kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Айда?ы, Шолпанда?ы ж?не Марста?ы термодинамикалы? жа?дайлар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тексерілді:

К?ні:  03.12.15 ж

Сыныбы: 8 «а»

Саба?ты? та?ырыбы: § 27. (Айда?ы, Марста?ы, Шолпанда?ы термодинамикалы? жа?дайлары)

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: Айда?ы, Шолпанда?ы ж?не Марста?ы термодинамикалы? жа?дайлар?а ?ыс?аша т?сінік беру

Дамытушылы?: О?ушыларды? ?ылыми д?ниетанымын ?алыптастыру, тез есеп шы?ару?а, тиімді жолын табуды да?дыландыру

Т?рбиелік: ??ыптылы??а, ?з бетімен е?бектенуге, жауапкершілікке баулу

Саба?ты? типі: аралас саба?

Саба?ты? т?рі: жа?а білімді игерту

?діс-т?сілдері: баяндау, с?ра?-жауап, тест ж?мысын орындау

К?рнекіліктер: кесте, тест ж?мыс

П?наралы? байланыс: география, математика

Саба?ты? барысы:

 • ?йымдастыру кезе?і

     А) с?лемдесу

     ?) кезекшімен ж?мыс

     Б) о?ушылар назарын саба??а аудару

 • ?й ж?мысын тексеру

А) практикалы?

Д?птерлерінен кестені? д?рыс толтырылуын тексеру

1 кесте:  Жылу ?оз?алт?ыштарыны? т?рлері:

2 кесте: Жылу ?оз?алт?ыштары жалпы сипаттама

3 кесте: Жылу машиналарын ?олдануда?ы экологиялы? м?селелер

?) теориялы?

1. ?андай машиналарды жылу ?оз?алт?ыштары деп атайды?

2. Кез-келген жылу ?оз?алт?ыштарыны? негізгі б?ліктері ?андай?

3. Барлы? ?оз?алт?ыштарыны? ж?мыс істеу принципі ?андай?

4. Жылу ?оз?алт?ышыны? П?К-і дегеніміз не?

5. П?К-ті есептеу формулалары

 

 • Жа?а білімді игерту саба?ы

 

 •  
 •  

Негізгі сипаттамалары

 1.  
 •  

Ай-жерді? жал?ыз серігі болып табылады. Айды? ?сті?гі беті ?атты шыр т?різді суы? дене.Оны? орташа радиусы-1738 км-ге те?. Массасы Жерді? массасыны? 1/81-іне те?. Айды? орташа ты?ызды?ы-3,35г/см3. Ай бетіндегі еркін т?су ?деуі-1,63 Н/кг. Айда атмосфера да, су да жо?. Айды? к?ндізгі температурасы +1300С-?а дейін ?ызады. Ал, т?нде -1600С-?а немесе -1700С-?а дейін суиды.

Ай ?зірге адам ая?ы бас?ан жвл?ыз ?арышты? дене. О?ан американды? ?арышкерлерді? жалпы 6 экспедициясы жасалды. Бірінші боп о?ан Ай?а 1969 жылы Н.Армстронг пен Э.Олдрин т?сірілді.

Жерге ?келінген Ай топыра?ыны? ?лгілерін талдау жа?ынан жер жыныстарымен ??сас екенін к?рсетті.

Айды? беті екі б?лікке б?лінеді: ашы? айма?тар-материктер; ал ?ара ?о?ырлау б?ліктер, оларды бір тамшы су болимаса да те?іздер аталады. Б?л айма?тар тек сырт?ы т?рі, геологиялы? тарихы ж?не химиялы? ??рамы бойынша ерекшеленеді.

 1.  
 •  

К?лемі мен массасы бойынша Жерден с?л ?ан кіші. Шолпан біры??ай а? б?лт жамыл?ысымен орал?ан, ол тек радиотол?ындар ?шін ?ана м?лдір. Шолпан бас?а планеталар?а ?арама-?арсы орбита бойымен ?оз?алады.

Оны? бетіндегі температура – 470-4800С ж?не ?ысымы Жердегі атмосфералы? ?ысымнан 100 есе ?лкен. Планета бетіндегі атм-? ?ысым Жердегіге ?ара?анда 60 есе дерлік арты?. Шолпан атмосферасында?ы к?мір?ыш?ыл газыны? басымдылы?ы планетада жылыжай эффектісін тудырады.

Жа?а зерттеулер т?сілдері Шолпан бетіні? бедерін зерттеуге м?мкіндік ту?ызды. Онда тау жоталары мен кратерлер табылды. Планетада ?рекеттегі вулкандар да бар. Шолпан су бассейндері ж?не планетаны? серігі жо?.

 1.  

Марс

Марс атмосферасы сирек, температуралы? режімі Жерге ?ара?анда ?лде?айда ?ата?, суды? тіптен жо?ты?ы аны?тал?ан болатын.

Марс Жерден диаметрі бойынша екі есе кіші. Планета массасы 0,107 Жер массасына те?. Орташа ты?ызды?ы 3,95г/см3.

Планетаны? беті ??мды, ш?лді елестетін ашы? сары ж?не ?ызыл сары т?сті айма?тары шартты т?рде материктер деп аталады. К?лемді, ?ара ?о?ыр айма?тар Марста ?зен, те?із, к?лдер болмаса да те?іздер деп, оларды? шы?ы??ы т?стары шы?ана? деп, ал жекелеген ?о?ыр да?тар оазистер ж?не к?лдер деп аталады.

Марста да Жердегідей ысты?, екі ?о?ыр сал?ын ж?не екі сал?ын жылылы? белдеулер бар.

Марс бетіндегі жылды? орташа температура -700С-?а жуы?. Біра? ол экватор ма?ында к?ндіз +250С-?а дейін к?теріледі, к?н батар?а ?арай -100С ж?не одан да т?мендейді, ал та? алдында -900С-?а дейін т?мендейді.

Марс топыра?ына жасал?ан химиялы? талдау барысында планета бетіне ?ыз?ылт ре? беруші темір оксидіні? к?птігі, сонымен ?атар кремний, фосфор, кальций оксидтеріні? болатыны аны?талды.

Атмосфераны? негізгі массасыны? 95%-?а жуы?ын к?мір?ыш?ыл газы ??райды ж?не онда шамамен 2%- азот, 0,3%- оттек ж?не 0,01%-?а жуы? су буы бар.

 

 

4. Білімді бекіту

 (тест ж?мысы)

1. Т-температурасы мен V-к?лемі ?згеретін, ал ?ысым ?згеріссіз  болатын термодинамикалы? процесті? атауы

А) изотермиялы?    в) изохоралы?   с) изобаралы?   д) адиабаталы?  е) изопроцесс

2. Марста?ы заттарды? к?йін аны?та

А) ?атты, с?йы?, газ т?різді     в) ?атты, с?йы?    с) ?атты, газ     д) с?йы?, газ    е) ?атты

3. Жылу ?оз?алт?ыштарына жатпайтын ??рыл?ыны белгіле

А) іштен жану ?оз?алт?ыштары             в) дизель             с) газ турбинасы   

                                д) карбюратор  е) реактивті ?оз?плт?ыш

4. Іштен жанатын ?оз?алт?ыштарыны? ж?мыс жасалатын тактісі-

А) сору    в) сы?у    с) ж?мысты? ж?ріс   д) шы?у    е) сы?у ж?не ж?мысты? ж?ріс

5. Автомобиль ?оз?алт?ышында ж?мыс денесіні? ?ызметін ат?аратын

А) отын жан?анда пайда болатын газдар      в)бензин     с) ауа   д) поршень    е) цилиндр

6. «С?йы? денеден не??рлым жылы денеге жылуды? ?здігінен ?туі м?мкін емес» т?жырымы б?л –

А) термодинамиканы? бірінші за?ы

В) термодинамиканы? екінші за?ы

С) термодинамиканы? ?шінші за?ы

Д) энергияны? са?талу за?ы

Е) энергияны? т?рлену за?ы

7. Барлы? планеталарды? осьтеріне ?арай айналуы ба?ытына ?арсы ба?ытта ?з осіні? айналымында айналатын Жер тобыны? планетасы

А) Меркурий    в) Шолпан     с) Жер    д) Марс    е)Ай

8. Жылу машиналарында болатын айналу-

а) отынны? ішкі энергиясы механикалы? энергия?а айналады.

В) отынны? ішкі энергясы электр энергиясына айналады

С) отынны? ішкі энергиясы жары? энергяисына айналады

Д) жылу энергиясы механикалы? энергия?а айналады

Е) жылу энергиясы механикалы? ж?не электр энергиясына айналады.

Жауаптары:

 1. С     2- С   3- Д    4- С    5-А     6- В    7- В       8- А

?осымша тапсырма (есептер)

№1

К?лемі 1 л суды ж?не 1 л ауаны 1МПа ?ысым?а дейін сы??ан. ?ай кезде ж?мыс жасалады?

№2

Т?ра?ты 2 МПа ?ысымда?ы газ 2 л-ден 12 л-ге дейін ?л?ая отырып, ?анша ж?мыс жасайды?

№3

Газды? к?лемі 0,3 м3-тен 600 л –ге дейін ?л?ай?анда, 400 Дж ж?мыс жасал?ан. Егер газ ж?мыс жасау процесі ?згермесе, онда оны? ?ысымы ?андай?

№4

Газ ?л?ай?анда 600 Дж ж?мыс жаса?ан. Процесс барысында т?ра?ты ?ысым 4*105 Па-?а те? ж?не ?згермеген болса оны? к?лемі ?анша шама?а ?згерген?

№5

К?лемі 20л, ?ысымы 80 кПа-?а те? газ ?л?ай?анда, 496 Дж ж?мыс жасал?ан. Со??ы к?лемі ?андай?

№6

18,9 Мдж ж?мысты орындау ?шін 1,5 кг дизель отынын жа?атын трактоды? П?К-ін аны?та?дар.

№7

Машинаны? ?оз?алт?ышында 0,23ГДж пайдалы ж?мыс ?ндіру ?шін 2 кг бензин ж?мсалады. Осы ?оз?алт?ышты? П?К- ін табы?дар.

 • ?йге тапсырма

Жылу машиналары тарауын ?айталау

 • Ба?алау
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Айда?ы, Шолпанда?ы ж?не Марста?ы термодинамикалы? жа?дайлар»

Тексерілді:

Күні: 03.12.15 ж

Сыныбы: 8 «а»

Сабақтың тақырыбы: § 27. (Айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлары)

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Айдағы, Шолпандағы және Марстағы термодинамикалық жағдайларға қысқаша түсінік беру

Дамытушылық: Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, тез есеп шығаруға, тиімді жолын табуды дағдыландыру

Тәрбиелік: ұқыптылыққа, өз бетімен еңбектенуге, жауапкершілікке баулу

Сабақтың типі: аралас сабақ

Сабақтың түрі: жаңа білімді игерту

Әдіс-тәсілдері: баяндау, сұрақ-жауап, тест жұмысын орындау

Көрнекіліктер: кесте, тест жұмыс

Пәнаралық байланыс: география, математика

Сабақтың барысы:

 • Ұйымдастыру кезеңі

А) сәлемдесу

Ә) кезекшімен жұмыс

Б) оқушылар назарын сабаққа аудару


 • Үй жұмысын тексеру

А) практикалық

Дәптерлерінен кестенің дұрыс толтырылуын тексеру

1 кесте: Жылу қозғалтқыштарының түрлері:

2 кесте: Жылу қозғалтқыштары жалпы сипаттама

3 кесте: Жылу машиналарын қолданудағы экологиялық мәселелер

Ә) теориялық

1. Қандай машиналарды жылу қозғалтқыштары деп атайды?

2. Кез-келген жылу қозғалтқыштарының негізгі бөліктері қандай?

3. Барлық қозғалтқыштарының жұмыс істеу принципі қандай?

4. Жылу қозғалтқышының ПӘК-і дегеніміз не?

5. ПӘК-ті есептеу формулалары


 • Жаңа білімді игерту сабағы


Атаулары

Негізгі сипаттамалары

1

Ай

Ай-жердің жалғыз серігі болып табылады. Айдың үстіңгі беті қатты шыр тәрізді суық дене.Оның орташа радиусы-1738 км-ге тең. Массасы Жердің массасының 1/81-іне тең. Айдың орташа тығыздығы-3,35г/см3. Ай бетіндегі еркін түсу үдеуі-1,63 Н/кг. Айда атмосфера да, су да жоқ. Айдың күндізгі температурасы +1300С-қа дейін қызады. Ал, түнде -1600С-қа немесе -1700С-қа дейін суиды.

Ай әзірге адам аяғы басқан жвлғыз ғарыштық дене. Оған американдық ғарышкерлердің жалпы 6 экспедициясы жасалды. Бірінші боп оған Айға 1969 жылы Н.Армстронг пен Э.Олдрин түсірілді.

Жерге әкелінген Ай топырағының үлгілерін талдау жағынан жер жыныстарымен ұқсас екенін көрсетті.

Айдың беті екі бөлікке бөлінеді: ашық аймақтар-материктер; ал қара қоңырлау бөліктер, оларды бір тамшы су болимаса да теңіздер аталады. Бұл аймақтар тек сыртқы түрі, геологиялық тарихы және химиялық құрамы бойынша ерекшеленеді.

2

Шолпан

Көлемі мен массасы бойынша Жерден сәл ған кіші. Шолпан бірыңғай ақ бұлт жамылғысымен оралған, ол тек радиотолқындар үшін ғана мөлдір. Шолпан басқа планеталарға қарама-қарсы орбита бойымен қозғалады.

Оның бетіндегі температура – 470-4800С және қысымы Жердегі атмосфералық қысымнан 100 есе үлкен. Планета бетіндегі атм-қ қысым Жердегіге қарағанда 60 есе дерлік артық. Шолпан атмосферасындағы көмірқышқыл газының басымдылығы планетада жылыжай эффектісін тудырады.

Жаңа зерттеулер тәсілдері Шолпан бетінің бедерін зерттеуге мүмкіндік туғызды. Онда тау жоталары мен кратерлер табылды. Планетада әрекеттегі вулкандар да бар. Шолпан су бассейндері және планетаның серігі жоқ.

3

Марс

Марс атмосферасы сирек, температуралық режімі Жерге қарағанда әлдеқайда қатаң, судың тіптен жоқтығы анықталған болатын.

Марс Жерден диаметрі бойынша екі есе кіші. Планета массасы 0,107 Жер массасына тең. Орташа тығыздығы 3,95г/см3.

Планетаның беті құмды, шөлді елестетін ашық сары және қызыл сары түсті аймақтары шартты түрде материктер деп аталады. Көлемді, қара қоңыр аймақтар Марста өзен, теңіз, көлдер болмаса да теңіздер деп, олардың шығыңқы тұстары шығанақ деп, ал жекелеген қоңыр дақтар оазистер және көлдер деп аталады.

Марста да Жердегідей ыстық, екі қоңыр салқын және екі салқын жылылық белдеулер бар.

Марс бетіндегі жылдық орташа температура -700С-қа жуық. Бірақ ол экватор маңында күндіз +250С-қа дейін көтеріледі, күн батарға қарай -100С және одан да төмендейді, ал таң алдында -900С-қа дейін төмендейді.

Марс топырағына жасалған химиялық талдау барысында планета бетіне қызғылт рең беруші темір оксидінің көптігі, сонымен қатар кремний, фосфор, кальций оксидтерінің болатыны анықталды.

Атмосфераның негізгі массасының 95%-ға жуығын көмірқышқыл газы құрайды және онда шамамен 2%- азот, 0,3%- оттек және 0,01%-ға жуық су буы бар.4. Білімді бекіту

(тест жұмысы)

1. Т-температурасы мен V-көлемі өзгеретін, ал қысым өзгеріссіз болатын термодинамикалық процестің атауы

А) изотермиялық в) изохоралық с) изобаралық д) адиабаталық е) изопроцесс

2. Марстағы заттардың күйін анықта

А) қатты, сұйық, газ тәрізді в) қатты, сұйық с) қатты, газ д) сұйық, газ е) қатты

3. Жылу қозғалтқыштарына жатпайтын құрылғыны белгіле

А) іштен жану қозғалтқыштары в) дизель с) газ турбинасы

д) карбюратор е) реактивті қозғплтқыш

4. Іштен жанатын қозғалтқыштарының жұмыс жасалатын тактісі-

А) сору в) сығу с) жұмыстық жүріс д) шығу е) сығу және жұмыстық жүріс

5. Автомобиль қозғалтқышында жұмыс денесінің қызметін атқаратын

А) отын жанғанда пайда болатын газдар в)бензин с) ауа д) поршень е) цилиндр

6. «Сұйық денеден неғұрлым жылы денеге жылудың өздігінен өтуі мүмкін емес» тұжырымы бұл –

А) термодинамиканың бірінші заңы

В) термодинамиканың екінші заңы

С) термодинамиканың үшінші заңы

Д) энергияның сақталу заңы

Е) энергияның түрлену заңы

7. Барлық планеталардың осьтеріне қарай айналуы бағытына қарсы бағытта өз осінің айналымында айналатын Жер тобының планетасы

А) Меркурий в) Шолпан с) Жер д) Марс е)Ай

8. Жылу машиналарында болатын айналу-

а) отынның ішкі энергиясы механикалық энергияға айналады.

В) отынның ішкі энергясы электр энергиясына айналады

С) отынның ішкі энергиясы жарық энергяисына айналады

Д) жылу энергиясы механикалық энергияға айналады

Е) жылу энергиясы механикалық және электр энергиясына айналады.

Жауаптары:

 1. С 2- С 3- Д 4- С 5-А 6- В 7- В 8- А

Қосымша тапсырма (есептер)

№1

Көлемі 1 л суды және 1 л ауаны 1МПа қысымға дейін сыққан. Қай кезде жұмыс жасалады?

№2

Тұрақты 2 МПа қысымдағы газ 2 л-ден 12 л-ге дейін ұлғая отырып, қанша жұмыс жасайды?

№3

Газдың көлемі 0,3 м3-тен 600 л –ге дейін ұлғайғанда, 400 Дж жұмыс жасалған. Егер газ жұмыс жасау процесі өзгермесе, онда оның қысымы қандай?

№4

Газ ұлғайғанда 600 Дж жұмыс жасаған. Процесс барысында тұрақты қысым 4*105 Па-ға тең және өзгермеген болса оның көлемі қанша шамаға өзгерген?

№5

Көлемі 20л, қысымы 80 кПа-ға тең газ ұлғайғанда, 496 Дж жұмыс жасалған. Соңғы көлемі қандай?

№6

18,9 Мдж жұмысты орындау үшін 1,5 кг дизель отынын жағатын трактодың ПӘК-ін анықтаңдар.

№7

Машинаның қозғалтқышында 0,23ГДж пайдалы жұмыс өндіру үшін 2 кг бензин жұмсалады. Осы қозғалтқыштың ПӘК- ін табыңдар.


 • Үйге тапсырма

Жылу машиналары тарауын қайталау


 • Бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
Айда?ы, Шолпанда?ы ж?не Марста?ы термодинамикалы? жа?дайлар

Автор: Аман??лова Перизат Елдібай?ызы

Дата: 16.01.2016

Номер свидетельства: 277467


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства