kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Поурочный план на тему "Токты? ж?мысы мен ?уаты.Джоуль-ленц за?ы" .

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жамбыл облысы.?ордай ауданы.?айнар ауылы.№32 В.В.Маяковский атында?ы орта мектебіні? физика п?ніні? м??алімі Калиева Салтанат Саттаркуловна

6.02.2014ж
Токты? ж?мысы  мен  ?уаты.Джоуль-ленц за?ы. Электр  ?ыздыр?ыш аспаптар.
?ыздыру  шамы

Ма?саты
Білімділік: Электр ?ыздыр?ыш ??рылымдарымен, ж?мыс істеу принциптерімен таныстыру. Джоуль – Ленц за?ымен таныстырып, оны токты? ж?мысы мен ?уатын есептеуде ?олдану.
Дамытушылы?: Топты? ж?мыстар кезінде ?згені? пікірін сыйлау, ?з к?з?арасын ?тымды жеткізе алу ж?не оны ?ор?ай алу машы?ын дамыту?а жа?дай жасау
Т?рбиелік: Жауапкершілікке, ??ыптылы??а, ?з ойын д?йекті баяндай білуге баулу.

Саба?ты? ?раны:

Біле бер ?анша  білсе?-  та?ы тіле,

Жетерсі? ма?саты?а біле-біле

?й-тапсырмасын  тексеру:

Жа?а  саба?ты  т?сіндіру:

Тогы бар тізбектегі электр энергиясыны? энергияны? бас?а т?рлеріне айналуыны? ?лшеуіші ток ж?мысыны?, я?ни ?рістегі зарядтарды орын ауыстыр?анда?ы электр к?ші ат?аратын ж?мысты? шамасы болып табылады.                            A=q·U

  м?нда?ы А - электр ?рісіндегі зарядты орын ауыстыр?анда?ы ж?мыс, q-заряд. Осы формуладан т?ра?ты токты? істеген ж?мысын да аны?тау?а болады. t уа?ытта ?ткізгішті? к?лдене? ?имасы ар?ылы       q=It заряд ?тсін. Сонда    A=I·Ut    болады.
Электр тогыны? ж?мысы – ток к?ші, кернеу ж?не ж?мысты істеуге кеткен уа?ытты? к?бейтіндісіне те?.
    SI  ж?йесінде джоульмен (Дж) ?лшенеді.   1Дж=1A·1B·1c
    Тізбекті? б?лігіне арнал?ан Ом за?ы    ж?не U=I·R негізінде келесі формулаларды аламыз.                                               A=I2·Rt,    
   II. Уа?ыт бірлігіндегі ?ндірілген токты? ж?мысы электр тогыны? ?уаты болып табылады. Электр ?уаты P ?рпімен белгіленеді.?уат мына?ан те?: P =I U

Токты? ?уаты табу ?шін ?ткізгіштегі ток к?ші ж?не кернеуді ?лшеп, оларды? к?бейтіндісін табу керек.
     Сонымен ?атар токты? ?уаты ?шін мына ?рнектер д?рыс: P = I2R
Халы?аралы? бірліктер ж?йесінде ?уат  бірлігіне ватт алын?ан: 1Вт
  1ватт (1Вт) ?уат бірлігіне 1В кернеуі бар тізбек б?лінгендегі  1А ток к?шіні? ?уатын алады:    1Вт=1А·1В.    1ватт=1ампер·1вольт.
      1 Ватт онша к?п ?уат емес.Т?жірибеде ват?а еселік болып келетін бірліктерді ?олданады: гектоватт  1гВт=102 Вт;  киловатт 1кВт=103  Вт; мегаватт 1МВт=106 Вт.
       Токты? ?уатын – ?лшеуге арнал?ан аспапты ваттметр деп атайды.Токты? ж?мысын ?лшеуге арнал?ан ??рал электр санауыш деп аталады.Электр санауышында ток ж?мысыны?  1кВ·са?=3,6·106 Дж   екенін есептеу ?иын емес.

Кейбір электр аспаптарыны? ?уаты, кВт·са?

  Электр ??рыл?ыларыны?      ?уаты, кВт
1.Ша?сор?ыш                   0,65                                
2.Электр ?тігі                    0,6
3.Кір жуатын машин         0,5
4.Шаш кептіргіш               0,4   
5.Теледидар                     0,3

Есеп  шы?ару:

1. ?ркайсысы 6 Β кернеуге, 0,6 Α τοκ к?шіне

есептелінген екі шам 2 мин жанды.

Осы уа?ыт аралы?ында ?р шамда?ы ж?не екі шамда?ы

 электр тогыны? ат?аратын ж?мысын аны?та?дар.

2. М?най мен су коспасыны? кедергісі

1200 Ом. Сор?ыту кондыр?ысы 3 с ж?мыс

 істегенде, онда?ы 5,5 Α токты? аткаратын ж?мысын аныкта?дар.

3. М?най араластыр?ышты іске косатын

электр?оз?алт?ышыны? ?уаты 1900 Вт.

Электркоз?алт?ышынан 2са? ішінде 14400 Кл зарядты

?ткізетін орамны? кедергісін аныкта?дар.

?йге  тапсырма: § 42-43 о?у 22- жатты?у №1

Просмотр содержимого документа
«Поурочный план на тему "Токты? ж?мысы мен ?уаты.Джоуль-ленц за?ы" . »

Жамбыл облысы.Қордай ауданы.Қайнар ауылы.№32 В.В.Маяковский атындағы орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Калиева Салтанат Саттаркуловна

6.02.2014ж
Токтың жұмысы мен қуаты.Джоуль-ленц заңы. Электр қыздырғыш аспаптар.
Қыздыру шамы

Мақсаты

Білімділік: Электр қыздырғыш құрылымдарымен, жұмыс істеу принциптерімен таныстыру. Джоуль – Ленц заңымен таныстырып, оны токтың жұмысы мен қуатын есептеуде қолдану.

Дамытушылық: Топтық жұмыстар кезінде өзгенің пікірін сыйлау, өз көзқарасын ұтымды жеткізе алу және оны қорғай алу машығын дамытуға жағдай жасау

Тәрбиелік: Жауапкершілікке, ұқыптылыққа, өз ойын дәйекті баяндай білуге баулу.

Сабақтың ұраны:

Біле бер қанша білсең- тағы тіле,

Жетерсің мақсатыңа біле-біле

Үй-тапсырмасын тексеру:

Жаңа сабақты түсіндіру:

Тогы бар тізбектегі электр энергиясының энергияның басқа түрлеріне айналуының өлшеуіші ток жұмысының, яғни өрістегі зарядтарды орын ауыстырғандағы электр күші атқаратын жұмыстың шамасы болып табылады.                            A=q·U

  мұндағы А - электр өрісіндегі зарядты орын ауыстырғандағы жұмыс, q-заряд. Осы формуладан тұрақты токтың істеген жұмысын да анықтауға болады. t уақытта өткізгіштің көлденең қимасы арқылы       q=It заряд өтсін. Сонда    A=I·Ut    болады.

Электр тогының жұмысы – ток күші, кернеу және жұмысты істеуге кеткен уақыттың көбейтіндісіне тең.

    SI  жүйесінде джоульмен (Дж) өлшенеді.   1Дж=1A·1B·1c

    Тізбектің бөлігіне арналған Ом заңы    және U=I·R негізінде келесі формулаларды аламыз.                                               A=I2·Rt,    

   II. Уақыт бірлігіндегі өндірілген токтың жұмысы электр тогының қуаты болып табылады. Электр қуаты P әрпімен белгіленеді.Қуат мынаған тең: P =I U

Токтың қуаты табу үшін өткізгіштегі ток күші және кернеуді өлшеп, олардың көбейтіндісін табу керек.

     Сонымен қатар токтың қуаты үшін мына өрнектер дұрыс: P = I2R

Халықаралық бірліктер жүйесінде қуат  бірлігіне ватт алынған: 1Вт

  1ватт (1Вт) қуат бірлігіне 1В кернеуі бар тізбек бөлінгендегі  1А ток күшінің қуатын алады:    1Вт=1А·1В.    1ватт=1ампер·1вольт.

      1 Ватт онша көп қуат емес.Тәжірибеде ватқа еселік болып келетін бірліктерді қолданады: гектоватт  1гВт=102 Вт;  киловатт 1кВт=103  Вт; мегаватт 1МВт=106 Вт.

       Токтың қуатын – өлшеуге арналған аспапты ваттметр деп атайды.Токтың жұмысын өлшеуге арналған құрал электр санауыш деп аталады.Электр санауышында ток жұмысының  1кВ·сағ=3,6·106 Дж   екенін есептеу қиын емес.

Кейбір электр аспаптарының қуаты, кВт·сағ


  Электр құрылғыларының Қуаты, кВт
1.Шаңсорғыш 0,65
2.Электр үтігі 0,6
3.Кір жуатын машин 0,5
4.Шаш кептіргіш 0,4
5.Теледидар 0,3

Есеп шығару:

1. Әркайсысы 6 Β кернеуге, 0,6 Α τοκ күшіне

есептелінген екі шам 2 мин жанды.

Осы уақыт аралығында әр шамдағы және екі шамдағы

электр тогының атқаратын жұмысын анықтаңдар.

2. Мұнай мен су коспасының кедергісі

1200 Ом. Сорғыту кондырғысы 3 с жұмыс

істегенде, ондағы 5,5 Α токтың аткаратын жүмысын аныктаңдар.

3. Мұнай араластырғышты іске косатын

электрқозғалтқышының қуаты 1900 Вт.

Электркозғалтқышынан 2сағ ішінде 14400 Кл зарядты

өткізетін орамның кедергісін аныктаңдар.

Үйге тапсырма: § 42-43 оқу 22- жаттығу №1
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Поурочный план на тему "Токты? ж?мысы мен ?уаты.Джоуль-ленц за?ы" .

Автор: Калиева Салтанат Сатаркуловна

Дата: 24.02.2015

Номер свидетельства: 178119

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства