынай Исаевна

Дата: 17.03.2016

Номер свидетельства: 306789

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства