kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

9 СЫНЫП, ТОЛ?ЫНДАР ТАРАУЫН ?АЙТАЛАУ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Тол?ындар тарауын ?айталау»

Саба?ты? білімділік ма?саты: О?ушыларды? тол?ындар тарауы бойынша ал?ан білімдерін ж?йелеп, практикада ?олдандыра білу.
Дамытушылы? ма?саты: О?ушыларды? ?здігінен ойланып, ж?мыс істеу ?абілеті арттыру, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, компьютерді? к?мегімен физика есептерін шы?ара білуге да?дыландыру.
Т?рбиелік ма?саты: О?ушыларды саба? ?стінде ??ыптылы??а, ?здеріне деген сенімділікке, уа?ыттарын д?рыс ?олдана білуге ?йрету.
      Саба?ты? барысы: Анаграмма
О?ушыларды? ?андай та?ырыпты ?айталайтындарын білу ?шін анограмма жасалады.
ТОЛ?ЫН
С?ра?тар ?р о?ушылар?а таратылады, жауап берген сон пара?та?ы ?ріпті орнымен орналастырады.
С?ра?тар:                                         флипчарт 1
№1. Тол?ын деген не?
Тербелісті? ке?істікте таралуы. Н
№2 Электр ?рісі мен магнит ?рісі ?андай тол?ынды тудырады.
Электромагниттік тол?ынды  Ы
 №3    Тербелмелі контур деген не
Индуктивтілігі бар Катушкадан ж?не сыйымдылы?ы бар конденсатордан т?ратын тізбек. ?    
 №4   электромагниттік тол?ынны? ?андай ?асиеті бар, оны ?андай ??ралмен к?ре аламыз
ЭМ тол?ын материаны? ерекше т?рі оны осцилограмманы? к?мегімен к?ре аламыз.Л
музыкалы? дыбыстар дегеніміз не
№5.Камертонны? немесе музыкалы? аспаптарды? шы?аратын дыбысы О
№6.Дыбысты? сипаттамаларына не жатады Тон, тембр,шу Т
1 ФЛИПЧАРТТА?Ы ?РІПТЕРДІ ОРНЫНА ?ОЮ АР?ЫЛЫ САБА?ТЫ?  ТА?ЫРЫБЫ ШЫ?АДЫ.

I. Эпиграф
М.Ж?мабаев а?амыз айт?андай: тол?ыннан тол?ын туады, тол?ыннан тол?ын шы?алы, тол?ынмен тол?ын жарысады демекші бізді ?орша?ан орта- ол тол?ындарды? таралу ортасы оны? ішінде біз к?нделікті дыбыс тол?ындарымен ?мір с?реміз. Дыбыс ар?ылы бір бірімізді естіп, музыка ар?ылы ерекше сезімге б?лененміз.Дыбыс ар?ылы адамны? ж?регіні? ?а?ысын сеземіз.                                  Флипчарт 2.


III.Тол?ынны? т?рлері.
Сонды?тан б?л тарау тектен тек тол?ын деп атал?ан жо?, ал енді осы тол?ындар екі т?рге б?лінеді олар ?андай .
Механикалы? ж?не  ЭМ тол?ындар.
Осы тол?ындарды? ?зі бірнеше т?рге б?лінеді, осыны аны?тау керек. Ол ?шін тол?ынны? т?рлерін ?з атауларына с?йкес орналастыру ?ажет.
Флипчарт 3
Механикалы?: к?лдене?, ?ума, дыбыс, акстикалы?
ЭМ тол?ын: радиотол?ын, а? жары?, рентген, инфра?ызыл, гамма,

IV.С?ра?ты камертон.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
Келесі С?РА?ТЫ КАМЕРТОННЫ? сауалына  жауап беріп, ?пайлар аламыз.
?яшы?та 6 с?ра? кездеседі : 20 ?пай?а-2 с?ра?, 30 ?пай?а-2 с?ра?, 40 ?пай?а-2 с?ра?.
ПРЕЗЕНТАЦИЯМЕН Ж?МЫС ЖАСАУ                        4слайд.
V.  С?йкесін тап
Физика ?ылымыны? бас?а ?ылымдардан ерекшелігі формулаларды? жиынында, ?р та?ырып?а арнайы формулалары бар, б?гін де осы формулаларды? с?кесін тауып о?ып к?рейік.                        презентация 11 слайд

VI.Адас?ан аны?тама. график
Механикалы? тол?ын ?ума, к?лдене? болып б?лінеді, мына флипчартта?ы аны?тамалар ?айсысына ?айсы келетінін жазы?дар.                                                                   Флипчарт 

VII Музыкалы? есеп
 Енді б?гінгі ?айталанып отыр?ан тол?ын тарауына байланысты есептерді ?арастырайы?, дыбыс тол?ыны бол?анды?тан есептер де музыкалы? болады. Д?птерге шы?арып, бір о?ушы оны та?тада жазады, ?ал?андары оны орындарында тексереді.    
Есеп: 0,2 секундта  радио?абылда?ышты? тербелмелі контур конденсаторыны? сыйымдылы?ы 2,5 мкФ ал катушканы? индуктивтілігі нешеге те??  

Кітаппен ж?мыс. 127 беттегі 28 жатты?уды? 2 есебі.
                                        Флипчарт 

 


VIII.Физикалы? эстафета
Енді екі о?ушы,олар?а бір бірден есеп беріледі, интер.та?тада ж?не ?арапайым та?тада екі топ кезектесіп осы есепті? бірі берілгенін, бірі формуласын, бірі шы?арылуын, бірі  жауабын жазу керек. Карточка беріледі
IX.?ызы?ты с?ра?тар
Физика-таби?атты зерттейтін ?ылым бол?анды?тан, б?гін де таби?ат?а байланысты тол?ын тарауымен с?йкес келетін ?ызы?ты с?ра?тар?а жауап беру керек.                                             Слайд 15
1.Егер пианинаны? ?асына камертонды ?ойса? неліктен пианино ?зінен-?зі «си”   дыбысын шы?арады
(резонанс?а байланысты) камертонмен мысал к?рсету.
2.Ауасы сорып алын?ан ыдысты? ішінде неге са?атты? дыбысы шы?пайды?
( Себебі ауасы жо? жерде дыбыс таралмайды.)
3. Найза?ай ойна?анда б?з неге бірінші найза?айды к?реміз ал дыбысын кейін естиміз?
(Дыбысты? таралу жылдамды?ы жары?ты? таралу жылдамды?ынан сан есе кіші6 біра? екі ??былыс та бір мезетте ?теді)
4.  “Балы? сия?ты ?ндемейді” деген салыстырумен келісесіз бе? Неге? 
(Жо?, себебі балы?тар да сан алуан дыбыс шы?арады. Тек кит ?ана ?ндемейді.мысалы дельфин ультрадыбысты жа?сы естиді)

X.дыбыс ??пиясы.
Б?л дыбыс тол?ынына  жататын дене  ж?не ол 
?ш б?ліктен т?рады, ?аза? хал?ыны? к?неден келе жат?ан к?зі, б?л не? ??рылысымен т?сіндіру.(домбыра.)                             слайд 16

XI.Венн диаграммасы
Біз сонымен механикалы? ж?не электромагниттік тол?ындар жайлы біраз м?ліметтерді жина?тады? ендеше Венн диаграммасы бойынша оларды? ерекшеліктері мен айырмашылы?тарын жазып к?рейік.          Флипчарт 17

XII.Т?жірибе
Тол?ындар тарауын ?орытындылау т?жірибесіз ?ызы? болмас сонды?тан келесі кезек ?ызы?ты т?жірибелер ж?не оны? физикалы? ма?ынасын т?сіндіру.

1.Дыбыс ?ай жерден шы??аннын  аны?тау ж?не неліктен?
Дыбыс шы?ады к?зі байлаулы бала оны? ?айдан шы??анын тауып алып неліктен оны тап?анын т?сіндіру керек. жа?ылыстыру ?шін шамалы музыка ?осылады.
(адамда екі ??ла? бар сонды?тан ?абылда?ан дыбыстарды ми ?ай жерден шы??анын салыстыра бастайды. Б?л ара ?ашы?ты??а байланысты болады, егер екі дыбыс бірдей ?ашы?ты?тан шы?са адам жа?ылысуы м?мкін.
2. Дыбыс ?алай шы?атынын аны?тау. 
?а?аздан жасал?ан кеме, ыдыс, трубка  мен су , осы заттарды ?олданып  эхолокацияны ?алай т?сіндірер еді?дер.

3.Музыкалы? ыдыс
 Хрусталь ыдысты?  шетін с?? сауса?ты? ?шымен сызса? дыбыс шы?ады, неге
?олымызмен ?оз?алыс жаса?анда сауса?ты? ?шы не ыдысты? шетіне тиеді, не сыр?ып кетеді, сол уа?ытта ыдыс шамалы деформация?а  ?шырайды да дыбыс шы?арады.Ыдыс ?атты дене бол?анды?тан ж?не оны? т?бі тере? бол?анды?тан ол резонатор ?ызметін ат?арады. Дыбысты? ?аттылы?ы резонатор?а байланысты.

X. Тест тапсырмалары.
Ал енді осы б?гінгі саба?ымызды толы? ?орытындылау ?шін тест с?ра?тарына жауап беру керексіздер.
Жауаптары кейін  та?тада т?рады, о?ушылар жауаптын тексеріп ?здеріне ба?а ?ояды.

XI. Сауалнама
Саба?ты толы? ая?тау ?шін о?ушылар сауалдар?а жауап береді:
1.Нені білдім, т?сіндім
2.Нені т?сінбедім
3.Не ?ызы? болды 
4.Не ?ызы? емес болды
5.?зімді ?алай ба?алар едім.                     Флипчарт 21

О?ушылар?а ?йге тапсырма беру ж?не ба?алау.

 

 

 

 

№1.анаграмманы? с?ра?тары:
Тол?ын деген не?Н


№2 анаграмманы? с?ра?тары:
Электр ?рісі мен магнит ?рісі ?андай тол?ынды тудырады.Ы
 

№3    анаграмманы? с?ра?тары:
Тербелмелі контур деген не ? ?


№4   анаграмманы? с?ра?тары:    
 электромагниттік тол?ынны? ?андай ?асиеті бар, оны ?андай ??ралмен к?ре аламыз .Л


№5.анаграмманы? с?ра?тары:
музыкалы? дыбыстар дегеніміз не О

 

№6.анаграмманы? с?ра?тары:
Дыбысты? сипаттамаларына не жатады Т


№7.анаграмманы? с?ра?тары:

Ультрадыбыстар?а мысал келтір, медицинада олар неге ?ажет.Р


№8.анаграмманы? с?ра?тары:

Адамны? дыбысты естуге арнал?ан м?шесі не ж?не адам ?андай дыбыстарды ести алады.А


№9.анаграмманы? с?ра?тары:

?атты тол?ын бол?анда к?пір сынып кетуі м?мкін бе  Д

 

 


Физикалы? эстафета есебі

1.Адам ??ла?ы 16 Гц-тен 20 000 Гц жиілікке дейінгі дыбыстарды ?абылдай алады. Дыбыс тербелісіні? естілу аралы?ы ?андай тол?ын ?зынды?тарыны? арасында жатыр. Ауада?ы дыбысты? таралу жылдамды?ы 340 м/с деп есепте?дер.

 

 

Физикалы? эстафета есебі

2.Негізгі «ля» музыкалы? тонны? тол?ын ?зынды?ы 78 мм, ал «си» тоныны? тол?ын ?зынды?ы 56 мм.  Дыбысты? ауада таралу жылдамды?ы 340 м/с. Б?л тондарды? жиіліктері  ?анша?а те?.

 

 

 


Тест с?ра?тары:
1.тол?ындарды зерттеуде ?лес ?ос?ан ?алымдыр:
А.Ньютон, Паскаль, Ом
Б.Архимед, ?.Фаараби, Ампер
В.Пифагор, Аристотель,Леонардо да Винчи

2.дыбысты? тралу жылдамды?ы неге те?
А. 300м/с
Б. 340 м/с
В,312 м/с

3.Тол?ындар ??ымына ?андай физ. шамалар с?йкес келеді
А. ?зынды?, жиілік,жылдамды? 
Б. Кернеу, кедергі ж?не к?ш
В. Биіктік, масса ж?не то? к?ші

 4.дыбыс ?аттылы?ы ?андай шама?а т?уелді
А.тонны? биіктігі
Б. Тербеліс жиілігі
В.тербеліс амплитудасына

5.дыбыс ?аттылы?ыны? бірлігі ?андай
А.метр
Б.Децибел
В.Герц

6. Адамны? есту м?шесі ?абылдайтын дыбыс тол?ындарыны? жо?ары  жиілігі?
 А.  20 000 Гц                
 Б.  200 000 Гц
В. 200 Гц  
7.Генрих Герц деген с?зден ??рал?ан радиограмманы  ал?аш?ы рет 250 м ?ашы?ты??а сымсыз радиограммамен ?андай ?алым жеткізді                    
А. Генри
Б. Папов
В. Герц
8.ша?ыл?ан ультрадыбысты пайдаланып, нысананы? орнын аны?тау не джеп аталады
А. Эхосеймолог
Б. Эхолокация
В.Эхолир

 


Музыкалы? есеп:

1.Есеп: 0,2 секундта  радио?абылда?ышты? тербелмелі контур конденсаторыны? сыйымдылы?ы 2,5 мкФ ал катушканы? индуктивтілігі нешеге те??  

 

 

 

2 есеп кітаптан.

 

 

 

 

 


Ба?алау ?а?азы
О?ушыны? аты-ж?ні:________________________

1.анаграмма  ____
2.тол?ынны? т?рлері:_____
3.с?ра?ты камертон:_____
4.с?йкесін тап:_____                     
5.адас?ан аны?тама:_________
6.музыкалы? есеп:______     
7.кітаппен ж?мыс:_______                     
8.физикалы? эстафета:______ 
13.тест тапсырмалары:_______
12.?ызы?ты тіжірибе:_______
11.венн диаграммасы:_______
9.?ызы?ты с?ра?тар:_______
10.дыбыс ??пиясы:________
                
Ба?алау:_______

 

 

Ба?алау ?а?азы


О?ушыны? аты-ж?ні:________________________

1.анаграмма  ____
2.тол?ынны? т?рлері:_____
3.с?ра?ты камертон:_____
4.с?йкесін тап:_____                     
5.адас?ан аны?тама:_________
6.музыкалы? есеп:______     
7.кітаппен ж?мыс:_______                     
8.физикалы? эстафета:______ 
13.тест тапсырмалары:_______
12.?ызы?ты тіжірибе:_______
11.венн диаграммасы:_______
9.?ызы?ты с?ра?тар:_______
10.дыбыс ??пиясы:________
                
Ба?алау:_______

Ба?алау ?а?азы
Саба? жоспары:

1.анаграмма                  флипчарт  карточка
2.тол?ынны? т?рлері:            флипчарт
3.с?ра?ты камертон            презентация
4.с?йкесін тап:                презентация                    
5.адас?ан аны?тама:            флипчарт6 видео
6.музыкалы? есеп:            флипчар музыка ?ою, карточка
7.кітаппен ж?мыс:            флипчарт                     
8.физикалы? эстафета:            флипчарт
13.тест тапсырмалары:            презентация      карточка
12.?ызы?ты тіжірибе:            презентация
11.венн диаграммасы:            флипчарт
9.?ызы?ты с?ра?тар:            презентация
10.дыбыс ??пиясы:            презентация
                

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«9 сынып тол#U049bындар ашы#U049b саба#U049b»

Сабақтың тақырыбы: «Толқындар тарауын қайталау»


Сабақтың білімділік мақсаты: Оқушылардың толқындар тарауы бойынша алған білімдерін жүйелеп, практикада қолдандыра білу.

Дамытушылық мақсаты: Оқушылардың өздігінен ойланып, жұмыс істеу қабілеті арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, компьютердің көмегімен физика есептерін шығара білуге дағдыландыру.

Тәрбиелік мақсаты: Оқушыларды сабақ үстінде ұқыптылыққа, өздеріне деген сенімділікке, уақыттарын дұрыс қолдана білуге үйрету.

Сабақтың барысы: Анаграмма

Оқушылардың қандай тақырыпты қайталайтындарын білу үшін анограмма жасалады.

ТОЛҚЫН

Сұрақтар әр оқушыларға таратылады, жауап берген сон парақтағы әріпті орнымен орналастырады.

Сұрақтар: флипчарт 1

1. Толқын деген не?

Тербелістің кеңістікте таралуы. Н

2 Электр өрісі мен магнит өрісі қандай толқынды тудырады.

Электромагниттік толқынды Ы

3 Тербелмелі контур деген не

Индуктивтілігі бар Катушкадан және сыйымдылығы бар конденсатордан тұратын тізбек. Қ

4 электромагниттік толқынның қандай қасиеті бар, оны қандай құралмен көре аламыз

ЭМ толқын материаның ерекше түрі оны осцилограмманың көмегімен көре аламыз.Л

музыкалық дыбыстар дегеніміз не

5.Камертонның немесе музыкалық аспаптардың шығаратын дыбысы О

6ыбыстың сипаттамаларына не жатады Тон, тембр,шу Т

1 ФЛИПЧАРТТАҒЫ ӘРІПТЕРДІ ОРНЫНА ҚОЮ АРҚЫЛЫ САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ ШЫҒАДЫ.


 1. Эпиграф

М.Жүмабаев ағамыз айтқандай: толқыннан толқын туады, толқыннан толқын шығалы, толқынмен толқын жарысады демекші бізді қоршаған орта- ол толқындардың таралу ортасы оның ішінде біз күнделікті дыбыс толқындарымен өмір сүреміз. Дыбыс арқылы бір бірімізді естіп, музыка арқылы ерекше сезімге бөлененміз.Дыбыс арқылы адамның жүрегінің қағысын сеземіз. Флипчарт 2.III.Толқынның түрлері.

Сондықтан бұл тарау тектен тек толқын деп аталған жоқ, ал енді осы толқындар екі түрге бөлінеді олар қандай .

Механикалық және ЭМ толқындар.

Осы толқындардың өзі бірнеше түрге бөлінеді, осыны анықтау керек. Ол үшін толқынның түрлерін өз атауларына сәйкес орналастыру қажет.

Флипчарт 3

Механикалық: көлденең, қума, дыбыс, акстикалық

ЭМ толқын: радиотолқын, ақ жарық, рентген, инфрақызыл, гамма,


IV.Сұрақты камертон.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

Келесі СҰРАҚТЫ КАМЕРТОННЫҢ сауалына жауап беріп, ұпайлар аламыз.

Ұяшықта 6 сұрақ кездеседі : 20 ұпайға-2 сұрақ, 30 ұпайға-2 сұрақ, 40 ұпайға-2 сұрақ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ 4слайд.

V. Сәйкесін тап

Физика ғылымының басқа ңылымдардан ерекшелігі формулалардың жиынында, әр тақырыпқа арнайы формулалары бар, бүгін де осы формулалардың сәкесін тауып оқып көрейік. презентация 11 слайд


VI.Адасқан анықтама. график

Механикалық толқын қума, көлденең болып бөлінеді, мына флипчарттағы анықтамалар қайсысына қайсы келетінін жазыңдар. Флипчарт


VII Музыкалық есеп

Енді бүгінгі қайталанып отырған толқын тарауына байланысты есептерді қарастырайық, дыбыс толқыны болғандықтан есептер де музыкалық болады. Дәптерге шығарып, бір оқушы оны тақтада жазады, қалғандары оны орындарында тексереді.

Есеп: 0,2 секундта радиоқабылдағыштың тербелмелі контур конденсаторының сыйымдылығы 2,5 мкФ ал катушканың индуктивтілігі нешеге тең?


Кітаппен жұмыс. 127 беттегі 28 жаттығудың 2 есебі.

Флипчарт

VIII.Физикалық эстафета

Енді екі оқушы,оларға бір бірден есеп беріледі, интер.тақтада және қарапайым тақтада екі топ кезектесіп осы есептің бірі берілгенін, бірі формуласын, бірі шығарылуын, бірі жауабын жазу керек. Карточка беріледі

IX.Қызықты сұрақтар

Физика-табиғатты зерттейтін ғылым болғандықтан, бүгін де табиғатқа байланысты толқын тарауымен сәйкес келетін қызықты сұрақтарға жауап беру керек. Слайд 15

1.Егер пианинаның қасына камертонды қойсақ неліктен пианино өзінен-өзі «си” дыбысын шығарады

(резонансқа байланысты) камертонмен мысал көрсету.

2.Ауасы сорып алынған ыдыстың ішінде неге сағаттың дыбысы шықпайды?

( Себебі ауасы жоқ жерде дыбыс таралмайды.)

3. Найзағай ойнағанда бәз неге бірінші найзағайды көреміз ал дыбысын кейін естиміз?

(Дыбыстың таралу жылдамдығы жарықтың таралу жылдамдығынан сан есе кіші6 бірақ екі құбылыс та бір мезетте өтеді)

4. “Балық сияқты үндемейді” деген салыстырумен келісесіз бе? Неге?

(Жоқ, себебі балықтар да сан алуан дыбыс шығарады. Тек кит қана үндемейді.мысалы дельфин ультрадыбысты жақсы естиді)


X.дыбыс құпиясы.

Бұл дыбыс толқынына жататын дене және ол

үш бөліктен тұрады, қазақ халқының көнеден келе жатқан көзі, бұл не? Құрылысымен түсіндіру.(домбыра.) слайд 16


XI.Венн диаграммасы

Біз сонымен механикалық және электромагниттік толқындар жайлы біраз мәліметтерді жинақтадық ендеше Венн диаграммасы бойынша олардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын жазып көрейік. Флипчарт 17


XII.Тәжірибе

Толқындар тарауын қорытындылау тәжірибесіз қызық болмас сондықтан келесі кезек қызықты тәжірибелер және оның физикалық мағынасын түсіндіру.


1.Дыбыс қай жерден шыққаннын анықтау және неліктен?

Дыбыс шығады көзі байлаулы бала оның қайдан шыққанын тауып алып неліктен оны тапқанын түсіндіру керек. жаңылыстыру үшін шамалы музыка қосылады.

(адамда екі құлақ бар сондықтан қабылдаған дыбыстарды ми қай жерден шыққанын салыстыра бастайды. Бұл ара қашықтыққа байланысты болады, егер екі дыбыс бірдей қашықтықтан шықса адам жағылысуы мүмкін.

2. Дыбыс қалай шығатынын анықтау.

Қағаздан жасалған кеме, ыдыс, трубка мен су , осы заттарды қолданып эхолокацияны қалай түсіндірер едіңдер.


3.Музыкалық ыдыс

Хрусталь ыдыстың шетін сұқ саусақтың ұшымен сызсақ дыбыс шығады, неге

Қолымызмен қозғалыс жасағанда саусақтың ұшы не ыдыстың шетіне тиеді, не сырғып кетеді, сол уақытта ыдыс шамалы деформацияға ұшырайды да дыбыс шығарады.Ыдыс қатты дене болғандықтан және оның түбі терең болғандықтан ол резонатор қызметін атқарады. Дыбыстың қаттылығы резонаторға байланысты.


X. Тест тапсырмалары.

Ал енді осы бүгінгі сабаұымызды толық қорытындылау ұшін тест сұрақтарына жауап беру керексіздер.

Жауаптары кейін тақтада тұрады, оқушылар жауаптын тексеріп өздеріне баға қояды.


XI. Сауалнама

Сабақты толық аяқтау үшін оқушылар сауалдарға жауап береді:

1.Нені білдім, түсіндім

2.Нені түсінбедім

3.Не қызық болды

4.Не қызық емес болды

5.Өзімді қалай бағалар едім. Флипчарт 21


Оқушыларға үйге тапсырма беру және бағалау.


1.анаграмманың сұрақтары:

Толқын деген не?Н2 анаграмманың сұрақтары:

Электр өрісі мен магнит өрісі қандай толқынды тудырады.Ы


3 анаграмманың сұрақтары:

Тербелмелі контур деген не ? Қ4 анаграмманың сұрақтары:

электромагниттік толқынның қандай қасиеті бар, оны қандай құралмен көре аламыз .Л5.анаграмманың сұрақтары:

музыкалық дыбыстар дегеніміз не О
6.анаграмманың сұрақтары:

Дыбыстың сипаттамаларына не жатады Т7.анаграмманың сұрақтары:


Ультрадыбыстарға мысал келтір, медицинада олар неге қажет.Р8.анаграмманың сұрақтары:


Адамның дыбысты естуге арналған мүшесі не және адам қандай дыбыстарды ести алады.А9.анаграмманың сұрақтары:


Қатты толқын болғанда көпір сынып кетуі мүмкін бе ДФизикалық эстафета есебі


1.Адам құлағы 16 Гц-тен 20 000 Гц жиілікке дейінгі дыбыстарды қабылдай алады. Дыбыс тербелісінің естілу аралығы қандай толқын ұзындықтарының арасында жатыр. Ауадағы дыбыстың таралу жылдамдығы 340 м/с деп есептеңдер.


Физикалық эстафета есебі


2.Негізгі «ля» музыкалық тонның толқын ұзындығы 78 мм, ал «си» тонының толқын ұзындығы 56 мм. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығы 340 м/с. Бұл тондардың жиіліктері қаншаға тең.

Тест сұрақтары:

1.толқындарды зерттеуде үлес қосқан ғалымдыр:

А.Ньютон, Паскаль, Ом

Б.Архимед, Ә.Фаараби, Ампер

В.Пифагор, Аристотель,Леонардо да Винчи


2.дыбыстың тралу жылдамдығы неге тең

А. 300м/с

Б. 340 м/с

В,312 м/с


3.Толқындар ұғымына қандай физ. шамалар сәйкес келеді

А. ұзындық, жиілік,жылдамдық

Б. Кернеу, кедергі және күш

В. Биіктік, масса және тоқ күші


4.дыбыс қаттылығы қандай шамаға тәуелді

А.тонның биіктігі

Б. Тербеліс жиілігі

В.тербеліс амплитудасына


5.дыбыс қаттылығының бірлігі қандай

А.метр

Б.Децибел

В.Герц


6. Адамның есту мүшесі қабылдайтын дыбыс толқындарының жоғары жиілігі?

А. 20 000 Гц

Б. 200 000 Гц

В. 200 Гц

7.Генрих Герц деген сөзден құралған радиограмманы алғашқы рет 250 м қашықтыққа сымсыз радиограммамен қандай ғалым жеткізді

А. Генри

Б. Папов

В. Герц

8.шағылған ультрадыбысты пайдаланып, нысананың орнын аныұтау не джеп аталады

А. Эхосеймолог

Б. Эхолокация

В.Эхолир

Музыкалық есеп:


1.Есеп: 0,2 секундта радиоқабылдағыштың тербелмелі контур конденсаторының сыйымдылығы 2,5 мкФ ал катушканың индуктивтілігі нешеге тең?
2 есеп кітаптан.

Бағалау қағазы

Оқушының аты-жөні:________________________


1.анаграмма ____

2.толқынның түрлері:_____

3.сұрақты камертон:_____

4.сәйкесін тап:_____

5.адасқан анықтама:_________

6.музыкалық есеп:______

7.кітаппен жұмыс:_______

8.физикалық эстафета:______

13.тест тапсырмалары:_______

12.қызықты тіжірибе:_______

11.венн диаграммасы:_______

9.қызықты сұрақтар:_______

10.дыбыс құпиясы:________

Бағалау:_______


Бағалау қағазыОқушының аты-жөні:________________________


1.анаграмма ____

2.толқынның түрлері:_____

3.сұрақты камертон:_____

4.сәйкесін тап:_____

5.адасқан анықтама:_________

6.музыкалық есеп:______

7.кітаппен жұмыс:_______

8.физикалық эстафета:______

13.тест тапсырмалары:_______

12.қызықты тіжірибе:_______

11.венн диаграммасы:_______

9.қызықты сұрақтар:_______

10.дыбыс құпиясы:________

Бағалау:_______


Бағалау қағазы

Сабақ жоспары:


1.анаграмма флипчарт карточка

2.толқынның түрлері: флипчарт

3.сұрақты камертон презентация

4.сәйкесін тап: презентация

5.адасқан анықтама: флипчарт6 видео

6.музыкалық есеп: флипчар музыка қою, карточка

7.кітаппен жұмыс: флипчарт

8.физикалық эстафета: флипчарт

13.тест тапсырмалары: презентация карточка

12.қызықты тіжірибе: презентация

11.венн диаграммасы: флипчарт

9.қызықты сұрақтар: презентация

10.дыбыс құпиясы: презентация


Просмотр содержимого презентации
«ФИЗИКА 9 СЫНЫП ТОЛ#U049aЫН2»

20 20 30 30 40 40

20

20

30

30

40

40

Жаңғырық дегеніміз не ? Ревербирация деген не? мысал келт ір.

Жаңғырық дегеніміз не ? Ревербирация деген не? мысал келт ір.

Электромагниттік толқын деген не ? механикалық толқыннан айырмашылығы қандай ? мысал келтір. Айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте таралуын ЭМ толқын деп атаймыз. Оған :рентген, гамма, ультракүлгін, ақ жарық жатады.

Электромагниттік толқын деген не ? механикалық толқыннан айырмашылығы қандай ? мысал келтір.

Айнымалы электромагниттік өрістің кеңістікте таралуын ЭМ толқын деп атаймыз. Оған :рентген, гамма, ультракүлгін, ақ жарық жатады.

Оқжетпес орта мектебінің 9 сынып оқушысы оқу озаты Жумагулова Бибігүлдің видео сұрағы

Оқжетпес орта мектебінің

9 сынып оқушысы

оқу озаты

Жумагулова Бибігүлдің

видео сұрағы

С.Сейфуллин атындағы орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Құралай Әлімжановнаның сұрағы 1.Адам к ө п жиналған жерде дыбыс жақсы шыға ма әлде аз болған жерде ме? 2.Егер мылтықтан дыбыс шықса сәл мезеттен соң ол оқ келіп адам ғ а тиеді деп айтуға бола ма? 3.Жарқанаттар, дельфиндер, иттер қандай дыбыс толқынын естиді?

С.Сейфуллин атындағы орта мектебінің физика пәнінің мұғалімі Құралай Әлімжановнаның сұрағы 1.Адам к ө п жиналған жерде дыбыс жақсы шыға ма әлде аз болған жерде ме? 2.Егер мылтықтан дыбыс шықса сәл мезеттен соң ол оқ келіп адам ғ а тиеді деп айтуға бола ма? 3.Жарқанаттар, дельфиндер, иттер қандай дыбыс толқынын естиді?

5 сынып оқушысы Амангелді Алдиярдың аға - апа ларына қоятын видео сұрағы А

5 сынып оқушысы Амангелді Алдиярдың аға - апа ларына қоятын видео сұрағы

А

Т=2 π √ LC

Т=2 πLC

Егер пианинаның қасына камертонды қойсақ неліктен пианино өзінен-өзі « си” дыбысын шығарады?
 • Егер пианинаның қасына камертонды қойсақ неліктен пианино өзінен-өзі « си” дыбысын шығарады?

2.Ауасы сорып алынған ыдыстың ішінде

неге сағаттың дыбысы шықпайды?

3. Найзағай ойнағанда біз неге бірінші найзағайды көреміз ал дыбысын кейін естиміз?

4. “Балық сияқты үндемейді” деген

салыстырумен келісесіз бе ? Неге?

1.Дыбыс қай жерден шыққаннын анықтау және неліктен ? 2 . Эхолокация тәсілін түсіндіру. 3.Музыкалық ыдыс.

1.Дыбыс қай жерден шыққаннын

анықтау және неліктен ?

2 . Эхолокация тәсілін түсіндіру.

3.Музыкалық ыдыс.

28000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды 28000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды

28000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды

28000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды

40-46000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды. В 5.Б Б 6.А А 7.Б В 8.Б 40-46000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды.

40-46000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды.

 • В 5.Б
 • Б 6.А
 • А 7.Б
 • В 8.Б

40-46000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды.

28000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды

28000 Гц –ке дейінгі тербелістерді қабылдайды

Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет!!! Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет!!!

Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет!!!

Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет!!!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
9 СЫНЫП, ТОЛ?ЫНДАР ТАРАУЫН ?АЙТАЛАУ

Автор: Каркенова Жанара Хайдаровна

Дата: 26.01.2015

Номер свидетельства: 161576


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства