kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРЫРЫП ДЕНСАУЛЫ?ТЫ НЫ?АЙТУДА?Ы ДЕНЕ Т?РБИЕСІНІ? МА?ЫЗЫ»

Нажмите, чтобы узнать подробности

          №21 Сары?зек орта мектебіні? дене т?рбиесіні? м??алімі.
«САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН  ?АЛЫПТАСТЫРЫРЫП ДЕНСАУЛЫ?ТЫ                   НЫ?АЙТУДА?Ы ДЕНЕ Т?РБИЕСІНІ? МА?ЫЗЫ»
Мемелекетті? барылы? ??рылымдарды? ма?ызды? м?селерді? бірі-салауатты ?мір салты. Мектептегі дене т?рбиесіні? негізгі міндеттеріні? бірі о?ушыларды? салауаттылы??а деген ынтасын  ?алыптастыру.Салауатты ?мір салты-?мір тіршілігі о?ушыларды? денсаулы?ы бір ?атар факторларды? ?серлеріне тікелей байланысты болады,оларды? е? ма?ыздысы-?мір салты.О?ушыларды? салауатты ?мір салтын ??райтын ?оз?аушы м?шелерге мыналар жатады.                                                                                                                      
•    е?бек ж?не демалыс т?ртібін д?рыс ?олдану,    
•    ?оз?алыс  белсенділігін ?йымдастыр,      
•     тазалы?ты са?тау,   
•    шыны?у талаптарын орындау ,       
•    зиянды ?деттерден са?тандыру,    
•    о?ушыларды? ?з ара ?арым-?атынастарды ?алыптастыру,       
•     а?заны? психо физикалы? жа?дайын еске алу,    
Осы жа?дайды о?ушы ?зіні? денсаулы? де?гейін аны?тай алады.Ол ?шін  о?ушыларды?  анатомиялы? ,физикалы? ,психологиялы? ,а?ыл-ой ?абілеттік денгейін,а?за м?шелеріні? д?рыс ж?мыс жасауы керек.О?ушыларды? ?зі денсаулы? денгейін аны?тай білуге ?йретуге керек.Олар ?з м?мкіншіліктерін білгенен кейін, біз олар?а денсаулы?ты ны?айтаын жолдарды, ?діс амалдарды ?йретеміз.Салауатты ?мір с?ру-тіршілікті? биологиялы? ?згерістері ?ана емес,сонымен ?оса ?леументтік ма?ызы зор ??былыс.Адам баласы ту?ан к?ннен бастап ?мір бойы тіршілік ?абілетін  жо?алтпай жас ерекшеліктеріне ?арай ?ызымет етеді.Осы ??былыстар а?заны? орталы? ж?йке ж?йесіні? негізі реттеуші б?лігі миды? адам ?мірінде ат?аратын ?ызыметі-тіршілікті? негізгі к?зі.Салауатты ?мір с?ру ?шін о?ушылар дене т?рбиесінде, дене шыны?тыру жатты?уларыны? бір т?рімен т?ра?ты т?рде ш??ылдан?ан ж?н. О?ушыларды? спортпен ш??ылдан?ан кезде, а?заларыны? м?мкіншіліктерін біліп алуы керек. Б?л жа?дайда о?ушылар салауатты ?мір с?ремін, ?за? жасаймын деп ж?ріп, а?заларына м?мкіншіліктен тыс к?ш алуы м?мкін. Адам денсаулы?ы ?мірде ?те ма?ызды к?п фокторлар?а т?уелд.Денсаулы? физикалы?,психикалы?,?леументтік болып б?лінеді. 

 

 

•    Физикалы?-адам а?засында функцияларды? ?здігінен реттелуі, функциялы? ?рдістерді? келісімді ?туі, 
•    психикалы?-ауруды болдырмау ж?не одан арылу,                                                                         
•    ?леументтік – адамны? ?уелметтілік белсенділігіні?, я?ни ?орша?ан ортамен араласуы,
дене т?рбиесіні? ма?ызды міндеттеріні? бірі мектеп о?ушыларыны? сауалатты ?мірге деген ы?ылас жігерін  ?алыптастыру болып табылалы.
Олай болса о?ушыларды? сауалатты ?мір салтын ?алыптастыруда отбасыны? бала?а деген т?рбиесіні? ма?ызы зор
•    ата – ананы? бала?а деген ?ам?орлы?ы, 
•    баламен ты?ыз ?арым – ?атынасты дамыту,
•    баланы? к?йзеліс сезімін ба?ылау,
•    баланы? білімін, о?у?а деген ынтасын ба?ылау,
•    ?орша?ан орта ж?не ересектермен ?арым-?атынастарын ба?ылау,
•    денсаулы??а н??сан келмейтін іс-?рекет ?имылдарына м?н беру,
•    е?бек пен демалысты? тиімді пайдалануын ?ада?алау .                            Салауатты ?мір салтын ме?герген о?ушы т?мендегідей ?асиеттере ие болады.Демек, осындай о?ушы ?зіні?  ??зіреттілік м?ртебесіне сай деп ойлаймын.Сонымен ?орта айт?анда «Салауатты ?мір салтын» на?ты ?мір жа?дайында денсаулы?ты са?тап ны?айтуда?ы о?ушыны? ?леументтік, к?сіптік ж?не биологиялы? фунцияларын толы? орындауды ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан тіршілік ?рекеті. Дене т?рбиесі саба?ы тек ?ана жатты?уларды орындау емес, сонымен ?атар, о?ушыларды? е?бек с?йгіштікке, ?аржылы??а, т?зімділікке, батылды??а, жігерлікке, патриотты??а, отан с?йгіштікке т?рбиелейтін п?н.Дене шыны?тыру-спортты? жатты?улар ?ана емес, жеке т?л?аны? ма?ызды адамгершілік белгісі, о?ушыларды т?рбиелеуге ж?не «Салауатты ?мір салтын» са?тау?а, оларды естен шы?армау?а жетелеу. «Бірінші байлы?-денсаулы?», «Дені сауды? жаны сау»-деп 
 ата –бабамыз айт?андай, дендері?ізге саулы? тілеймін.

Просмотр содержимого документа
««САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРЫРЫП ДЕНСАУЛЫ?ТЫ НЫ?АЙТУДА?Ы ДЕНЕ Т?РБИЕСІНІ? МА?ЫЗЫ» »

21 Сарыөзек орта мектебінің дене тәрбиесінің мұғалімі.

«САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРЫРЫП ДЕНСАУЛЫҚТЫ НЫҒАЙТУДАҒЫ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ»

Мемелекеттің барылық құрылымдардың маңыздың мәселердің бірі-салауатты өмір салты. Мектептегі дене тәрбиесінің негізгі міндеттерінің бірі оқушылардың салауаттылыққа деген ынтасын қалыптастыру.Салауатты өмір салты-өмір тіршілігі оқушылардың денсаулығы бір қатар факторлардың әсерлеріне тікелей байланысты болады,олардың ең маңыздысы-өмір салты.Оқушылардың салауатты өмір салтын құрайтын қозғаушы мүшелерге мыналар жатады.

 • еңбек және демалыс тәртібін дұрыс қолдану,

 • қозғалыс белсенділігін ұйымдастыр,

 • тазалықты сақтау,

 • шынығу талаптарын орындау ,

 • зиянды әдеттерден сақтандыру,

 • оқушылардың өз ара қарым-қатынастарды қалыптастыру,

 • ағзаның психо физикалық жағдайын еске алу,

Осы жағдайды оқушы өзінің денсаулық деңгейін анықтай алады.Ол үшін оқушылардың анатомиялық ,физикалық ,психологиялық ,ақыл-ой қабілеттік денгейін,ағза мүшелерінің дұрыс жұмыс жасауы керек.Оқушылардың өзі денсаулық денгейін анықтай білуге үйретуге керек.Олар өз мүмкіншіліктерін білгенен кейін, біз оларға денсаулықты нығайтаын жолдарды, әдіс амалдарды үйретеміз.Салауатты өмір сүру-тіршіліктің биологиялық өзгерістері ғана емес,сонымен қоса әлеументтік маңызы зор құбылыс.Адам баласы туған күннен бастап өмір бойы тіршілік қабілетін жоғалтпай жас ерекшеліктеріне қарай қызымет етеді.Осы құбылыстар ағзаның орталық жүйке жүйесінің негізі реттеуші бөлігі мидың адам өмірінде атқаратын қызыметі-тіршіліктің негізгі көзі.Салауатты өмір сүру үшін оқушылар дене тәрбиесінде, дене шынықтыру жаттығуларының бір түрімен тұрақты түрде шұғылданған жөн. Оқушылардың спортпен шұғылданған кезде, ағзаларының мүмкіншіліктерін біліп алуы керек. Бұл жағдайда оқушылар салауатты өмір сүремін, ұзақ жасаймын деп жүріп, ағзаларына мүмкіншіліктен тыс күш алуы мүмкін. Адам денсаулығы өмірде өте маңызды көп фокторларға тәуелд.Денсаулық физикалық,психикалық,әлеументтік болып бөлінеді.


  • Физикалық-адам ағзасында функциялардың өздігінен реттелуі, функциялық үрдістердің келісімді өтуі,

  • психикалық-ауруды болдырмау және одан арылу,

  • әлеументтік – адамның әуелметтілік белсенділігінің, яғни қоршаған ортамен араласуы,

дене тәрбиесінің маңызды міндеттерінің бірі мектеп оқушыларының сауалатты өмірге деген ықылас жігерін қалыптастыру болып табылалы.

Олай болса оқушылардың сауалатты өмір салтын қалыптастыруда отбасының балаға деген тәрбиесінің маңызы зор

 • ата – ананың балаға деген қамқорлығы,

 • баламен тығыз қарым – қатынасты дамыту,

 • баланың күйзеліс сезімін бақылау,

 • баланың білімін, оқуға деген ынтасын бақылау,

 • қоршаған орта және ересектермен қарым-қатынастарын бақылау,

 • денсаулыққа нұқсан келмейтін іс-әрекет қимылдарына мән беру,

 • еңбек пен демалыстың тиімді пайдалануын қадағалау . Салауатты өмір салтын меңгерген оқушы төмендегідей қасиеттере ие болады.Демек, осындай оқушы өзінің құзіреттілік мәртебесіне сай деп ойлаймын.Сонымен қорта айтқанда «Салауатты өмір салтын» нақты өмір жағдайында денсаулықты сақтап нығайтудағы оқушының әлеументтік, кәсіптік және биологиялық фунцияларын толық орындауды қамтамасыз етуге бағытталған тіршілік әрекеті. Дене тәрбиесі сабағы тек қана жаттығуларды орындау емес, сонымен қатар, оқушылардың еңбек сүйгіштікке, қаржылыққа, төзімділікке, батылдыққа, жігерлікке, патриоттыққа, отан сүйгіштікке тәрбиелейтін пән.Дене шынықтыру-спорттық жаттығулар ғана емес, жеке тұлғаның маңызды адамгершілік белгісі, оқушыларды тәрбиелеуге және «Салауатты өмір салтын» сақтауға, оларды естен шығармауға жетелеу. «Бірінші байлық-денсаулық», «Дені саудың жаны сау»-деп

ата –бабамыз айтқандай, дендеріңізге саулық тілеймін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физкультура

Категория: Презентации

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
«САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРЫРЫП ДЕНСАУЛЫ?ТЫ НЫ?АЙТУДА?Ы ДЕНЕ Т?РБИЕСІНІ? МА?ЫЗЫ»

Автор: Сансызбай Айжан

Дата: 31.01.2015

Номер свидетельства: 164660

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства