kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата-аналарды мектеп ?міріне, спортты? шаралар?а,сайыстар?а тарту

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата-аналарды мектеп ?міріне белсенді тарту.

Баланы ?мірге бейімдеуде мектеп, ?стаз ж?не ата-ананы? орны б?лек.
Бала т?рбиесі – ата- ана ?шін к?рделі де жауапты міндет.
Ата- аналармен ж?мысты ?йымдастыруда?ы негізгі міндеттер:
Ата – аналарды? белсенді педагогикалы? к?з?арасын ?алыптастыру.
Ата-аналарды педагогикалы? білім- білікпен ?аруландыру.
Ата- аналарды бала т?рбиесіне белсенді ?атыстыру.
Мектеп ?міріне ата- аналарды белсене ?атыстыру, ?лгілі ата-аналарды ?неге ету.
Ата- аналарды мектептегі іс- шаралар?а, мектеп ?міріне тарту ма?сатында ?здеріні? ?олдауымен спортты? шаралар?а, сайыстар?а, ерте?гіліктерге ?атыстыру.

Ата-анамен жа?ымды ?арым-?атынасты реттеуде ?стаз небір ?иыншылы?тар?а тап болып жатады. ?азіргі жа?а педагогикалы? ойлау?а орай ата-анамен ж?мыс ж?йесін д?рыс ??ру ж?не оны жа?аша ?йымдастыру б?гінгі к?нні? талабы.
Мектептегі о?у-т?рбие ж?мысыны? н?тижелілігіні? бір ?шы ата-аналармен, ?о?амдасты?пен, мектепті? бірлескен ?рекетінде екені рас. Бала т?рбиесі мен дамуында?ы басты р?л ат?арушы – отбасы. Демек, баланы? ал?аш?ы т?рбиешісі-ата-аналар. Мектепті? отбасымен бірлесіп о?у-т?рбие ?рдісіні? табысты болуы ?шін т?рбие саласына жа?а факторларды? ма?ызды кешенін ту?ызу-б?гінгі к?нні? талабы.Сонды?тан, б?л ж?мыста жа?а технологияларды негізге ала отырып, ата-анамен ж?мысты? ?азіргі заман талабына сай ?зекті м?селелері ?арастырылады.
 

Ма?саты
Ата-аналарды мектеппен, ?о?амды? ?йымдармен ?зара белсенді ?рекет етуге тарта отырып, ?аза?станды? ?лтжанды, т?зімді, рухани ??нды, рух-жігері шы?дал?ан, белсенді т?л?а ?алыптастыру

Міндеттер:
-та?ырып?а сай ?дебиеттерді зерделеу;
- та?ырыпты? теориялы? негіздемесін жасау;
- та?ырыпты т?жірибеге енгізу іс-?рекетін жоспарлау;

Болжам
Егер, мектеп, ата-ана, ?леуметтік ортаны? о?ушы т?л?асын сомдау ?шін саналы т?рде ба?ыттал?ан іс-?рекеттері ?йлесімін тауып жатса, б?секеге ?абілетті, білім-білікпен ?арулан?ан, шы?армашыл т?л?аны дайындап шы?ар едік.

К?тілетін н?тиже
Ата-ана ?з баласы туралы ?зін мазалап ж?рген с?ра?тар?а м??аліммен бірге жауап таба біледі;
Ата-ананы? мектепке, м??алімге деген сенімі к?шейеді;

Мектеп пен ата-ана ынтыма?тасты?ынан т?рбиелі, білімді, ?лтжанды, жа?а заман?а сай т?л?а дамып ?алыптасады;


Заманымызды? белгілі жа?ашыл ?стазы-Ш.Амонашвили «Воспитание детей нужно начинать с воспитания родителей» деген. Ол б?л ой?а ?зіні? ?стазды? ?ызметінен жина?тау н?тижесінде келгені с?зсіз. Себебі, оны? есептеуі бойынша бастауыш сынып о?ушысыны? барлы? ?міріні? тек 7% ?ана мектептегі т?рбие ?лесіне келеді екен. Олай болса, т?рбие ісінде ата-ананы? алар орны, беделі жо?ары болуы керек. 
?йткені, отбасы - бала т?рбиесіні? е? ал?аш?ы ?жымы. Сонды?тан бала мектеп табалдыры?ын атта?ан?а дейінгі оны? ал?аш?ы ?стазы-ата-анасы.
Отбасында?ы ата-ана?а ?здері ?мірге ?келген баласы ?шін ?аншалы?ты жауапкершілік ж?ктелетіндігі елімізде за? ж?зінде ?арастырыл?ан. ?аза?стан республикасыны? 27-бабында «неке мен отбасы, ана мен ?ке ж?не бала мемлекетті? ?ор?ауында, балаларына ?ам?орлы? жасау ж?не оларды т?рбиелеу-ата-ананы? таби?и ???ы?ы ?рі парызы» -деп к?рсетілген.
Демек, баланы ?мірге бейімдеуде мектеп, ?стаз ж?не ата-ананы? орны б?лек. Туында?ан т?лім-т?рбиедегі жарасымдылы? мектеп пен ата-ана, ?леуметтік орта бірлесіп ж?мыс істеген жа?дайда ?ана ?йлесімділік табады. ?йткені, баланы? ?мір с?руге ??штарлы?ыны? оянуы ?зін ?орша?ан ортасына ?стаз?а, ата-ана?а, ??рбы-??рдастарына, оларды? к?нделікті іс-?рекетіне, ж?ріс-т?рысына, сырт к?рінісіне, с?йлеген с?зіне, ?дептілік т.б. ?асиеттеріне байланысты. Жан-Жак Руссо «Бала ту?анда а? ?а?аздай болып туады, оны? ?стіне шимайды ?алай салса?, ?а?аз бетіне солай т?седі, бала т?рбиесі де сол сия?ты, ?зі? ?алай т?рбиелесе?, ол солай т?рбиеленеді» деген екен. Б?дан шы?атын т?йін, бала т?рбиесіне е? алдымен оны? ата-анасыны? е?бек?орлы?ы, ?стамдылы?ы, а?ыл-ойы, сана-сезімі, адамгершілігі ?сер етпек. 
Бала – ата-ананы? ?ана емес, ?лыс пен ?лтты? ерте?гісі, келер тарих?а аманат. Жас ?рпа?ты жан-жа?ты жетілген, а?ыл- парасатты, ой-?рісі биік азамат етіп т?рбиелеу ?о?амымызды? е? ?зекті м?селесі. 
Мектеп пен отбасыны? ынтыма?тасты?ын ж?зеге асыруда м??алім негізгі р?л ат?арады. Отбасымен ж?ргізілетін ж?мыстарды ?азіргі уа?ыт талабына сай етіп ?йымдастыру м??алімні? ма?ызды міндеттеріні? бірі.
Сонды?тан ата-ана, ?стаздар болып, жас ?рпа??а жан-жа?ты т?рбие беруді назарда ?ста?анымыз ж?н.
?стаздар мен ата-аналар ?арым- ?атынасыны? функциялары
т?рбиелік-дамытушылы?;

?алыптастырушылы?;

ба?ылаушылы?;

т?рмысты?;

хабарламалы?;


Педагогикалы? ?жымны? міндеттері:
Ата-аналарды? белсенді педагогикалы? к?з?арасын ?алыптастыру;

ата-аналарды педагогикалы? білім-білікпен ?аруландыру;

ата-аналарды бала т?рбиесіне белсенді ?атыстыру;


 Ата-анамен ж?ргізілетін ж?мысты ?йымдастыруды? формасы
Ата-аналарды? педагогикалы?, психологиялы? білімін к?теру

Сыныпты? а?арту ж?мыстарын ?ткізу
Т?рбиені? жекелеген м?селелері бойынша ата-ана?а мектептік, сыныпты? конференциялар ?йымдастыру

Педагогикалы? білім университеті
Педагогикалы?, психологиялы?, медициналы?, за? туралы ке?естер беру

Тренингтер
Ата-аналарды о?у-т?рбие ?рдісіне тарту
Ата-ана жиналысы

Біріккен шы?армашылы? істер

Отбасылы? бай?аулар, спортты? шаралар

Сынып жетекшісі ?йымдастыр?ан саба?тан тыс барлы? ?рекетке ?атысу

Жалпы мектептік д?ст?рлі іс-шараларды ?йымдастыру?а ата-аналарды ?атыстыру

Ата-аналарды мектеп бас?ару ісіне ?атыстыру
Сынып ке?есі, сыныпта?ы ата-аналар комитеті

Мектеп ке?есі

?иын балалар мен жа?дайы т?мен отбасына шефтік к?мек к?рсету

?о?амды? ба?ылау комитеті

(?о?амды? ?йыммен ?зара ?рекет ету)
Отбасы мен мектепті? ?зара ?рекетін ?алай ?йымдастырамыз?
Отбасын зерттеу

Ма?сат: отбасыны? т?рбиелік м?мкіндігін, к?ш ?уатын аны?тау
Топтастыру

Ма?сат: отбасыны? т?рбиедегі ба?ыт-ба?дарын тану
Жасал?ан ?рекеттерден алын?ан н?тижелерді талдау

Отбасын зерттеуде педагог т?мендегідей м?ліметтерге басты к??іл б?луі керек
Отбасы м?шелері ж?не отбасыны? ?леуметтік материалды? жа?дайлары мен мектеп ісіне деген ?ызы?ушылы?тары туралы толы? м?лімет

Отбасында?ы балаларды? т?рбиелілік де?гейі

Отбасыны? т?рбиелік м?мкіндіктері

Отбасын зерттеуде мына ережелерді са?та?аны д?рыс
ата-аналар мен балалар ?здерін зерттеу нысаны ретінде сезінбеуі тиіс;

зерттеу ма?сатты, жоспарлан?ан, ж?йелі болуы ?ажет;

зерттеу ?дістері мен т?рбие ?дістері ?зара байланысты болуы керек;

психологиялы?-педагогикалы? ?дістер т?рленген ж?не кешенді т?рде ?олданылуы керек;


 Отбасын зерттеу педагог?а не береді?
О?ушы отбасын зерттеу педагогке отбасыны? т?рбиелік м?мкіндігімен оны? к?ш-?уатыны? де?гейін аны?тау?а, соны? негізінде бірлескен ?рекетті? о?тайлы ?дісін, формасын та?дау?а, н?тижесінде т?рбие м?селесін табысты шешуге мол м?мкіндік ту?ызады. Ол ?шін м??алім д?ст?рлі педагогикалы?-психологиялы? диагностика ?дістеріні? кешенін пайдаланады. Отбасын зерттеу-сынып жетекшіден к?сіби шеберлікті талап ететін ?те к?рделі м?селе.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ата-аналарды мектеп ?міріне, спортты? шаралар?а,сайыстар?а тарту »


Ата-аналарды мектеп өміріне, спорттық шараларға, сайыстарға белсенді тарту
Дайындаған: К.Нұрбаев атындағы Ақсуат орта мектебінің дене шынықтыру пәні мұғалімі Алшынғазин Н.Б.Ақсуат ауылы

2014 жыл


Ата-аналарды мектеп өміріне белсенді тарту.

Баланы өмірге бейімдеуде мектеп, ұстаз және ата-ананың орны бөлек.
Бала тәрбиесі – ата- ана үшін күрделі де жауапты міндет.
Ата- аналармен жұмысты ұйымдастырудағы негізгі міндеттер:
Ата – аналардың белсенді педагогикалық көзқарасын қалыптастыру.
Ата-аналарды педагогикалық білім- білікпен қаруландыру.
Ата- аналарды бала тәрбиесіне белсенді қатыстыру.
Мектеп өміріне ата- аналарды белсене қатыстыру, үлгілі ата-аналарды өнеге ету.
Ата- аналарды мектептегі іс- шараларға, мектеп өміріне тарту мақсатында өздерінің қолдауымен спорттық шараларға, сайыстарға, ертеңгіліктерге қатыстыру.

Ата-анамен жағымды қарым-қатынасты реттеуде ұстаз небір қиыншылықтарға тап болып жатады. Қазіргі жаңа педагогикалық ойлауға орай ата-анамен жұмыс жүйесін дұрыс құру және оны жаңаша ұйымдастыру бүгінгі күннің талабы.
Мектептегі оқу-тәрбие жұмысының нәтижелілігінің бір ұшы ата-аналармен, қоғамдастықпен, мектептің бірлескен әрекетінде екені рас. Бала тәрбиесі мен дамуындағы басты рөл атқарушы – отбасы. Демек, баланың алғашқы тәрбиешісі-ата-аналар. Мектептің отбасымен бірлесіп оқу-тәрбие үрдісінің табысты болуы үшін тәрбие саласына жаңа факторлардың маңызды кешенін туғызу-бүгінгі күннің талабы.Сондықтан, бұл жұмыста жаңа технологияларды негізге ала отырып, ата-анамен жұмыстың қазіргі заман талабына сай өзекті мәселелері қарастырылады.

Мақсаты
Ата-аналарды мектеппен, қоғамдық ұйымдармен өзара белсенді әрекет етуге тарта отырып, қазақстандық ұлтжанды, төзімді, рухани құнды, рух-жігері шыңдалған, белсенді тұлға қалыптастыру

Міндеттер:
-тақырыпқа сай әдебиеттерді зерделеу;
- тақырыптың теориялық негіздемесін жасау;
- тақырыпты тәжірибеге енгізу іс-әрекетін жоспарлау;

Болжам
Егер, мектеп, ата-ана, әлеуметтік ортаның оқушы тұлғасын сомдау үшін саналы түрде бағытталған іс-әрекеттері үйлесімін тауып жатса, бәсекеге қабілетті, білім-білікпен қаруланған, шығармашыл тұлғаны дайындап шығар едік.

Күтілетін нәтиже
Ата-ана өз баласы туралы өзін мазалап жүрген сұрақтарға мұғаліммен бірге жауап таба біледі;
Ата-ананың мектепке, мұғалімге деген сенімі күшейеді;

Мектеп пен ата-ана ынтымақтастығынан тәрбиелі, білімді, ұлтжанды, жаңа заманға сай тұлға дамып қалыптасады;


Заманымыздың белгілі жаңашыл ұстазы-Ш.Амонашвили «Воспитание детей нужно начинать с воспитания родителей» деген. Ол бұл ойға өзінің ұстаздық қызметінен жинақтау нәтижесінде келгені сөзсіз. Себебі, оның есептеуі бойынша бастауыш сынып оқушысының барлық өмірінің тек 7% ғана мектептегі тәрбие үлесіне келеді екен. Олай болса, тәрбие ісінде ата-ананың алар орны, беделі жоғары болуы керек. 
Өйткені, отбасы - бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Сондықтан бала мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі оның алғашқы ұстазы-ата-анасы.
Отбасындағы ата-анаға өздері өмірге әкелген баласы үшін қаншалықты жауапкершілік жүктелетіндігі елімізде заң жүзінде қарастырылған. Қазақстан республикасының 27-бабында «неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында, балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы әрі парызы» -деп көрсетілген.
Демек, баланы өмірге бейімдеуде мектеп, ұстаз және ата-ананың орны бөлек. Туындаған тәлім-тәрбиедегі жарасымдылық мектеп пен ата-ана, әлеуметтік орта бірлесіп жұмыс істеген жағдайда ғана үйлесімділік табады. Өйткені, баланың өмір сүруге құштарлығының оянуы өзін қоршаған ортасына ұстазға, ата-анаға, құрбы-құрдастарына, олардың күнделікті іс-әрекетіне, жүріс-тұрысына, сырт көрінісіне, сөйлеген сөзіне, әдептілік т.б. қасиеттеріне байланысты. Жан-Жак Руссо «Бала туғанда ақ қағаздай болып туады, оның үстіне шимайды қалай салсаң, қағаз бетіне солай түседі, бала тәрбиесі де сол сияқты, өзің қалай тәрбиелесең, ол солай тәрбиеленеді» деген екен. Бұдан шығатын түйін, бала тәрбиесіне ең алдымен оның ата-анасының еңбекқорлығы, ұстамдылығы, ақыл-ойы, сана-сезімі, адамгершілігі әсер етпек. 
Бала – ата-ананың ғана емес, ұлыс пен ұлттың ертеңгісі, келер тарихқа аманат. Жас ұрпақты жан-жақты жетілген, ақыл- парасатты, ой-өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу қоғамымыздың ең өзекті мәселесі. 
Мектеп пен отбасының ынтымақтастығын жүзеге асыруда мұғалім негізгі рөл атқарады. Отбасымен жүргізілетін жұмыстарды қазіргі уақыт талабына сай етіп ұйымдастыру мұғалімнің маңызды міндеттерінің бірі.
Сондықтан ата-ана, ұстаздар болып, жас ұрпаққа жан-жақты тәрбие беруді назарда ұстағанымыз жөн.
Ұстаздар мен ата-аналар қарым- қатынасының функциялары
тәрбиелік-дамытушылық;

қалыптастырушылық;

бақылаушылық;

тұрмыстық;

хабарламалық;


Педагогикалық ұжымның міндеттері:
Ата-аналардың белсенді педагогикалық көзқарасын қалыптастыру;

ата-аналарды педагогикалық білім-білікпен қаруландыру;

ата-аналарды бала тәрбиесіне белсенді қатыстыру;


 Ата-анамен жүргізілетін жұмысты ұйымдастырудың формасы
Ата-аналардың педагогикалық, психологиялық білімін көтеру

Сыныптың ағарту жұмыстарын өткізу
Тәрбиенің жекелеген мәселелері бойынша ата-анаға мектептік, сыныптық конференциялар ұйымдастыру

Педагогикалық білім университеті
Педагогикалық, психологиялық, медициналық, заң туралы кеңестер беру

Тренингтер
Ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісіне тарту
Ата-ана жиналысы

Біріккен шығармашылық істер

Отбасылық байқаулар, спорттық шаралар

Сынып жетекшісі ұйымдастырған сабақтан тыс барлық әрекетке қатысу

Жалпы мектептік дәстүрлі іс-шараларды ұйымдастыруға ата-аналарды қатыстыру

Ата-аналарды мектеп басқару ісіне қатыстыру
Сынып кеңесі, сыныптағы ата-аналар комитеті

Мектеп кеңесі

Қиын балалар мен жағдайы төмен отбасына шефтік көмек көрсету

Қоғамдық бақылау комитеті

(қоғамдық ұйыммен өзара әрекет ету)
Отбасы мен мектептің өзара әрекетін қалай ұйымдастырамыз?
Отбасын зерттеу

Мақсат: отбасының тәрбиелік мүмкіндігін, күш қуатын анықтау
Топтастыру

Мақсат: отбасының тәрбиедегі бағыт-бағдарын тану
Жасалған әрекеттерден алынған нәтижелерді талдау

Отбасын зерттеуде педагог төмендегідей мәліметтерге басты көңіл бөлуі керек
Отбасы мүшелері және отбасының әлеуметтік материалдық жағдайлары мен мектеп ісіне деген қызығушылықтары туралы толық мәлімет

Отбасындағы балалардың тәрбиелілік деңгейі

Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктері

Отбасын зерттеуде мына ережелерді сақтағаны дұрыс
ата-аналар мен балалар өздерін зерттеу нысаны ретінде сезінбеуі тиіс;

зерттеу мақсатты, жоспарланған, жүйелі болуы қажет;

зерттеу әдістері мен тәрбие әдістері өзара байланысты болуы керек;

психологиялық-педагогикалық әдістер түрленген және кешенді түрде қолданылуы керек;


 Отбасын зерттеу педагогқа не береді?
Оқушы отбасын зерттеу педагогке отбасының тәрбиелік мүмкіндігімен оның күш-қуатының деңгейін анықтауға, соның негізінде бірлескен әрекеттің оңтайлы әдісін, формасын таңдауға, нәтижесінде тәрбие мәселесін табысты шешуге мол мүмкіндік туғызады. Ол үшін мұғалім дәстүрлі педагогикалық-психологиялық диагностика әдістерінің кешенін пайдаланады. Отбасын зерттеу-сынып жетекшіден кәсіби шеберлікті талап ететін өте күрделі мәселе.
 Топтастыру. Ата-анамен жұмыста дифференциалды ықпал ету.

Жанұя 5 типке бөлінеді


Балалары үлгілі жанұя

Бала тәрбиесіне ұстаз көмегін қажет ететін жанұя

Ынтымақсыз жанұя

Жағымсыз қасиеттері басым жанұя

Қоғамдық орындардың араласуын үнемі қажет ететін жанұ

Жанұядағы адамгершілік құндылық жоғары деңгейде қалыптасқан. Бақытты, дені сау жанұя. Балаларға мүмкіндік жасалған. Кей уақытта жекелеме кеңестер қажет бола тұра, ұстаздардың араласуы қажет емес

Жанұядағы ата-аналардың қарым-қатынасы жақсы бола тұра, бала тәрбиесінде бағыт жоқ. бала тек ата-ананың «ерекше» қамқорлығын сезінеді. «Өзімшіл» болып өсіп келеді. Сондықтан ұстаздың көңіл аударуы сөзсіз талап етіледі

Мұндай жағдайда ата-аналар өзара қарым-қатынас дауынан аса алмайды. Бала тәрбиесі мүлде ескерусіз қалған. Өсіп келе жатқан ұрпаққа әсері болмас үшін, жанұядағы көңіл-күйді өзгертуге белсенді педагогикалық ықпал қажет.

Сырттай қарағанды қолайлы жанұя қатарында болмағанымен рухсыздық, нақты адамгершілік құндылықтар, ұрпақтар ізгілігінің бұзылуы сияқты жағымсыз қасиеттер басым. Мұндай жанұямен тәрбие жұмысын жүргізу ерекше қиындық туғызады.

Қолайсыз жанұя, мұнда дөрекілік, ұрыс-керіс, жағымсыз тәртіп сияқты сипаттар көп. Баланың қызығушылығын қорғау үшін мұндай жанұяларға тұрақты педагогикалық бақылау, қоғамдық орындардың араласуы үнемі қажет және талап етіледі.Жасалған әрекеттерден алынған нәтижелерге сараптау, талдау жұмыстарын жүргізе отырып, төмендегідей қорытындыға келу:

Төрт одақ жұмысын жандандыру;(отбасы, бала, мұғалім, қоғам)

Ынтымақтастықты нығайтуда, мұғалімнің оқу-тәрбие жұмысындағы міндеттердің жүзеге асуына, ата-аналарды педагогикалық біліммен қаруландыруда, олардың белсенділіктерін көтеруде - ата-аналар жиналысының маңызы ерекше.

Ата-аналар жиналысының тақырыптары мектептің жылдық жоспарындағы тәрбие жұмысының іс-шараларына, сыныптың жас ерекшелігіне, ағымдағы міндеттерге байланысты іріктеліп алынып, бір апта бұрын жиналыстардың өткізілу кестесі бекітіледі.

 Ата-аналар жиналысын дайындау ережесі

Бірінші ереже
Ата-аналар жиналысының тақырыбы өзекті болуы керек.
Екінші ереже
Ата-аналар жиналысы оларға ыңғайлы уақытта болуы тиіс.
Үшінші ереже
Ата-аналарға жиналыстың өту жоспары белгілі болуы қажет.
Төртінші ереже
Жиналыс ата-аналармен сыйластық қарым-қатынаста өтуі керек.
Бесінші ереже
Жиналыс жоғары дайындықпен өтуі тиіс.
Ата-аналар жиналысының түрлері
Ұйымдастыру

Тақырыптық

Қорытынды


Ұйымдастыру жиналысы
Жиналыстың мақсаты: Сынып оқушыларының ата-анасымен танысу, ата-аналарды өзара таныстыру, ата-аналарды мектептегі жұмыстарға тарту.
Ұйымдастыру жиналысының міндеттері:
Ата-аналардың қызығушылық басымдылықтарын білу;

Ата-аналарды сынып жетекшісінің сынып ұжымымен өткізетін шығармашылық, белсенді іс-әрекеттерінің жоспарымен таныстыру;

Ата-аналар комитетінің сайлауын өткізу;

Ұйымдастыру ата-аналар жиналысында төмендегі сұрақтарға жауап алынуы тиіс:
1.Ата-аналардың аты-жөні, тегі.
2.Туған жылдары, білімі.

3.Мекен-жайы, телефоны.
4.Ата-аналардың мамандығы, кәсібі.
5.Жанұядағы бала саны, жас мөлшерлері.
6.Толық немесе толық емес жанұя.
7.Бала дамуындағы ерекшелік (дәрігерлік есепте, жиі ауырады, созылмалы ауруы бар т.с.с.).

Ұйымдастыру ата-аналар жиналысының үлгісі
Ата-аналар отырған соң алдын-ала дайындалған сауалнамаға жауап береді.
1.Сынып жетекшісінің кіріспе сөзі.
Сынып жетекшісі өзінің педагогикалық тәжірбиесі жөнінде, сол сыныптың жетекшісі ретінде оқыту мен тәрбиені ұйымдастырудағы жоспары туралы айтады.
2.Оқушылардың ата-анасы өзара танысады.
3.Ата-аналарға ескерткіш кітапшалар таратылады.

Бұл кітапшаға ата-аналар тәрбие туралы ұлағатты сөздер, өз баласының тәрбиесі жөнінде ұсыныс, ой-пікірлерін жазады.

4.Сынып жетекшісі ата-аналарды оқу-тәрбие жұмысының жылдық жоспарымен, мектеп дәстүрлерімен таныстырады.

5.Ата-аналар төмендегідей кестені толтырады:


Сіздерді толғандыратын тәрбиедегі кедергілер

Сыныпта ұйымдастыра аламыз

Ата-аналар комитетінің құрамына кіре аламын. Көмек көрсете аламын.

Тәрбие сағаты

Үйірме

Секция

Студия


ҮІ.Ата-аналар комитетін сайлау.
Тақырыптық ата-аналар жиналысының үлгісі
Тақырыбы:Адамның тұлғалық, мәдени қасиетін дамытудағы кітаптың рөлі

Өткізу формасы: дөңгелек үстел
Жиналыс оқушылармен бірге өтеді. Ата-аналар арасында сауалнамалар жүргізіледі. Сауалнама қорытындысы сынып жетекшісінің келешектегі жұмысына қажет.
Пікір алысатын сұрақтар:
1.Мектеп кітапханасының оқырмандар туралы қорытынды сипаттамасы. Кітапты көп оқитын оқушыларды марапаттау.
2.Пән мұғалімдерінің оқулықтардың сақталуы, оған қойылатын талаптар туралы пікірлері.
3.Ата-аналар мен оқушылардың ой-пікірлері
Жанұядағы кітап қоры;

Біздің жанұядағы дәстүр;

Оқушылардың кітап оқуға көзқарасы;

4.Ата-аналарға әзірленген анкеталық сұрақтар
1) Балаңыз кітап оқуды сүйе ме?
2) Балаңыз жақсы кітапты сыйлық санай ма?
3) Жанұяда қандай кітап оқисыздар?
Қорытынды ата-аналар жиналысының үлгісі
Тақырыбы: Өткен оқу жылының қорытындысы –«Сынып парақтары»
Өткізу формасы: Ауызша журнал
Жиналыс ата-аналар мен оқушылардың бірігуімен өтеді. Кездесу ерекше, салтанатты түрде өтуі керек.
1-парақ: «Біздің сабақтардағы сәтіміз...»
(Сабақтардан фрагмент)
2-парақ: «Біз үзіліс кездерінде...»
(Сергіту сәттері, ойындар)
3-парақ: «сабақтан соңғы уақытта...»
(Сыныптағы жыл ішінде ең жақсы өткен іс-шаралардан көріністер)
4-парақ: «Біздің шығармашылық...»
(Оқушылардың шығармашылық көрмесінен, үйірмелерден көрініс)
5-парақ: «Біз және біздің ата-аналарымыз...»
(Сыныптағы белсенді ата-аналарға алғыс айтып марапаттау)
6-парақ: «Біздің жазғы жоспарларымыз...»

Ата-анамен жүргізілетін жұмыс формасынан күтілетін нәтиже 
-Отбасының әлеуметтік жағдайы туралы ақпарат құрылады
-Мектеп өміріне қатысуға ата-ана өз қажеттігін сезінетіндей жағдай жасалады
-Ата-аналар тақырыптық кеңестер алуына мүмкіндіктер туады
-Шығармашылық кештер бағдарламасы жүзеге асады
-қызығушылықтарына орай отбасылық клубтар құрылады
-Әр түрлі типтегі жанұя мен мектеп арасындағы кері байланыстар ұйымдастырылады
 Ата-анамен бірлескен іс-әрекет арқасында тәрбиеленген тұлға диагностикасы шығады:
Қарым-қатынас мәдениетін меңгерген;
Алған тәрбие мен білімін өз өміріне пайдалана алатын;
Отбасылық құндылықтар мен этномәдени құндылықтарға сүйіспеншілігі бар;
Ата-ана мен Отан алдындағы перзенттік парыз бен борышты сезінетін тұлға тәрбиелеу. 
Қорытынды
Ата-аналармен жұмыстың табысты не табыссыз болуы оның таңдаған ұстанымына, қарым-қатынас стиліне, педагогикалық шеберлігі мен кәсіби құзырлылығына байланысты болатынын ұмытпау керек.Қазіргі кезде сынып оқушыларының тәрбие ісін әрі қарай жетілдіру отбасы мен мектептің бірлескен жұмысын дамыта және нығайта түсу арқылы жүзеге асады. Отбасы мен мектептің бірлесіп жасаған жұмыс нәтижесі ХХІ ғасыр талабына сай, жаңашыл, шығармашыл, жан-жақты мәдениетті, саяси сауатты жеке тұлға қалыптастырмақ. Бұл жұмыс мектептерде жүзеге асып, ата-анамен жүргізілетін жұмысқа ұйытқы болар деген ойдамын.


 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


1.Б.И.Иманбекова, Ф.Т.Саметова. Бастауыш мектепте оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру. Алматы, 2004

2.А.М.Исагулова. Ата-ана жиналысын тартымды өткізуде басты мәселе. Қарағанды, 2008

3.Тәрбие құралы, 2/2006

4.Сынып жетекшісі, 1/2005

5.Сынып жетекшісі, 3/2005

6.Ф.З. Буланова. Сынып жетекшісі және АТА-АНА .Сынып жетекшісі, 4/2004

6.Бастауыш мектеп, 10/2001

7.Бастауыш мектеп, 7/2005

8.Мұғалім, 1/2009

9.Воспитание школьника, 5/2009

10.Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар, 6/2008
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ата-аналарды мектеп ?міріне, спортты? шаралар?а,сайыстар?а тарту

Автор: Алшынгазин Нурлан Байкыдырович

Дата: 18.02.2015

Номер свидетельства: 175243


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства