kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Брейн-ринг "Атаж?рт"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «?аза?станны? рекреациялы?  ресурстарыны? дамуы мен  пайдалану м?селелері»- деп аталады. Сайыс барысында ?атысушы командалар?а ?аза?станны? ?леуметтік-экономикалы?  географиясынан, ?аза?станны? негізгі рекреациялы? ресурстары, ?аза?стан ?оры?тары, ерекше ?ор?алатын айма?тар ж?не туризмге байланысты с?ра?тар ?ойылады.

Шы?армашылы? б?лімі: студенттерді? мемлекетімізді? те?десі жо? таби?атын суреттеп, рекреациялы? ресурстарды ашып к?рсетуі ?арастырыл?ан.

Ма?саты: «Брейнг – ринг» сайысы -   студенттерді? шы?армашылы? ?ызметін, белсенділіктерін арттырып, ?з   маманды?тарына с?йкес  білімдерін к?рсетіп ?зара пікір алмасып білімдерін  толы?тыруды к?здейді.  Ойын барысында  ?ойылатын негізгі м?селе студенттерді?  ?ылыми ой ізденістерін    белсендендіріп,  м?селеге  с?йкесінше   жауап табу ?абілеттерін  дамыту?а негізделген. Ойын  топтар арасында ?тіп отыр?анды?тан, осы топ студенттері арасында?ы  досты? ?арым-?атынасты одан ?рі дамыту к?зделген. Білімні? мазм?ны, студенттерді?  танымды? іс-?рекеті, ?з ойын  т?жырымдап айту, шешендік  ?нерге баулу сия?ты  педагогикалы?   негізі болып табылады.   

-студенттерді т?рлі м?селелерге  ?з пікірін,  к?з?арасын, аргументтерін  ашы?, жас?анбай, т?сінікті, тияна?ты, ?депті  т?рде  жеткізе білуге ?йретеді;

 -белгілі -бір м?селеге ?арама-?арсы  альтернативті  т?жырым  жасай білу;

-сайыс?а ?атысушылар арасында ?ш топ арасында досты? ?арым-?атынас жасасу, т?жірибе  б?лісу. 

Міндеті: Т?рбие са?атыны?  ма?саттарына  с?йкес  ойын ?туі ?шін  барлы? ?ажетті  ??рал-жабды?тар  мен керекті  к?мекші ??ралдар   даярлануы тиіс. Студенттер ойын та?ырыбымен алдын-ала танысып, дайынды??а ?ажетті  уа?ыттары болуы тиіс. Т?рбие са?атыны?   міндеті студенттерді?  о?у ?рдісі  барысында ал?ан  білімдерін т?жірибе ж?зінде  ?олдану?а ?йрету. Ойын барысында  ?атысушылар на?ты  ж?не аны? ?ойыл?ан  м?селеге на?ты жауап берулері керек.

-студенттерге т?рлі та?ырыптар  бере отырып, оларды?  философиялы?, саяси, экономикалы?  ж?не та?ы да бас?а  салалардан  білімдерін  терендетеді;

-студенттер ?з пікірін  фактілер  келтіре  бекіте  білуге ?йренеді;

-логикалы? ойлау ж?не салысмтыра отырып сыни  к?з?арастарын ?алыптастырады;

-студенттерді адамгершілікке, демократия, патриотизм, ?зара т?сіністік, халы?аралы? бейбітшілік пен  ынтыма?тасты?  м?раттарына   с?йкес т?рбиелеуге   ж?рдемдеседі;

-?з елі мен  б?кіл адамзатты?   материалды?  ж?не рухани  м?дениет саласында?ы  игіліктеріне   деген ?ызы?ушылы?тарын  дамытады. 

Сайыс жобасы бір са?ат уа?ыт?а есептелген.

1-б?лім – «Б?йге». ?р  команда?а 3 минуттан уа?ыт беріледі, осы уа?ыт аралы?ында командалар 25 с?ра??а жауап берулері керек.

2- б?лім - «?й тапсырмасы». Тапсырманы? негізгі ма?саты: ?аза?стан республикасыны? те?десі жо? таби?и ж?не м?дени ?леуетіне негізделген ?азіргі заман?ы туристік индустрия туризмні?, туристік ?ызмет к?рсетуді? халы?аралы? саудасы  ж?йесіне оралымды кірігуі ?шін сіздер   шетелдік инвесторлар?а ?аза?станны? рекреациялы? ресурстарыны?  болаша?та дамуын презентация ар?ылы таныстырулары?ыз керек. Б?л б?лімде ?р команда?а 15 минуттан уа?ыт беріледі.

3- б?лім - «Кескін картамен ж?мыс». Б?лім негізінен студенттерді? шы?армашылы? ?абілетіне негізделген. Б?л б?лімні? шарты бойынша ?р команда?а ?аза?станны? ?оры?тары, ерекше ?ор?алатын айма?тары, республикада?ы м?дени ж?не тарихи ескерткіштерге байланысты 12 объекті беріледі, осы объектілерді кескін карта?а т?сіріп, ?аза?станны? физикалы? картасынан к?рсетіп, ?ыс?аша сипаттама берулері керек. Тапсырманы орындау ?шін ?р топ?а 10 минуттан уа?ыт беріледі.

Сайысты ?орытындылау ж?не марапаттау ?шін с?з ?діл-?азы ал?асына беріледі.

Сайыс мазм?ны

Ж?ргізуші: - ?айырлы кеш! ??рметті  ?стаздар, студенттер, б?гін «?аза?станны? рекреациялы?  ресурстарыны? дамуы мен  пайдалану м?селелері» та?ырыбында ?тетін «Брейнг – ринг»  сайысына ?ош келді?іздер!  Е? алдымен  сіздерді «Брейнг – ринг»   сайысыны?  ?адірлі ?она?тары ж?не ?діл ?азылармен   таныстыру?а р??сат еті?іздер:

Ж?ргізуші: - Енді б?гінгі «?аза?станны? рекреациялы?  ресурстарыны? дамуы мен пайдалану м?селелері» атты «брейнг – ринг» сайысын ашы? деп  жариялаймыз.

Ж?ргізуші: ?аза?стан Республикасы Президентіні? 2006 жыл?ы 29 желто?санда?ы №231 жарлы?ымен бекітілген «?аза?стан республикасында туризмді дамытуды? 2007 – 2011 жылдарына арнал?ан мемлекет ба?дарламасында» «Республикамызда рекреациялы? ресурстарыны? ірі шо?ырлан?ан базасында рекреациялы? шаруашылы? мамандануы бар аума?ты? айма?тар ?алыптастыру ?ажет» делінген, ?азіргі та?да б?л м?селе ?зіні? ?зектілігімен ерекшеленеді. Сонымен б?гінгі   сайыс?а  ?атысушы  топтармен  таныстыру?а  р??сат  еті?іздер. ?з командалары?ызды таныстыра кетсе?іздер (Командалар ?здерін таныстырады).

Ж?ргізуші: Рахмет. Б?гінгі ойында сіздерге ?аза?станны? негізгі рекреациялы? ресурстары, ?аза?стан ?оры?тары, ерекше ?ор?алатын айма?тар ж?не ?аза?станны? ?леуметтік –экономикалы? географиясынан с?ра?тар ?ойылады.

Ж?ргізуші: Б?гінгі сайсымызды? бірінші б?лімі «Б?йге» деп аталады, б?л б?лімде ?р команда?а 3 минут уа?ыт беріледі, осы уа?ыт аралы?ында команда?а 30 с?ра? ?ойылады. Уа?ыт т?решісі уа?ытты есептеп отырады. Команда  м?шелеріні? барлы?ы толы?ымен с?ра?тар?а жауап бере алады. Білмеген с?ра?тары?ыз болса, ма?ан «келесі» деген белгі бері?іздер. Жеребе ?орытындысы бойынша бірінші «Хан Т??ірі»  командасына с?ра?тар ?ойылады: Уа?ыт т?решісі ж?не команда дайын болса?ыздар бастайы?,  сіздерге ?ойылатын с?ра?тар:

 1. ?аза?станда?ы жетекші ?уе тасымалдаушы компанияны ата?ыз ? ( Air Astana)
 2. Ш?О – да?ы пайдаланылып ж?рген автомобиль жолдарыны? ?зынды?ын ата?ыз. ( 87,4 мы? км)
 3. ?аза?станда неше ?ала бар? 84 (86)
 4. ?аза?стан т?уелсіздігін ал?ан жыл: 16.12.1991ж.
 5. Семей ?аласында орналас?ан, Ш?О- да?ы жал?ыз т?рт ж?лдызды ?она??йді ата?ыз? Nomad ?она??йі
 6. ?аза?стандаа ?анша экономикалы? аудан бар ( 5)
 7. ?аза?стан т?уелсіздігін бірінші ?олда?ан мемлекет: Т?ркия
 8. Республиканы? негізгі отын т?рі: К?мір
 9. ?аза?станны? ?лтты? валютасы те?ге ?ай уа?ытта ?абылданды? ( 1993 ж 15 ?араша)
 10. ?аза?стан ?анша ?кімшілік бірлікке б?лінеді ? ( 14)
 11. М?най ??дейтін зауыттар орналас?ан ?алалар? Атырау,

     Шымкент,Павлодар

 1. ?аза?станда газбен ж?мыс істейтін ірі ЖЭС ?айда орналас?ан? Таразда
 2. Каспий те?ізіні? порттарын ата?ыз. ( Атырау, Баутино, А?тау)
 3. ?аза?стан Б??-на ?ай жылы м?ше болды? 1992 ж 2 наурыз
 4. Шардара су ?оймасы ?ай ?зенде салын?ан? Сырдария
 5. ?аза?станда?ы е? ірі су ?оймасы: Б??тырма
 6. ?аза?станда?ы кокстелен к?мір шы?аратын кен орыны? ата?ыз. (?ара?анды)
 7. ?аза?станда?ы ?о?ыр к?мір шо?ырлан?ан  кен орындарын ата?ыз. (Тор?ай, Майк?бі алаптары)
 8. ?аза?станда?ы пластмасса зауыты ?ай ?алада орналас?ан? А?тау
 9.  ?аза?станны? ауылшаруашылы?ына жарамжы  жерлеріні? к?лемі ?анша? 222 млн.га
 10. ?аза?станда?ы ірі м?най кен орындарын ата?ыз. ( Те?із, ?арашы?ана?, Жа?ажол)
 11. ?аза?станда ?анша ?оры? бар? (10 ?оры?)
 12. ?аза?станны? ма?та ?сіретін негізгі ауданы: О?т?стік ?аза?стан
 13.  Ірі минералды ты?айт?ыштар шы?аратын ірі химия комбинаты орналас?ан  ?аланы ата?ыз. Тараз
 14.   ?аза?станда барлы?ы ?анша ?лтты? парк бар? ( 7 ?лтты? парк)

Ж?ргізуші: Рахмет, енді екінші «?лем» командасы сіздер дайын болса?ыздар бастайы?:

 1. ?аза?станда?ы Наурызым ?оры?ы ?ашан ??рылды? ( 1931 ж)
 2. Жібек маталар комбинаты ?ай ?алада ж?мыс істейді? ?скемен
 3.  ?аза?станны? тама? ?нерк?сібіні? басты саласы: Ет ??діру
 4. ?аза?станда?ы Мар?ак?л ?оры?ы ?ай жерде орналас?ан? ( Ш?О, К?ршім ауданы)
 5. Жасанды талшы? шы?ару зауыты ?ай ?алада ??рылды? Темiртау
 6.  ?аза?станда?ы м?най газ ??бырларыны? жалпы ?зынды?ы: 5,4 мы? км.
 7.  ?аза?станда?ы «Ерекше ?ор?алатын айма?тар туралы» За? ?ашан ?абылданды? ( 2006 ж 1 шілдеде)
 8. ?аза?станда?ы к?лемі жа?ынан е? ?лкен ?оры?ты ата?ыз.( ?ор?алжы? ?оры?ы)
 9. ?аза?станда?ы ?уе жолдарыны? ?зынды?ы: 100 мы? км.
 10. ?аза?станда?ы алыс шетелдермен байланыс жасайтын темір жол     магистралі: Досты?-Алашанькау
 11. Республикада?ы е? ірі агломерацияларды ата?ыз: ?ара?анды, Алматы
 12. ?аза?станда халы?ты? сирек ?оныстан?ан айма?тарын ата?ыз: Орталы?, батыс, о?т?стік батыс
 13. ?аза?станда?ы к?лемі жа?ынан е? кіші ?оры?ты ата?ыз. ( Барса- Келмес)
 14. ?ор?алжы? ?оры?ы ?ашан ??рылды? (1968 ж)
 15. ?аза?станда е? арзан к?мір ?ай жерде ??діріледі? Екібаст?з
 16. Солт?стік ?аза?стан экономикалы? аудандарыны? аума?ы: 565000 км
 17. Мар?ак?л ?оры?ы ?ашан ??рылды? ( 1976 ж)
 18. ?аза?станда?ы спорт ж?не туризи департаменті ?ай жылы Туризм ж?не спорт министрлігіне ауыстырылды? (2006 ж)
 19. О?т?стік ?аза?стан экономикалы? аудандарыны? аума?ы: 711,6 мы? км
 20. ?аза?станда трактор зауыты ?ай ?алада? Павлодар
 21. Ауданы 455 км.кв. ??райтын,  К?ршім ауданында орналас?ан к?гілдір інжу к?л ?алай аталады? ( Мар?ак?л к?лі)
 22. ?аза?станда. «Миллионер» ?анша ?ала бар: 2
 23. Мар?ак?л к?ліні? аты ?андай ма?ына береді? ( Мар?ак?л к?ліні? аты жерех к?лі деген ма?ына береді)
 24. Ш?О-да?ы «сы?ырла?ан ?о?ыраулар к?лі» деген ат?а ие бол?ан к?лді ата?ыз. (Зайсан к?лі)
 25. Е?бек ресурстарына бай аудан: О?т?стік

Ж?ргізуші: Осымен бірінші б?ліміміз ая?талды, командалар?а рахмет.

Ж?ргізуші: Енді екінші б?лім  «?й тапсырмасына» кезекті берейік. Командалар?а алдын-ала тапсырма берілген. Тапсырманы? негізгі ма?саты: ?аза?стан республикасыны? те?десі жо? таби?и ж?не м?дени ?леуетіне негізделген ?азіргі заман?ы туристік индустрия туризмні?, туристік ?ызмет к?рсетуді? халы?аралы? саудасы  ж?йесіне оралымды кірігуі ?шін сіздер   шетелдік инвесторлар?а ?аза?станны? рекреациялы? ресурстарыны?  болаша?та дамуын айтып таныстырулары?ыз керек. Б?л б?лімде ?р команда?а 15 минуттан уа?ыт беріледі. Орта?а  бірінші «Хан Т??ірі» командасын ша?ырамыз. ?ызы?ты презентацияныз?а рахмет, ал енді екінші команда «?лем» сіздерді орта?а ша?ырамыз.

Ж?ргізуші: Осымен екінші б?ліміміз ая?талды.

Ж?ргізуші: Ойынымызды? со??ы б?лімі «Кескін картамен ж?мысты» бастау?а р??сат еті?іздер. Б?л б?лімні? шарты бойынша ?р команда?а ?аза?станны? ?оры?тары, ерекше ?ор?алатын айма?тары, республикада?ы м?дени ж?не тарихи ескерткіштерге байланысты 12 объекті беріледі, осы объектілерді кескін карта?а т?сіріп, ?аза?станны? физикалы? картасынан к?рсетіп, ?ыс?аша сипаттама берулері?із керек. Тапсырманы орындау ?шін ?р топ?а 10 минуттан уа?ыт беріледі. Уа?ыттары?ыз біткен кезде екі команда кескін карталары?ызды ?діл-?азы м?шелеріне тапсырасыздар да, орта?а шы?ып ?ор?айсыздар. Команда   м?шелері кезектесіп ?оржыннан сандар жазыл?ан ?а?аздарды алы?ыздар, со?ан с?йкесінше сан жазыл?ан объектілер беріледі. Барлы?тары?ыз алып болса?ыздар, кескін карта?а т?сіре берулері?ізге болады.

Ж?ргізуші:Командалар дайындалып бол?анша біз б?гінгі ойынымызды? жанк?йерлерімен ойын ?ткізсек. ?азір мен бес с?ра? ?оямын, осы с?ра?тар?а жауап берген к?рермендер орта?а шы?ып ойын?а ?атысады. С?ра??а ?олдары?ызды к?теріп жауап берсе?іздер, орнында отырып жауап бергендерді? жауаптары есепке алынбайды. Барлы?ы т?сінікті болса, бастайы?.

 1. Ш?О-да?ы «сы?ырла?ан ?о?ыраулар к?лі» деген ат?а ие бол?ан к?лді ата?ыз. (Зайсан к?лі)
 2. Е?бек ресурстарына бай аудан: О?т?стік
 3. Шы?ыс ?аза?станда?ы же?іл ?нерк?сіпті? басты орталы?ы: Семей
 4. Ш?О-да?ы е? биік шы?ды ата?ыз. ( М?зтау шы?ы 4506 м)
 5. Рахман ?айнары ?ай жерде орналас?ан? ( Ш?О, Катон-?ара?ай ауданы)

 

Ж?ргізуші: С?ра?тар?а д?рыс жауап берген к?рермендеріміз міне орта?а шы?ты, ойынны? шарты мынадай ?азір мен бір географиялы? объект айтамын сол объектіні? со??ы ?ріпінен басталатын келесі объектіні сіздер тауып айтулары?ыз керек. Ойын шарты т?сінікті болса, ойынымызды бастайы?. «Алак?л» енді сіз «л» ?рпінен басталатын географиялы? объект айы?ыз, ры ?арай жал?астыра береміз. (То?тап ?ал?ан студент ойыннан шы?ып отырады, ойыннан естелік сыйлы?тар тарту етілді) К?рермендер ойыныны? же?імпазына ?ошемет к?рсетейік.

Ж?ргізуші: Бірінші команда «Хан Т??ірі»  орта?а шы?ып объектілері?ізді картадан к?рсетіп, ?ыс?аша сипаттамасын айтып  бері?іздер.

Ж?ргізуші: Рахмет, енді «?лем» командасын орта?а ша?ырайы?, ?з объектілері?ізді картадан к?рсетіп, сіздерде ?ыс?аша сипаттамасын бері?іздер.

Ж?ргізуші:Сонымен б?гінгі «Брейн – ринг» сайысымызды? негізгі б?лімдері ая?талды.

Ж?ргізуші: Марапаттау р?сімі.

Ж?ргізуші: - Осымен б?гінгі   «?аза?станны? рекреациялы?  ресурстарыны? дамуы мен  пайдалану м?селелері»  та?ырыбында ?ткен «Брейнг – ринг»  сайысымыз ая?талды. Б?гін же?ген немесе же?ілген топтар жо?, ойынымызда досты? же?ді. Сіздерге  уа?ыттарынызды б?ліп, ойын?а ?атысып, жанк?йер бол?андары?ыз ?шін ал?ыс білдіреміз! Сау-саламат болы?ыздар.

Просмотр содержимого документа
«Брейн-ринг "Атаж?рт"»

Құрылымы:


1.Тақырыбы, мақсаты- міндеттері.


2. «Брейн-ринг» өту барысы;

2.1. Таныстыру

2.2. «Бәйге»

2.3.«Үй тапсырмасы»

2.4.«Кескін картамен жұмыс»

2.5. Көрермендермен ойын


3. Марапаттау


4. Қорытынды
Тақырыбы: «Қазақстанның рекреациялық ресурстарының дамуы мен пайдалану мәселелері»- деп аталады. Сайыс барысында қатысушы командаларға Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық географиясынан, Қазақстанның негізгі рекреациялық ресурстары, Қазақстан қорықтары, ерекше қорғалатын аймақтар және туризмге байланысты сұрақтар қойылады.


Шығармашылық бөлімі: студенттердің мемлекетіміздің теңдесі жоқ табиғатын суреттеп, рекреациялық ресурстарды ашып көрсетуі қарастырылған.


Мақсаты: «Брейнг – ринг» сайысы - студенттердің шығармашылық қызметін, белсенділіктерін арттырып, өз мамандықтарына сәйкес білімдерін көрсетіп өзара пікір алмасып білімдерін толықтыруды көздейді. Ойын барысында қойылатын негізгі мәселе студенттердің ғылыми ой ізденістерін белсендендіріп, мәселеге сәйкесінше жауап табу қабілеттерін дамытуға негізделген. Ойын топтар арасында өтіп отырғандықтан, осы топ студенттері арасындағы достық қарым-қатынасты одан әрі дамыту көзделген. Білімнің мазмұны, студенттердің танымдық іс-әрекеті, өз ойын тұжырымдап айту, шешендік өнерге баулу сияқты педагогикалық негізі болып табылады.

-студенттерді түрлі мәселелерге өз пікірін, көзқарасын, аргументтерін ашық, жасқанбай, түсінікті, тиянақты, әдепті түрде жеткізе білуге үйретеді;

-белгілі -бір мәселеге қарама-қарсы альтернативті тұжырым жасай білу;

-сайысқа қатысушылар арасында үш топ арасында достық қарым-қатынас жасасу, тәжірибе бөлісу.

Міндеті: Тәрбие сағатының мақсаттарына сәйкес ойын өтуі үшін барлық қажетті құрал-жабдықтар мен керекті көмекші құралдар даярлануы тиіс. Студенттер ойын тақырыбымен алдын-ала танысып, дайындыққа қажетті уақыттары болуы тиіс. Тәрбие сағатының міндеті студенттердің оқу үрдісі барысында алған білімдерін тәжірибе жүзінде қолдануға үйрету. Ойын барысында қатысушылар нақты және анық қойылған мәселеге нақты жауап берулері керек.

-студенттерге түрлі тақырыптар бере отырып, олардың философиялық, саяси, экономикалық және тағы да басқа салалардан білімдерін терендетеді;

-студенттер өз пікірін фактілер келтіре бекіте білуге үйренеді;

-логикалық ойлау және салысмтыра отырып сыни көзқарастарын қалыптастырады;

-студенттерді адамгершілікке, демократия, патриотизм, өзара түсіністік, халықаралық бейбітшілік пен ынтымақтастық мұраттарына сәйкес тәрбиелеуге жәрдемдеседі;

-өз елі мен бүкіл адамзаттың материалдық және рухани мәдениет саласындағы игіліктеріне деген қызығушылықтарын дамытады.


Сайыс жобасы бір сағат уақытқа есептелген.


1-бөлім – «Бәйге». Әр командаға 3 минуттан уақыт беріледі, осы уақыт аралығында командалар 25 сұраққа жауап берулері керек.


2- бөлім - «Үй тапсырмасы». Тапсырманың негізгі мақсаты: Қазақстан республикасының теңдесі жоқ табиғи және мәдени әлеуетіне негізделген қазіргі заманғы туристік индустрия туризмнің, туристік қызмет көрсетудің халықаралық саудасы жүйесіне оралымды кірігуі үшін сіздер шетелдік инвесторларға Қазақстанның рекреациялық ресурстарының болашақта дамуын презентация арқылы таныстыруларыңыз керек. Бұл бөлімде әр командаға 15 минуттан уақыт беріледі.


3- бөлім - «Кескін картамен жұмыс». Бөлім негізінен студенттердің шығармашылық қабілетіне негізделген. Бұл бөлімнің шарты бойынша әр командаға Қазақстанның қорықтары, ерекше қорғалатын аймақтары, республикадағы мәдени және тарихи ескерткіштерге байланысты 12 объекті беріледі, осы объектілерді кескін картаға түсіріп, Қазақстанның физикалық картасынан көрсетіп, қысқаша сипаттама берулері керек. Тапсырманы орындау үшін әр топқа 10 минуттан уақыт беріледі.

Сайысты қорытындылау және марапаттау үшін сөз әділ-қазы алқасына беріледі.


Сайыс мазмұны


Жүргізуші: - Қайырлы кеш! Құрметті ұстаздар, студенттер, бүгін «Қазақстанның рекреациялық ресурстарының дамуы мен пайдалану мәселелері» тақырыбында өтетін «Брейнг – ринг» сайысына қош келдіңіздер! Ең алдымен сіздерді «Брейнг – ринг» сайысының қадірлі қонақтары және әділ қазылармен таныстыруға рұқсат етіңіздер:


Жүргізуші: - Енді бүгінгі «Қазақстанның рекреациялық ресурстарының дамуы мен пайдалану мәселелері» атты «брейнг – ринг» сайысын ашық деп жариялаймыз.


Жүргізуші: Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы №231 жарлығымен бекітілген «Қазақстан республикасында туризмді дамытудың 2007 – 2011 жылдарына арналған мемлекет бағдарламасында» «Республикамызда рекреациялық ресурстарының ірі шоғырланған базасында рекреациялық шаруашылық мамандануы бар аумақтық аймақтар қалыптастыру қажет» делінген, қазіргі таңда бұл мәселе өзінің өзектілігімен ерекшеленеді. Сонымен бүгінгі сайысқа қатысушы топтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Өз командаларыңызды таныстыра кетсеңіздер (Командалар өздерін таныстырады).Жүргізуші: Рахмет. Бүгінгі ойында сіздерге Қазақстанның негізгі рекреациялық ресурстары, Қазақстан қорықтары, ерекше қорғалатын аймақтар және Қазақстанның әлеуметтік –экономикалық географиясынан сұрақтар қойылады.


Жүргізуші: Бүгінгі сайсымыздың бірінші бөлімі «Бәйге» деп аталады, бұл бөлімде әр командаға 3 минут уақыт беріледі, осы уақыт аралығында командаға 30 сұрақ қойылады. Уақыт төрешісі уақытты есептеп отырады. Команда мүшелерінің барлығы толығымен сұрақтарға жауап бере алады. Білмеген сұрақтарыңыз болса, маған «келесі» деген белгі беріңіздер. Жеребе қорытындысы бойынша бірінші «Хан Тәңірі» командасына сұрақтар қойылады: Уақыт төрешісі және команда дайын болсаңыздар бастайық, сіздерге қойылатын сұрақтар:

 1. Қазақстандағы жетекші әуе тасымалдаушы компанияны атаңыз ? ( Air Astana)

 2. ШҚО – дағы пайдаланылып жүрген автомобиль жолдарының ұзындығын атаңыз. ( 87,4 мың км)

 3. Қазақстанда неше қала бар? 84 (86)

 4. Қазақстан тәуелсіздігін алған жыл: 16.12.1991ж.

 5. Семей қаласында орналасқан, ШҚО- дағы жалғыз төрт жұлдызды қонақүйді атаңыз? Nomad қонақүйі

 6. Қазақстандаа қанша экономикалық аудан бар ( 5)

 7. Қазақстан тәуелсіздігін бірінші қолдаған мемлекет: Түркия

 8. Республиканың негізгі отын түрі: Көмір

 9. Қазақстанның ұлттық валютасы теңге қай уақытта қабылданды? ( 1993 ж 15 қараша)

 10. Қазақстан қанша әкімшілік бірлікке бөлінеді ? ( 14)

 11. Мұнай өңдейтін зауыттар орналасқан қалалар? Атырау,

Шымкент,Павлодар

 1. Қазақстанда газбен жұмыс істейтін ірі ЖЭС қайда орналасқан? Таразда

 2. Каспий теңізінің порттарын атаңыз. ( Атырау, Баутино, Ақтау)

 3. Қазақстан БҰҰ-на қай жылы мүше болды? 1992 ж 2 наурыз

 4. Шардара су қоймасы қай өзенде салынған? Сырдария

 5. Қазақстандағы ең ірі су қоймасы: Бұқтырма

 6. Қазақстандағы кокстелен көмір шығаратын кен орының атаңыз. (Қарағанды)

 7. Қазақстандағы қоңыр көмір шоғырланған кен орындарын атаңыз. (Торғай, Майкүбі алаптары)

 8. Қазақстандағы пластмасса зауыты қай қалада орналасқан? Ақтау

 9. Қазақстанның ауылшаруашылығына жарамжы жерлерінің көлемі қанша? 222 млн.га

 10. Қазақстандағы ірі мұнай кен орындарын атаңыз. ( Теңіз, Қарашығанақ, Жаңажол)

 11. Қазақстанда қанша қорық бар? (10 қорық)

 12. Қазақстанның мақта өсіретін негізгі ауданы: Оңтүстік Қазақстан

 13. Ірі минералды тыңайтқыштар шығаратын ірі химия комбинаты орналасқан қаланы атаңыз. Тараз

 14. Қазақстанда барлығы қанша ұлттық парк бар? ( 7 ұлттық парк)

Жүргізуші: Рахмет, енді екінші «Әлем» командасы сіздер дайын болсаңыздар бастайық:

  1. Қазақстандағы Наурызым қорығы қашан құрылды? ( 1931 ж)

  2. Жібек маталар комбинаты қай қалада жұмыс істейді? Өскемен

  3. Қазақстанның тамақ өнеркәсібінің басты саласы: Ет өңдіру

  4. Қазақстандағы Марқакөл қорығы қай жерде орналасқан? ( ШҚО, Күршім ауданы)

  5. Жасанды талшық шығару зауыты қай қалада құрылды? Темiртау

  6. Қазақстандағы мұнай газ құбырларының жалпы ұзындығы: 5,4 мың км.

  7. Қазақстандағы «Ерекше қорғалатын аймақтар туралы» Заң қашан қабылданды? ( 2006 ж 1 шілдеде)

  8. Қазақстандағы көлемі жағынан ең үлкен қорықты атаңыз.( Қорғалжың қорығы)

  9. Қазақстандағы әуе жолдарының ұзындығы: 100 мың км.

  10. Қазақстандағы алыс шетелдермен байланыс жасайтын темір жол магистралі: Достық-Алашанькау

  11. Республикадағы ең ірі агломерацияларды атаңыз: Қарағанды, Алматы

  12. Қазақстанда халықтың сирек қоныстанған аймақтарын атаңыз: Орталық, батыс, оңтүстік батыс

  13. Қазақстандағы көлемі жағынан ең кіші қорықты атаңыз. ( Барса- Келмес)

  14. Қорғалжың қорығы қашан құрылды? (1968 ж)

  15. Қазақстанда ең арзан көмір қай жерде өңдіріледі? Екібастұз

  16. Солтүстік Қазақстан экономикалық аудандарының аумағы: 565000 км

  17. Марқакөл қорығы қашан құрылды? ( 1976 ж)

  18. Қазақстандағы спорт және туризи департаменті қай жылы Туризм және спорт министрлігіне ауыстырылды? (2006 ж)

  19. Оңтүстік Қазақстан экономикалық аудандарының аумағы: 711,6 мың км

  20. Қазақстанда трактор зауыты қай қалада? Павлодар

  21. Ауданы 455 км .кв. құрайтын, Күршім ауданында орналасқан көгілдір інжу көл қалай аталады? ( Марқакөл көлі)

  22. Қазақстанда ... «Миллионер» қанша қала бар: 2

  23. Марқакөл көлінің аты қандай мағына береді? ( Марқакөл көлінің аты жерех көлі деген мағына береді)

  24. ШҚО-дағы «сыңырлаған қоңыраулар көлі» деген атқа ие болған көлді атаңыз. (Зайсан көлі)

  25. Еңбек ресурстарына бай аудан: Оңтүстік

Жүргізуші: Осымен бірінші бөліміміз аяқталды, командаларға рахмет.

Жүргізуші: Енді екінші бөлім «Үй тапсырмасына» кезекті берейік. Командаларға алдын-ала тапсырма берілген. Тапсырманың негізгі мақсаты: Қазақстан республикасының теңдесі жоқ табиғи және мәдени әлеуетіне негізделген қазіргі заманғы туристік индустрия туризмнің, туристік қызмет көрсетудің халықаралық саудасы жүйесіне оралымды кірігуі үшін сіздер шетелдік инвесторларға Қазақстанның рекреациялық ресурстарының болашақта дамуын айтып таныстыруларыңыз керек. Бұл бөлімде әр командаға 15 минуттан уақыт беріледі. Ортаға бірінші «Хан Тәңірі» командасын шақырамыз. Қызықты презентациянызға рахмет, ал енді екінші команда «Әлем» сіздерді ортаға шақырамыз.


Жүргізуші: Осымен екінші бөліміміз аяқталды.

Жүргізуші: Ойынымыздың соңғы бөлімі «Кескін картамен жұмысты» бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл бөлімнің шарты бойынша әр командаға Қазақстанның қорықтары, ерекше қорғалатын аймақтары, республикадағы мәдени және тарихи ескерткіштерге байланысты 12 объекті беріледі, осы объектілерді кескін картаға түсіріп, Қазақстанның физикалық картасынан көрсетіп, қысқаша сипаттама берулеріңіз керек. Тапсырманы орындау үшін әр топқа 10 минуттан уақыт беріледі. Уақыттарыңыз біткен кезде екі команда кескін карталарыңызды әділ-қазы мүшелеріне тапсырасыздар да, ортаға шығып қорғайсыздар. Команда мүшелері кезектесіп қоржыннан сандар жазылған қағаздарды алыңыздар, соған сәйкесінше сан жазылған объектілер беріледі. Барлықтарыңыз алып болсаңыздар, кескін картаға түсіре берулеріңізге болады.


Жүргізуші:Командалар дайындалып болғанша біз бүгінгі ойынымыздың жанкүйерлерімен ойын өткізсек. Қазір мен бес сұрақ қоямын, осы сұрақтарға жауап берген көрермендер ортаға шығып ойынға қатысады. Сұраққа қолдарыңызды көтеріп жауап берсеңіздер, орнында отырып жауап бергендердің жауаптары есепке алынбайды. Барлығы түсінікті болса, бастайық.

 1. ШҚО-дағы «сыңырлаған қоңыраулар көлі» деген атқа ие болған көлді атаңыз. (Зайсан көлі)

 2. Еңбек ресурстарына бай аудан: Оңтүстік

 3. Шығыс Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіптің басты орталығы: Семей

 4. ШҚО-дағы ең биік шыңды атаңыз. ( Мұзтау шыңы 4506 м)

 5. Рахман қайнары қай жерде орналасқан? ( ШҚО, Катон-Қарағай ауданы)


Жүргізуші: Сұрақтарға дұрыс жауап берген көрермендеріміз міне ортаға шықты, ойынның шарты мынадай қазір мен бір географиялық объект айтамын сол объектінің соңғы әріпінен басталатын келесі объектіні сіздер тауып айтуларыңыз керек. Ойын шарты түсінікті болса, ойынымызды бастайық. «Алакөл» енді сіз «л» әрпінен басталатын географиялық объект айыңыз, ры қарай жалғастыра береміз. (Тоқтап қалған студент ойыннан шығып отырады, ойыннан естелік сыйлықтар тарту етілді) Көрермендер ойынының жеңімпазына қошемет көрсетейік.


Жүргізуші: Бірінші команда «Хан Тәңірі» ортаға шығып объектілеріңізді картадан көрсетіп, қысқаша сипаттамасын айтып беріңіздер.


Жүргізуші: Рахмет, енді «Әлем» командасын ортаға шақырайық, өз объектілеріңізді картадан көрсетіп, сіздерде қысқаша сипаттамасын беріңіздер.


Жүргізуші:Сонымен бүгінгі «Брейн – ринг» сайысымыздың негізгі бөлімдері аяқталды.


Жүргізуші: Марапаттау рәсімі.


Жүргізуші: - Осымен бүгінгі «Қазақстанның рекреациялық ресурстарының дамуы мен пайдалану мәселелері» тақырыбында өткен «Брейнг – ринг» сайысымыз аяқталды. Бүгін жеңген немесе жеңілген топтар жоқ, ойынымызда достық жеңді. Сіздерге уақыттарынызды бөліп, ойынға қатысып, жанкүйер болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз! Сау-саламат болыңыздар.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: География

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Брейн-ринг "Атаж?рт"

Автор: Султанова Балауса Алтынбековна

Дата: 21.04.2016

Номер свидетельства: 321171

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства