kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ж?лдызды са?ат

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ж?лдызды са?ат. 7-класс. 
Саба?ты? ма?саты: 
а) білімділік: «Физика ж?не астрономия –таби?ат туралы ?ылымдар. Затты? 
??рылысы. ?оз?алыс. Масса ж?не к?ш. ?ысым.» тараулары бойынша 
негізгі ??ымдарын бекіту, т?сінігін ба?ылау. 
?) дамытушылы?: О?ушыларды? п?нге деген танымды? ?ызы?ушылы?ын дамыту ж?не 
ойлау ?абілетін арттыру. 
б) т?рбиелік: Білімін практикада ?олдана білу білігін ?алыптастыру. О?ушыларды 
шапша?ды??а, ??ыптылы??а, адамгершіліке т?рбиелеу. Ізденімзазды??а 
?йрету. 
Саба?ты? т?рі: ойын саба?ы. 
Саба?ты? ?дісі: С?ра? – жауап, т?сіндірме- илюстрация, есеп шы?ару. 
Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та, жасал?ан слайдтар, ж?лдызшалар, мензурка, 
таразы, кірлер,ж?к, су ??йыл?ан ыдыс. 
Саба?ты? барысы: ойын т?ртібімен таныстыру. 
Ойынн?а сегіз о?ушы ?атысады. Сынып ішінен ойыншыларды іріктеп алу ?шін физикалы? ??былыстар?а байланысты с?ра? ?ойылады. Сол с?ра??а жауап берген о?ушы ойын?а ша?ырылады. Ойын ?стелінде номермен белгіленген (1,2,3,4,5,,6) тая?шалар жатады. ?р турда с?ра?тар беріледі. Д?рыс жауапты к?рсету ?шін ойыншы с?ра? номеріне с?йкес тая?шаны к?теру керек. Д?рыс жауап берген о?ушы?а бір ж?лдызша беріледі. ?р тур сайын ж?лдызшалар саналып отырады, ж?лдызшасы аз о?ушы ойыннан шы?ады.А?ты? ойында екі о?ушы сайыс?а т?седі. Со?ында же?імпаз аны?талады. 
Ойын?а ?атысушыларды іріктеу. 
1-с?ра?: ?атты денелерде диффузия ??былысын ?алай жеделдетуге болады? 
- ?атты денелерде диффузия ??былысын жеделдету ?шін дене температурасын жо?арлату керек,жо?ару температурада диффузия ??былысы тез ж?реді. 
2-с?ра?: Неліктен вертикаль жо?ары ла?тырыл?ан доп жерге т?седі? 
- Себебі ?лемдегі барлы? денелер бір – біріне тартылады. Б?л жа?дайда доп?а Жер тарапынан тартылыс к?ші ?сер етеді. 
3-с?ра?: Ш?меледегі пішенді тюк жасап престегенде оны? массасы ?згере ме?
- Жо?, массасы ?згермейді, к?лемі кемиді. 
4-с?ра?: Аузы ты?ындал?ан б?телкеге жартысына дейін су ??йыл?ан. Б?телкені? жо?ары жа?ында су жо? деп айту?а бола ма? 
- Б?телкені? жо?ары жа?ында су болады, біра? ол бас?а к?йде – газ т?різді, су буы т?рінде болады. 
5-с?ра?: Неліктен стол ?стіндегі сия да?тарын ол т?гілісімен тазарту о?айыра? та, ал ол кепкеннен кейін тазарту ?иыныра?? 
- Егер да? пайда бол?ан мезеттен бастап к?п уа?ыт ?тпеген болса, онда бояушы затты? молекулалары материал?а тере? еніп ?лгермейді. Уа?ыт ?ткен сайын бояуды? ену тере?дігі болып жат?ан диффузияны? салдарынан арта т?седі де да?ты кетіру ?иын?а т?седі. 
6-с?ра?: Неліктен ж?к к?теретін кран?а ж?кті дереу ?атты к?теруге болмайды? 
- Ілініп т?р?ан ж?к ?зіні? тынышты? к?йін са?тау?а тырысады. Ал кран ж?кті дереу к?тергенде ж?к ?зіліп кетеді. (Инерция ??былысы) 
1-ші тур 
Та?тада н?мірмен белгіленген физик ?ылымдар белгіленген: 

1.Б.Паскаль. 2. И. Ньютон 3. Ломоносов 
4. Галилей 5. ?убакіров Т. 6. Аристотель 

1- с?ра?: ?ылым?а «физика» - деген с?зді енгізген ?алым кім? (Аристотель) 
2- с?ра?: Орыс тілінде «физика» атауын енгізген ?алым кім? (Ломоносов) 
3- с?ра?: С?йы?тар мен газдар?а т?сіретін ?ысымды д?лелдеген ?алым кім? (Паскаль) 
4- с?ра?: Е? ал?аш ?арыш?а ?ш?ан ?аза? ?арышкері кім? (?уб?кіров Т.) 
5- с?ра?: Инерция за?ын аш?ан кім? (Галилей) 
6- с?ра?: К?ш ??ымын ?ылым?а енгізген ?алым кім? (И. Ньютон) 
2-ші тур 
Та?тада бізді? ата – бабаларымыз ?олдан?ан ?лшем бірліктер берілген: 

1. Ша?ырым 2. Шаршы 
3. П?т 4. ?ас - ?а??анша 

1-с?ра?: Уа?ытты? ?лшем бірлігі секунд б?рын?ы уа?ытта ?алай атал?ан? (?ас-?а??анша) 
2-с?ра?: Ертедегі ата – бабаларымыз ?олдан?ан масса бірлігі? ( П?т) 
3-с?ра?: ?аза? ?ыздарыны? та?атын орамалыны? ?лшемі? ( Шаршы) 
4-с?ра?: ?азіргі орын ауыстыру бірлігі километрді ата-бабамыз ?алай ата?ан? (ша?ырым) 
3-ші тур 
Та?тада физикалы? шамаларды? формулалары к?рсетілген. 

1. V= S / t 2. S = V*t 3. m = ρ* V 
4. ρ = m / v 5. P = F / S 6. V = m / ρ 

1- с?ра?: Ты?ызды?ты? формуласы: 4 
2- с?ра?: Жылдамды?ты? формуласы: 1 
3- с?ра?: Массаны? формуласы: 3 
4- с?ра?: Жолды? формуласы: 2 
5- с?ра? К?лемні? формуласы: 6 
6- с?ра?: ?ысымны? формуласы 5 
Аз ж?лдызша жина?ан о?ушы ойыннан шы?арылады. 
4-ші тур 
Ж?мба?тар шешу. 
1. Д?ниедегі е? шапша? н?рсе не? ( ой - ?иял) 
2. Не н?рсе сені? меншігі?, біра? оны сені? ?зі?нен г?рі бас?алар к?бірек атайды. (есім) 
3. Нені санды??а ты?а алмайсы? ? (к?нні? жары? с?улесі) 
4. Ая?ы жо?,?олы жо?, біра? ?йге кіреді. ( суы? пен жылу) 
5. Атасы ?ал?ып м?лгиді, ?кесі зор?а жылжиды 
А?асы – шабан, ?зі – жор?а, 
Інісі – жылдам, баласы- ж?йрік зымырап т?р?ан. (жыл, ай, к?н, са?ат,минут) 
6. Жо? ?зінде бас та, ?ас та, мойын да, 
?зынды?ы жазулы т?р бойында. ( сыз?ыш ) 

5-ші тур 
Демонстрациялы? стол?а назар аудары?ыздар. Стол?а ?р т?рлі т?жірибелер жасау ?шін ?ажет ??рал – жабды?тар берілген. ? ай ??рал ?андай т?жірибе жасау ?шін ?ажет екендігіне жауап беріп, жасап к?рсету керек. 


1. Су ??йыл?ан мензурка 2. Сыз?ыш пен білеуше 
3. Мензурка, таразы, кірлер, ж?к. 4. мензурка, таразы, кірлер, ж?к, су ??йыл?ан ыдыс. 
1-с?ра?: Білеушені? ?лшемін аны?тау – 2 
2-с?ра?: С?йы?ты? к?лемін аны?тау – 1 
3-с?ра?: С?йы?ты? ты?ызды?ын аны?тау – 3 
4-с?ра?: Денені? массасын оны? ты?ызды?ы мен к?леміне байланысты аны?тау – 4 
Ж?лдызшалар саналып, аз жина?ан о?ушы ойыннан шы?ады. 
6-шы тур 
1-есеп: К?мір?ыш?ыл газы бар ашы? ыдысты таразыда те?геріп ал?ан. Уа?ыт ?туімен таразы те?дігі неге б?зылды? (ашы? ыдыстан газ молекулалары ?шып шы?ып, м?лшері азаяды.) 
2-есеп: ?атты денелердегі диффузия процесін ?алай тездетуге болады?(температураны жо?арлату ар?ылы) 
3-есеп: ?андай зат с?йы? к?йден ?атты к?йге к?шкенде бас?а атау?а ие болады? (Су) 
4-есеп: Жа?ындап келе жат?ан к?лікті? алдынан, к?шені неліктен кесіп ?туге болмайды? (Инерция) 
5-есеп: А?аш, алюминий ж?не болат шарларды? ?лшемдері бірдей. Осыларды? массасы е? ?лкен, ал ?айсысынікі е? кіші? (е? ?лкені болат, е? кішісі а?аш) 
6-есеп: ?алы? ?арда жаяу ж?ру ?иын, ал ша??ымен ж?ру о?ай. Себебі не? ( ?ысым?а 
байланысты) 
7-ші тур 
1-есеп: Массасы 461,5 г металл кесегіні? к?лемі 65 см³. Б?л ?андай металл? 
2-есеп: Массасы 300 г білеушені? ?лшемі 15х5х2 см. Білеуше жасал?ан затты? ты?ызды?ын аны?та?дар. 
3-есеп: ?зынды?ы 30 см ж?не ені 20 см аквариумге 25 см биіктікке дейін су ??йыл?ан. Аквариумдегі суды? массасын аны?та?дар. 
4-есеп: Машина?а арнал?ан болат детальды? массасы 780 г. Оны? к?лемін аны?та?дар. 
Аз ж?лдызша жина?ан о?ушы ойыннан шы?арылады. 
8-ші тур 
А?ты? ойын. 
Та?тада «Динамометр» деген с?з берілген. 1 минут ішінде осы ?ріптерді пайдаланып, ?мірде на?ты бар заттарды жазу керек. Берілген уа?ыт ?ткеннен кейін жаз?ан с?здерін кезекпен о?иды.Кім к?п жазса, сол же?іске жетеді. 

Просмотр содержимого документа
«Ж?лдызды са?ат»

Сабақтың тақырыбы: Жұлдызды сағат. 7-класс. 
Сабақтың мақсаты: 
а) білімділік: «Физика және астрономия –табиғат туралы ғылымдар. Заттың 
құрылысы. Қозғалыс. Масса және күш. Қысым.» тараулары бойынша 
негізгі ұғымдарын бекіту, түсінігін бақылау. 
ә) дамытушылық: Оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын дамыту және 
ойлау қабілетін арттыру. 
б) тәрбиелік: Білімін практикада қолдана білу білігін қалыптастыру. Оқушыларды 
шапшаңдыққа, ұқыптылыққа, адамгершіліке тәрбиелеу. Ізденімзаздыққа 
үйрету. 
Сабақтың түрі: ойын сабағы. 
Сабақтың әдісі: Сұрақ – жауап, түсіндірме- илюстрация, есеп шығару. 
Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, жасалған слайдтар, жұлдызшалар, мензурка, 
таразы, кірлер,жүк, су құйылған ыдыс. 
Сабақтың барысы: ойын тәртібімен таныстыру. 
Ойыннға сегіз оқушы қатысады. Сынып ішінен ойыншыларды іріктеп алу үшін физикалық құбылыстарға байланысты сұрақ қойылады. Сол сұраққа жауап берген оқушы ойынға шақырылады. Ойын үстелінде номермен белгіленген (1,2,3,4,5,,6) таяқшалар жатады. Әр турда сұрақтар беріледі. Дұрыс жауапты көрсету үшін ойыншы сұрақ номеріне сәйкес таяқшаны көтеру керек. Дұрыс жауап берген оқушыға бір жұлдызша беріледі. Әр тур сайын жұлдызшалар саналып отырады, жұлдызшасы аз оқушы ойыннан шығады.Ақтық ойында екі оқушы сайысқа түседі. Соңында жеңімпаз анықталады. 
Ойынға қатысушыларды іріктеу. 
1-сұрақ: Қатты денелерде диффузия құбылысын қалай жеделдетуге болады? 
- Қатты денелерде диффузия құбылысын жеделдету үшін дене температурасын жоғарлату керек,жоғару температурада диффузия құбылысы тез жүреді. 
2-сұрақ: Неліктен вертикаль жоғары лақтырылған доп жерге түседі? 
- Себебі әлемдегі барлық денелер бір – біріне тартылады. Бұл жағдайда допқа Жер тарапынан тартылыс күші әсер етеді. 
3-сұрақ: Шөмеледегі пішенді тюк жасап престегенде оның массасы өзгере ме?
- Жоқ, массасы өзгермейді, көлемі кемиді. 
4-сұрақ: Аузы тығындалған бөтелкеге жартысына дейін су құйылған. Бөтелкенің жоғары жағында су жоқ деп айтуға бола ма? 
- Бөтелкенің жоғары жағында су болады, бірақ ол басқа күйде – газ тәрізді, су буы түрінде болады. 
5-сұрақ: Неліктен стол үстіндегі сия дақтарын ол төгілісімен тазарту оңайырақ та, ал ол кепкеннен кейін тазарту қиынырақ? 
- Егер дақ пайда болған мезеттен бастап көп уақыт өтпеген болса, онда бояушы заттың молекулалары материалға терең еніп үлгермейді. Уақыт өткен сайын бояудың ену тереңдігі болып жатқан диффузияның салдарынан арта түседі де дақты кетіру қиынға түседі. 
6-сұрақ: Неліктен жүк көтеретін кранға жүкті дереу қатты көтеруге болмайды? 
- Ілініп тұрған жүк өзінің тыныштық күйін сақтауға тырысады. Ал кран жүкті дереу көтергенде жүк үзіліп кетеді. (Инерция құбылысы) 
1-ші тур 
Тақтада нөмірмен белгіленген физик ғылымдар белгіленген: 

1.Б.Паскаль. 2. И. Ньютон 3. Ломоносов 
4. Галилей 5. Әубакіров Т. 6. Аристотель 

1- сұрақ: Ғылымға «физика» - деген сөзді енгізген ғалым кім? (Аристотель) 
2- сұрақ: Орыс тілінде «физика» атауын енгізген ғалым кім? (Ломоносов) 
3- сұрақ: Сұйықтар мен газдарға түсіретін қысымды дәлелдеген ғалым кім? (Паскаль) 
4- сұрақ: Ең алғаш ғарышқа ұшқан қазақ ғарышкері кім? (Әубәкіров Т.) 
5- сұрақ: Инерция заңын ашқан кім? (Галилей) 
6- сұрақ: Күш ұғымын ғылымға енгізген ғалым кім? (И. Ньютон) 
2-ші тур 
Тақтада біздің ата – бабаларымыз қолданған өлшем бірліктер берілген: 

1. Шақырым 2. Шаршы 
3. Пұт 4. Қас - қаққанша 

1-сұрақ: Уақыттың өлшем бірлігі секунд бұрынғы уақытта қалай аталған? (Қас-қаққанша) 
2-сұрақ: Ертедегі ата – бабаларымыз қолданған масса бірлігі? ( Пұт) 
3-сұрақ: Қазақ қыздарының тағатын орамалының өлшемі? ( Шаршы) 
4-сұрақ: Қазіргі орын ауыстыру бірлігі километрді ата-бабамыз қалай атаған? (шақырым) 
3-ші тур 
Тақтада физикалық шамалардың формулалары көрсетілген. 

1. V= S / t 2. S = V*t 3. m = ρ* V 
4. ρ = m / v 5. P = F / S 6. V = m / ρ 

1- сұрақ: Тығыздықтың формуласы: 4 
2- сұрақ: Жылдамдықтың формуласы: 1 
3- сұрақ: Массаның формуласы: 3 
4- сұрақ: Жолдың формуласы: 2 
5- сұрақ Көлемнің формуласы: 6 
6- сұрақ: Қысымның формуласы 5 
Аз жұлдызша жинаған оқушы ойыннан шығарылады. 
4-ші тур 
Жұмбақтар шешу. 
1. Дүниедегі ең шапшаң нәрсе не? ( ой - қиял) 
2. Не нәрсе сенің меншігің, бірақ оны сенің өзіңнен гөрі басқалар көбірек атайды. (есім) 
3. Нені сандыққа тыға алмайсың ? (күннің жарық сәулесі) 
4. Аяғы жоқ ,қолы жоқ, бірақ үйге кіреді. ( суық пен жылу) 
5. Атасы қалғып мүлгиді, әкесі зорға жылжиды 
Ағасы – шабан, өзі – жорға, 
Інісі – жылдам, баласы- жүйрік зымырап тұрған. (жыл, ай, күн, сағат,минут) 
6. Жоқ өзінде бас та, қас та, мойын да, 
Ұзындығы жазулы тұр бойында. ( сызғыш ) 

5-ші тур 
Демонстрациялық столға назар аударыңыздар. Столға әр түрлі тәжірибелер жасау үшін қажет құрал – жабдықтар берілген. Қ ай құрал қандай тәжірибе жасау үшін қажет екендігіне жауап беріп, жасап көрсету керек. 


1. Су құйылған мензурка 2. Сызғыш пен білеуше 
3. Мензурка, таразы, кірлер, жүк. 4. мензурка, таразы, кірлер, жүк, су құйылған ыдыс. 
1-сұрақ: Білеушенің өлшемін анықтау – 2 
2-сұрақ: Сұйықтың көлемін анықтау – 1 
3-сұрақ: Сұйықтың тығыздығын анықтау – 3 
4-сұрақ: Дененің массасын оның тығыздығы мен көлеміне байланысты анықтау – 4 
Жұлдызшалар саналып, аз жинаған оқушы ойыннан шығады. 
6-шы тур 
1-есеп: Көмірқышқыл газы бар ашық ыдысты таразыда теңгеріп алған. Уақыт өтуімен таразы теңдігі неге бұзылды? (ашық ыдыстан газ молекулалары ұшып шығып, мөлшері азаяды.) 
2-есеп: Қатты денелердегі диффузия процесін қалай тездетуге болады?(температураны жоғарлату арқылы) 
3-есеп: Қандай зат сұйық күйден қатты күйге көшкенде басқа атауға ие болады? (Су) 
4-есеп: Жақындап келе жатқан көліктің алдынан, көшені неліктен кесіп өтуге болмайды? (Инерция) 
5-есеп: Ағаш, алюминий және болат шарлардың өлшемдері бірдей. Осылардың массасы ең үлкен, ал қайсысынікі ең кіші? (ең үлкені болат, ең кішісі ағаш) 
6-есеп: Қалың қарда жаяу жүру қиын, ал шаңғымен жүру оңай. Себебі не? ( Қысымға 
байланысты) 
7-ші тур 
1-есеп: Массасы 461,5 г металл кесегінің көлемі 65 см³. Бұл қандай металл? 
2-есеп: Массасы 300 г білеушенің өлшемі 15х5х2 см. Білеуше жасалған заттың тығыздығын анықтаңдар. 
3-есеп: Ұзындығы 30 см және ені 20 см аквариумге 25 см биіктікке дейін су құйылған. Аквариумдегі судың массасын анықтаңдар. 
4-есеп: Машинаға арналған болат детальдың массасы 780 г. Оның көлемін анықтаңдар. 
Аз жұлдызша жинаған оқушы ойыннан шығарылады. 
8-ші тур 
Ақтық ойын. 
Тақтада «Динамометр» деген сөз берілген. 1 минут ішінде осы әріптерді пайдаланып, өмірде нақты бар заттарды жазу керек. Берілген уақыт өткеннен кейін жазған сөздерін кезекпен оқиды.Кім көп жазса, сол жеңіске жетеді. 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Ж?лдызды са?ат

Автор: Караева Айбарша

Дата: 29.04.2016

Номер свидетельства: 323382

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства