kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жары?.Жары? жылдамды?ы. Жары? к?здері.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физика. 8 сынып.

П?н м??алімі: Альжанова Ботак?з Шораевна

Саба?ты? та?ырыбы: § 61. Жары?. Жары? жылдамды?ы. Жары? к?здері
Саба?ты? ма?саты: жары?, жары? к?здері, жары? жылдамды?ы, жары?ты? т?зу сызы?пен таралуы туралы ма?л?мат беру;
Білімділігі: ?лемні? тіршілігі ?шін жары?ты? алатын орны туралы ?зіндік ой ?орыту, білімдерін тере?дете т?су;
Дамытушылы?ы: о?ушыларды? ой-?рісін, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту;
Т?рбиелігі: сыныпта жауапкершілікті сезіне отырып ж?мыс жасау?а, ?з жолдасыны? пікірін ты?дау?а т?рбиелеу;
Саба?ты? типі: Жа?а саба?
Саба?ты? ?дісі: жеке , топпен ж?мыс
О?ыту ?дісі: т?сіндірмелі, с?ра?-жауап, танымды? ойындар
П?наралы? байланыс: геометрия, жаратылыстану
Саба?ты? к?рнекілігі: тірек-сызбалар, ?лестірмелі карточкалар, дидактикалы?
материалдар,   электр шамы
?олданылатын технология: Сын т?р?ысынан ойлау, дамыта о?ыту технологиясы
Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру б?лімі.
ІІ. ?й тапсырмасы бойынша тест ж?мысын беру
1. Магнит ?рісін ?згерткенде, электр тогы пайда болады. Б?л ??былыс ?алай аталады?
А) электр ?рісі
?) Электромагниттік индукция ??былысы *
б) магнит ?рісі
2. Электромагниттік индукция ??былысын аш?ан кім?
А) Андре Мари Ампер
?) Александро Вольта
б) Майкл Фарадей*
3. “Индукция” латын тілінен аудар?анда ?андай ма?ына береді?
А) магнит
?) ба?ыттау *
б) индукция
4. Механикалы? энергияны электр энергиясына айналдыртын машина
А) трансформатор
?) генератор *
б) ротор
5. Кернеуді арттыру?а ж?не кемітуге арнал?ан ??рал ?алай аталады?
А) трансформатор *
?) генератор
б) ротор

6. Электромагниттік индукция ??былысы не ?шін ?олданылады?

А. жылу мен гидроэнергия станцияларына электр энергиясын беру ?шін

?. жылу мен гидроэнергия станцияларына электр энергиясын алу ?шін*

Б. жылу мен гидроэнергия станцияларыны? электр энергиясын ж?ту ?шін

7. Генератор ?андай б?ліктерден т?рады?

А. индуктор, якорь, контакт са?иналары*

?.орам,магнит ?рісі,якорь

Б.индуктор,якорь,орам

8. Генератор дегеніміз не?

А. электр энергиясын механикалы? энергия?а  айналдыратын машиналар

?. электр энергиясын кинетикалы? энергия?а  айналдыратын машиналар

Б. механикалы? энергияны электр энергиясына айналдыратын машиналар*

9. Трансформатор неден т?рады?

А. темір ?зектен, ?р т?рлі орам саны бар екі шар?ыдан*

?.шар?ыдан,а?аш ?зектен

Б. темір ?зектен, ?р т?рлі орам саны бар бір шар?ыдан

10. Генераторды? айналатын ж?не ?оз?алмайтын б?лігін ?алай атайды?

А.шар?ы,?зек

?. ротор, статор*

Б.индуктор,якорь

 

О?ушылар жауабын к?ршісімен ауыстырып тексереді.

2. Жа?а саба?

О?ушылар топтасып жары? туралы ?здеріні? білгендерін толтырады.

 

Саба?ты М.Ма?атевты?  бір шума? ?ле?імен бастаймын.

     ?мір дегенге

Тіршілікте, сір? жетер ме ой

Жары? с?уледен бас?аны? б?рі бекер ?ой

Бекер ?ой б?рі

Бекер ?ой б?рі, б?тен ?ой

?мір дегені? бір к?ндік с?уле екен ?ой

Тамшыдай ?ана н?рына, міне ?аны?тым

Жаса сен м??гі

Жаса сен м??гі жары? к?н!

 

Осы ?ле? туралы о?ушылар пікірлерін айтады   

К?н – тіршілікті? к?зі жары?ты? к?зі, ?мірді? ?зі – жары? екенін ?орытындылайды.

1. Жары? туралы т?сінік беремін

Сендер алда?ы уа?ытта ?р адам?а ?ажетті, ?те ?ызы?ты, ?те пайдалы ??былыстармен танысасы?дар. Б?л жары? ??былыстары. Жары? ж?не жары? ??былыстары туралы физиканы? оптика деп аталатын тарауында айтылады.

2. Жары?ты? адамны? ?мірі мен іс-?рекетіндегі р?лі.

Бізді? планетамызда?ы ?сімдіктер мен жануарлар ?леміні? тіршілігі ?шін жары?ты? алатын орны ерекше. Жары? таби?атты тануда?ы ма?ызды ??рал болып табылады. ?орша?ан ортаны к?ру деп, ал к?ру м?шесі к?з деп аталады. Бізді ?орша?ан д?ние туралы м?ліметті? 90 пайызын бізді? к?ру м?шеміз береді, ал оны? тасымалдаушысы жары? болып табылады.

3.Жары? к?зі бола алатын денелермен таныстыру.

Жары? к?здері –жары? шы?аратын денелер. Оларды екі топ?а б?луге болады. Дербес жары? к?здері ж?не ша?ыл?ан жары? к?здері. Дербес жары? к?здерін жылулы?, люминесценциялы? ж?не плазмалы? болып 3 топ?а б?лінеді. ?лемдік ке?істіктегі жары?ты да, жылуды да ?здері шы?аратын денелерді? мысалдарына К?н мен ж?лдыздарды алу?а болады. Жары?ты? люминесценциялы? к?здеріне мысалдар. Люминесценттік шамдар, теледидар, тамырды? шіріндері, жары? ?о?ыздары, радиоактивті заттар. Плазмалы? жары? к?здеріне ?здері ар?ылы электр тогын ?ткізе алатын газадар жатады.Жары? а?ынында молекулаларда, атомдар да, электр б?лшектері де, затты? ?андай да бір бас?а б?лшектері де жо?. Жары? затты? б?лшектеріні? таби?атынан б?лек, таби?аты ерекше б?лшектер а?ынын білдіреді. Жары? б?лшектері фотондар деп аталады. Оларда масса мен энергия тол?ынды? ?асиеттер бар ж?не олар ?оз?алыста ?ана ?мір с?ре алады.

4. Жары?ты? энергия берілуді? бір т?рі с?улеленумен байланысына то?талу.

            Фотондар а?ыны энергияны жары? к?здерінен жары?талын?ан денелерге алып барады. Б?л энергияны жары? энергиясы немесе жары?ты? с?уле шы?ару энергиясы деп атайды. С?уле шы?ару толы? вакуумде болуы м?мкін. Барлы? денелер ?здеріні? азды-к?пті ішкі энергиясын с?улелену ар?ылы сырт?а шы?арады.

5. Жары? жылдамды?ы жайында ма?л?мат беру.

            Жекелеген фотондарды? массасы мен энергиясы  ?рт?рлі бол?анымен, оларды? вакуумдегі жылдамды?ы бірдей. Фотондар жылдамды?ы жары?ты? таралу жылдамды?ы болып табылады. Б?ндай жылдамды?пен бірде-бір дене ?оз?ала алмайды. Вакуумдегі жары? жылдамды?ы-таби?атта?ы м?мкін болатын е? ?лкен жылдамды?. 3*108 м/с, ауада?ы-299711 км/с, суда-225000 км/с, шыныда-200000 км/с.

6. К?н-ж?лдыз туралы т?сінік беру.

К?н-?здігінен с?уле шы?аратын зор энергия к?зі. Б?л с?уле шы?ару к?н ж?йесіндегі барлы? денелерге к?шті ?сер етеді. Шар т?різдес К?н бізге жар?ыра?ан д??гелек болып к?рінеді. Радиусы К?нні? радиусы болып саналатын К?нні? к?рінетін беті фотосфера деп аталады. Ол радиус Жерді? 109 радиусына те?. К?нні? к?лемі Жерді? к?лемінен 1300000 есе арты?. К?нні? еркін т?су ?деуі 274 м/с2. Оны? бетіндегі екінші ?арышты? жылдамлы? uІІ=618 км/с, орташа ты?ызды?ы ρ0=1410 кг/м3. К?нні? с?уле шы?ару ?уаты 4*1023 кВт, температурасы 6000 К.

Жары?ты? физикалы? ?асиеті: жары? ?серінен денелер ?ызады,металдарды? электрондары ?шып шы?ады,осыны? н?тижесінде металдар электрленеді.

Жары?ты? химиялы? ?асиеті: жары? химиялы? реакция тудырады.Маталарды? бояуы ??еді,фотопластинкалар ?араяды.

Жары?ты? биологиялы? ?асиеті:?сімдік жапыра?тарында жары? ?серінен хлорофиль т?зіледі.

 К?нні? т?тылуыны? пайда болуын т?сіндіру.

            Егер Ай ?зіні? Жер айналасында?ы Жер мен К?нні? арасына келіп ?алса (ал б?л тек жа?а ай ту?анда болады), ОНДА ОЛ ?ЗІМЕН К?нді жауып ?алуы м?мкін, я?ни К?н т?тылады. Ай Жерге к?ле?ке мен алак?ле?ке т?сіреді. Жерді? ай к?ле?кесі т?скен н?ктелерінде К?н толы? т?тылады, жер бетіні? алак?ле?ке айма?ында?ы н?ктелерінде сол т?тылу жартылай болады. Толы? т?тылу к?бінесе 2-3 минут?а созылады ж?не ?за?ты?ы 8 минуттан аспайды. Ол Жерде бір жарым жылда бір рет болады, біра? Жерді? бір орнында болуы ?те сирек 200-300 жылда бір рет болады.

Ай т?тылуыны? пайда болуын т?сіндіру.

Ай Жерді? к?ле?ке айма?ына енгенде, ай т?тылуы басталады. Ай т?тылуы тек Айды? тол?ан кезінде, я?ни Ай аспанны? К?нге ?арсы н?ктесі ма?айында бол?ан кезінде бай?алады. Б?л уа?ытта Ай Жерге ?зіні? барлы?  жары?тал?ан жартышарымен ?арайды.Ай батыстан шы?ыс?а ?арай ?оз?алатынды?тан, Жер к?ле?кесіне бірінші болып Айды? шы?ыс шеті кіреді. Оны? бетінде біртіндеп ?лкейетін кішкене «кетік» пайда болады. Ай ора? пішінін ?абылдайды. Егер толы? Ай ?зіні? Жер айналасында?ы ?оз?алысында толы?ымен жерді? к?ле?кесіне енсе, онда айды? толы? т?тылуы болады. Егер ол к?ле?ке шетін жанап ?тсе, онда т?тылу жартылай болады.

 Бекіту:

  1. К?н с?улелеріні? ?андай б?лігі жерге т?седі?
  2. Жердегі тіршілікті? дамуында К?нні? ролі ?андай?
  3. ?андай денелер жары? к?здері бола алады?

4.Дербес жары? к?здеріне мысалдар келтір.

5.Ша?ыл?ан жары? к?здеріне мысалдар келтір.

Есептер жина?ынан 743-жатты?у.

Жылулы? жары? к?здеріні? люминесценттік жары? к?здерінен ?андай айырмашылы?ы бар? 744-49 жатты?уларды  сыныпта орындаймыз.С?ра?тар?а жауап беру.?лестірмелі карточкада?ы с?ра?тар?а жауап беру.?йге: §61     О?ушыларды ба?алау.

 

Карточка №1

Таби?и ж?не жасанды жары? к?здерін б?ліп жаз.

К?н,шыра?,газ жандыр?ысы,теледидар экраны,ж?лдыздар,к?ндізгі жары? шамдары,полярлы? жар?ырау,жарнама т?тікшелері,найза?ай,?ыздыру электр шамдары,жан?ан от,жол белгілері, жар?ырауы? ?о?ыздар,су т?біндегі балы?тар.

 

Карточка №2

Жылулы? ж?не люминесценттік жары? к?здерін б?ліп жаз.

К?н,шыра?,газ жандыр?ысы,теледидар экраны,ж?лдыздар,к?ндізгі жары? шамдары,полярлы? жар?ырау,жарнама т?тікшелері,найза?ай,?ыздыру электр шамдары,жан?ан от,жол белгілері, жар?ырауы? ?о?ыздар,су т?біндегі балы?тар.

 

Карточка №3

Жылулы? жары? к?здеріні? люминесценттік жары? к?здерінен айырмашылы?ы ?андай?

 

Карточка №4

Кітап о?ы?анда ?зі? пайдаланатын жары? к?зін ата?

 

Карточка №5

Жары?ты? ?андай ?серінен ?сімдік жапыра?тарында хлорофильді? т?зілуі,адам денесіні? к?нге к?юі,фото?лпекті? к??гірттенуі болады?

 

Карточка №6

Жары?ты? жылулы? ?ректіне мысал келтір.

 

Ба?алау.

Просмотр содержимого документа
«Жары?.Жары? жылдамды?ы. Жары? к?здері. »


БҚО Теректі ауданы

Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектебі


Физика. 8 сынып.Пән мұғалімі: Альжанова Ботакөз Шораевна
Сабақтың тақырыбы: § 61. Жарық. Жарық жылдамдығы. Жарық көздері
Сабақтың мақсаты: жарық, жарық көздері, жарық жылдамдығы, жарықтың түзу сызықпен таралуы туралы мағлұмат беру;
Білімділігі: әлемнің тіршілігі үшін жарықтың алатын орны туралы өзіндік ой қорыту, білімдерін тереңдете түсу;
Дамытушылығы: оқушылардың ой-өрісін, шығармашылық қабілеттерін дамыту;
Тәрбиелігі: сыныпта жауапкершілікті сезіне отырып жұмыс жасауға, өз жолдасының пікірін тыңдауға тәрбиелеу;
Сабақтың типі: Жаңа сабақ
Сабақтың әдісі: жеке , топпен жұмыс
Оқыту әдісі: түсіндірмелі, сұрақ-жауап, танымдық ойындар
Пәнаралық байланыс: геометрия, жаратылыстану
Сабақтың көрнекілігі: тірек-сызбалар, үлестірмелі карточкалар, дидактикалық
материалдар, электр шамы
Қолданылатын технология: Сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту технологиясы
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру бөлімі.
ІІ. Үй тапсырмасы бойынша тест жұмысын беру
1. Магнит өрісін өзгерткенде, электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс қалай аталады?
А) электр өрісі
ә) Электромагниттік индукция құбылысы *
б) магнит өрісі
2. Электромагниттік индукция құбылысын ашқан кім?
А) Андре Мари Ампер
ә) Александро Вольта
б) Майкл Фарадей*
3. “Индукция” латын тілінен аударғанда қандай мағына береді?
А) магнит
ә) бағыттау *
б) индукция
4. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдыртын машина
А) трансформатор
ә) генератор *
б) ротор
5. Кернеуді арттыруға және кемітуге арналған құрал қалай аталады?
А) трансформатор *
ә) генератор
б) ротор

6. Электромагниттік индукция құбылысы не үшін қолданылады?

А. жылу мен гидроэнергия станцияларына электр энергиясын беру үшін

Ә. жылу мен гидроэнергия станцияларына электр энергиясын алу үшін*

Б. жылу мен гидроэнергия станцияларының электр энергиясын жұту үшін

7. Генератор қандай бөліктерден тұрады?

А. индуктор, якорь, контакт сақиналары*

Ә.орам,магнит өрісі,якорь

Б.индуктор,якорь,орам

8. Генератор дегеніміз не?

А. электр энергиясын механикалық энергияға айналдыратын машиналар

Ә. электр энергиясын кинетикалық энергияға айналдыратын машиналар

Б. механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын машиналар*

9. Трансформатор неден тұрады?

А. темір өзектен, әр түрлі орам саны бар екі шарғыдан*

Ә.шарғыдан,ағаш өзектен

Б. темір өзектен, әр түрлі орам саны бар бір шарғыдан

10. Генератордың айналатын және қозғалмайтын бөлігін қалай атайды?

А.шарғы,өзек

Ә. ротор, статор*

Б.индуктор,якорь


Жауабы:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ә

Б

Ә

Ә

А

Ә

А

Б

А

Ә

Оқушылар жауабын көршісімен ауыстырып тексереді.


2. Жаңа сабақ


Оқушылар топтасып жарық туралы өздерінің білгендерін толтырады.


Сабақты М.Мақатевтың бір шумақ өлеңімен бастаймын.

Өмір дегенге

Тіршілікте, сірә жетер ме ой

Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой

Бекер ғой бәрі

Бекер ғой бәрі, бөтен ғой

Өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой

Тамшыдай ғана нұрына, міне қанықтым

Жаса сен мәңгі

Жаса сен мәңгі жарық күн!


Осы өлең туралы оқушылар пікірлерін айтады

Күн – тіршіліктің көзі жарықтың көзі, өмірдің өзі – жарық екенін қорытындылайды.

1. Жарық туралы түсінік беремін

Сендер алдағы уақытта әр адамға қажетті, өте қызықты, өте пайдалы құбылыстармен танысасыңдар. Бұл жарық құбылыстары. Жарық және жарық құбылыстары туралы физиканың оптика деп аталатын тарауында айтылады.

2. Жарықтың адамның өмірі мен іс-әрекетіндегі рөлі.

Біздің планетамыздағы өсімдіктер мен жануарлар әлемінің тіршілігі үшін жарықтың алатын орны ерекше. Жарық табиғатты танудағы маңызды құрал болып табылады. Қоршаған ортаны көру деп, ал көру мүшесі көз деп аталады. Бізді қоршаған дүние туралы мәліметтің 90 пайызын біздің көру мүшеміз береді, ал оның тасымалдаушысы жарық болып табылады.

3.Жарық көзі бола алатын денелермен таныстыру.

Жарық көздері –жарық шығаратын денелер. Оларды екі топқа бөлуге болады. Дербес жарық көздері және шағылған жарық көздері. Дербес жарық көздерін жылулық, люминесценциялық және плазмалық болып 3 топқа бөлінеді. Әлемдік кеңістіктегі жарықты да, жылуды да өздері шығаратын денелердің мысалдарына Күн мен жұлдыздарды алуға болады. Жарықтың люминесценциялық көздеріне мысалдар. Люминесценттік шамдар, теледидар, тамырдың шіріндері, жарық қоңыздары, радиоактивті заттар. Плазмалық жарық көздеріне өздері арқылы электр тогын өткізе алатын газадар жатады.Жарық ағынында молекулаларда, атомдар да, электр бөлшектері де, заттың қандай да бір басқа бөлшектері де жоқ. Жарық заттың бөлшектерінің табиғатынан бөлек, табиғаты ерекше бөлшектер ағынын білдіреді. Жарық бөлшектері фотондар деп аталады. Оларда масса мен энергия толқындық қасиеттер бар және олар қозғалыста ғана өмір сүре алады.

4. Жарықтың энергия берілудің бір түрі сәулеленумен байланысына тоқталу.

Фотондар ағыны энергияны жарық көздерінен жарықталынған денелерге алып барады. Бұл энергияны жарық энергиясы немесе жарықтың сәуле шығару энергиясы деп атайды. Сәуле шығару толық вакуумде болуы мүмкін. Барлық денелер өздерінің азды-көпті ішкі энергиясын сәулелену арқылы сыртқа шығарады.

5. Жарық жылдамдығы жайында мағлұмат беру.

Жекелеген фотондардың массасы мен энергиясы әртүрлі болғанымен, олардың вакуумдегі жылдамдығы бірдей. Фотондар жылдамдығы жарықтың таралу жылдамдығы болып табылады. Бұндай жылдамдықпен бірде-бір дене қозғала алмайды. Вакуумдегі жарық жылдамдығы-табиғаттағы мүмкін болатын ең үлкен жылдамдық. 3*108 м/с, ауадағы-299711 км/с, суда-225000 км/с, шыныда-200000 км/с.

6. Күн-жұлдыз туралы түсінік беру.

Күн-өздігінен сәуле шығаратын зор энергия көзі. Бұл сәуле шығару күн жүйесіндегі барлық денелерге күшті әсер етеді. Шар тәріздес Күн бізге жарқыраған дөңгелек болып көрінеді. Радиусы Күннің радиусы болып саналатын Күннің көрінетін беті фотосфера деп аталады. Ол радиус Жердің 109 радиусына тең. Күннің көлемі Жердің көлемінен 1300000 есе артық. Күннің еркін түсу үдеуі 274 м/с2. Оның бетіндегі екінші ғарыштық жылдамлық ІІ=618 км/с, орташа тығыздығы ρ0=1410 кг/м3. Күннің сәуле шығару қуаты 4*1023 кВт, температурасы 6000 К.

Жарықтың физикалық қасиеті: жарық әсерінен денелер қызады,металдардың электрондары ұшып шығады,осының нәтижесінде металдар электрленеді.

Жарықтың химиялық қасиеті: жарық химиялық реакция тудырады.Маталардың бояуы өңеді,фотопластинкалар қараяды.

Жарықтың биологиялық қасиеті:Өсімдік жапырақтарында жарық әсерінен хлорофиль түзіледі.

Күннің тұтылуының пайда болуын түсіндіру.

Егер Ай өзінің Жер айналасындағы Жер мен Күннің арасына келіп қалса (ал бұл тек жаңа ай туғанда болады), ОНДА ОЛ ӨЗІМЕН Күнді жауып қалуы мүмкін, яғни Күн тұтылады. Ай Жерге көлеңке мен алакөлеңке түсіреді. Жердің ай көлеңкесі түскен нүктелерінде Күн толық тұтылады, жер бетінің алакөлеңке аймағындағы нүктелерінде сол тұтылу жартылай болады. Толық тұтылу көбінесе 2-3 минутқа созылады және ұзақтығы 8 минуттан аспайды. Ол Жерде бір жарым жылда бір рет болады, бірақ Жердің бір орнында болуы өте сирек 200-300 жылда бір рет болады.

Ай тұтылуының пайда болуын түсіндіру.

Ай Жердің көлеңке аймағына енгенде, ай тұтылуы басталады. Ай тұтылуы тек Айдың толған кезінде, яғни Ай аспанның Күнге қарсы нүктесі маңайында болған кезінде байқалады. Бұл уақытта Ай Жерге өзінің барлық жарықталған жартышарымен қарайды.Ай батыстан шығысқа қарай қозғалатындықтан, Жер көлеңкесіне бірінші болып Айдың шығыс шеті кіреді. Оның бетінде біртіндеп үлкейетін кішкене «кетік» пайда болады. Ай орақ пішінін қабылдайды. Егер толық Ай өзінің Жер айналасындағы қозғалысында толығымен жердің көлеңкесіне енсе, онда айдың толық тұтылуы болады. Егер ол көлеңке шетін жанап өтсе, онда тұтылу жартылай болады.

Бекіту:

  1. Күн сәулелерінің қандай бөлігі жерге түседі?

  2. Жердегі тіршіліктің дамуында Күннің ролі қандай?

  3. Қандай денелер жарық көздері бола алады?

4.Дербес жарық көздеріне мысалдар келтір.

5.Шағылған жарық көздеріне мысалдар келтір.

Есептер жинағынан 743-жаттығу.

Жылулық жарық көздерінің люминесценттік жарық көздерінен қандай айырмашылығы бар? 744-49 жаттығуларды сыныпта орындаймыз.Сұрақтарға жауап беру.Үлестірмелі карточкадағы сұрақтарға жауап беру.Үйге: §61 Оқушыларды бағалау.Карточка №1

Табиғи және жасанды жарық көздерін бөліп жаз.

Күн,шырақ,газ жандырғысы,теледидар экраны,жұлдыздар,күндізгі жарық шамдары,полярлық жарқырау,жарнама түтікшелері,найзағай,қыздыру электр шамдары,жанған от,жол белгілері, жарқырауық қоңыздар,су түбіндегі балықтар.Карточка №2

Жылулық және люминесценттік жарық көздерін бөліп жаз.

Күн,шырақ,газ жандырғысы,теледидар экраны,жұлдыздар,күндізгі жарық шамдары,полярлық жарқырау,жарнама түтікшелері,найзағай,қыздыру электр шамдары,жанған от,жол белгілері, жарқырауық қоңыздар,су түбіндегі балықтар.Карточка №3

Жылулық жарық көздерінің люминесценттік жарық көздерінен айырмашылығы қандай?
Карточка №4

Кітап оқығанда өзің пайдаланатын жарық көзін ата?
Карточка №5


Жарықтың қандай әсерінен өсімдік жапырақтарында хлорофильдің түзілуі,адам денесінің күнге күюі,фотоүлпектің күңгірттенуі болады?
Карточка №6


Жарықтың жылулық әректіне мысал келтір.
Бағалау.


Аты-жөні

Тест

Жаңа сабақ

Карточкамен жұмыс

Сұрақтарға жауап беруПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жары?.Жары? жылдамды?ы. Жары? к?здері.

Автор: Альжанова Ботак?з Шораевна

Дата: 10.01.2015

Номер свидетельства: 152890

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства