kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Валейбол. Шабуыл со??ысы."

Нажмите, чтобы узнать подробности

« Баланы т?рбиелеу ?шін ?рбір т?рбиешіні? ?зі т?рбиелі болу керек»

Бала т?рбиесімен дамуында?ы батсы р?л ат?арушы отбасы.Бала ?міріні? басым б?лігі отбасында ?теді.

Отбасы-адамзат бесігін тербеткен ?я болса,баланы? бас ?стазы-ата-ана. Сонды?тан бала мектеп табалдыры?ын атта?ан?а дейінгі оны? ал?аш?ы ?стазы ата-анасы.Отбасы мен мектеп, ?стаз бен ата-ана,ата-анамен бала арсында?ы ?арым -?атынас м?селесі ?ашанда ?зекті.

?стаз. жаратылысынан ?зіне айтыл?анны? б?рін жете т?сінген,к?рген естіген ж?не а??ар?анын жадында са?тайтын мейленше шешін,білімге ??штар батыл, ерж?рек болуы керек.Бізді? маманды?ымызды? ?зі болаша? ?шін ?ызмет ету. Бала ?з ?міріне ?ажетті т?рбиені е? бірінші отбасынан, екінші мектептен алатыны с?зсіз.

Олай болса, ?р баланы? бойына ?лтты? ?рдісті, ?лтты? сезімді дарыту м??алімні? міндеті.

Ерте?гі жастар?а ж?йелі білім,т?рбиені халы? педагогикасына к?н ?ткен сайын артып келеді. Білім алу ?шін-т?рбие ?ажет. Т?ртібі т?мен,ата -ананын а?ылын алмайтын бала ?алай білімді бола алады. Бір с?збен айт?анда т?рбиелі бала ?ана білім н?рімен сусындай алады.Адамды адам ?ылатын -т?рбие.Баланы д?рыс т?рбиелеу тек ата-ананын ?ана міндеті емес. Б?л ?о?амны? баршаны? ісі.Бала – бізді? ерте?гі ел а?асы,саясаткер, ?о?амны? бір м?шесі.Сонды?тан баланы т?рбиелеу б?рімізді? борышымыз.

М??алім алдында?ы ?рбір баланы? ?лт жандылы??а елін, тілін с?юге т?рбиеленеді. Барлы? азаматты? т?рбиеге тірек болатын адамгершілік ?асиеттерді бойына сі?іру к?зделеді.

Мейірімділік- адам блйында?ы ?асиетті сезім. Ата мейірімі, ?ке мейірімі,ана мейірімі- адамгершілікті? ас?ар шы?ы. Т?рбиені? бала бойына тере? бойлау?а,?арапайым да?дылар ар?ылы бала ж?регіне жол табатын білім ордасы – мектеп. Бала мектеп табылдыры?ын ата?анан бастап, білім мен т?рбие ?оса сусындататын м??алім. Баланы е? бірінші ?ріп танытып, о?ан а? пен ?араны ?йретип болаша?та оны? пайдасы зор екенін т?сіндіріп отыру керек. Бала ойын баласы, олар?а саба?ты ойын технологиясын ?олдану ар?ылы ?ткізу керек.Себебі ойын баланы? бай?ампазды?ын,жылдамды?ын,?иялын дамытады. ?азіргі заман талабына сай о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын оятып, кез-келген іс-?рекетті? шешімін таба білуге ?йретуді? ма?ызы зор. Ол ?рине, мектеп ?абыр?асында?ы жас жеткіншектерді ме?гертуден бастау алатыны аны?. Мектеп табалдыры?ын енді атта?ан б?лдіршіндерді? танымды? ?абілеттерін дамытып, шы?армашылы?ын арттыруда бала санасына ?иынды? т?сірмей же?іл сі?іру м??алімні? шеберлігіне байланысты. Е? алдымен баланы? жас ерекшеліктерін ескере отырып, технологияны? же?іл ?рі ?ызы?ты т?рін ?олдан?ан д?рыс. Мектепалды даярлы? сыныптарында ж?мыс істегендіктен ойын ар?ылы о?ыту технологиясын алды??ы ?атар?а ?ойдым. Ойын ар?ылы баланы? психологиясын зерттеп, жан-жа?ты дамуына ы?пал ету мені? басты ма?сатым. Б?л ма?сат?а жету жолында дидактикалы? ?ор жина?тап, ж?йелеп, саралап, оны т?жірибеде ?олдануда тиімді ?діс –т?сілдерді ме?геріп, ?тымды т?старын на?тылауда т?жірибемен б?лісу ж?н деп санаймын. Ойын технологиясы ар?ылы ?иын та?ырыптарды же?ілдетіп, же?іл жолдармен ме?герту м??алім шеберлігі болып табылады. Ойын т?рлері ?те к?п: «Санау?а к?мектес», «Кім ?ш?ыр», «Мы?ты болса? тауып к?р», «Олжалы бестік», «Адас?ан сандар», «?ыз ?уу», «Си?ырлы д?ниелер» та?ы бас?а ойындарды о?ушылар?а шеберлікпен ?йымдастырса, о?ушыны? жан-жа?ты дамуына, білімді тез ме?геруіне к?мектеседі. Сонымен ?атар о?ушыларды? есте са?тау ?абілетін дамытуда да к?птеген ойындарды кірістірген д?рыс. М?селен, ше?бер ??ру ар?ылы о?ушылар м??алімні? к?мегімен аты атал?ан затты ?имылмен к?рсету немесе оны таба білу, т?р-т?сін сипаттау ар?ылы есте са?тау ?абілеттері дамиды. Сонымен ?атар «С?зді есі?е са?та» ойыны ар?ылы о?ушыны? зейінін т?ра?тандырып, ты?дай білуге да?дыландыру?а болады. Мектепалды даярлы? сыныптарында ойынды ?сіресе дене ?имылдарында, сауса?пен ж?мыс жасауда, к??іл-к?йлерін сергітуде, шапша?ды??а, ойлап тап?ын шынды?ына тез енуге пайдалан?ан д?рыс. Ойын барысында ?иынды?тарды же?іп, ?з ма?сатына жеткенін айтып отыруда ма?ызды. Сонды?танда ойын технологиясыны? білімділіктен бас?а танымды?, т?рбиелік ма?ызы да зор. А. С. Мокаренко: «Ойын - балалар ?мірінде ?те ма?ызы зор н?рсе, ?лкендерді? ?айраткерлігі, ж?мысы, ?ызметі ?андай ма?ызды болса, балаларды? ойыны да сондай ма?ызды. Ойында бала ?андай болса, ?скен кезде ж?мыста да, к?бінесе, сондай болады. Сонды?тан болаша? ?айраткер, е? алдымен, т?рбиені ойын ар?ылы алады,»- деп балалар ойынын жо?ары ба?ала?ан. Атаа-аналар балны? мектепте ?ана о?ып ?оймай,ата-анамен ?йдеде білім де?гейін к?терип отыру керек. Бала бізді? болаша?ымыз, елімізді? ерте?і.Білімді, саналы ?абілетті ?рпа? т?рбиелеу ол бізді? ?олымызда.

Просмотр содержимого документа
«"Валейбол. Шабуыл со??ысы."»

ПЩн: Дене шынытыру КЇні: Сынып:7«А Ш Б В» Орын:Спорт залы 60

Таырыбы: Валейбол. Шабуыл со››ысы.

СабатыЈ масаты: Жылдамды›,ептілік,икемділік,шыдамдылы›, дене сапалы› ›асиеттерін да мыту, оушылардыЈ спорта дегенызыушылыын арттыру

љ±ралдар: ысыры›, секундомир,

иткізуші: Хамитбек Ж.Х.

1Сабатын мазм±ныУаытМетодикалын±саулар


Д

А

Й

Ы

Н

Д

Ы

љ


К

Е

З

Е

ў

І

Сапа т±ру

СЩлемдесу

Белгілеу, сабатын таырыбын хабарлау

Б±рылыстар ( Бір орында)

ЩеЈберді айналып жЇру

ЖЇріп келе жатып арнайы жаттыулар жасау


ЖеЈіл жЇгіріс

Арнайы жаттыулар жасау:


Эпя

Тізені бЇгіп, жайлап отырып, жЇріп секіру

1-щеЈбер жай жЇріспен айналамыз


Бір саптан Їш сап ›±рып тотап, бой жазу жаттыуларын орындау.

љол белде, басты оЈ“а-сола айналдыру

љолды йы››аойып ішке-сырта айналдыру

љол белде, белді оЈ“а-сола айналдыру

Ала еЈкею, иілу

Тізені ішке сырта айналдыру

Бір аяпен секіріп, екінші ая››а ауысып секіру, екі аятыосып секіру1-мин


2-мин

1 -мин
5-мин


30-сек

30-сек

30-сек

30-сек

30-сек

30-сек

30-сек

30-сек

30-сек

30-сек10-сек

10-сек

10-сек

10-сек

20-сек

Сапа т±р! Сап тЇзе! Тік т±р!

СЩлеметсіздерме?

Журнал бойынша, жоспар бойынша

ОЈ-“а, сол-“а, ай-нал!

ОЈ аяала бас!Араашытысатап тЩртіппен жЇгіру.


Ара тЇзу!

Басты котереміз!
аятын ±шымен!

Ж±мсатЇсеміз!

Денені тЇзу ±ста!

Сол иытан артаараймыз!

Алдаы адама жетіп ал!

Иыты тЇзу ±ста!


Екіолмен тізені ±ста!

Аятын ±шымен, жоарыдан дем алып, тйменненолымызды босатып дем шыгарамыз!

Кеудені тЇзу ±стаймыз!

Басты тЇзу ±ста!

љолды аятыЈ ±шына тигіземіз!

љолмен тізені ±стаймыз!

љол белде, кеуде тЇзу!Н

Е

Г

І

З

Г

І

К

Е

З

Е

ў

-Тордан 5 6 метр жерден жЇгіріп келіпос аяпен серпіле Щуеде секіріп со››ы жасау Щрекетін кйрсету.
-Секіру Щрекетін кйрсеткен кезде адымдап келіп аяты тізеден бЇге, ›олды арта сермей латырып екпінмен жоары серпілу керек.
уеде оЈ ›олын жоары алып білектен со››ы беруді кйрсету. Осы жаттыуды доппен жасау.
-Бір оушы тор тЇбінен Щуелете допты латырады шабуылдаушы жЇгіріп келіп бар кЇшімен секіріп со››ы береді
йымдастырушы арылы со››ыныайталау.
-ереже бойынша волейбол ойынын ойнау

25-мин

Айту,д±рыс кйрсету.

Берілген жуктемені д±рыс орындалуынадаалау.

љауіпсіздік ережелерініЈ саталуынадаалаљорытындыСапа т±ру

Сабатынортындысы, негізгіателер

Оушыларды баалау

®йге тапсырма беру


5-мин

Оушылардаайта сапа т±рызу

Сап тЇзел! Тік т±р!Атап йту


Сабааяталды, сау болыЈдар!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Валейбол. Шабуыл со??ысы."

Автор: Хамитбек Жандос Хамитбек?лы

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294351

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства