kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Білім беру мекемелерінде спорт т?рлері бойынша т?рлі де?гейлі жарыстар ?йымдастыру ар?ылы о?ушыларды? спорт?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білім  беру  мекемелерінде спорт  т?рлері  бойынша  т?рлі  де?гейлі

жарыстар  ?йымдастыру  ар?ылы  о?ушыларды?  спорт?а  деген

?ызы?ушылы?ын  арттыру

     Білім – ?о?амды т?ра?тандыратын, рухани м?раны са?тайтын, ?рпа?ты ?рпа??а саба?тастыратын ??рал. ?олда бар м?мкіндікті пайдаланып о?ытуды? жа?а ?діс-т?сілдерін тиімді ?олдану, жа?а технологияны ?ркімні? ?з саба?ында пайдалану ар?ылы о?ушы жастарды халы?ты? д?ст?р ?рдісінде адамгершілікке, салауатты ?мір с?руге баулу дені сау ?рпа? т?рбиелеу дене т?рбиесі п?ні м??алімдеріні? басты міндеті. Олай болса, о?ыту мен т?рбиелеуді? ой елегінен ?тетін ?діс-т?сілдерін, жа?ашыл педагогтарды? тап?ан ?дістемелерін біліп ?ана ?ою жеткіліксіз, оны ?ркім ?з м?мкіндігінше к?нделікті саба?та пайдалану ?ажет. 

     Дене шыны?тыру п?ніні? бас?а п?ндерге ?ара?анда к?птеген ерекшеліктері бар. М?нда негізінен о?ушыны? ?абілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де о?ушыларды бейімдеу, ?абілетін дамыту, спорт?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру жа?сы ?йымдастырыл?ан саба??а байланысты. Сонды?тан де?гейлі жарыстар ?йымдастыру ар?ылы о?ушыларды? спорт?а, п?нге деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру ма?сатында саба?та та?ырып?а байланысты спорт т?рлеріні? шы?у тарихын, спорт т?рлері дамы?ан елдерді спортты? ?р саласында?ы белгілі спортшылар ?мірін алу?а болады. Сонды?тан да м??алім саба?ты тартымды етіп теория мен практиканы ?штастыруында жа?а инновациялы? технологияларды? тиімділігі баса назарда болуы ?ажет. Б?л м??алім мен о?ушы арасында?ы ?арым-?атынас, саба?ты жа?сы о?итын, спорт?а бейім о?ушылармен белсенді ж?мыс істеп ?ана ?оймай, барлы? баланы? дамуы ?шін ?олайлы жа?сы ойлар ту?ызып, ?абілеті жеткен жерге дейін е?бек етуін ойластыру. 
Барлы? о?ушылар ?з ?абілетін е? т?менгі же?іл тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті т?рде толы? орындап бол?аннан кейін ?ана, келесі к?рделі де?гейдегі жатты?уларды орындау?а к?шіп отырады. Б?л о?ушылар арасында?ы б?секелестікті ж?не ?р о?ушыны? ?з ?абілетіне, ?ызыметіне с?йкес жо?ары де?гейге к?терілуіне толы? жа?дай жасалады. Осылай ойын элементтерін, ?дістерін де?гейлеп орындату ар?ылы о?ушыларды? тапсырмаларды орындауда жина?ан ?пайларын «даму мониторингі» кестесіне белгілей отырып, о?ушы біліміне талдау жасап отыру ?ажет. ?тілетін та?ырыптар?а байланысты ?ызы?ты сергіту ойындарын ойнатуды? да саба? барысыны? сапасын арттыру?а ы?палы к?п. Атап айтсам: «Кім шапша??», «К??ілді ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен ?атар ?оз?алмалы ойындар ж?не ?лтты? ойындарды саба?та т?рлендіріп ?ткізуге машы?тандыру. Дене шыны?тыру п?нінде жа?а инновациялы? технологияларды ?олдануды? орны орасан  болары ха?. О?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырып, білім сапасын к?теруге сыныптан тыс спортты? шараларды? да ма?ызы зор. Соны? ішінде ?аза?ты? ?лтты? ойындары мен ?оз?алмалы ойындарын, ?р т?рлі жарыстарын, то?ыз??мала?, ар?ан тартыс, аударыспа? сынды ойын т?рлерін ?ткізіп отыру керек. Осындай ж?мыстарды ж?ргізу н?тижесінде о?ушыларды? белсенділігі артып, спорт?а деген бейімділігі ?алыптасады. О?ушыларды? танымды? ?абілеттерін артырып, салауатты ?мір с?ру, адам денсаулы?ы осы спорт?а байланысты екендігін т?сінеді. Н?тижесінде о?ушыларды? білім сапасы артып, о?у то?сандарында жо?ары сапа?а ?ол жеткізуге болады. Жа?аша ?дсітерді саба?тарда ?немі ?олданыс?а енгізуде теория мен практиканы? ?штасуына м?н бергенде ?ана ж?мысты? мазм?ндылы?ы к?ріне алады. Осы ба?ыттарда сын т?р?ысынан ойлау ж?не де?гейлеп о?ыту технологияларыны? тиімді ?дістерін дене шыны?тыру п?нінде ?олдануды ?сынамын. Алдымен «Дене шыны?тыру п?ні не береді?» –деген с?ра??а:» ?имыл ?оз?алысты береді. Машы?тандыру. Дене м?дениетін ?алыптастыру. Денені шыны?тыру, т?рбиелеу. Жалпы дамыту жатты?уларын ме?гертеді. Мемлекеттік стандартты? ба?дарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест жатты?уларды игертуді береді. 
?зімні? 7 сынып?а ?ткізген саба?ымды ?сынамын: 

Саба?ты? та?ырыбы: Эстафеталы? ж?гірулер 

Ма?саты: а) Ж?гіру элементтері бар эстафета ойындарын о?ушылар?а орындату. Ж?гіру кезінде ?осымша жатты?улар орындау?а ?йрету. 
?) ?ауіпсіздік ережесін м??ият са?тау?а, ??ыптылы??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу. 
б) К?ш пен ептілікті? дамуын арттыру. ?имыл ?оз?алысыны? жалпы ?йлесімділігінжа?сарту. 

Саба?ты? т?рі: Жа?а саба? 

Саб. ?тетін орны: Спорт зал 

Саба??а керек ??ралдар: Доп, жалауша,ше?бер, секіртпе, 
кедергілер, ?лкен доп, асы?, ?оржын. 
Саба?ты? барысы: жатты?уды? орындалу уа?ыты 

?йымдастыру, ?дістемелік н?с?ау 

І.?йымдастыру б?лімі 

1.Сыныпты сап?а т?р?ызу. М?лімдеме ?абылдау 

2.Сапты? жатты?улар. 

3.Жалпы дамыту жатты?уы.  а)ж?ру, ж?гіру жатты?улары  ?)??ралсыз орындалатын дамыту жатты?улары. 

ІІ.Негізгі б?лім 

Саба?ты? та?ырыбы. Эстафеталы?ж?гірулер. 

1.О?ушыларды? ?здеріне таныс эстафеталы? ойын т?рлерін с?рау.

 (Тола?ай. Намыс дода) 

    Барлы?  эстафеталы? ойындар адам денсаулы?ы ?шін ма?ызды ?рі к??ілді. 
О?ушы тез, тура ж?гіру кезінде бар к?шін салу?а да?дыланады. Шапша? епті ?имылдау?а  ?йренеді. ?йым  шыл болып, команда м?ддесі ?шін жа?сы н?тиже к?рсетуге тырысады. Айналаны ба?дарлап аз уа?ытта ?зіні? ж?не ?арсыласыны? ?рекетін бай?ап ?лгереді. Сонымен ?атар ойыншыны? икемділігі мен т?зімділік ?абілеттері арта т?седі. 
2.Сыныпты екі топ?а б?лу, Эстафеталы? ж?гірулерді? т?рлерін таныстыру. 
(?р ойыннан кейін сергіту жатты?уы ойнатылып т?рылады) 
Команда болып ж?гіру (пойыз) 

Кедергілер ар?ылы ж?гіру  Доп тасу ойыны «Ба?алар» ойыны  Секіртпе  мен ж?гіру ойыны  «Допты ?ста» ойыны  «?осая?тар»  ойыны «Те?ге алу» ойыны «Мергендер» ойыны 15

минут Сынып о?ушыларыны? саба??а дайынды?ын ба?ылау. 
Жатты?уларды ?атесіз орындату. 

О?ушыларды? зейінін саба??а аудару. 

О?ушыларды с?ра? ?ою ар?ылы саба??а тарту. 
Екі топта?ы ойыншыларды? те?дігін ба?ылау. Ойын кезіндегі ?ауіпсіздік ережесін ескерту. М??алімні? орындап к?рсеткен жатты?у элементтерін, ойын т?рлерін м??ият ба?ылап, ты?дауын ?ада?алау. ?р ойынды ба?алап, ?оржын?а асы? салынып т?рады. 
Саба?ты? барысы. Жатты?уды? орынд. уа?ыты ?йымдастыру, ?дістемелік н?с?ау. ІІІ.?орытынды. ?р ?оржында?ы асы?тар санын ?осып, же?імпаз топты аны?тап,мада?тау. ?йге тапсырма: Эстафеталы? ойындарды т?рлендіру. Саба??а жа?сы ?атынас?ан о?ушыларды ба?алау.

Ойын кезіндегі кемшіліктерді ескертіп т?зету. 
Саба?ты  ?орытындылау.  «Дарабоз» топты мада?тау. 

Сергіту с?ті  Ба?алау (?оржыннан асы?тарды санау) 
     ?орыта айт?анда м??алім ?р саба?ын т?рлендіріп ?ткізуі керек ж?не ?р т?рлі жарыс т?рлерін к?п ?олдана отырып ?ткізсе саба? ?тымды н?тижесін берері с?зсіз.

Просмотр содержимого документа
«Білім беру мекемелерінде спорт т?рлері бойынша т?рлі де?гейлі жарыстар ?йымдастыру ар?ылы о?ушыларды? спорт?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру»

Білім беру мекемелерінде спорт түрлері бойынша түрлі деңгейлі

жарыстар ұйымдастыру арқылы оқушылардың спортқа деген

қызығушылығын арттыру


Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта пайдалану қажет. 


Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан деңгейлі жарыстар ұйымдастыру арқылы оқушылардың спортқа, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. Сондықтан да мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру. 
Барлық оқушылар өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті түрде толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр оқушының өз қабілетіне, қызыметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасалады. Осылай ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: «Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта түрлендіріп өткізуге машықтандыру. Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды қолданудың орны орасан болары хақ. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен қозғалмалы ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып, салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында жоғары сапаға қол жеткізуге болады. Жаңаша әдсітерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест жаттығуларды игертуді береді. 
Өзімнің 7 сыныпқа өткізген сабағымды ұсынамын: 

Сабақтың тақырыбы: Эстафеталық жүгірулер 

Мақсаты: а) Жүгіру элементтері бар эстафета ойындарын оқушыларға орындату. Жүгіру кезінде қосымша жаттығулар орындауға үйрету. 
ә) Қауіпсіздік ережесін мұқият сақтауға, ұқыптылыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 
б) Күш пен ептіліктің дамуын арттыру. Қимыл қозғалысының жалпы үйлесімділігінжақсарту. 

Сабақтың түрі: Жаңа сабақ 

Саб. Өтетін орны: Спорт зал 

Сабаққа керек құралдар: Доп, жалауша,шеңбер, секіртпе, 
кедергілер, үлкен доп, асық, қоржын. 
Сабақтың барысы: жаттығудың орындалу уақыты 

Ұйымдастыру, әдістемелік нұсқау 

І.Ұйымдастыру бөлімі 

1.Сыныпты сапқа тұрғызу. Мәлімдеме қабылдау 

2.Саптық жаттығулар. 

3.Жалпы дамыту жаттығуы.  а)жүру, жүгіру жаттығулары  ә)құралсыз орындалатын дамыту жаттығулары. 

ІІ.Негізгі бөлім 

Сабақтың тақырыбы. Эстафеталықжүгірулер. 

1.Оқушылардың өздеріне таныс эстафеталық ойын түрлерін сұрау.

(Толағай. Намыс дода) 

Барлық эстафеталық ойындар адам денсаулығы үшін маңызды әрі көңілді. 
Оқушы тез, тура жүгіру кезінде бар күшін салуға дағдыланады. Шапшаң епті қимылдауға үйренеді. Ұйым шыл болып, команда мүддесі үшін жақсы нәтиже көрсетуге тырысады. Айналаны бағдарлап аз уақытта өзінің және қарсыласының әрекетін байқап үлгереді. Сонымен қатар ойыншының икемділігі мен төзімділік қабілеттері арта түседі. 
2.Сыныпты екі топқа бөлу, Эстафеталық жүгірулердің түрлерін таныстыру. 
(Әр ойыннан кейін сергіту жаттығуы ойнатылып тұрылады) 
Команда болып жүгіру (пойыз) 

Кедергілер арқылы жүгіру  Доп тасу ойыны «Бақалар» ойыны  Секіртпе мен жүгіру ойыны  «Допты ұста» ойыны  «Қосаяқтар» ойыны «Теңге алу» ойыны «Мергендер» ойыны 15

минут Сынып оқушыларының сабаққа дайындығын бақылау. 
Жаттығуларды қатесіз орындату. 

Оқушылардың зейінін сабаққа аудару. 

Оқушыларды сұрақ қою арқылы сабаққа тарту. 
Екі топтағы ойыншылардың теңдігін бақылау. Ойын кезіндегі қауіпсіздік ережесін ескерту. Мұғалімнің орындап көрсеткен жаттығу элементтерін, ойын түрлерін мұқият бақылап, тыңдауын қадағалау. Әр ойынды бағалап, қоржынға асық салынып тұрады. 
Сабақтың барысы. Жаттығудың орынд. уақыты Ұйымдастыру, әдістемелік нұсқау. ІІІ.Қорытынды. Әр қоржындағы асықтар санын қосып, жеңімпаз топты анықтап,мадақтау. Үйге тапсырма: Эстафеталық ойындарды түрлендіру. Сабаққа жақсы қатынасқан оқушыларды бағалау.

Ойын кезіндегі кемшіліктерді ескертіп түзету. 
Сабақты қорытындылау.  «Дарабоз» топты мадақтау. 

Сергіту сәті  Бағалау (қоржыннан асықтарды санау) 
Қорыта айтқанда мұғалім әр сабағын түрлендіріп өткізуі керек және әр түрлі жарыс түрлерін көп қолдана отырып өткізсе сабақ ұтымды нәтижесін берері сөзсіз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Саймбетов Айбек Бейбытказыевич

Дата: 11.01.2016

Номер свидетельства: 275299

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства