kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

9 сынып Реактивті ?оз?алыс КМЖ

Нажмите, чтобы узнать подробности

Батыс ?аза?стан облысы

Казталов ауданы

Казталовка ауылы

Алма Оразбаева атында?ы ОЖББМ

Физика п?ні м??алімі  Ш?йнішбаева Н.Д.

    9 «Б» сынып

Мерзімі  24.11.15.

              

Саба? 22

Саба?ты? та?ырыбы

§21. Реактивті ?оз?алыс. (К.Э. Циолковсийді? ?ылыми е?бектеріні? ма?ызы. Зымыран. ?арыш саласыны? жетістігі)

Ма?сат

а) О?ушыларды раективті ?оз?алысты? ашылу тарихы,  зымыранны? ??рылысы ж?не ж?мыс істеу принципімен таныстыру. О?ушылар?а жетелеу с?ра?тарын ?оя отырып, ?арыш туралы білетін м?ліметтерімен б?гінгі алатын білімді байланыстыру.

б) Реактивті ?оз?алысты? таби?ат пен техникада?ы ма?ызы,  ?арышты игеру тарихынан м?ліметтер бере отырып,о?ушыларды? ой-?рісін дамыту. Реактивті ?оз?алысты сипаттайтын за?дылы?ты ??ыну.

 С) Ал?ан білімді пайдаланып,  о?ушыны? де?гейіне орай дайындал?ан тапсырманы орындап, ал?ан білімді ?мірде, практикада ?олдана алу?а ?йрену.

К?тілетін н?тиже

О?ушылар білуге тиіс

 1. Реактивті ?оз?алысты? ма?ызын.

2. Реактивті ?оз?алыс кезіндегі денелерді? алатын жылдамды?ын, импульсін есептеу формулаларын пайдаланып ?орытынды жасайды.

3. Та?ырыпты ашып, формулаларды ?олданып, есептер шы?ара алады.

Саба?ты? типі

Жа?а саба? 

Тапсырма

Топты? ж?мыс — зерттеу ж?мысы. М?ліметпен б?лісу.

Жеке ж?мыс — есептеулер жасай алуы, ж?мысты ?орытындылау.

?зара ба?алау жасай алуы.

Саба?ты? к?рнекілігі мен ?ажетті ??ралдар:

О?улы?,  ресурс пара?тары,  АКТ интернет желісі, ба?алау пара?тары, есептер жина?ы, слайд-презентация.

?діс-т?сілдер

Диалогты? о?ыту, зерттеушілік ??гіме, ке?ейтілген тапсырмалар, жо?ары, т?мен д?режелі с?ра?тар, «Ойлан.Ж?птас.Б?ліс», «Серпілген сауал»

П?наралы? байланыс

 физика, астрономия, а?ылшын тілі, география, ?аза? тілі, тарих

Саба?ты? барысы

Саба?ты? кезе?дері

М??алімні? ?рекеті

О?ушыны? ?рекеті

?йымдастыру б?лімі

(5 мин)

?йымдастыру (1 мин)

Саба?ты? ма?сатымен таныстыру

Саба??а ?зірліктерін тексеру (1 мин)

Сыныпты 3 топ?а б?лемін. (т?рлі-т?сті стикер ар?ылы)

?й ж?мысы «Серпілген сауал» ?дісімен тексеріледі.

(5 мин).

М??аліммен амандасады.  О?ушылар саба? ??ралдарын тексеріп, орналасады. Саба??а зер салады.Топтар?а б?лінеді. ?йден о?ып келген білімді сауалдар ар?ылы к?рсетеді.

?р о?ушы жеке ж?мыс жасайды.

Презентация

 (8 мин)

Білім тексеру с?ра?тары. (серпілген сауал), ?р топ?а с?ра?тар жазыл?ан стикерлерді шашып жіберемін, ?р о?ушы ал?ан с?ра?ы ?арсы топ?а ?ояды, топтар арасында диалог орнайды.  (5 минут)

1.Т?йы? ж?йе деп ?андай ж?йені айтамыз?

(т?йы? ж?йе деп сырт?ы к?штер ?рекет етпеген жа?дайда ж?йеге енетін денелер бір –бірімен ішкі к?штер ар?ылы ?ана ?рекеттесетін ж?йені айтады)

2.Импульсті? са?талу за?ын т?жырымда?дар.

(Т?йы? ж?йедегі ?зара ?рекеттесетін денелер импульстеріні? ?осындысы ?згермейді (са?талады)

3.Дене импульсі дегеніміз не?

(Денені? массасы мен оны? ?оз?алыс жылдамды?ыны? к?бейтіндісіне те? болатын физикалы? шама дене импульсі деп аталады.)

4.К?ш импульсі дегеніміз не?

(к?ш пен оны? ?рекет ету уа?ытыны? к?бейтіндісі к?ш импульсі деп аталады)

5.К?ш импульсі мен дене импульсіні? арасында ?андай байланыс бар?

(Дене импульсіні? ?згерісі к?ш импульсіне те?)

      6.Дене импульсі ?андай ?ріппен белгіленеді?

(р)

      7.Дене импульсіні? ХБЖ-гі ?лшем бірлігі?

(кг*м/с)

      8.К?ш импульсіні? ?лшем бірлігі?

(Н*с)

      9.Дене импульсі ?андай шама?

(векторлы? шама)

       10.?атты тебілген футбол добын то?тату о?ай, ал     т?бешіктен тіпті баяу жылжып келе  жат?ан автомобильді то?тату о?ай?а со?пайды. Не себепті?

(себебі, оларды? ?оз?алыс м?лшері денені? массасы мен жылдамды?ына байланысты)

1 кезе?.   «Ой ?оз?ау»

Жа?а саба?ты бастау ?шін ?ойылатын с?ра?тар.

- Импульсі? са?талу за?ы техника мен  таби?атта?ы кейбір тіршілік иелеріні? ?оз?алысы ?шін ?ажет екен. Ендеше, б?гінгі саба?ымызда осы ж?нінде білетін боламыз. Б?гінгі саба?ты? та?ырыбы, реактивті ?оз?алыс.

«Серпілген сауалды» ?а?ып алып с?ра?тар?а ойланып жауап береді

О?ушылар ?ткен та?ырыпты естеріне т?сіреді.

О?ушылар ?з бетінше 1 минут уа?ыт аралы?ында ?ойыл?ан с?ра??а тез жауап береді.

Жа?а та?ырыпты жазады.

Негізгі б?лім

(3 мин)

(10 мин)

(2 мин)

(7 мин)

Б?гінгі к?ні, реактивті ?оз?алыс принципін пайдалану адамны? бір кездегі арманы мен ?иялы бол?ан тылсым ?леммен тілдесе бастауына ?келді.

Реактивті ?оз?алыс принципі са?атына бірнеше              мы?да?ан километр жылдамды?пен ?оз?алатын ?ша?тарды, жерді? жасанды серіктерін, планетааралы? саяхат жасайтын ?арыш зымырандарын жасау?а м?мкіндік ту?ызды. Адам баласыны? ?ырыш ке?істігіне шы?уы ?шін ас?ан кеме?герлік, аса ыжда?атты есеп, ?те к?рделі техника ж?не ас?ан ерлік ?ажет. Соны? б?рі де ?азіргі кезде ж?зеге асты. Енді о?ушылар толы? м?ліметті ?здері? топта тал?ылап, келесі топтар?а презентациялап т?сінік бересі?дер. Ендеше ж?мыс?а кіресеміз. Топты? ережесін са?таймыз.

Топты? ж?мыс.

2 кезе?. «Ма?ынаны ажырату»   (Конверт- с?ра? ?дісі)

Сыныпта?ы 3 топ?а м?тіндерді тарату ( О?ушылар флипчартка жазып, постер ?ор?айды)

І топ. «Зымыран»

Реактивті ?оз?алыс- импульсті? са?талу за?ыны? к?рінісі.

ІІ топ. «Бай?о?ыр»

?арышты игеру жетістіктері мен зымыран ?оз?алысы принципі. ?арышкерлер.

ІІІ топ. «?арышкер»

Зымыранда ?олданылатын отын т?рі мен к?п сатылы зымырандар.

(?р топ постерлеріне «Екі ж?лдыз, бір ?сыныс» )

Аны?тама:  Денені? бір б?лігі одан ?андай да бір жылдамды?пен б?лініп шы??ан кездегі ?оз?алысы реактивті ?оз?алыс деп аталады.    

                Массасы М-m болатын зымыран ?абы?ы модулі бойынша те?, біра? газ импульсі ба?ытына ?арама – карсы ба?ыттал?ан (М-m)v2 импульс алады, v2 зымыран ?абы?ыны? жылдамды?ы. Сонда mv1=-(M-m)v2 болады.

Ал б?дан,    М?нда?ы : -зымыран ?абы?ыны? жылдамды?ы М-m-?абы?ты? массасы.  атылып шы??ан газ жылдамды?ы. 

3-кезе? «Реактивті ?оз?алыс» та?ырыбында слайд к?рсете отырып жа?а саба?ты толтырамын.

1.Реактивті ?оз?алыс мысалдары.

2.?арышты игеру жетістіктері.

3.Т???ыш жасанды жер серігі бізді? еліміздегі ?арыш айла?ынан 1957 ж. 4-?азанда ?шырылды.

4. ?арышты  игеруді? ма?ызы.

 1. ЖЖС байланыс ?шін ?олдану.  Телефон мен телевизиялы? байланысты? ж?зеге асырылуы.                                                 Я?ни, жасанды серіктер ?арышты? байланысты ?амтамассыз етеді. ?арыш ке?істігіндегі жерді? ?стінен ж?здеген серіктер ?шып ж?р. Оларды? біреулері радио ж?не телевизиялы? байланысты, бас?алары Жерге ауа-райы туралы а?парат жібереді, ал ?шіншілерін ?ылыми зерттеулер немесе ?скери ма?саттарда ?олданады. Кейбір серіктер секундына 8 шы?ырым жылдамды?пен ?шып, ?дайы ?оз?алыста болады. Ал бас?алары Жерді? тек бір ауданыны? ?стінде орналасады. Байланыс Жасанды серіктер  радио тол?ындарды жіберу ар?ылы  телеграмма-сообщение, телефонограмма,  ?ялы телефондармен с?йлесулер ж?реді, факстер, интернетке шы?у?а болады. 
 2. Жасанды серіктерді те?із навигациясы мен ?скери ма?сатта.
 3. Метереологияда алдн ала ауа-райын болжау, Использование спутников в метеорологии и атмосферада?ы болып жат?ан ?згерістерді аны?тау ?шін.
 4. ?ылыми зерттеулер ж?ргізу, таби?и ресурстарды аны?тауда.
 5. ?арышты зерттеу ж?не К?н ж?йесіндегі бас?а денелерді? физикалы? таби?атын зерттеуге ?олданылады.

      5.?аза? ?арышкерлері.

?осымша материал: «Сен білесі? бе?»

1.Неліктен космодром «Бай?о?ыр» деп атал?ан?

1961 жылы 12 с?уірде Ю.А. Гагарин ?аза? жерінен космос ?леміне ?шып шы?ып, бірден бірнеше д?ркін д?ниеж?зілік  рекордтар жасады. Сол к?ні халы?аралы? авиация ж?не космонавтика ?йымдары Гагаринні? рекордтарын ресми тіркеу ?шін на?ты ?ай жерден ?шып шы??анын айты?ыздар деп талап ?ойды. Сонда осы уа?ыт?а дейін ??пия болып келген Сырдария жа?асында?ы Т?ретам станциясынан ?ш?анын білдірмеу ?шін, сол жерден тура солт?стікке ?арай орналас?ан Жез?аз?ан жеріндегі, ?арса?бай ?асында?ы Бай?о?ыр елді- мекені айтылды. Т???ыш ?арышкер ?шып шы??ан жер «Бай?о?ыр» деп аталып, ?аза? с?зі ?лемге тарап кетті.

2.?лемдік рекордтарды тізетін Гиннес кітабына аты жазыл?ан т???ыш ?аза? ?арышкері?

Т. М?сабаев. 1994 ж. 126 т?улік бойы космос ?лемінде ?шып ж?рді. 1998 ж. Орбитада 7 ай бойы ж?ріп, 7 рет ашы? аспан ?леміне шы?ты. Бас ая?ы 30 са?атын космосты? ?ара т???иы?ымен бетпе-бет ?ткізді.

3-кезе?.  О?улы?пен ж?мыс.

 1. С-де?гей.

18-жатты?у. («Есептей білгенні? есесі т?гел»)

             ?р топ?а карточкамен есептер беру

2) В-де?гей.

 1. Зат есім. ?арышкер
 2. Аны?тауыш. Батырсы?, т?зімдісі?
 3. Етістік .?ызы?асы?, зерттейсі?, ?шасы?
 4. С?з тіркесі. ?арыш?а м??гі жол аш?ан
 5. Синоним. Адам

3)А-де?гей. (кесте толтырады)

 С?йкестендір:

Физикалы? шама

Белгіленуі

?лшем бірлігі

Формуласы

Дене импульсі

К?ш импульсі

Жылдамды?

Дене массасы

Топпен бірігіп ж?мысты?.

О?ушылар ты?дайды,

О?ушылар топ болып схемасы бойынша тізбек ??рады, т?жірибені? барысын не к?ргенін ой елегінен ?ткізіп бір бірлерімен ж?птасып диалог ??рады, сосын талдайды

1)Д?птерге жа?а м?ліметтерді жазып алады.

2)?р топ берілген м?тінмен танысып, постер ??рады.

3)?р топ м?шелері постермен таныстырады.

4)2 ?сыныс пен ж?лдыздарын айтады.

5)Бір-бірін ?ол шапала?тап, ?олдап отырады.

Жа?а та?ырыптан ал?ан білімді толы?тыру ?шін, та?та?а шы?ып есептер шы?арады.

Импульсті? са?талу за?ын пайдаланып есептер шы?арады, ?р о?ушы жеке ж?мыстанады.

С, В де?гей о?ушылары есептерді шы?арады.

А де?гейдегі о?ушы ізденіп, кестені толтырады,д?птерге жазады

Саба?ты ?орытындылау

(10 мин)

Бекіту  -  ( 5 мин). О?ушыларды? алдына ?ой?ан ма?сатыны? орындал?анын с?рау.

 1. Зымыран ?алай ?оз?алады?
 2. Реактивті ?оз?алыс дегеніміз не?
 3. ?андай ма?сатпен зымырандар к?псатылы болып жасалады?
 4. Реактивті ?оз?алыс жылдамды?ы ?андай шамалар?а байланысты?
 5. ?арышты зерттеудегі ?андай жетістіктерді білесі?дер?

 Саба? бойынша рефлексия (3 мин)

1. ?з алды?а ?андай ма?сат ?ойды??
2. Ол ма?саты? орындалдыма? 
3. ?з ж?мыстары?ды ба?ала?дар.
Ал жаса?ан ж?мыстары?ызды? ба?асын, д?птерлері?ді тексеріп бол?асын ?оямын.

Ба?алау. ?зара ба?алау жасатамын, Формативті, суммативті ба?алаймын.

?/т  (2 мин) § 21, 18-жатты?у.

  «Мені? ?иялымда?ы ?арыш» та?ырыбында эссе жазу

Рахмет. Саба? ая?талды.

М??алімні? с?ра?ына жауап береді, ?зара бір-біріне с?ра? ?ояды

Рефлексия пара?ын толтырады.

?й тапсырмасын жазып алады.

Просмотр содержимого документа
«9 сынып Реактивті ?оз?алыс КМЖ»

Батыс Қазақстан облысы

Казталов ауданы

Казталовка ауылы

Алма Оразбаева атындағы ОЖББМ

Физика пәні мұғалімі Шүйнішбаева Н.Д.

9 «Б» сынып

Мерзімі 24.11.15.

Сабақ 22

Сабақтың тақырыбы

§21. Реактивті қозғалыс. (К.Э. Циолковсийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының жетістігі)

Мақсат

а) Оқушыларды раективті қозғалыстың ашылу тарихы, зымыранның құрылысы және жұмыс істеу принципімен таныстыру. Оқушыларға жетелеу сұрақтарын қоя отырып, ғарыш туралы білетін мәліметтерімен бүгінгі алатын білімді байланыстыру.

б) Реактивті қозғалыстың табиғат пен техникадағы маңызы, Ғарышты игеру тарихынан мәліметтер бере отырып,оқушылардың ой-өрісін дамыту. Реактивті қозғалысты сипаттайтын заңдылықты ұғыну.

С) Алған білімді пайдаланып, оқушының деңгейіне орай дайындалған тапсырманы орындап, алған білімді өмірде, практикада қолдана алуға үйрену.

Күтілетін нәтиже

Оқушылар білуге тиіс

1. Реактивті қозғалыстың маңызын.

2. Реактивті қозғалыс кезіндегі денелердің алатын жылдамдығын, импульсін есептеу формулаларын пайдаланып қорытынды жасайды.

3. Тақырыпты ашып, формулаларды қолданып, есептер шығара алады.

Сабақтың типі

Жаңа сабақ 

Тапсырма

Топтық жұмыс — зерттеу жұмысы. Мәліметпен бөлісу.

Жеке жұмыс — есептеулер жасай алуы, жұмысты қорытындылау.

Өзара бағалау жасай алуы.

Сабақтың көрнекілігі мен қажетті құралдар:

Оқулық, ресурс парақтары, АКТ интернет желісі, бағалау парақтары, есептер жинағы, слайд-презентация.

Әдіс-тәсілдер

Диалогтық оқыту, зерттеушілік әңгіме, кеңейтілген тапсырмалар, жоғары, төмен дәрежелі сұрақтар, «Ойлан.Жұптас.Бөліс», «Серпілген сауал»

Пәнаралық байланыс

 физика, астрономия, ағылшын тілі, география, қазақ тілі, тарих

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңдері

Мұғалімнің әрекеті

Оқушының әрекеті

Ұйымдастыру бөлімі

(5 мин)

Ұйымдастыру (1 мин)

Сабақтың мақсатымен таныстыру

Сабаққа әзірліктерін тексеру (1 мин)

Сыныпты 3 топқа бөлемін. (түрлі-түсті стикер арқылы)

Үй жұмысы «Серпілген сауал» әдісімен тексеріледі.

(5 мин).

Мұғаліммен амандасады. Оқушылар сабақ құралдарын тексеріп, орналасады. Сабаққа зер салады.Топтарға бөлінеді. Үйден оқып келген білімді сауалдар арқылы көрсетеді.

Әр оқушы жеке жұмыс жасайды.

Презентация

(8 мин)


 

 


Білім тексеру сұрақтары. (серпілген сауал), әр топқа сұрақтар жазылған стикерлерді шашып жіберемін, әр оқушы алған сұрақы қарсы топқа қояды, топтар арасында диалог орнайды. (5 минут)

1.Тұйық жүйе деп қандай жүйені айтамыз?

(тұйық жүйе деп сыртқы күштер әрекет етпеген жағдайда жүйеге енетін денелер бір –бірімен ішкі күштер арқылы ғана әрекеттесетін жүйені айтады)

2.Импульстің сақталу заңын тұжырымдаңдар.

(Тұйық жүйедегі өзара әрекеттесетін денелер импульстерінің қосындысы өзгермейді (сақталады)

3.Дене импульсі дегеніміз не?

(Дененің массасы мен оның қозғалыс жылдамдығының көбейтіндісіне тең болатын физикалық шама дене импульсі деп аталады.)

4.Күш импульсі дегеніміз не?

(күш пен оның әрекет ету уақытының көбейтіндісі күш импульсі деп аталады)

5.Күш импульсі мен дене импульсінің арасында қандай байланыс бар?

(Дене импульсінің өзгерісі күш импульсіне тең)

6.Дене импульсі қандай әріппен белгіленеді?

(р)

7.Дене импульсінің ХБЖ-гі өлшем бірлігі?

(кг*м/с)

8.Күш импульсінің өлшем бірлігі?

(Н*с)

9.Дене импульсі қандай шама?

(векторлық шама)

10.Қатты тебілген футбол добын тоқтату оңай, ал төбешіктен тіпті баяу жылжып келе жатқан автомобильді тоқтату оңайға соқпайды. Не себепті?

(себебі, олардың қозғалыс мөлшері дененің массасы мен жылдамдығына байланысты)

1 кезең.   «Ой қозғау»

Жаңа сабақты бастау үшін қойылатын сұрақтар.

- Импульсің сақталу заңы техника мен табиғаттағы кейбір тіршілік иелерінің қозғалысы үшін қажет екен. Ендеше, бүгінгі сабағымызда осы жөнінде білетін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, реактивті қозғалыс.«Серпілген сауалды» қағып алып сұрақтарға ойланып жауап береді

Оқушылар өткен тақырыпты естеріне түсіреді.

Оқушылар өз бетінше 1 минут уақыт аралығында қойылған сұраққа тез жауап береді.

Жаңа тақырыпты жазады.

Негізгі бөлім

(3 мин)


(10 мин)


(2 мин)(7 мин)

Бүгінгі күні, реактивті қозғалыс принципін пайдалану адамның бір кездегі арманы мен қиялы болған тылсым Әлеммен тілдесе бастауына әкелді.

Реактивті қозғалыс принципі сағатына бірнеше мыңдаған километр жылдамдықпен қозғалатын ұшақтарды, жердің жасанды серіктерін, планетааралық саяхат жасайтын ғарыш зымырандарын жасауға мүмкіндік туғызды. Адам баласының ғырыш кеңістігіне шығуы үшін асқан кемеңгерлік, аса ыждағатты есеп, өте күрделі техника және асқан ерлік қажет. Соның бәрі де қазіргі кезде жүзеге асты. Енді оқушылар толық мәліметті өздерің топта талқылап, келесі топтарға презентациялап түсінік бересіңдер. Ендеше жұмысқа кіресеміз. Топтың ережесін сақтаймыз.

Топтық жұмыс.

2 кезең. «Мағынаны ажырату»  (Конверт- сұрақ әдісі)

Сыныптағы 3 топқа мәтіндерді тарату ( Оқушылар флипчартка жазып, постер қорғайды)

І топ. «Зымыран»

Реактивті қозғалыс- импульстің сақталу заңының көрінісі.

ІІ топ. «Байқоңыр»

Ғарышты игеру жетістіктері мен зымыран қозғалысы принципі. Ғарышкерлер.

ІІІ топ. «Ғарышкер»

Зымыранда қолданылатын отын түрі мен көп сатылы зымырандар.

(Әр топ постерлеріне «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» )

Анықтама:  Дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шыққан кездегі қозғалысы реактивті қозғалыс деп аталады.    

                Массасы М-m болатын зымыран қабығы модулі бойынша тең, бірақ газ импульсі бағытына қарама – карсы бағытталған (М-m)v2 импульс алады, v2 зымыран қабығының жылдамдығы. Сонда mv1=-(M-m)v2 болады.

Ал бұдан,    Мұндағы : -зымыран қабығының жылдамдығы М-m-қабықтың массасы.  атылып шыққан газ жылдамдығы. 

3-кезең «Реактивті қозғалыс» тақырыбында слайд көрсете отырып жаңа сабақты толтырамын.

1.Реактивті қозғалыс мысалдары.

2.Ғарышты игеру жетістіктері.

3.Тұңғыш жасанды жер серігі біздің еліміздегі ғарыш айлағынан 1957 ж. 4-қазанда ұшырылды.

4. Ғарышты игерудің маңызы.

 1. ЖЖС байланыс үшін қолдану. Телефон мен телевизиялық байланыстың жүзеге асырылуы. Яғни, жасанды серіктер Ғарыштық байланысты қамтамассыз етеді. Ғарыш кеңістігіндегі жердің үстінен жүздеген серіктер ұшып жүр. Олардың біреулері радио және телевизиялық байланысты, басқалары Жерге ауа-райы туралы ақпарат жібереді, ал үшіншілерін ғылыми зерттеулер немесе әскери мақсаттарда қолданады. Кейбір серіктер секундына 8 шықырым жылдамдықпен ұшып, ұдайы қозғалыста болады. Ал басқалары Жердің тек бір ауданының үстінде орналасады. Байланыс Жасанды серіктер  радио толқындарды жіберу арқылы  телеграмма-сообщение, телефонограмма,  ұялы телефондармен сөйлесулер жүреді, факстер, интернетке шығуға болады. 

 2. Жасанды серіктерді теңіз навигациясы мен әскери мақсатта.

 3. Метереологияда алдн ала ауа-райын болжау, Использование спутников в метеорологии и атмосферадағы болып жатқан өзгерістерді анықтау үшін.

 4. Ғылыми зерттеулер жүргізу, табиғи ресурстарды анықтауда.

 5. Ғарышты зерттеу және Күн жүйесіндегі басқа денелердің физикалық табиғатын зерттеуге қолданылады.

5.Қазақ ғарышкерлері.

Қосымша материал: «Сен білесің бе?»

1.Неліктен космодром «Байқоңыр» деп аталған?

1961 жылы 12 сәуірде Ю.А. Гагарин қазақ жерінен космос әлеміне ұшып шығып, бірден бірнеше дүркін дүниежүзілік  рекордтар жасады. Сол күні халықаралық авиация және космонавтика ұйымдары Гагариннің рекордтарын ресми тіркеу үшін нақты қай жерден ұшып шыққанын айтыңыздар деп талап қойды. Сонда осы уақытқа дейін құпия болып келген Сырдария жағасындағы Төретам станциясынан ұшқанын білдірмеу үшін, сол жерден тура солтүстікке қарай орналасқан Жезқазған жеріндегі, Қарсақбай қасындағы Байқоңыр елді- мекені айтылды. Тұңғыш ғарышкер ұшып шыққан жер «Байқоңыр» деп аталып, қазақ сөзі әлемге тарап кетті.

2.Әлемдік рекордтарды тізетін Гиннес кітабына аты жазылған тұңғыш қазақ ғарышкері?

Т. Мұсабаев. 1994 ж. 126 тәулік бойы космос әлемінде ұшып жүрді. 1998 ж. Орбитада 7 ай бойы жүріп, 7 рет ашық аспан әлеміне шықты. Бас аяғы 30 сағатын космостың қара тұңғиығымен бетпе-бет өткізді.

3-кезең. Оқулықпен жұмыс.

  1. С-деңгей.

18-жаттығу. («Есептей білгеннің есесі түгел»)

Әр топқа карточкамен есептер беру

2) В-деңгей. 5 жол өлең (Синквейн әдісі)

 1. Зат есім. Ғарышкер

 2. Анықтауыш. Батырсың, төзімдісің

 3. Етістік .Қызығасың, зерттейсің, ұшасың

 4. Сөз тіркесі. Ғарышқа мәңгі жол ашқан

 5. Синоним. Адам

3)А-деңгей. (кесте толтырады)

 Сәйкестендір:

Физикалық шама

Белгіленуі

Өлшем бірлігі

Формуласы

Дене импульсі
Күш импульсі
Жылдамдық
Дене массасы

Топпен бірігіп жұмыстың.

Оқушылар тыңдайды,

Оқушылар топ болып схемасы бойынша тізбек құрады, тәжірибенің барысын не көргенін ой елегінен өткізіп бір бірлерімен жұптасып диалог құрады, сосын талдайды
1)Дәптерге жаңа мәліметтерді жазып алады.


2)Әр топ берілген мәтінмен танысып, постер құрады.


3)Әр топ мүшелері постермен таныстырады.


4)2 ұсыныс пен жұлдыздарын айтады.


5)Бір-бірін қол шапалақтап, қолдап отырады.
Жаңа тақырыптан алған білімді толықтыру үшін, тақтаға шығып есептер шығарады.Импульстің сақталу заңын пайдаланып есептер шығарады, әр оқушы жеке жұмыстанады.


С, В деңгей оқушылары есептерді шығарады.


А деңгейдегі оқушы ізденіп, кестені толтырады ,дәптерге жазады


Сабақты қорытындылау

(10 мин)Бекіту - ( 5 мин). Оқушылардың алдына қойған мақсатының орындалғанын сұрау.

 1. Зымыран қалай қозғалады?

 2. Реактивті қозғалыс дегеніміз не?

 3. Қандай мақсатпен зымырандар көпсатылы болып жасалады?

 4. Реактивті қозғалыс жылдамдығы қандай шамаларға байланысты?

 5. Ғарышты зерттеудегі қандай жетістіктерді білесіңдер?

Сабақ бойынша рефлексия (3 мин)

1. Өз алдыңа қандай мақсат қойдың?
2. Ол мақсатың орындалдыма? 
3. Өз жұмыстарыңды бағалаңдар.
Ал жасаған жұмыстарыңыздың бағасын, дәптерлеріңді тексеріп болғасын қоямын.

Бағалау. Өзара бағалау жасатамын, Формативті, суммативті бағалаймын.

Ү/т (2 мин) § 21, 18-жаттығу.

  «Менің қиялымдағы ғарыш» тақырыбында эссе жазу

Рахмет. Сабақ аяқталды.Мұғалімнің сұрағына жауап береді, өзара бір-біріне сұрақ қояды

Рефлексия парағын толтырады.
Үй тапсырмасын жазып алады.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
9 сынып Реактивті ?оз?алыс КМЖ

Автор: Шуйнишбаева Н.Д.

Дата: 03.12.2015

Номер свидетельства: 261628

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства