kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мектептегі дене шыны?тыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

.          О?у процесі туралы жина?талма?ан жеке пікірді         13. Дене жатгы?уларын орында?ан кездегі к?мек емес, оны негізгі ?лшемдері (?йымдастыружа?ы, ?йре-                                         пен кауіпсіздік шаралары.

ту, т?рбиелеу) бойынша талдау ж?йесін ?арастырады.         14. К?рнекІ ж?не техникалы? к?радцарды (оку кар-

2.         Жалпы каралып отыр?ан сабакка м??алімдерді?                                        точкаларьш ?ос?анда) пайдалану.

зейІнін аудары?кырап, оларды? назарын тере?ірек         15. Ме?герілген жатты?улар ?йж?не баскэ жа?дай-

талдау?а ж?мылдьфады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ларда орындалатындай есеппен о?ушыларды? дербес

3.          Талдау н?тижесінде жина^тал?ан ?орытындыны                                        ж?мыс істеу да?дыларын калыптастыру. Берілген сол ?зге де жа?дайларда колдаяу ?шІн окытып-?йретуді                                         жапы?уды? неге арнал?анын ж?не оны? а?за?а ?серін сапалы т?рде сараптау?а м?мкіндік береді.                                                                                                                                                                                  т?сіну, оны орындау ережелері мен ж?кгеменІ м?лшер-

Просмотр содержимого документа
«Мектептегі дене шыны?тыру »

Мектептегі дене шынықтыру


1. Оқу процесі туралы жинақталмаған жеке пікірді 13. Дене жатгығуларын орындаған кездегі көмек емес, оны негізгі өлшемдері (ұйымдастыружағы, үйре- пен кауіпсіздік шаралары.

ту, төрбиелеу) бойынша талдау жүйесін қарастырады. 14. КөрнекІ және техникалық кұрадцарды (оку кар-

2. Жалпы каралып отырған сабакка мұғалімдердің точкаларьш қосқанда) пайдалану.

зейІнін аударыңкырап, олардың назарын тереңірек 15. Меңгерілген жаттығулар үйжәне баскэ жағдай-

талдауға жүмылдьфады. ларда орындалатындай есеппен оқушылардың дербес

3. Талдау нәтижесінде жина^талған қорытындыны жұмыс істеу дағдыларын калыптастыру. Берілген сол өзге де жағдайларда колдаяу үшІн окытып-үйретуді жапығудың неге арналғанын және оның ағзаға әсерін сапалы түрде сараптауға мүмкіндік береді. түсіну, оны орындау ережелері мен жүкгеменІ мөлшер-

4. Мұғалімдердің өз сабақгарына даярлық сапасын лей білу.

арттырады. Қазір оқу сабақтарына талдау осьшдай 16. Аряайы дәрігерлік топқа жаткызылған оқушы-

формада жүргізіледі, мұнын өзі жақсы нэтижелер бе- лардын оку процесіне қатысуы.

руде. Әрбір мұғалім көргендерін бақайшағына дейін 17. Оқыту барысында теориялык мәлімеггерді ха-

талдай отырып, өздерінің сөздерін мұқият ойластыра- барлауы.

ды. 18. Пәнаралык. байланыстьщ жузеге асуы (анато-

мия, физика).

Дене тәрбтсі сабагын талдау бойынша өзіміз кура- 19. Окытуға дифференциялык түрғыдан келу, оның

стыршн сураіупарды келтірелІк; тиімділігі.

1. Оқу-тэрбие міндеттерінің аныкгамасы мен на- 20. Стандартты емес құрал-жабдыкгарды, үксас кгы тұжырымдамасы. Ол бағдарламалық талаптарға, спорттық қуралдарды пайдадану.

сабақты өткізу жағдайъша, окушылардыи дене даяр- 21. Ғылым мен педагопжалык озык тәжірибенід

лығьша сәйкес келе ме? табыстарын пайдалану.

2. Сабақ өтетін орынның даярлыгы, санитарлық- 22. Ерік-мораль касиеттеріне тәрбиелеу (батыддык, гигиеналық жағдай, окушылардың спорттык; форма- бірбеткейлік, табандылық, ұжымды сыйлай біяу сезімі сы (бірыңғайлығы, тазалығы және т.б.) және баскзлар).

3. Сабақгың уақытылы бастальт, аяқталуы, рапорт, 23. Эстетикалық тәрбиенің элемештері (музыка-сабақтьщ барысындағы кайтадан сапкэ тұрулардың лык сұйемелдеу, дәл уйлесіңці кимыл-қозгадыс, бала-дәлдігі, сабақгы жинақгап, аяқгау. лардьгң әдемі дұрыс мүсіні мен жүрісі, оқушылардың

4. Сабакгьщ бөліктері бойынша уақыттың бөліиуі. мінез-құлық мәдениеті). Негізгі жүмысты орындауга оқушылар ағзасын даяр- 24. Сабақгың тартымдылығы.

лау реттілігі (іріктелген дене жаттығулары мен іс- 25. Окуісінеоқушьглардыңкөзқарасы. Мұғаліммен

әрекеттердің негізгі міндетгерді шешуге сейкес келуі). өзара қарым-қатынасы.

5. Уйрету әдістері (оның ішінде әсерлілері), олар- 26. Мұғалімнің сөзді, кәрсетуді, әдістемелік дың қолайлылығы мен тиІмділігі. тәсілдерді, команданы гтайдалану біліктілігі. Атаулар-

6. Сабақгың жалпы тығыздығы (түсІндіру, көрсе- ды (терминологияны) білуі. Сөйлеу мөдениеті. ту, тапсырманың орындалуы, карапайым әдістемелік Мұғалімнің сыртқы т^р сипаты.

нұскдлар). 27. Мүғалімнің сабақгағы тандап алған орыны,

7. Үйренетін материатды окушьшардың орындау сенімді, ширақ, сылбыр, сенімсіз түрде сабақты сипаты (сапалы, ойланып, ерікті, белсеңді және т.б.). жургізуі. Балаларга талап қоя білуі. Педагогикалык

8. Арнайы және жанама жаттығулардың дүрыс ұстанымы.

іріктеп алынуы, оларды қолдану тиімділігі, олардың 28. Оқу материалын оқушылардың меңгеруін тексе-

өзара байланысыньщ кажеттілігі. ру және бағалау.

9. Денеге түсетін жүктеменің мөлшерленуі (кайта- 29. Үй тапсырмасы, оны тексеруді үйымдастыру. лану саны, олардың екпінІ, тапсырманы орындау үзақ- 30. Сабақ туралы жалгіы пІкір: не нәрсе тон, не тыгы). нәрсе тіпті жағымсыз, не нәрседер ұнады.

10. Үйретудің дидактикалық кдғидаларын (оңтай-

лылығы, ұйрегудің тәрбиелілігі) жүзеге асыру. Алматы каласы.

11. Қозғалыс кдсиеттерінің дамуы (койылған жеке міндет есебінде немесе қозғалыс техникасын меңге-румен байланыстыра шешілетін).Қозғалыс касиеттерін дамыту қүралдары мен әдістері.

12. Окушылар қатарынан даярланған көмекшілердің, белсевділердің жұмыстарының көрінуі.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Мектептегі дене шыны?тыру

Автор: Б?кір Уалишер Сейд?лі?лы

Дата: 11.02.2015

Номер свидетельства: 171043

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства