kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Дене шыны?тыру саба?ында волейбол ойыныны? т?сілдерін ?йрету жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жоспары: І. Кіріспе Мектептегі дене шыны?тыру ж?не спортты? ойындар. ІІ. Негізгі б?лім Дене шыны?тыру саба?ында волейбол ойыныны? т?сілдерін ?йрету. ІІІ. ?орытынды б?лім Н?тижелерге сараптама 3 І. Кіріспе: «Мектептегі дене шыны?тыру п?ні спортты? ойындарды? ма?ызы мен міндеті». Дене шыны?тыру саба?ы ?сіп келе жат?ан жас ?рпа??а білім мен т?рбие беру сапасыны? бір тарма?ы болып табылды ж?не о?ушыларды? жан-жа?ты дамуына, к?шті де, ?уатты болып ?суіне, ?мірге, е?бекке ж?не Отанды ?ор?ау?а даярлау?а ?ызымет етеді. Жалпы білім беретін мектептегі дене шыны?тыру саба?ыны? міндеті о?ушыларды? денсаулы?ын ны?айту, таби?и к?ш-?уатын арттыру, дене м?шелеріні? ?имыл-?оз?алысы, ?абілеті мен м?мкіндіктерін ж?не сол м?мкіндіктерді білу ж?не сол м?мкіндіктерге орай ?з бетінше ?имыл-?оз?алыс жатты?уларын орындап, ?зін-?зі ?немі д?рыс ?стап, к??ілді де сергек ж?руге баулу. Мектептегі дене шыны?тыру салауатты ?мір салтына бейімделуіне бірден-бір ?лесін ?осатын п?н болып табылады. Б?л ба?ыт-?скеле? ?рпа?ты? наша?орлы??а, маск?немдікке, шылым шегуге ?уестенбеуі ?шін оларды ?мір мен ?лім арасында?ы проблемалар?а ?келмеуі ?шін жаса?тал?ан. Дене шыны?тыру саба?ында?ы ?рт?рлі ойындар о?ушыларды тек татулы?пен бірлікке ?ана ша?ырып ?ана ?оймай, сана сезімін, ?мірдегі ?рт?рлі жа?дайлардан о?ай шы?ып кетуіне к?мектеседі.Ал, егер о?ушы жеке бір спортты? т?рімен айналысса, ол ?зіні? ішкі жан д?ниесіне ??іліп, мінез-??л?ын д?рыстап, жаса?ан ?абілеттерін сараптап, оны ?айталамау?а ?йренеді. Дене шыны?тырумен ж?не спортпен айналысу о?ушыны адал, ар намысы жо?ары ішкі де, сырт?ы жан д?ниесі бай болуына ?сер етеді. Олар отанс?йгіш ел ?шін ?андай жа?дайда да ?зіне-?зі берік болады. Тек ?ана спорт ала?дарында ?ана емес, ?мірде де ?з к?штеріні? жемісін к?ретін болады. М?ндай ?асиеттер ?азіргі егемен ?аза?станны? жас ?рпа?тарына ?те ?ажет. Ерте жастан дене шыны?тырумен айналысу адамны? д?ниесіне ?ана емес, оны? сана сезіміне, ішкі жан д?ниесіне ?атты ?сер етеді. ?азіргі кезде мектептегі дене шыны?тыру п?ніне мемлекет тарапынан, ?о?амды? ж?не жеке адамдар тарапынан к?п ?олдау ?ажет. 4 ІІ. Негізгі б?лім «Дене шыны?тыру саба?ында волейбол ойыныны? т?сілдерін ?йрету» Волейбол. Б?л ойынны? пайда бол?анына да баскетбол т?різді 100 жылдай уа?ыт бол?ан. Волейбол б?кіл д?ние ж?зіне тез ?рі ке? тара?ан. Ол спортты? ?ызы?ты ж?не ?олайлы т?ріні? бірі болып есептеледі.Б?л ойынны? ке? таралуына ережесіні? ?арапайымдылы?ы, орындалатын ?имыл ?оз?алыстарыны? к?рделі еместігі, сонымен бірге волейболды кез-келген жаста?ы адам ойнай алатынды?ы себеп болып отыр. Ойын б?лшы? еттерді? барлы? топтарыны? секіргіштік, икемділік ж?не ?оз?алыс реттілігі? ?йлесімді дамуына к?мектеседі. Волейбол ойыныны? аума?ы 9х18м болатын ала?да ?ткізілдеі. Ортада?ы сызы? ала?ды екіге б?ліа т?рады. Ортада?ы сызы?ты? ?стіне екі ба?ан?а керілген волейбол т?ры орнатылады. Торды? биіктігі ойыншыларды? жасына немесе ?л мен ?ыздыр командасына б?лініп ойнауына ?арай ?р т?рлі болады. Ойын?а ?р?айысында 6 ойыншыдан бар екі команда ?атысады. ?р команданы? ойыншысы ?з ала?ында орналдасады. Ойын?а диаметрі 65-68см салма?ы 250г-ды? доп пайдаланады. Бір команданы? ойыншылары доп?а ?штен арты? ?ол тигізуге болмайды. Осыдан кейін допты торды? келесі бетіне ауыструы тиіс. Сондай-а? бір ойыншы доп?а ?атарынан екі рет ?ол тигізуіне р??сат етілмейді. Ойынны? барысында доп ?ай ала??а т?ссе сол команда ?пайдан айырылады. Допты ойын?а ?осу ???ына ие бол?ан ?арсыластары са?ат тілі ба?ытымен ?оз?алып, орын ауыстырады. Ойын осылайша жал?аса береді. ?арсыласынан екі ?пай арты?шылы?ымен 25 ?пай жина?ан команда же?іске жетеді. Жас?спірімдерді? ойыны 3 кезе?нен т?рады. Екі кезе?де де ?т?ан команда же?ген команда болып есептеледі. ?р кезе?нен кейін командалар ала?дарын ауыстырады. Шешуші кезе?де бір команда 8 ?пай жина?аннан кейін екі команда ала?дарын ауыстырады. Волейбол ойыныны? ереже-талабы 5 мынадай т?сілдерден т?рады. О?ушыларды? орнын ауыстырады, допты бір-біріне беруі, допты ойын?а ?осу, шабул со??ысы ж?не тос?ауыл ?ою. Жас?спірімдер 13-14 жас ?шін 15-16 жас ?шін 17-18 жас ?шін Ер балалар 2м 30см 2м 40см 2м 43см ?ыз балалар 2м 10см 2м 20см 2м 24см Волейбол ала?ыны? аума?ы ша?ын бол?аныны ?арамастан ойын кезінде онымен тек ?з орнын ?ана са?тап т?рмайды. Ойын кезінде ?ажетті жа?дай?а байланысты орын ауыстыра беілуіні? ?зіндік ?лкен м?ні бар. Орын ауыстыру дегеніміз техникалы? т?сілдермен тактикалы? іс-?имылдарды шеберорындапшы?у ?сатында команда?а ойыншыларды? бір-бірімен орын ауыстыруы. Егер ойыншы бастап?ы ?алыпта ?олайлы жа?дайда т?рса, онда ол орын ауыстыруларды да о?ай орындайды. Тіркемелі адым-ілгері, кейін, о??а, сол?а ?оз?алу кезінде жасалады. Ол орын ауыстыру ба?ыттына жа?ын т?р?ан ая?тан басталады. Тіркемелі адымдар жа?ын ?ашы?ты?та ауысу ?шін ж?не уа?ыт жеткілікті бол?ан жа?дайда ?олданылады. ?осарлан?ан адым доп?а ?оз?алыс ба?ытына ?ашы? т?р?ан ая?тан басталады. Ж?гіру ед?уір ?ашы?ты??а тез жету кезінде (мысалы: доп ала?ыны? сыртына шы?ып кеткенде) ?олданылады. Ж?гіруден кейін бірден то?тай білуге машы?тан?ан ж?н. Секіру к?п жа?дайда шабуыл со??ысымен тос?ауыл кезінде ?олданылады. Орынды кенет ?згерту ?осарлан?ан ж?не тіркемелі адымдар?а ?ара?анда, орын ауыстыруды? е? тиімді шапша? т?сілі. Ол ?осарлан?ан ж?не тіркемелі адым жаса?ан сия?ты орындалады. ??лай шабул со??ысынан ?ш?ан допты жерге т?сірмей ?лгеріп алу кезінен ?олданылады. Допты алу ?шін т?рып секіру негізгі т?рыс жа?дайында орындалады. Б?л кезде ?олды т?мен ж?не с?л арт?а жіберінкіреп, кеудені аздап е?кейтіп, ая?пен серпіле к?теріледі. Секірту кезінде ?олды? ?алыпы денені? ба?ытынны? ?згертуге де ?серін тигізеді. 6 Волейболда допты беруді? екі т?сілі жо?арыдан ж?не т?меннен беру т?сілдері ?олданылады. Допты жо?арыдан беру ойыншы м?нда негігі т?рыстан допты жо?ары беруді? ерекше жа?дайына ауысады. Б?л т?сіл ая?ты бір ба?ытта жазу ?шін жасалады. Алдымен тізені баяу жазып, денені доп?а ?арай ба?ыттайды. Екі ?ол кеуде ж?не екі ая? бірден ?йлесімді ?оз?алыс?а к?шеді. Екі ?олды? с?лбасы бет де?гейіне келтіріліп, сауса?тар допты ?абылдау жа?дайына дайын болады. Осы ?алыпта т?рып допты ?згеге береді. Допты т?меннен беру. Допты д?л беруден кейін ?олды д?рыс ?стауды? ?лкен м?ні бар. ?олды, білекті с?л ?ана ?исайтып ?стау допты? ?айта серпілу кезіндегі ба?ытын ?згертіп жібереді. Допты ?абылдау ?шін екі ала?анды жо?ары ?арата біріктіріп ж?не ?олды бос, еркін ?стауы керек. ?шып келе жат?ан доп?а ?арсы бейімделе отырып, екі шынта?ты жа?ындата ?олды ж?йлап к?тереді. ?олды? ?имылы б?гілген тізені? тез жазылуымен ?атар ж?реді. Жо?ары жылдамды?пен ?шып келе жат?ан доп білекке келіп тигенде де ?атты серпіліп ?шады. Осыны? салдарынан кейді ала?ны? сыртына шы?ып кетуіде м?мкін. Сонды?тан зулап келе жат?ан допты? екпінін азайту?а ?рекеттену керек. Ол ?шін доп білекке тие бергенде ?олды бос ?стап, с?л шегіндіре ?ой?ан ж?н. Ал енді орташа жылдамды?пен ?шып келе жат?ан допты ?абылдау ?шін ойыншы оны? т?су ба?ытынан с?л шетке шы?ып, екі білекті допты? ?шу ба?ытына ол тікб?рыш жасап, т?сетіндей ?алыпта б?рылу керек. Б?л кезде ойыншы доп?а ?арай жартылай б?рылады. Допты осы т?сілмен кері ?айтару (немесе бас?а ойыншы?а беру) допты т?меннен беру т?ріне жатады. Волейболда допты жо?арыдан беру к?п ?олданылады. Допты жо?арыдан беру ?дісін ме?геріп алу ?шін допты т?беге бірнеше рет беру ж?не екі адам допты бір-біріне жо?арыдан беруге машы?тан?ан ж?н. 7 Орын ауыстыру: Ойын барысында ?р т?рлі техникалы? ?діс – т?сілдерді орындау ?шін ойыншы ала?да орын ауыстырулар жасайды. М?ндай орын ауыстырулар ?ор?аныс?а ж?не шабул?а байланысты техникалы? – тактикалы? ?дістер жаса?анда, ?з орнын табу ж?не шешім ?абылдау ?шін ?олданылады. 8 Техникалы?-тактикалы? ма?сатта?ы орын ауыстыруларды ?йретіп, жетілдіруге ?ажет болатындай жатты?улар: 1 бір орында ж?гіруден ?ашы?ты??а ж?гіруге ауысу. 2 тізені к?теріп ж?гіру. 3 ж?гірісті секірумен алмастыру. 4 о? ж?не сол жа? б?йірге ?арай ж?гіру. 5 арнайы белгіге дейін ж?й ж?гіруді шапша? ж?гіруге алмастыру. 6 орын ауыстырудан кейін кез-келген ба?ыт?а сеіру. 7 кез-келген техникалы? ?дістерді ?айталау. Допты ?абылдау жатты?ушы ?р т?рлі жа?дайдан допты жо?ары ла?тырады, ойыншыны? бастап?ы ?алыбымен допты т?меннен ?абылдайды, біра? ойыншы доп?а ж?гіріп шы?ып, допты т?менне ?абылдап, ?айта береді. Волейбол ойыншылар?а мынадай гиниеналы? талаптар ?ояды. 1 Тырна? ?спеген болуы крек 2 Сонадй-а? са?ина, сыр?алар болмауы керек. 3 Ойыншыны? ?ажетті киімі болуы керек. Волейболмен жатты?у, ?йрену жекелей, топты? немесе командалы? т?рде ?йымдастырлады. ІІІ. ?орытынды б?лім Н?тижелерге сараптама Б?гінгі к?ні елімізді? рухани адамгершілік байлы?ын, м?дени м?расын зерттеп, оны о?ушы-жастар бойына ж??ысты ?асиет етіп ме?герту, сол ар?ылы ізгі ж?ректі, ?айырымды, іскер азамат т?рбиелеп шы?ару жа?а т?рпатты мектептерді? алдында т?р?ан келелі порблемма. Ол а?арту ж?иесіні? мазм?нын жа?арту, оны? ??рлымды? ж?йесіне ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?ты кіріктіре отырып ?йрету ба?ытында іске асырылма?шы. Мен осы ба?ыттарда ?немі мектеп о?ушыларына жа?а т?рпатта?ы технологиялар ар?ылы ж?мыстар ж?ргізіп отырамын. Мысалы: Жа?а мультимедиялы? ??ралдарды пайдалана отырып де?гейлік тапсырмалар берумен бірге сыни т?р?ыдан ойлауды ?алыптастырып отырамын.

Просмотр содержимого документа
«Дене шыны?тыру саба?ында волейбол ойыныны? т?сілдерін ?йрету жолдары»


Дене шынықтыру сабағында волейбол ойынының тәсілдерін үйрету жолдары


Жоспары:


І. Кіріспе


Мектептегі дене шынықтыру және спорттық ойындар.


ІІ. Негізгі бөлім


Дене шынықтыру сабағында волейбол ойынының тәсілдерін

үйрету.


ІІІ. Қорытынды бөлім


Нәтижелерге сараптама


3


І. Кіріспе: «Мектептегі дене шынықтыру пәні спорттық ойындардың

маңызы мен міндеті».

Дене шынықтыру сабағы өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру сапасының бір тармағы болып табылды және оқушылардың жан-жақты дамуына, күшті де, қуатты болып өсуіне, өмірге, еңбекке және Отанды қорғауға даярлауға қызымет етеді. Жалпы білім беретін мектептегі дене шынықтыру сабағының міндеті оқушылардың денсаулығын нығайту, табиғи күш-қуатын арттыру, дене мүшелерінің қимыл-қозғалысы, қабілеті мен мүмкіндіктерін және сол мүмкіндіктерді білу және сол мүмкіндіктерге орай өз бетінше қимыл-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін-өзі үнемі дұрыс ұстап, көңілді де сергек жүруге баулу.

Мектептегі дене шынықтыру салауатты өмір салтына бейімделуіне бірден-бір үлесін қосатын пән болып табылады. Бұл бағыт-өскелең ұрпақтың нашақорлыққа, маскүнемдікке, шылым шегуге әуестенбеуі үшін оларды өмір мен өлім арасындағы проблемаларға әкелмеуі үшін жасақталған. Дене шынықтыру сабағындағы әртүрлі ойындар оқушыларды тек татулықпен бірлікке ғана шақырып қана қоймай, сана сезімін, өмірдегі әртүрлі жағдайлардан оңай шығып кетуіне көмектеседі.Ал, егер оқушы жеке бір спорттың түрімен айналысса, ол өзінің ішкі жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқын дұрыстап, жасаған қабілеттерін сараптап, оны қайталамауға үйренеді.

Дене шынықтырумен және спортпен айналысу оқушыны адал, ар намысы жоғары ішкі де, сыртқы жан дүниесі бай болуына әсер етеді. Олар отансүйгіш ел үшін қандай жағдайда да өзіне-өзі берік болады. Тек қана спорт алаңдарында ғана емес, өмірде де өз күштерінің жемісін көретін болады. Мұндай қасиеттер қазіргі егемен Қазақстанның жас ұрпақтарына өте қажет. Ерте жастан дене шынықтырумен айналысу адамның дүниесіне ғана емес, оның сана сезіміне, ішкі жан дүниесіне қатты әсер етеді. Қазіргі кезде мектептегі дене шынықтыру пәніне мемлекет тарапынан, қоғамдық және жеке адамдар тарапынан көп қолдау қажет.

4


ІІ. Негізгі бөлім


«Дене шынықтыру сабағында волейбол ойынының тәсілдерін

үйрету»


Волейбол. Бұл ойынның пайда болғанына да баскетбол тәрізді 100 жылдай уақыт болған. Волейбол бүкіл дүние жүзіне тез әрі кең тараған. Ол спорттың қызықты және қолайлы түрінің бірі болып есептеледі.Бұл ойынның кең таралуына ережесінің қарапайымдылығы, орындалатын қимыл қозғалыстарының күрделі еместігі, сонымен бірге волейболды кез-келген жастағы адам ойнай алатындығы себеп болып отыр. Ойын бұлшық еттердің барлық топтарының секіргіштік, икемділік және қозғалыс реттілігің үйлесімді дамуына көмектеседі. Волейбол ойынының аумағы 9х18м болатын алаңда өткізілдеі. Ортадағы сызық алаңды екіге бөліа тұрады. Ортадағы сызықтың үстіне екі бағанға керілген волейбол төры орнатылады. Тордың биіктігі ойыншылардың жасына немесе ұл мен қыздыр командасына бөлініп ойнауына қарай әр түрлі болады. Ойынға әрқайысында 6 ойыншыдан бар екі команда қатысады. Әр команданың ойыншысы өз алаңында орналдасады.

Ойынға диаметрі 65-68см салмағы 250г-дық доп пайдаланады. Бір команданың ойыншылары допқа үштен артық қол тигізуге болмайды. Осыдан кейін допты тордың келесі бетіне ауыструы тиіс. Сондай-ақ бір ойыншы допқа қатарынан екі рет қол тигізуіне рұқсат етілмейді. Ойынның барысында доп қай алаңға түссе сол команда ұпайдан айырылады. Допты ойынға қосу құқына ие болған қарсыластары сағат тілі бағытымен қозғалып, орын ауыстырады. Ойын осылайша жалғаса береді. Қарсыласынан екі ұпай артықшылығымен 25 ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Жасөспірімдердің ойыны 3 кезеңнен тұрады. Екі кезеңде де ұтқан команда жеңген команда болып есептеледі. Әр кезеңнен кейін командалар алаңдарын ауыстырады. Шешуші кезеңде бір команда 8 ұпай жинағаннан кейін екі команда алаңдарын ауыстырады. Волейбол ойынының ереже-талабы

5

мынадай тәсілдерден тұрады. Оқушылардың орнын ауыстырады, допты бір-біріне беруі, допты ойынға қосу, шабул соққысы және тосқауыл қою.


Жасөспірімдер 13-14 жас үшін 15-16 жас үшін 17-18 жас үшін

Ер балалар 2м 30см 2м 40см 2м 43см

Қыз балалар 2м 10см 2м 20см 2м 24см


Волейбол алаңының аумағы шағын болғаныны қарамастан ойын кезінде онымен тек өз орнын ғана сақтап тұрмайды. Ойын кезінде қажетті жағдайға байланысты орын ауыстыра беілуінің өзіндік үлкен мәні бар. Орын ауыстыру дегеніміз техникалық тәсілдермен тактикалық іс-қимылдарды шеберорындапшығу қсатында командаға ойыншылардың бір-бірімен орын ауыстыруы. Егер ойыншы бастапқы қалыпта қолайлы жағдайда тұрса, онда ол орын ауыстыруларды да оңай орындайды. Тіркемелі адым-ілгері, кейін, оңға, солға қозғалу кезінде жасалады. Ол орын ауыстыру бағыттына жақын тұрған аяқтан басталады. Тіркемелі адымдар жақын қашықтықта ауысу үшін және уақыт жеткілікті болған жағдайда қолданылады. Қосарланған адым допқа қозғалыс бағытына қашық тұрған аяқтан басталады. Жүгіру едәуір қашықтыққа тез жету кезінде (мысалы: доп алаңының сыртына шығып кеткенде) қолданылады. Жүгіруден кейін бірден тоқтай білуге машықтанған жөн. Секіру көп жағдайда шабуыл соққысымен тосқауыл кезінде қолданылады. Орынды кенет өзгерту қосарланған және тіркемелі адымдарға қарағанда, орын ауыстырудың ең тиімді шапшаң тәсілі. Ол қосарланған және тіркемелі адым жасаған сияқты орындалады. Құлай шабул соққысынан ұшқан допты жерге түсірмей үлгеріп алу кезінен қолданылады.

Допты алу үшін тұрып секіру негізгі тұрыс жағдайында орындалады. Бұл кезде қолды төмен және сәл артқа жіберінкіреп, кеудені аздап еңкейтіп, аяқпен серпіле көтеріледі. Секірту кезінде қолдың қалыпы дененің бағытынның өзгертуге де әсерін тигізеді.

6


Волейболда допты берудің екі тәсілі жоғарыдан және төменнен беру тәсілдері қолданылады. Допты жоғарыдан беру ойыншы мұнда негігі тұрыстан допты жоғары берудің ерекше жағдайына ауысады. Бұл тәсіл аяқты бір бағытта жазу үшін жасалады. Алдымен тізені баяу жазып, денені допқа қарай бағыттайды. Екі қол кеуде және екі аяқ бірден үйлесімді қозғалысқа көшеді. Екі қолдың сұлбасы бет деңгейіне келтіріліп, саусақтар допты қабылдау жағдайына дайын болады. Осы қалыпта тұрып допты өзгеге береді.

Допты төменнен беру. Допты дәл беруден кейін қолды дұрыс ұстаудың үлкен мәні бар. Қолды, білекті сәл қана қисайтып ұстау доптың қайта серпілу кезіндегі бағытын өзгертіп жібереді. Допты қабылдау үшін екі алақанды жоғары қарата біріктіріп және қолды бос, еркін ұстауы керек.

Ұшып келе жатқан допқа қарсы бейімделе отырып, екі шынтақты жақындата қолды жәйлап көтереді. Қолдың қимылы бүгілген тізенің тез жазылуымен қатар жүреді. Жоғары жылдамдықпен ұшып келе жатқан доп білекке келіп тигенде де қатты серпіліп ұшады. Осының салдарынан кейді алаңның сыртына шығып кетуіде мүмкін. Сондықтан зулап келе жатқан доптың екпінін азайтуға әрекеттену керек. Ол үшін доп білекке тие бергенде қолды бос ұстап, сәл шегіндіре қойған жөн. Ал енді орташа жылдамдықпен ұшып келе жатқан допты қабылдау үшін ойыншы оның түсу бағытынан сәл шетке шығып, екі білекті доптың ұшу бағытына ол тікбұрыш жасап, түсетіндей қалыпта бұрылу керек. Бұл кезде ойыншы допқа қарай жартылай бұрылады. Допты осы тәсілмен кері қайтару (немесе басқа ойыншыға беру) допты төменнен беру түріне жатады. Волейболда допты жоғарыдан беру көп қолданылады. Допты жоғарыдан беру әдісін меңгеріп алу үшін допты төбеге бірнеше рет беру және екі адам допты бір-біріне жоғарыдан беруге машықтанған жөн.


7

Орын ауыстыру:

Ойын барысында әр түрлі техникалық әдіс – тәсілдерді орындау үшін ойыншы алаңда орын ауыстырулар жасайды. Мұндай орын ауыстырулар қорғанысқа және шабулға байланысты техникалық – тактикалық әдістер жасағанда, өз орнын табу және шешім қабылдау үшін қолданылады.


8

Техникалық-тактикалық мақсаттағы орын ауыстыруларды үйретіп, жетілдіруге қажет болатындай жаттығулар: 1 бір орында жүгіруден қашықтыққа жүгіруге ауысу. 2 тізені көтеріп жүгіру. 3 жүгірісті секірумен алмастыру. 4 оң және сол жақ бұйірге қарай жүгіру. 5 арнайы белгіге дейін жәй жүгіруді шапшаң жүгіруге алмастыру. 6 орын ауыстырудан кейін кез-келген бағытқа сеіру. 7 кез-келген техникалық әдістерді қайталау.

Допты қабылдау жаттығушы әр түрлі жағдайдан допты жоғары лақтырады, ойыншының бастапқы қалыбымен допты төменнен қабылдайды, бірақ ойыншы допқа жүгіріп шығып, допты төменне қабылдап, қайта береді.

Волейбол ойыншыларға мынадай гиниеналық талаптар қояды.

1 Тырнақ өспеген болуы крек

2 Сонадй-ақ сақина , сырғалар болмауы керек.

3 Ойыншының қажетті киімі болуы керек.

Волейболмен жаттығу, үйрену жекелей, топтың немесе командалық түрде ұйымдастырлады.

ІІІ. Қорытынды бөлім

Нәтижелерге сараптама


Бүгінгі күні еліміздің рухани адамгершілік байлығын, мәдени мұрасын зерттеп, оны оқушы-жастар бойына жұғысты қасиет етіп меңгерту, сол арқылы ізгі жүректі, қайырымды, іскер азамат тәрбиелеп шығару жаңа тұрпатты мектептердің алдында тұрған келелі порблемма. Ол ағарту жүиесінің мазмұнын жаңарту, оның құрлымдық жүйесіне ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықты кіріктіре отырып үйрету бағытында іске асырылмақшы. Мен осы бағыттарда үнемі мектеп оқушыларына жаңа тұрпаттағы технологиялар арқылы жұмыстар жүргізіп отырамын. Мысалы: Жаңа мультимедиялық құралдарды пайдалана отырып деңгейлік тапсырмалар берумен бірге сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастырып отырамын.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Дене шыны?тыру саба?ында волейбол ойыныны? т?сілдерін ?йрету жолдары

Автор: Шокаев Жанайдар Умирсерикович

Дата: 25.11.2015

Номер свидетельства: 258403

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства