kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Атмосфералы? ?ысым та?ырыбыны? ?МЖ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сыныбы  7 «А», 7 «Б»

Мерзімі: 16.02.15.

Саба?ты? та?ырыбы

§40. Атмосфералы? ?ысым. Торричелли т?жірибесі. Барометр.

Ма?саты

 • Атмосфералы? ?ысымны? пайда болу себебі, Торричелли т?жірибесіні? м?нісін т?сіндіру.
 • Физиканы объективтік шынды? ретінде д?ниетану т?р?ысында т?сінігін ?алыптастыру.
  Мысалдар келтіре отырып, о?ушы ойын дамыту, ?ылыми ой ?орытындыларын жасау?а жетелеу, атмосфералы? ?ысымны?  к?нделікті ?мірдегі ма?ызын, есеп шы?аруда  ?олдана білуге ?йрену.
 • Ойлау м?селені ?ойып шешуге ?мтылдыру, п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыра отырып, шы?армашылы? ?абілетін дамыту, ?ылыми д?ниетанымын ?алыптастыру.

К?тілетін н?тижелер

А)  Атмосфералы? ?ысымны? физикалы?  ма?ынасын біледі ж?не т?сіндіре алады.

В) Т?рмыста, техникада ?ысымны? ?рекетін ескеру жайлы ма?л?мат  алады   ХБ ж?йесінде ?лшем бірліктерді айналдырады, мысалдар келтіреді, т?жірибеде ?олдана алады.

С) Атмосфералы? ?ысымны? ?мірде кездесетін жа?дайларына мысалдар келтіріп, ?олданылуына ?арай ма?ызын талдап саралайды.

Керекті жабды?тар

7  сынып физика о?улы?ы, ?дістемелік  н?с?аулы?, есептер жина?ы, же?ілдетілген,  ке?ейтілген тапсырмалар, кері  байланыс  пара?ы, видеоролик, презентация, проектор.

?олданылатын  ?дістер

«Серпілген  сауал», «Ойлан,ж?птас, бірік», Ми?а шабуыл, т?мен ж?не жо?ары д?режелі тапсырмалар, де?гейлік тапсырмалар.

Ж?мыс т?рі

Топты?, жеке ж?мыс

П?наралы? байланыс

- математика (д?режерді есептеу, формуламен есептер шы?ару);

- тарих (атмосфералы? ?ысымны? ашылу тарихы, Торричелли ?міріндегі шынды?тар);

- биология (атмосфералы? ?ысымны? адам организміне ?сері);

-  география (Жерді? ?рт?рлі биіктігіндегі атмосфералы? ?ысым).

Саба? барысы:

Саба? кезе?дері

М??алім ?рекеті

 О?ушы ?рекеті

Кіріспе

- о?ушылармен амандасу;

- сыныпты т?гендеу;

- кезекшілік ?ызметін ?ада?алау;

- о?ушыларды? назарларын саба??а аудару.

- сыныпты топ?а б?лу. (550 жыл, 20 жыл, 70 жыл, 2017 жыл)

 ?й  тапсырмасын  тексеру.  «Серпілген сауал»  ?дісі  ар?ылы тексеру

Паскаль за?ын ?айталау.

С?йы?ты? ыдыс т?біне т?сіретін ?ысымы ?андай шамалар?а т?уелді? Барлы? о?ушылар?а практикалы? ж?мыс беріледі.
?рт?рлі пішінді ыдыстар?а су ??йыл?ан. Осы суды? ыдыс т?біне т?сіретін ?ысымын есептеу. О?ушылар су ба?аныны? биіктігін сыз?ышпен ?лшеп ?ысымын P=ρgh формуласы бойынша табады.
Мысалы: Р=500 Па.
Енді осы ста?анда?ы суды? аузын ?а?азбен жауып т?рып т??керсек су т?гіле ме? Су ?а?аз?а ?андай ?ысым т?сіреді? (?а?аз?а 500 Па ?ысым т?седі. Сонды?тан су т?гіледі деп жауап бepyi м?мкін).

1.

-м??аліммен с?лемдеседі;

- кезекшілік ?ызметін ат?арады;

- саба??а зер салады.

Практикалы? ж?мыс жасап, о?ушылар жауап береді.

Т?сау  кесер

Жа?а саба?:
М??алім: Онда біз осы ??былыстар?а жауап беру ?шін б?гінгі жа?а та?ырыпты ?тетін боламыз деп та?ырыпты та?та?а жазады.
Б?гінгі саба?ты? ма?саты; Атмосфералы? ?ысымны? ?алай пайда болатынын білу. Торричелли т?жірибесіні? м?нісін т?сіну.
Атмосфера туралы не білеміз?
Жер бетін не ?оршап т?рады? Онда осы атмосфера жер бетіне ?ысым т?сіріледі. Осы ?ысым ?алай пайда болатынына к??іл аударайы?.
О?улы?ты? б?лігін о?имыз. (о?улы?пен ж?мыс - 123 - бет).

О?ушылар  ?зара  а?ылдаса отырып, ?з т?сінгендерін айтады.

Негізгі б?лім

Атмосфералы? ?ысым ?алай пайда болады екен? О?ушылар ?з т?сінгенімен жауап бepeдi.
Атмосфера бірнеше ?абаттан турады. Ауырлы? к?шіні? ?рекетінен оны? жо?ар?ы ?абаттары т?менгі ?абаттарына ?ысым т?сіредi. Атмосфера газ - сонды?тан ол Паскаль за?ы бойынша ?зіне т?скен ?ысымды барлы? ба?ытта таратады. Соны? салдарынан жер бетіне ж?не онда?ы барлы? денелерге атмосфералы? ?ысым т?седі.
М??алім: Онда осы атмосфералы? ?ысым?а с?йене отырып жа?а ба?ыла?ан т?жірибелерді т?сіндірейік. Ста?анда?ы суды? т?гілмеген ceбeбi неде? Бірнеше о?ушыны? жауаптарын ты?да?аннан кейін, ?орытынды жауап шы?арылады:
1. Стаканда?ы суды жауып т?р?ан ?а?аз астынан т?меннен жо?ары ?арай атмосфералы? ?ысым ?сер еткен. Суды? ?а?аз?а т?сіретін ?ысымынан атмосфералы? ?ысым ?лкен.
2. Шыны?а т?скен ж?мырт?аны ?алай т?сінуге болады.
Жан?ан ?а?аз шыны ішіндегі ауаны ?ыздырады, ?ыз?ан ауаны? к?лемі ?л?айып, оны? бip ?атар б?лігі сырт?а шы?ып кетеді. Шыныны? аузын ж?мырт?амен жап?ан кезде онда?ы ауа суиды да ?ысым азаяды. Іштегі ?ысымнан сырт?ы атмосфералы? ?ысым арты? болып ж?мырт?а т?мен ?арай ?оз?алады.
Бiз к?птеген ??былыстар?а атмосфералы? ?ысым ?сер ететініне к?з жеткізуге болады.
Практикалы? ж?мыс. Барлы? о?ушылар?а бірдей медициналы? шприцпен стаканда?ы суды сор?ызып жо?ары к?терілуін ба?ылату. О?ушылар ?здері жауап береді.
- Атмосфера су бетіне т?мен ?арай ?рекет етеді. Паскаль за?ы бойынша ол ?ысымды т?тікке т?меннен жо?ары ?арай жеткізеді. Суды поршеньмен ілecтipe к?теретін атмосфералы? ?ысым.
Атмосфералы? ?ысымды с?йы? ба?аныны? ыдыс т?біне т?сіретін ?ысымды есептеуге арнал?ан формуламен есептеуге бола ма?
- Болмайды, ?йткені атмосфераны? биіктігін ж?не ты?ызды?ын білy керек. Атмосферада аны? шекара жо?, ауа ты?ызды?ы да ?р т?рлі биіктікте т?рліше.
Сондай бола т?рса да, атмосфералы? ?ысымды XVII ?асырда итальян ?алымы Э. Торричелли ?сын?ан т?жірибені? к?мегімен ?лшеуге болады.

М??алім Торричелли т?жірибесіні? м?нісін т?сіндіру (слайд к?рсету)
Атмосфералы? ?ысым ауа райына байланысты ?згеретінін де бай?а?ан Торричелли болатын. Кейін Торричелли ?ондыр?ысы атмосфералы? ?ысымды ?лшеу ?шін пайдаланыла бастады. Атмосфералы? ?ысымды сынап ба?анны? биіктігі бойынша есептейді.
Атмосфералы? ?ысымны? бірлігі ретінде 1 мм, сын. ба? алынады.
1 мм. сын. ба? = 133, 3 Па = 1, 33 гПа.
760мм. сын. ба? =105 Па=1 ат.
Атмосфералы? ?ысымды ?лшеуге арнал?ан  ??рал барометр (грекше барос- ауырлы?, метрео-?лшеймін) деп аталады.

 1.  « Ойлан, ж?птас, бірік» ?дісі  ар?ылы топтасып есептер  шы?арады
 1. тапсырма.

 

1)?йді? т?бесіне ?лкен атмосфералы? ?ысым т?седі, дегенмен шатыры не себепті ??ламайды?

2) ?ай жерде атмосфералы? ?ысым жо?ары: шахтада ма ?лде биік тауды? басындама? Неге?

3) Ішіне ауа жібермей б?телкеден немесе пакеттен сокты ішу ?иын, не себепті?
 2-  тапсырма. ?лшемдерді ХБЖ келтір:

4) ?ысымны? м?ндерін паскальмен ?рнекте 70 мм.сын.ба?., 200 мм.сын.ба?., 400 мм.сын.ба?., 650 мм.сын.ба?., 800 мм.сын.ба?., 750 мм.сын.ба?.

5) 90000 Па ?ысым т?сірілген сынып ба?аныны? биіктігін аны?та?дар.

3-тапсырма.  Денгейлік тапсырмалар. ( Жа?сы о?итын о?ушы?а)

Біз ?алай ішеміз?
О?ан ойлану?а болама? ?рине. Суды ?алай ішеміз, ішімізге ?алай сорып аламыз с?йы?ты?ты. Оны? себебі:с?йы?ты ішу кезінде ?кпені  ке?ітеміз ж?не осы ар?ылы ауаны аузымыз?а толтырамыз; сорыл?ан ауаны? ?ысымы ар?ылы с?йы?  ?ысым аз жерге еніп сорылып ішіледі.

Сонымен та?ыра? айт?анда, біз тек аузымызбен ?ана емес, окпеменде ішеди екенбиз, ?кпені? ке?еюі- с?йы?ты? ауыз?а енуіне себепші.

^ Тірі таби?атта?ы атмосфералы? ?ысым.

Мухи и древесные лягушки могут держаться на оконном стекле благо­даря крошечным присоскам, в которых создается разрежение, и атмосфер­ное давление удерживает присоску на стекле.


Рыбы-прилипалы имеют присасывающую поверхность, состоящую из ряда складок, образующих глубокие «карманы». При попытке оторвать присоску от поверхности, к которой она прилипла, глубина карманов уве­личивается, давление в них уменьшается и тогда внешнее давление еще сильнее прижимает присоску.


Слон использует атмосферное давление всякий раз, когда хочет пить. Шея у него короткая, и он не может нагнуть голову в воду, а опускает только хобот и втягивает воздух. Под действием атмосферного давления хобот наполняется водой, тогда слон изгибает его и выливает воду в рот.


Засасывающее действие болота объясняется тем, что при поднятии ноги под ней образуется разреженное пространство. Перевес атмосферного дав­ления в этом случае может достигать 1000// на площадь ноги взрослого человека. Однако копыта парнокопытных животных при вытаскивании из трясины пропускают воздух через свой разрез в образовавшееся разрежен­ное пространство. Давление сверху и снизу копыта выравнивается, и нога вынимается без особого труда.

Саба?тан ал?ан білімді бекіту.

 1. Атмосфералы? ?ысым деген не?
 2. Атмосфералы? ?ысымды немен ?лшейді?
 3. ?лшем бірлігі?
 4. Торричелли т?жірибесі.

Та?ырыпты окып, берілген м?тінмен танысады.

Та?ырып бойынша аны?таманы, формуланы, ?лшем бірлігін д?птерге жазып алады.

?рбір о?ушы ?зіне берілген  есепті шешеді, т?сінбегендерін топпен тал?ылайды.

?р топ ?зара бір біріні? ж?мысына ба?а беріп отырады.

Формативті ба?алау ж?ргізіледі.

Топтыа?ы ?р о?ушы есепті шы?арады.

?р топтан жо?ары де?гейлі о?ушы с?ра??а жауап береді, ал т?мен де?гейлі о?ушылар физикалы? диктант жазады.

О?ушы ойланады, д?рыс шешім айтады.

?орытынды

Ба?алау.

Соымен о?ушылар атмосфералы? ?ысым туралы білім алды?ыздар. Бізде саба? со?ына келді. Енди мына с?ра??а жауап бері?іздер: «Са?ан не ?нады? »

 • Мен б?гін білдім…
 • ?ызы? болды…
 • ?иын болды…
 • Мен т?сіндім, …
 • Мен ?йрендім…
 • Мені та??алдырды…

VІІ. ?й тапсырмасы
?йге тапсырма: §40. 19 - жатты?у /№3/.

15- тапсырма.

Кері байланыс ?дісімен рефлексия  пара?ы

?й тапсырмасын  ты??ылы?ты жазып алады.

Просмотр содержимого документа
«Атмосфералы? ?ысым та?ырыбыны? ?МЖ »

Сыныбы 7 «А», 7 «Б»

Мерзімі: 16.02.15.

Сабақтың тақырыбы

§40. Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі. Барометр.

Мақсаты

 • Атмосфералық қысымның пайда болу себебі, Торричелли тәжірибесінің мәнісін түсіндіру.

 • Физиканы объективтік шындық ретінде дүниетану тұрғысында түсінігін қалыптастыру.
  Мысалдар келтіре отырып, оқушы ойын дамыту, ғылыми ой қорытындыларын жасауға жетелеу, атмосфералық қысымның күнделікті өмірдегі маңызын, есеп шығаруда қолдана білуге үйрену.

 • Ойлау мәселені қойып шешуге ұмтылдыру, пәнге деген қызығушылығын арттыра отырып, шығармашылық қабілетін дамыту , ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.


Күтілетін нәтижелер
А) Атмосфералық қысымның физикалық мағынасын біледі және түсіндіре алады.

В) Тұрмыста, техникада қысымның әрекетін ескеру жайлы мағлұмат алады ХБ жүйесінде өлшем бірліктерді айналдырады, мысалдар келтіреді, тәжірибеде қолдана алады.

С) Атмосфералық қысымның өмірде кездесетін жағдайларына мысалдар келтіріп, қолданылуына қарай маңызын талдап саралайды.

Керекті жабдықтар


7 сынып физика оқулығы, әдістемелік нұсқаулық, есептер жинағы, жеңілдетілген, кеңейтілген тапсырмалар, кері байланыс парағы, видеоролик, презентация, проектор.

Қолданылатын әдістер

«Серпілген сауал» , «Ойлан,жұптас, бірік», Миға шабуыл, төмен және жоғары дәрежелі тапсырмалар, деңгейлік тапсырмалар.

Жұмыс түрі

Топтық, жеке жұмыс

Пәнаралық байланыс

- математика (дәрежерді есептеу, формуламен есептер шығару);

- тарих (атмосфералық қысымның ашылу тарихы, Торричелли өміріндегі шындықтар);

- биология (атмосфералық қысымның адам организміне әсері);

- география (Жердің әртүрлі биіктігіндегі атмосфералық қысым).

Сабақ барысы:

Сабақ кезеңдері

Мұғалім әрекеті

 Оқушы әрекеті

Кіріспе
- оқушылармен амандасу;

- сыныпты түгендеу;

- кезекшілік қызметін қадағалау;

- оқушылардың назарларын сабаққа аудару.

- сыныпты топқа бөлу. (550 жыл, 20 жыл, 70 жыл, 2017 жыл)


Үй тапсырмасын тексеру. «Серпілген сауал» әдісі арқылы тексеру

Паскаль заңын қайталау.

Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымы қандай шамаларға тәуелді? Барлық оқушыларға практикалық жұмыс беріледі.
Әртүрлі пішінді ыдыстарға су құйылған. Осы судың ыдыс түбіне түсіретін қысымын есептеу. Оқушылар су бағанының биіктігін сызғышпен өлшеп қысымын P=ρgh формуласы бойынша табады.
Мысалы: Р=500 Па.
Енді осы стақандағы судың аузын қағазбен жауып тұрып төңкерсек су төгіле ме? Су қағазға қандай қысым түсіреді? (қағазға 500 Па қысым түседі. Сондықтан су төгіледі деп жауап бepyi мүмкін).

1.

-мұғаліммен сәлемдеседі;

- кезекшілік қызметін атқарады;

- сабаққа зер салады.


Практикалық жұмыс жасап , оқушылар жауап береді.Тұсау кесер

Жаңа сабақ:
Мұғалім: Онда біз осы құбылыстарға жауап беру үшін бүгінгі жаңа тақырыпты өтетін боламыз деп тақырыпты тақтаға жазады.
Бүгінгі сабақтың мақсаты; Атмосфералық қысымның қалай пайда болатынын білу. Торричелли тәжірибесінің мәнісін түсіну.
Атмосфера туралы не білеміз?
Жер бетін не қоршап тұрады? Онда осы атмосфера жер бетіне қысым түсіріледі. Осы қысым қалай пайда болатынына көңіл аударайық.
Оқулықтың бөлігін оқимыз. (оқулықпен жұмыс - 123 - бет).

Оқушылар өзара ақылдаса отырып, өз түсінгендерін айтады.


Негізгі бөлім
Атмосфералық қысым қалай пайда болады екен? Оқушылар өз түсінгенімен жауап бepeдi.
Атмосфера бірнеше қабаттан турады. Ауырлық күшінің әрекетінен оның жоғарғы қабаттары төменгі қабаттарына қысым түсіредi. Атмосфера газ - сондықтан ол Паскаль заңы бойынша өзіне түскен қысымды барлық бағытта таратады. Соның салдарынан жер бетіне және ондағы барлық денелерге атмосфералық қысым түседі.
Мұғалім: Онда осы атмосфералық қысымға сүйене отырып жаңа бақылаған тәжірибелерді түсіндірейік. Стақандағы судың төгілмеген ceбeбi неде? Бірнеше оқушының жауаптарын тыңдағаннан кейін, қорытынды жауап шығарылады:
1. Стакандағы суды жауып тұрған қағаз астынан төменнен жоғары қарай атмосфералық қысым әсер еткен. Судың қағазға түсіретін қысымынан атмосфералық қысым үлкен.
2. Шыныға түскен жұмыртқаны қалай түсінуге болады.
Жанған қағаз шыны ішіндегі ауаны қыздырады, қызған ауаның көлемі ұлғайып, оның бip қатар бөлігі сыртқа шығып кетеді. Шынының аузын жұмыртқамен жапқан кезде ондағы ауа суиды да қысым азаяды. Іштегі қысымнан сыртқы атмосфералық қысым артық болып жұмыртқа төмен қарай қозғалады.
Бiз көптеген құбылыстарға атмосфералық қысым әсер ететініне көз жеткізуге болады.
Практикалық жұмыс. Барлық оқушыларға бірдей медициналық шприцпен стакандағы суды сорғызып жоғары көтерілуін бақылату. Оқушылар өздері жауап береді.
- Атмосфера су бетіне төмен қарай әрекет етеді. Паскаль заңы бойынша ол қысымды түтікке төменнен жоғары қарай жеткізеді. Суды поршеньмен ілecтipe көтеретін атмосфералық қысым.
Атмосфералық қысымды сұйық бағанының ыдыс түбіне түсіретін қысымды есептеуге арналған формуламен есептеуге бола ма?
- Болмайды, өйткені атмосфераның биіктігін және тығыздығын білy керек. Атмосферада анық шекара жоқ, ауа тығыздығы да әр түрлі биіктікте түрліше.
Сондай бола тұрса да, атмосфералық қысымды XVII ғасырда итальян ғалымы Э. Торричелли ұсынған тәжірибенің көмегімен өлшеуге болады.

Мұғалім Торричелли тәжірибесінің мәнісін түсіндіру (слайд көрсету)
Атмосфералық қысым ауа райына байланысты өзгеретінін де байқаған Торричелли болатын. Кейін Торричелли қондырғысы атмосфералық қысымды өлшеу үшін пайдаланыла бастады. Атмосфералық қысымды сынап бағанның биіктігі бойынша есептейді.
Атмосфералық қысымның бірлігі ретінде 1 мм, сын. бағ алынады.
1 мм. сын. бағ = 133, 3 Па = 1, 33 гПа.
760мм. сын. бағ =105 Па=1 ат.
Атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал барометр (грекше барос- ауырлық, метрео-өлшеймін) деп аталады.

 1. « Ойлан, жұптас, бірік» әдісі арқылы топтасып есептер шығарады

 1. тапсырма.


1)Үйдің төбесіне үлкен атмосфералық қысым түседі, дегенмен шатыры не себепті құламайды?

2) Қай жерде атмосфералық қысым жоғары: шахтада ма әлде биік таудың басындама? Неге?

3) Ішіне ауа жібермей бөтелкеден немесе пакеттен сокты ішу қиын, не себепті?
2- тапсырма. Өлшемдерді ХБЖ келтір:

4) Қысымның мәндерін паскальмен өрнекте 70 мм.сын.бағ., 200 мм.сын.бағ., 400 мм.сын.бағ., 650 мм.сын.бағ., 800 мм.сын.бағ., 750 мм.сын.бағ.

5) 90000 Па қысым түсірілген сынып бағанының биіктігін анықтаңдар.

3-тапсырма. Денгейлік тапсырмалар. ( Жақсы оқитын оқушыға)

Біз қалай ішеміз?
Оған ойлануға болама? Әрине. Суды қалай ішеміз, ішімізге қалай сорып аламыз сұйықтықты . Оның себебі:сұйықты ішу кезінде өкпені кеңітеміз және осы арқылы ауаны аузымызға толтырамыз; сорылған ауаның қысымы арқылы сұйық  қысым аз жерге еніп сорылып ішіледі.

Сонымен тақырақ айтқанда, біз тек аузымызбен ғана емес, окпеменде ішеди екенбиз, өкпенің кеңеюі- сұйықтың ауызға енуіне себепші.

^ Тірі табиғаттағы атмосфералық қысым.

Мухи и древесные лягушки могут держаться на оконном стекле благо­даря крошечным присоскам, в которых создается разрежение, и атмосфер­ное давление удерживает присоску на стекле.


Рыбы-прилипалы имеют присасывающую поверхность, состоящую из ряда складок, образующих глубокие «карманы». При попытке оторвать присоску от поверхности, к которой она прилипла, глубина карманов уве­личивается, давление в них уменьшается и тогда внешнее давление еще сильнее прижимает присоску.


Слон использует атмосферное давление всякий раз, когда хочет пить. Шея у него короткая, и он не может нагнуть голову в воду, а опускает только хобот и втягивает воздух. Под действием атмосферного давления хобот наполняется водой, тогда слон изгибает его и выливает воду в рот.


Засасывающее действие болота объясняется тем, что при поднятии ноги под ней образуется разреженное пространство. Перевес атмосферного дав­ления в этом случае может достигать 1000// на площадь ноги взрослого человека. Однако копыта парнокопытных животных при вытаскивании из трясины пропускают воздух через свой разрез в образовавшееся разрежен­ное пространство. Давление сверху и снизу копыта выравнивается, и нога вынимается без особого труда.

Сабақтан алған білімді бекіту.

 1. Атмосфералық қысым деген не?

 2. Атмосфералық қысымды немен өлшейді?

 3. Өлшем бірлігі?

 4. Торричелли тәжірибесі.


Тақырыпты окып, берілген мәтінмен танысады.

Тақырып бойынша анықтаманы, формуланы, өлшем бірлігін дәптерге жазып алады.

Әрбір оқушы өзіне берілген есепті шешеді, түсінбегендерін топпен талқылайды.

Әр топ өзара бір бірінің жұмысына баға беріп отырады.

Формативті бағалау жүргізіледі.

Топтыағы әр оқушы есепті шығарады.Әр топтан жоғары деңгейлі оқушы сұраққа жауап береді, ал төмен деңгейлі оқушылар физикалық диктант жазады.Оқушы ойланады, дұрыс шешім айтады.

Қорытынды
Бағалау.

Соымен оқушылар атмосфералық қысым туралы білім алдыңыздар. Бізде сабақ соңына келді. Енди мына сұраққа жауап беріңіздер: «Саған не ұнады? »

 • Мен бүгін білдім…

 • Қызық болды…

 • Қиын болды…

 • Мен түсіндім, …

 • Мен үйрендім…

 • Мені таңғалдырды…


VІІ. Үй тапсырмасы
Үйге тапсырма: §40. 19 - жаттығу /№3/.

15- тапсырма.

Кері байланыс әдісімен рефлексия парағыҮй тапсырмасын тыңғылықты жазып алады.1)Үйдің төбесіне үлкен атмосфералық қысым түседі, дегенмен шатыры не себепті құламайды?

4) Қысымның мәндерін паскальмен өрнекте:

70 мм.сын.бағ.,

200 мм.сын.бағ.,

400 мм.сын.бағ.,

650 мм.сын.бағ.,

800 мм.сын.бағ.,

750 мм.сын.бағ.

2) Қай жерде атмосфералық қысым жоғары: шахтада ма әлде биік таудың басындама? Неге?

5) 90000 Па қысым түсірілген сынып бағанының биіктігін анықтаңдар.3) Ішіне ауа жібермей бөтелкеден немесе пакеттен сокты ішу қиын, не себепті?


1)Үйдің төбесіне үлкен атмосфералық қысым түседі, дегенмен шатыры не себепті құламайды?

4) Қысымның мәндерін паскальмен өрнекте:

70 мм.сын.бағ.,

200 мм.сын.бағ.,

400 мм.сын.бағ.,

650 мм.сын.бағ.,

800 мм.сын.бағ.,

750 мм.сын.бағ.

2) Қай жерде атмосфералық қысым жоғары: шахтада ма әлде биік таудың басындама? Неге?

5) 90000 Па қысым түсірілген сынып бағанының биіктігін анықтаңдар.3) Ішіне ауа жібермей бөтелкеден немесе пакеттен сокты ішу қиын, не себепті?


1)Үйдің төбесіне үлкен атмосфералық қысым түседі, дегенмен шатыры не себепті құламайды?

4) Қысымның мәндерін паскальмен өрнекте:

70 мм.сын.бағ.,

200 мм.сын.бағ.,

400 мм.сын.бағ.,

650 мм.сын.бағ.,

800 мм.сын.бағ.,

750 мм.сын.бағ.

2) Қай жерде атмосфералық қысым жоғары: шахтада ма әлде биік таудың басындама? Неге?

5) 90000 Па қысым түсірілген сынып бағанының биіктігін анықтаңдар.3) Ішіне ауа жібермей бөтелкеден немесе пакеттен сокты ішу қиын, не себепті? 1. тапсырма.

Өлшемдерді ХБ жүйесіне келтір:

3 кПа=


60000Па=


5 гПа=


0,5 МПа=


2000 Па=

1 МПа=


400 Па=


0,2 кПа=


0,02 кПа=


1-тапсырма.

Өлшемдерді ХБ жүйесіне келтір:

3 кПа=


60000Па=


5 гПа=


0,5 МПа=


2000 Па=

1 МПа=


400 Па=


0,2 кПа=


0,02 кПа=


1-тапсырма.

Өлшемдерді ХБ жүйесіне келтір:

3 кПа=


60000Па=


5 гПа=


0,5 МПа=


2000 Па=

1 МПа=


400 Па=


0,2 кПа=


0,02 кПа=


1-тапсырма.

Өлшемдерді ХБ жүйесіне келтір:

3 кПа=


60000Па=


5 гПа=


0,5 МПа=


2000 Па=

1 МПа=


400 Па=


0,2 кПа=


0,02 кПа=
2-тапсырма

І топ. Массасы 200 кг, ал ауданы 2,5 м2 дененің түсіретін қысымын анықта?


2-тапсырма

ІІ топ. Бетке 30 кН күш түсіріп 2 кПа қысым алсақ, ауданы қандай болған?


2-тапсырма

ІІІ топ. Бетке 3кН күш түсіріп 2 Па қысым алсақ, ауданы қандай болған?


2-тапсырма

ІҮ топ. Массасы 58 кг спортшы шаңғыда тұр. Әр шаңғының ұзындығы 1,95 м, ені 0.2м. Спортшы қарға қандай қысым түсіреді?

2-тапсырма

І топ. Массасы 200 кг, ал ауданы 2,5 м2 дененің түсіретін қысымын анықта?


2-тапсырма

ІІ топ. Бетке 30 кН күш түсіріп 2 кПа қысым алсақ, ауданы қандай болған?


2-тапсырма

ІІІ топ. Бетке 3кН күш түсіріп 2 Па қысым алсақ, ауданы қандай болған?


2-тапсырма

ІҮ топ. Массасы 58 кг спортшы шаңғыда тұр. Әр шаңғының ұзындығы 1,95 м, ені 0.2м. Спортшы қарға қандай қысым түсіреді?

2-тапсырма

І топ. Массасы 200 кг, ал ауданы 2,5 м2 дененің түсіретін қысымын анықта?


2-тапсырма

ІІ топ. Бетке 30 кН күш түсіріп 2 кПа қысым алсақ, ауданы қандай болған?


2-тапсырма

ІІІ топ. Бетке 3кН күш түсіріп 2 Па қысым алсақ, ауданы қандай болған?


2-тапсырма

ІҮ топ. Массасы 58 кг спортшы шаңғыда тұр. Әр шаңғының ұзындығы 1,95 м, ені 0.2м. Спортшы қарға қандай қысым түсіреді? 1. Ауыр салмақты пілдің табанына қарағанда, қыздардың туфлиінің тақасы не себепті, жерге көп қысым түсіреді?


4.Мына нәрселер бір-бірімен қалай біріктірілген?


 1. Тауық жұмыртқа басу кезінде не себепті жұмыртқаны жарып тастамайды? Дегенмен тауық сындырмаған жұмыртқаны қара түнектен шыққысы келген балапан қалайша жарып шығады?


 1. Мұзды суға кеткен адамға қалай көмектесуге болады?


Бұл өсімдік Виктория круциана деп аталады. Бұл өсімдіктің жапырағының диаметрі 40 см және өзінің өмір сүрген уақытында түстерін бірнеше рет өзгертіп тұрады. Таңқаларлығы бұл өсімдіктің жапырағына массасы 50 кг құмды шашып сеуіп тастаса көтеріп тұрады. Бірақ 50 кг құмды қаппен салып қойса, ол суға батып кетеді. Не себепті?

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
Атмосфералы? ?ысым та?ырыбыны? ?МЖ

Автор: Ш?йнішбаева Н?рби Даниал?ызы

Дата: 09.10.2015

Номер свидетельства: 237735

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства