kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? «Механикада?ы к?штер. Б?кіл?лемдік тартылыс к?ші. Б?кіл?лемдік тартылыс за?ы»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Механикада?ы к?штер. Б?кіл?лемдік тартылыс к?ші. Б?кіл?лемдік тартылыс за?ы.

Сілтеме: Жоспар, Презентация, Физика 9 сынып о?улы?ы, ?осымша материалдар.

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а б?кіл?лемдік тартылыс за?ы та?ырыбын ме?герту,  О?ушыны? ойлау ?абілетін арттыру, ?з ойын ж?йелеуге, ??састы?ты, ?арама-?айшылы?ты бай?ау?а да?дыландыру ж?не о?ушыларды? шы?армашылы? іс-?рекеттерін, ізденімпаздылы?тарын дамыту.

О?ыту н?тижесі:

 • О?ушылар б?кіл?лемдік тартылыс за?ы аны?тамасын, формуласын ме?гереді;
 • Гравитациялы? т?ра?тыны? м?нін т?сінеді;;
 • Формуланы пайдаланып, тартылыс к?шін аны?тай алады;

С?лемдесу:  Америкиканша бір бірімізге ?арап ?ол был?аймыз

 ?аза?ша бір бірімізге ?арап ?ол алысып амандасамыз

Сонымен о?ушылар біз бірінші т?рт топ?а б?лініп алайы? 1,2,3,4 санап

Білім

Сандарды танда с?ра??а жауап бер (?р топтан кезек та?дап с?ра??а жауап береді)

?й тапсырмасын еске т?сірейік

Ойын ережесі

1. С?ра?ты? реттік санын та?да.

2. С?ра?ты о?ы.

3. Ойлану?а  – 3 секунд.

4. Жауап бер.

5. Жауабы?ны? д?рысты?ын тексер.

1. К?шті? ?андай сипаттамалары бар? Бір денені? екінші дене ?рекетімен сипатталады. 

2. К?ш ?андай шама?а жатады? векторлы?

3. Денеге к?ш ?рекет еткеннен кейін не бай?алады? ?оз?алыс ба?ытын жылдамды?ын ж?не пішінін ?згертеді.

4. Механикада  ?анша к?ш бар? ?андай? Серпімділік к?ш, ауырлы? к?ш, ?йкеліс к?ш

5. Те? ?рекетті к?ш дегеніміз не?Денеге бір мезгілде ?рекет ететін бірнеше к?шті? ?рекетіндей ?рекет жасайтын к?ш

6. К?шті? ?лшем бірлігін ата    Ньютон (Н)

7.  Б?л ?андай ??рал? динамометр

8. SI ж?йесінде ?ата?ды? ?андай бірлікпен ?рнектеледі Н/м                       

9. Серпімді денені? ?заруы мен о?ан т?сірілген к?шті? арасында?ы байланысты аны?та?ан ?алым кім?А?ылшын физигі Роберт Гук

10. дене пішініні? немесе ?лшемдеріні? ?згеруі ?алай аталады?деформация

11. К?шті? ?рекеті то?та?аннан кейін, дене ?зіні? бастап?ы пішіні мен ?лшемін ?згертетін деформация             (Пластикалы? деформация)

12. 1 кН = ? Н 1000 Н

13. К?шті? ?рекеті то?та?аннан кейін, дене ?зіні? бастап?ы пішіні мен ?лшемін ?айтадан ?алпына келетін деформация (Серпімді деформация)

14. К?шті? ?лшем бірлігі (Ньютон)

15. А?аштан алма ?андай к?шті? ?серінен ??лады? Ауырлы? к?ші

16.  денеге ?рекет ететін к?ш нешеге те??F =1 Н

17. денені? салма?ы дегеніміз не?Денені? тірекке немесе аспа?а ?рекет ететін к?ші

18. Денені? массасын динамометрмен ?лшеуге бола ма?болады

19. g т?ра?тысыны? шамасы неге байланысты ж?не нешеге те??Географиялы? ендікке байланысты, орташа шамасы 9,8Н/кг

20.  ?андай к?ш к?рсетілген? ?йкеліс к?ші

21. Ауырлы? к?шіні? ба?ыты (Тік т?мен ?арай )

22. ?йкеліс к?шіні? ?андай т?рлерін білесі?дер? Сыр?алау, домалау, тынышты? ?йкеліс к?ші

23.  Те? ?рекетті к?ш неге те??FR = F1- F2

24.  Те? ?рекетті к?ш нешеге те?? 20 Н

25. ?стел ?стінде жат?ан кітап ?андай денелермен ?рекеттеседі?  Неліктен ол тынышты? к?йде болады?Жермен ж?не ?стелмен. ?рекеттесулер те?герілген.

26. Лифтімен жо?ары к?теріле баста?ан с?тте адам ?зін лифт еденіне тартыл?анан сезінеді. Б?л жа?дайда адамны? массасы ?згере ме? ?згермейді

27. Лифтімен жо?ары к?теріле баста?ан с?тте адам ?зін лифт еденіне тартыл?анан сезінеді. Б?л жа?дайда адамны? салма?ы ?згере ме??згереді

28. Лифтімен жо?ары к?теріле баста?ан с?тте адам ?зін лифт еденіне тартыл?анан сезінеді. Б?л жа?дайда адам?а ?сер ететін ауырлы? к?ші ?згере ме? ?згермейді

29. Тай?а? к?ндері адамдар ж?ретін жолдар?а ??м себіледі. Б?л жа?дайда ?йкелісті ?алай ?згертті? Жолдар?а ??м себу ар?ылы ?йкелісті арттырады

30. Суда ж?зетін ??старды? ая?тары жар?а?ты болып келеді. Ол ?андай міндет ат?арады? Жар?а?ты ая? су мен ??сты? арасында?ы ?ректтесуді арттырады

31. Есікті? топсасын майлау ар?ылы ?йкелісті ?алай ?згертеді? ?йкелісті кемітеді

32. Жерді айнала орбита бойымен ?ш?ан ?арышкеме ?оз?алт?ышы ?шкеннен кейін ол ?андай к?шті? ?серінен ?оз?алады?  Жерді? тарту к?шіні? ?рекетінен ?оз?алады

33. Ньютонны? екінші за?ыны? формуласы F=ma

34. Ньютонны? ?ай за?ында ?арсы ?рекет к?штер пайда болады? ?шінші

35. Масса мен ?деуді? к?бейтіндісі неге те??F=ma

Жа?а саба?

К?ш         - Бір денені? екінші денеге ?рекетімен сипатталады.

Ауырлы? к?ші денелерді? ?рекетінен ?ана  ?оз?алуын еркін т?суін айтады. F=mg

?йкеліс к?ші деп денелер тікелей жанас?анда пайда болатын к?шті айтады

Серпімділік к?ші деп денені? пішіні мен к?лемі ?згерген кезде пайда болатын к?шті айтады. F=kΔl

Тіректі? реакция к?ші деп тіректі? денеге ?рекет ететін серпімділік к?шін айтады. F=μN

Те??рекетті к?ш деп денеге бір мезгілде ?рекет ететін бірнеше к?шті? ?рекетіндей ?рекет жасайтын к?шті айтады.

Б?кіл ?лемдік тартылыс за?ы. За?ды И. Ньютон 1667 жылы ашты. 1665 жылы 23-жасында Ньютон  Айды  орбитада  ?стап  т?ратын к?ш  Жерге алманы?  ??лауына септігін  тигізетін к?ш таби?атына  ??сас екендігін  болжап  айтты. Оны?  болжамы  бойынша  ?лемдегі  барлы?  денелер арасында массалар центрін жал?астыратын  т?зу  бойымен тартылыс (гравитациялы? к?штер) к?штері  ?сер  етеді.

Ньютон онан кейінгі жылдары  астроном И. Кеплерді?  XVII ?асыр  басында аш?ан ?аламшарларды? ?оз?алыс  за?дылы?ыны? физикалы?  т?сіндірмесін  табу?а тырысты ж?не гравитациялы? к?штерді?  сан  м?ні ?анша болатынын есептеді.?аламшарларды?  ?алай  ?оз?алатынын біле  отырып  Ньютон олар?а  ?андай  к?штер  ?сер  ететіндігін  аны?та?ысы келді. Б?л ?діс  механиканы? кері есебі  деп  аталады.

 Механиканы?  негізгі  есебі  бойынша массасы  мен  жылдамды?ы белгілі  денеге ?сер  ететін  к?шті? салдарынан кез келген уа?ыт  мезетіндегі денені?  орнын  аны?тау болса,механиканы?  кері  есебінде  денені?  ?алай  ?оз?алатынды?ына  ?арай о?ан  ?сер  ететін  к?штерді аны?тау  болып  табылады

Есепті  шешу ?шін  Ньютон  б?кіл  ?лемдік  тартылыс  за?ын  ашты. Барлы?  денелер бір-біріне  ?здеріні?  массаларыны?  к?бейтіндісіне тура пропорционал ж?не ара?ашы?ты?ыны?  квадратына  кері  пропорционал  к?шпен  тартылады:  ропорционалды?  коэфициент G  таби?атта?ы  барлы?  денелер  ?шін  бірдей ж?не оны б?кіл ?лемдік  тартылыс  т?ра?тысы немесе гравитациялы? т?ра?ты  деп  атайды.

G = 6,67·10-11 Н·м2/кг2 

Таби?атта?ы  к?птеген ??былыстар  б?кіл?лемдік тартылыс  к?шімен т?сіндіріледі.

 • 1.К?н ж?йесіндегі  ?аламшарлар  ?оз?алысы,
 • 2. жерді? жасанды  серігіні? ?оз?алыстары,
 • 3.баллистикалы?  зымырандарды? ?шу траекториясы
 • 4. Жерге жа?ын денелерді?  ?оз?алысы,
 • 5.Денелерді?  жерге  ??лауы,
 • 6.Тасу ж?не ?айту,
 • 7.Сар?ырамалар,
 • 8.?ол с?мкесіні?  ауырлы?ы.
 • 9.Жер атмосферасыны? болуы

т.б ??былыстар динамика за?дарымен  ж?не б?кіл?лемдік      тартылыс за?ы ар?ылы  т?сіндіріледі

Есептер шы?ару

Сергіту с?ті

Б?кіл?лемдік тартылыс за?ыны? формуласы

 гравитациялы? т?ра?ты ?анша?а те?

Синтез  (жина?тау)

Белгісіз м?шелерді табу

a


 

0,4 м/с2

2 км/с2

0,1 м/с2

5 см/с2

m

8 кг

3 г

200 кг

10 г


 

F

2 Н

6 мН


 

20 Н

1 кН

Жауабы

a

0,25м/с2

2м/с2

0,4 м/с2

2 км/с2

0,1 м/с2

5 см/с2

m

8 кг

3 г

200 кг

10 г

200кг

20000Н

F

2 Н

6 мН

80Н

20Н

20 Н

1 кН

Тест

1. Егер екі денені? ?р?айсысыны? массасын 3 есе азайтса, онда оларды? арасында?ы тартылыс к?ші ?алай ?згереді?

А) 9 есе азаяды     ?) 4 есе азаяды    Б) ?згермейді

2.Екі дене арасында?ы ара?ашы?ты? 2 есе кемісе тартылыс к?ші

А) 2 есе артады   ?) ?згермейді    Б) 4 есе кемиді

3. Жер бетінде бай?алатын т?менде келтірілген ??былыстардан тартылыс к?шіні? ?серімен т?сіндірілетіні:

1. Жа?бырды? тамшылауы 2.Найза?айды? тартылысы

1. Егер екі денені? ?р?айсысыны? массасын 3 есе азайтса, онда оларды? арасында?ы тартылыс к?ші ?алай ?згереді?

А) 9 есе азаяды     ?) 4 есе азаяды    Б) ?згермейді

2.Екі дене арасында?ы ара?ашы?ты? 2 есе кемісе тартылыс к?ші

А) 2 есе артады   ?) ?згермейді    Б) 4 есе кемиді

3. Жер бетінде бай?алатын т?менде келтірілген ??былыстардан тартылыс к?шіні? ?серімен т?сіндірілетіні:

1. Жа?бырды? тамшылауы 2.Найза?айды? тартылысы

А)1      ?)2     Б) д?рысы жо?

4. Денеге туындайтын ?деу о?ан ?рекет етуші к?шке  тура пропорционал, ал оны? массасына  кері   пропорционал  ньютонны?

А) бірінші          ?) екінші        Б) ?шінші

5. Массасы 100г дене 1,5м/с2 ?деумен ?оз?алуы ?шін о?ан ?андай к?ш т?сіру ?ажет?

А) 0,15 Н          ?) 1,5Н       Б) 150Н

6. Ньютонны? ?ай за?ында ?арсы ?рекет к?штер пайда болатынын к?рсетеді?

А) бірінші          ?) екінші        Б) ?шінші

Жауабы

1.А           2.Б          3.А               4.?             5.А    6.Б

Білемін

Білдім

Білгім келеді

Топты? ба?алау

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

І? топ

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

І? топ

Білім сапасын к?рсететін  карта

О?ушыларды? аты-ж?ні.

С?ра??а жауап ойыны

Есеп шы?ару

Синтез

(белгісіз м?шені тап)

Тест

Жалпы балл

Ба?асы
 

Жалпы балл


 

?йге тапсырма

Механикада?ы к?штер. Б?кіл?лемдік  тартылыс  к?ші. Б?кілілемдік  тартылыс  за?ы

№12 жатты?уды? 2, 3

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? «Механикада?ы к?штер. Б?кіл?лемдік тартылыс к?ші. Б?кіл?лемдік тартылыс за?ы» »

№5 орта мектеп

Дайындаған: Қадырбек.Г.Қ.

Класы: 9 «Б»


2014-2015 оқу жылы

Сабақтың тақырыбы: Механикадағы күштер. Бүкіләлемдік тартылыс күші. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

Сілтеме: Жоспар, Презентация, Физика 9 сынып оқулығы, қосымша материалдар.

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға бүкіләлемдік тартылыс заңы тақырыбын меңгерту, Оқушының ойлау қабілетін арттыру, өз ойын жүйелеуге, ұқсастықты, қарама-қайшылықты байқауға дағдыландыру және оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттерін, ізденімпаздылықтарын дамыту.

Оқыту нәтижесі:

 • Оқушылар бүкіләлемдік тартылыс заңы анықтамасын, формуласын меңгереді;

 • Гравитациялық тұрақтының мәнін түсінеді;;

 • Формуланы пайдаланып, тартылыс күшін анықтай алады;

Сәлемдесу: Америкиканша бір бірімізге қарап қол былғаймыз

Қазақша бір бірімізге қарап қол алысып амандасамыз

Сонымен оқушылар біз бірінші төрт топқа бөлініп алайық 1,2,3,4 санап

Білім

Сандарды танда сұраққа жауап бер (Әр топтан кезек таңдап сұраққа жауап береді)

Үй тапсырмасын еске түсірейік

Ойын ережесі

1. Сұрақтың реттік санын таңда.

2. Сұрақты оқы.

3. Ойлануға – 3 секунд.

4. Жауап бер.

5. Жауабыңның дұрыстығын тексер.

1. Күштің қандай сипаттамалары бар? Бір дененің екінші дене әрекетімен сипатталады.

2. Күш қандай шамаға жатады? векторлық

3. Денеге күш әрекет еткеннен кейін не байқалады? Қозғалыс бағытын жылдамдығын және пішінін өзгертеді.

4. Механикада қанша күш бар? Қандай? Серпімділік күш, ауырлық күш, үйкеліс күш

5. Тең әрекетті күш дегеніміз не?Денеге бір мезгілде әрекет ететін бірнеше күштің әрекетіндей әрекет жасайтын күш

6. Күштің өлшем бірлігін ата Ньютон (Н)

7. Бұл қандай құрал? динамометр

8. SI жүйесінде қатаңдық қандай бірлікпен өрнектеледі Н/м

9. Серпімді дененің ұзаруы мен оған түсірілген күштің арасындағы байланысты анықтаған ғалым кім?Ағылшын физигі Роберт Гук

10. дене пішінінің немесе өлшемдерінің өзгеруі қалай аталады?деформация

11. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін, дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертетін деформация (Пластикалық деформация)

12. 1 кН = ? Н 1000 Н

13. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін, дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін қайтадан қалпына келетін деформация (Серпімді деформация)

14. Күштің өлшем бірлігі (Ньютон)

15. Ағаштан алма қандай күштің әсерінен құлады? Ауырлық күші

16. денеге әрекет ететін күш нешеге тең?F =1 Н

17. дененің салмағы дегеніміз не?Дененің тірекке немесе аспаға әрекет ететін күші

18. Дененің массасын динамометрмен өлшеуге бола ма?болады

19. g тұрақтысының шамасы неге байланысты және нешеге тең?Географиялық ендікке байланысты, орташа шамасы 9,8Н/кг

20. қандай күш көрсетілген? Үйкеліс күші

21. Ауырлық күшінің бағыты (Тік төмен қарай )

22. Үйкеліс күшінің қандай түрлерін білесіңдер? Сырғалау, домалау, тыныштық үйкеліс күші

23. Тең әрекетті күш неге тең?FR = F1- F2

24. Тең әрекетті күш нешеге тең? 20 Н

25. Үстел үстінде жатқан кітап қандай денелермен әрекеттеседі? Неліктен ол тыныштық күйде болады?Жермен және үстелмен. Әрекеттесулер теңгерілген.

26. Лифтімен жоғары көтеріле бастаған сәтте адам өзін лифт еденіне тартылғанан сезінеді. Бұл жағдайда адамның массасы өзгере ме? өзгермейді

27. Лифтімен жоғары көтеріле бастаған сәтте адам өзін лифт еденіне тартылғанан сезінеді. Бұл жағдайда адамның салмағы өзгере ме?өзгереді

28. Лифтімен жоғары көтеріле бастаған сәтте адам өзін лифт еденіне тартылғанан сезінеді. Бұл жағдайда адамға әсер ететін ауырлық күші өзгере ме? өзгермейді

29. Тайғақ күндері адамдар жүретін жолдарға құм себіледі. Бұл жағдайда үйкелісті қалай өзгертті? Жолдарға құм себу арқылы үйкелісті арттырады

30. Суда жүзетін құстардың аяқтары жарғақты болып келеді. Ол қандай міндет атқарады? Жарғақты аяқ су мен құстың арасындағы әректтесуді арттырады

31. Есіктің топсасын майлау арқылы үйкелісті қалай өзгертеді? Үйкелісті кемітеді

32. Жерді айнала орбита бойымен ұшқан ғарышкеме қозғалтқышы өшкеннен кейін ол қандай күштің әсерінен қозғалады? Жердің тарту күшінің әрекетінен қозғалады

33. Ньютонның екінші заңының формуласы F=ma

34. Ньютонның қай заңында қарсы әрекет күштер пайда болады? Үшінші

35. Масса мен үдеудің көбейтіндісі неге тең?F=ma

Жаңа сабақ

Күш - Бір дененің екінші денеге әрекетімен сипатталады.

Ауырлық күші денелердің әрекетінен ғана қозғалуын еркін түсуін айтады. F=mg

Үйкеліс күші деп денелер тікелей жанасқанда пайда болатын күшті айтады

Серпімділік күші деп дененің пішіні мен көлемі өзгерген кезде пайда болатын күшті айтады. F=kΔl

Тіректің реакция күші деп тіректің денеге әрекет ететін серпімділік күшін айтады. F=μN

Теңәрекетті күш деп денеге бір мезгілде әрекет ететін бірнеше күштің әрекетіндей әрекет жасайтын күшті айтады.

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Заңды И. Ньютон 1667 жылы ашты.. 1665 жылы 23-жасында Ньютон Айды орбитада ұстап тұратын күш Жерге алманың құлауына септігін тигізетін күш табиғатына ұқсас екендігін болжап айтты. Оның болжамы бойынша Әлемдегі барлық денелер арасында массалар центрін жалғастыратын түзу бойымен тартылыс (гравитациялық күштер) күштері әсер етеді .


Ньютон онан кейінгі жылдары астроном И. Кеплердің XVII ғасыр басында ашқан ғаламшарлардың қозғалыс заңдылығының физикалық түсіндірмесін табуға тырысты және гравитациялық күштердің сан мәні қанша болатынын есептеді.Ғаламшарлардың қалай қозғалатынын біле отырып Ньютон оларға қандай күштер әсер ететіндігін анықтағысы келді. Бұл әдіс механиканың кері есебі деп аталады.

Механиканың негізгі есебі бойынша массасы мен жылдамдығы белгілі денеге әсер ететін күштің салдарынан кез келген уақыт мезетіндегі дененің орнын анықтау болса ,механиканың кері есебінде дененің қалай қозғалатындығына қарай оған әсер ететін күштерді анықтау болып табылады

Есепті шешу үшін Ньютон бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашты. Барлық денелер бір-біріне өздерінің массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал және арақашықтығының квадратына кері пропорционал күшпен тартылады: ропорционалдық коэфициент G табиғаттағы барлық денелер үшін бірдей және оны бүкіл әлемдік тартылыс тұрақтысы немесе гравитациялық тұрақты деп атайды.

G = 6,67·10-11 Н·м2/кг

Табиғаттағы көптеген құбылыстар бүкіләлемдік тартылыс күшімен түсіндіріледі.

 • 1.Күн жүйесіндегі ғаламшарлар қозғалысы,

 • 2. жердің жасанды серігінің қозғалыстары ,

 • 3.баллистикалық зымырандардың ұшу траекториясы

 • 4. Жерге жақын денелердің қозғалысы,

 • 5.Денелердің жерге құлауы,

 • 6.Тасу және қайту,

 • 7.Сарқырамалар,

 • 8.Қол сөмкесінің ауырлығы.

 • 9.Жер атмосферасының болуы

т.б құбылыстар динамика заңдарымен және бүкіләлемдік тартылыс заңы арқылы түсіндіріледі

Есептер шығару

Сергіту сәті

Бүкіләлемдік тартылыс заңының формуласы

гравитациялық тұрақты қаншаға тең

Синтез (жинақтау)

Белгісіз мүшелерді табу

a0,4 м/с2

2 км/с2

0,1 м/с2

5 см/с2

m

8 кг

3 г

200 кг

10 гF

2 Н

6 мН20 Н

1 кН

Жауабы

a

0,25м/с2

2м/с2

0,4 м/с2

2 км/с2

0,1 м/с2

5 см/с2

m

8 кг

3 г

200 кг

10 г

200кг

20000Н

F

2 Н

6 мН

80Н

20Н

20 Н

1 кН

Тест

1. Егер екі дененің әрқайсысының массасын 3 есе азайтса, онда олардың арасындағы тартылыс күші қалай өзгереді?

А) 9 есе азаяды Ә) 4 есе азаяды Б) Өзгермейді

2.Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе кемісе тартылыс күші

А) 2 есе артады Ә) Өзгермейді Б) 4 есе кемиді

3. Жер бетінде байқалатын төменде келтірілген құбылыстардан тартылыс күшінің әсерімен түсіндірілетіні:

1. Жаңбырдың тамшылауы 2.Найзағайдың тартылысы

1. Егер екі дененің әрқайсысының массасын 3 есе азайтса, онда олардың арасындағы тартылыс күші қалай өзгереді?

А) 9 есе азаяды Ә) 4 есе азаяды Б) Өзгермейді

2.Екі дене арасындағы арақашықтық 2 есе кемісе тартылыс күші

А) 2 есе артады Ә) Өзгермейді Б) 4 есе кемиді

3. Жер бетінде байқалатын төменде келтірілген құбылыстардан тартылыс күшінің әсерімен түсіндірілетіні:

1. Жаңбырдың тамшылауы 2.Найзағайдың тартылысы

А)1 Ә)2 Б) дұрысы жоқ

4. Денеге туындайтын үдеу оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорционал ньютонның

А) бірінші Ә) екінші Б) үшінші

5. Массасы 100г дене 1,5м/с2 үдеумен қозғалуы үшін оған қандай күш түсіру қажет?

А) 0,15 Н Ә) 1,5Н Б) 150Н

6. Ньютонның қай заңында қарсы әрекет күштер пайда болатынын көрсетеді?

А) бірінші Ә) екінші Б) үшінші

Жауабы

1.А 2.Б 3.А 4.Ә 5.А 6.Б


Білемін

Білдім

Білгім келеді
Топтық бағалау


І топ

ІІ топ

ІІІ топ

ІҮ топ

І топ

ІІ топ

ІІІ топ

ІҮ топ

Білім сапасын көрсететін карта

Оқушылардың аты-жөні.

Сұраққа жауап ойыны

Есеп шығару

Синтез

(белгісіз мүшені тап)

Тест

Жалпы балл

Бағасы

Жалпы баллҮйге тапсырма

Механикадағы күштер. Бүкіләлемдік тартылыс күші. Бүкілілемдік тартылыс заңы

12 жаттығудың 2, 3


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Ашы? саба? «Механикада?ы к?штер. Б?кіл?лемдік тартылыс к?ші. Б?кіл?лемдік тартылыс за?ы»

Автор: ?адырбек Г?лшат ?адырбек?ызы

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193602

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства