kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физикадан 9 сынып?а арнал?ан тест тапсырмалары

Нажмите, чтобы узнать подробности

ФИЗИКА – 9 сынып

 1. Бір?алыпты ?демелі т?зу сызы?ты ?оз?алыс s = 8t2 (м) те?деуіндегі ?деуді? м?ні

A) 16 м/с2 B) 64 м/с2 C) 2 м/с2 D) 4 м/с2 E) 8 м/с2

 2. К?шті? ат?ар?ан ж?мысы мен дене жылдамды?ыны? ?згерісі арасында?ы байланыс:

A) .B) . C) .D) . E) .

 3. Тынышты?та т?р?ан дене жарылып, массалары m1 ж?не m2 б?лшектер болып ?шты. Егер =  болса, онда оларды?  жылдамды?тарыны? ?атынасы A) 1. B) 5. C) 6. D) . E) .

 4. Электр ?ріс кернеулігіні? ?лшем бірлігі A) В. B) Тл. C) В×м. D) В/м. E) Вт.

 5. r меншікті кедергіні? температура?а т?уелділік те?деуі

A) . B) r = r0(1 + at). C) .D) .E) R = R0(1 + at).

 6. Контурды тесіп ?тетін магнит а?ыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралы?ында біркелкі арт?анда контурды? индукциялы? Э?К-і A) 16 В B) 20 В C) 1 В D) 5 В E) 4 В

 7. Т?менде келтірілген ?оз?алыстарды? механикалы? тербеліске жататыны 1. ?ткеншекті? ?оз?алысы.

2. Жерге т?сіп келе жат?ан допты? ?оз?алысы. 3. Газда?ы молекуланы? ?оз?алысы.

A) 2 ж?не 3. B) 1 де, 2 де, 3-те емес.  C) Тек ?ана 1. D) 1 ж?не 2. E) Тек ?ана 2.

 8. ?зынды?ы 40 м болатын математикалы? маятникті? периоды (g=10 м/с2)

A) 3π с.B) 8π с.C) 6π с.D) 2π с.E) 4π с.

 9. Оптикалы? к?ші 1 дптр жина?ыш линзаны? екі еселенген фокусында жары? к?зі орналас?ан. Кескінні? линза?а дейінгі ?ашы?ты?ы A) 2 м.B) 3 м.C) 1 м.D) 0,5 м.E) 4 м.

10. Жиілігі  айналатын до??ала? t = 0,5 мин уа?ыт аралы?ында то?тайды. До??ала?ты? толы? то?та?ан?а дейінгі айналым саны N A) 10 B) 8 C) 20 D) 120 E) 40

11. К?лемі 0,02 м3 денеге 20 Н к?ш ?сер етіп 0,5 м/с2 ?деу береді. Денені? ты?ызды?ы

A) 400 кг/м3. B) 800 кг/м3.C) 1000 кг/м3.D) 2000 кг/м3.E) 500 кг/м3.

12. Денені? Жер экваторында?ы (P1) ж?не Жер полюстеріндегі (P2) салма?тарын салыстыр

A) P1 < P2  B) P1 = 0,5P2  C) денені? массасына т?уелді D) P1 = P2 E) P1 > P2

13. Массасы 0,1 кг білеушені динамометрді? к?мегімен столды? горизонталь бетінде бір ?алыпты тартамыз. Динамометрді? к?рсетуі 0,4 Н. Сыр?анауды? ?йкеліс коэффициенті     (g = 10 м/с2)

A) 0,25. B) 2,5.C) 0,5.D) 0,2.E) 0,4.

14. Серпімді деформациялан?ан серіппені? ?зынды?ын  2 есе арттырса?, онда оны?  потенциалды? энергиясы

A) ?згермейді.B) 2 есе кемиді. C) 2 есе артады. D) 4 есе артады. E) 4 есе кемиді.

15. 500 моль к?мір?ыш?ыл газыны? массасын аны?та. (М(СО2) = 44  кг/ моль)

A) 2,1 кг. B) 1,2 кг.C) 22 кг.D) 4,1 кг.E) 3,4 кг.

16. Егер аргон газыны? температурасы 27°С болса, онда оны? атомыны? орташа    кинетикалы? энергиясы (k=1,38×10-23 Дж/К) A) 6×1021 Дж.B) 35×10-23 Дж.C) 276×10-23 Дж.D) 6,21×10-21 Дж.E) 621 Дж.

 17. Кернеулігі 6×105 Н/Кл біртекті электростатикалы? ?рісте 7×10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыруыны? модулі 8 см-ге те? ж?не кернеулік сызы?ымен 60° б?рыш жасайды. Зарядты тасымалдауда?ы ?рісті? ж?мысы (cоs 60? = ) A) 1,68 Дж.B) 2 МДж.C) 1,68 мДж.D) 2 мкДж.E) 2 кДж.

18. Контурды? индуктивтілігі 3 есе азайса, тербеліс жиілігі A) ?згермейді. B) 3 есе азаяды.

C) 3 есе артады. D)  есе азаяды. E)  есе артады.

19. Толы? ж?тыл?ан квантыны? импульсі 3×10-27 H×с болатын ультрак?лгін с?улені? тол?ын ?зынды?ы (h = 6,62×10-34 Дж×с) A) 4,5 мкм. B) 221 нм. C) 0,221 нм. D) 45 мкм. E) 1,98 Мм.

20. Деформацияланба?ан серіппе 0,1 м-ге сы?ылды. Серіппені? ?ата?ды?ы 90 Н/м . Серіппені? потенциалды? энергиясыны? ?згерісі A) 9 Дж; B) 1 Дж; C) 0,45 Дж; D) 0 ; E) 1,45 Дж;

21. ?ыздыр?ышты? температурасы 390 К, ал суыт?ышты? температурасы  300 К. Ж?мысты? дене 1 сек-та ?ыздыр?ыштан 6?104  Дж жылу алып отырса, жылу машинасыны? П?К-і ж?не ?ыздыр?ышты? ?уаты

A) 0,23; »14 кВт B) 23; »14 кВт C) 0,46; »28 кВт D) 0,23; »1,4 кВт E) 0,23; »28 кВт

22. Егер мотоцикл жылдамды?ы 108 км/са? болып, 100 км жол?а 3,7 л бензин ж?мсаса, ал двигательді? П?К-і 25% болса, мотоцикл двигателіні? ?ндіретін орташа ?уаты  (qб = 4,6?10 7 Дж/кг; ρб = 700 кг/м3)

A) ≈ 8900 кВт B) ≈ 89 кВт C) ≈ 0,89 кВт D) ≈ 0,089 кВт E) ≈ 8,9 кВт  

23. Суретте к?рсетілген электр тізбегіні? жалпы кедергісі

A) 2R. B) 4R. C) 5R. D) 3R. E) R.

24. Индукциясы 0,01Тл магнит ?рісінде радиусы 10см ще?бер сыз?ан протонны? жылдамды?ы (qp = 1,6·10-19Кл; mp =1,6·10-27кг ) A) 70 км/с B) 80 км/с C) 50 км/с D) 100 км/с E) 30 км/с

25. Антипротонны? заряды  A) аны?талма?ан. B) о?. C) бейтарап. D) н?лге те?. E) теріс.

 

 

 

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Физикадан 9 сынып?а арнал?ан тест тапсырмалары »

ФИЗИКА – 9 сынып


1. Бірқалыпты үдемелі түзу сызықты қозғалыс s = 8t2 (м) теңдеуіндегі үдеудің мәні

A) 16 м/с2 B) 64 м/с2 C) 2 м/с2 D) 4 м/с2 E) 8 м/с2

2. Күштің атқарған жұмысы мен дене жылдамдығының өзгерісі арасындағы байланыс:

A) .B) . C) .

D) . E) .

3. Тыныштықта тұрған дене жарылып, массалары m1 және m2 бөлшектер болып ұшты. Егер = болса, онда олардың жылдамдықтарының қатынасы A) 1. B) 5. C) 6. D) . E) .

4. Электр өріс кернеулігінің өлшем бірлігі A) В. B) Тл. C) В×м. D) В/м. E) Вт.

5.  меншікті кедергінің температураға тәуелділік теңдеуі

A) . B)  = 0(1 + t). C) .D) .E) R = R0(1 + t).

6. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5с ішінде 2 Вб –ден 10 Вб аралығында біркелкі артқанда контурдың индукциялық ЭҚК-і A) 16 В B) 20 В C) 1 В D) 5 В E) 4 В

7. Төменде келтірілген қозғалыстардың механикалық тербеліске жататыны 1. Әткеншектің қозғалысы.

2. Жерге түсіп келе жатқан доптың қозғалысы. 3. Газдағы молекуланың қозғалысы.

A) 2 және 3. B) 1 де, 2 де, 3-те емес. C) Тек қана 1. D) 1 және 2. E) Тек қана 2.

8. Ұзындығы 40 м болатын математикалық маятниктің периоды (g=10 м/с2)

A) 3π с.B) 8π с.C) 6π с.D) 2π с.E) 4π с.

9. Оптикалық күші 1 дптр жинағыш линзаның екі еселенген фокусында жарық көзі орналасқан. Кескіннің линзаға дейінгі қашықтығы A) 2 м.B) 3 м.C) 1 м.D) 0,5 м.E) 4 м.

10. Жиілігі айналатын доңғалақ t = 0,5 мин уақыт аралығында тоқтайды. Доңғалақтың толық тоқтағанға дейінгі айналым саны N A) 10 B) 8 C) 20 D) 120 E) 40

11. Көлемі 0,02 м3 денеге 20 Н күш әсер етіп 0,5 м/с2 үдеу береді. Дененің тығыздығы

A) 400 кг/м3. B) 800 кг/м3.C) 1000 кг/м3.D) 2000 кг/м3.E) 500 кг/м3.

12. Дененің Жер экваторындағы (P1) және Жер полюстеріндегі (P2) салмақтарын салыстыр

A) P1 2 B) P1 = 0,5P2 C) дененің массасына тәуелді D) P1 = P2 E) P1 P2

13. Массасы 0,1 кг білеушені динамометрдің көмегімен столдың горизонталь бетінде бір қалыпты тартамыз. Динамометрдің көрсетуі 0,4 Н. Сырғанаудың үйкеліс коэффициенті (g = 10 м/с2)

A) 0,25. B) 2,5.C) 0,5.D) 0,2.E) 0,4.

14. Серпімді деформацияланған серіппенің ұзындығын 2 есе арттырсақ, онда оның потенциалдық энергиясы

A) өзгермейді.B) 2 есе кемиді. C) 2 есе артады. D) 4 есе артады. E) 4 есе кемиді.

15. 500 моль көмірқышқыл газының массасын анықта. (М(СО2) = 44 кг/ моль)

A) 2,1 кг. B) 1,2 кг.C) 22 кг.D) 4,1 кг.E) 3,4 кг.

16. Егер аргон газының температурасы 27С болса, онда оның атомының орташа кинетикалық энергиясы (k=1,3810-23 Дж/К) A) 61021 Дж.B) 3510-23 Дж.C) 27610-23 Дж.D) 6,2110-21 Дж.E) 621 Дж.

17. Кернеулігі 6105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 710-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыруының модулі 8 см-ге тең және кернеулік сызығымен 60 бұрыш жасайды. Зарядты тасымалдаудағы өрістің жұмысы (cоs 60 =) A) 1,68 Дж.B) 2 МДж.C) 1,68 мДж.D) 2 мкДж.E) 2 кДж.

18. Контурдың индуктивтілігі 3 есе азайса, тербеліс жиілігі A) өзгермейді. B) 3 есе азаяды.

C) 3 есе артады. D) есе азаяды. E) есе артады.

19. Толық жұтылған квантының импульсі 310-27 Hс болатын ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы (h = 6,6210-34 Джс) A) 4,5 мкм. B) 221 нм. C) 0,221 нм. D) 45 мкм. E) 1,98 Мм.

20. Деформацияланбаған серіппе 0,1 м-ге сығылды. Серіппенің қатаңдығы 90 Н/м . Серіппенің потенциалдық энергиясының өзгерісі A) 9 Дж; B) 1 Дж; C) 0,45 Дж; D) 0 ; E) 1,45 Дж;

21. Қыздырғыштың температурасы 390 К, ал суытқыштың температурасы 300 К. Жұмыстық дене 1 сек-та қыздырғыштан 6∙104 Дж жылу алып отырса, жылу машинасының ПӘК-і және қыздырғыштың қуаты

A) 0,23; 14 кВт B) 23; 14 кВт C) 0,46; 28 кВт D) 0,23; 1,4 кВт E) 0,23; 28 кВт

22. Егер мотоцикл жылдамдығы 108 км/сағ болып, 100 км жолға 3,7 л бензин жұмсаса, ал двигательдің ПӘК-і 25% болса, мотоцикл двигателінің өндіретін орташа қуаты (qб = 4,6∙10 7 Дж/кг; ρб = 700 кг/м3)

A) ≈ 8900 кВт B) ≈ 89 кВт C) ≈ 0,89 кВт D) ≈ 0,089 кВт E) ≈ 8,9 кВт

23. Суретте көрсетілген электр тізбегінің жалпы кедергісі

A) 2R. B) 4R. C) 5R. D) 3R. E) R.

24. Индукциясы 0,01Тл магнит өрісінде радиусы 10см щеңбер сызған протонның жылдамдығы (qp = 1,6·10-19Кл; mp =1,6·10-27кг ) A) 70 км/с B) 80 км/с C) 50 км/с D) 100 км/с E) 30 км/с

25. Антипротонның заряды A) анықталмаған. B) оң. C) бейтарап. D) нөлге тең. E) теріс.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
Физикадан 9 сынып?а арнал?ан тест тапсырмалары

Автор: Бектасова Нургуль Тынымовна

Дата: 17.11.2014

Номер свидетельства: 131664


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства