kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология талаптарына сай болуы керек

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология   талап-
 тарына   сай   болуы керек

?азіргі уа?ытта?ы  білім беру ?ызметкерлеріні? алдында  т?р?ан басты ма?сат – еліміздегі білім беруді  халы?аралы? де?гейге к?теру,     жеке т?л?аны ?алыптастыру, ?о?ам ?ажеттілігін ?теу, оны ?лемдік ке?істігіне кіріктіру болма?.?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? 2006 жылды? 18 ?а?тарында «?аза?стан ?лемдегі б?секеге барынша ?абілетті 50 елді? ?атарына кіру стратегиясында» білім беру м?селесіне баса назар аударды.
Физика кабинеті мемлекеттік ба?дарлама бойынша 2008 жылы 22 ?араша айында ?азіргі заман?ы білім мен біліктілікке ?оятын талаптар?а сай жабды?талды.
Саба? сапасыны? жо?арылауы о?у процесінде іс ж?зінде ?ажетті о?у-??ралдарынсыз м?мкін емес.

Физика п?нінен жо?ар?ы к?рсеткішке жету ?ажетті ??ралдар – механикадан, электрден, оптикадан, астрономиядан, жалпы?а арнал?ан ??рал-жабды?тар?а ж?не оларды? зертханалы? ж?мыстарына байланысты.
Физикалы? білімді жо?ар?ы д?режеде ??ыну ?р т?рлі о?у жіне техникалы? о?у ??ралдарын толы? жабды?тал?ан кабинетте ж?зеге асады. Осы?ан сай кабинетімізде жа?а отыр?ыштар мен парталар, екі к?рсетілім столымен ж?не м??алім столымен жабды?тал?ан.

М??алім столы, о?ушыны? ж?мыс орны, класс та?тасы ж?не ??ралдар са?талатын шкафтар саба? ?ткізуге ы??айлы болуы керек. О?у ??ралдары (модель, электронды о?улы?тар, дисклер, кестелер, жар?а ілінетін аны?тама кестелері, принтер мен компьютар, документ камера, графопроектор, дыбыс шы?ар?ыштар, экран) о?у ж?йесіні? б?ліктері ретінде о?ушыны? саба?ты жо?ары д?режеде ме?геруіне ж?не біліктілікті арттыруына к?п ?серін тигізеді.
Кабинет мынандай жабды?тардан т?рады:
Жалпы білім беретін мектептер ?шін о?у-?дістемелік ?деби тізімі;
Физикалы? к?рнекілік ??ралдары;
Дидактикалы? карточкалар, зертханалы? ж?мыстар мен ба?ылау ж?мыстары;

Техникалы? о?у ??ралдары (компьютер принтерімен, диапроектор, графопроектор ж?не к?рсетілім проекторы) ж?не оларды ?олдану ??ралдары-экран мен дистанциялы? ??ралымен;
Картотекалар: библиотекалы? ж?не библиографиялы?;
О?у-?дістемелік о?улы?тар;
О?ушыларды? ?здік ж?не емтиханды? ж?мыстары;
Кабинеттегі о?у ??ралдары мен техникалы? ??ралдар картотекасы;
Кабинеттегі ж?мыс Министрлікті? бекіткен ба?дарламасына с?йкес ж?ргізіледі. Кабинетті? жоспарлануы оны? ?лшемдері мен пішініне байланысты, со?ан ?арамастан та?таны? орналасуы терезеден т?скен жары??а байланысты орналасады. Та?таны? магниттік болуы к?рнекіліктерді к?рсетуге ы??айлы.

Кабинетті? арт?ы ?абыр?асында к?рнекілік о?у ??ралдары бар ?ш шкаф орналас?ан. М??алімні? ж?мыс столымен ?атар екі к?рсетілім столы та?та алдында орналас?ан, оны? ?стінде графопроектор, екі дыбыс шы?ар?ыш, компьютер принтері мен диапроектор орналас?ан.
Та?та?а ?арсы к?рсетілім проекторы жар?а ?ондырыл?ан, ол ж?мыс столында?ы компьютермен жал?ан?ан.
Компьютерге ?ажетті 8 электронды? о?улы? дискілер бар. Зертханалы? ж?мыс ??ралдары, к?рсетілім т?жірибелік ??ралдары жеткілікті.
Сонымен ?атар, компьютерлік модельдерді ?олдану м??алімге физикалы? ??ымдарды? м?нін тере?ірек ашу?а, о?ушыларды ?азіргі кездегі физиканы? т?жірибелік негізімен тангыстыру?а, физикалы? ??былдыстар мен процестерді зерттеу ?дістерін, о?ушылар?а білім ж?йесін ?ылыми зерттеу ?дістерімен ты?ыз байланыстыра отырып хабарлау?а м?мкіндік береді.

Жа?а материалды т?сіндіру саба?ында динамикалы? компьютерлік модельдерді ?олдану м??алім мен о?ушылар?а к?п арты?шылы? береді. ?йткені, компьютерлік модель о?ытатын физикалы? процестерді? к?рнекі т?рде са?талуына, сондай-а? тікелей ба?ылау кезінде к?зге к?рінбейтін немесе жалпы м?мкін емес ??былысты? н?зік жерлерін елестетуге м?мкіндік бере алады.
Та?та ?стінде электромагниттік шкала ж?не одан жо?ары пластикалы? экран орналас?ан. Та?тадан т?мен сызу ??ралдары (сыз?ыш, ?шб?рыш, транспортир, циркуль) ж?не кестелер са?талатын ж?шік орналас?ан. М??алім столында бас?ару ж?йесі –электр ??рыл?ы мен тексеру ж?йесі орналас?ан О?ушылармен ж?мыс орны отыр?ыштар мен екі о?ушы?а арнал?ан парталар. Сол парталар?а ток ж?йесі келтірілген.
М?ндай жабды?тал?ан кабинетті? басты ма?саты-о?ушылар мен м??алімні? жемісті е?бек етуін ?амтамасыз ету.

Физика саба?тарында т?рлі суреттерді, схемаларды, ?орытындыларды, формулаларды, аны?тамаларды экран?а проекциялап о?ушыларды? о?у материалын к?збен к?ру ар?ылы есте са?тауын ?амтамасыз ету ?шін диапроектор ?олдану ?те ?олайлы.
Б?гінгі та?да еліміздегі ?ай де?гейде болмасын о?ушылар білімін тексеруді? негізгі т?рлеріні? бірі тестілеу ?дісі болып отыр.
Б?л ?діс, біріншіден, о?ушы білімін ба?алау?а м??алімні? субъективтік к?з?арасыны? ы?палы болмауын ?амтамасыз етсе, екіншіден, аз уа?ыт ішінде к?лемді материалды ?амти отырып, білім де?гейін жылдам тексеріп шы?у?а м?мкіндік береді.
Кез-келген ма?сатта бас?а п?ндерді? саба?тарын физика кабинетінде ?з п?ндеріне с?йкес дискілермен компьютер ар?ылы немесе дайын жазбаларымен документ камера ар?ылы ж?ргізе алады.
?р п?н кабинеттері осылай толы? жабды?талса о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын ж?не білім мен біліктілікті арттырады деп есептеймін.

                                                                                           А?т?бе облысы           

                                                                                           Шал?ар ауданы

                                                                                           Т?малык?л елді мекені

Просмотр содержимого документа
«Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология талаптарына сай болуы керек»Наурызбай Лиза Сайлыбайқызы

М.Орынбасаров атындағы орта мектептің

физика пәнінің мұғалімі


Физика кабинетінің жабдықталуы жаңа технология талап-
тарына сай болуы керек


Қазіргі уақыттағы білім беру қызметкерлерінің алдында тұрған басты мақсат – еліміздегі білім беруді халықаралық деңгейге көтеру, жеке тұлғаны қалыптастыру, қоғам қажеттілігін өтеу, оны әлемдік кеңістігіне кіріктіру болмақ.Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2006 жылдың 18 қаңтарында «Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясында» білім беру мәселесіне баса назар аударды.
Физика кабинеті мемлекеттік бағдарлама бойынша 2008 жылы 22 қараша айында қазіргі заманғы білім мен біліктілікке қоятын талаптарға сай жабдықталды.
Сабақ сапасының жоғарылауы оқу процесінде іс жүзінде қажетті оқу-құралдарынсыз мүмкін емес.

Физика пәнінен жоғарғы көрсеткішке жету қажетті құралдар – механикадан, электрден, оптикадан , астрономиядан, жалпыға арналған құрал-жабдықтарға және олардың зертханалық жқмыстарына байланысты.
Физикалық білімді жоғарғы дәрежеде ұғыну әр түрлі оқу жіне техникалық оқу құралдарын толық жабдықталған кабинетте жүзеге асады. Осыған сай кабинетімізде жаңа отырғыштар мен парталар, екі көрсетілім столымен және мұғалім столымен жабдықталған.

Мұғалім столы, оқушының жұмыс орны, класс тақтасы және құралдар сақталатын шкафтар сабақ өткізуге ыңғайлы болуы керек. Оқу құралдары (модель, электронды оқулықтар, дисклер, кестелер, жарға ілінетін анықтама кестелері, принтер мен компьютар, документ камера, графопроектор, дыбыс шығарғыштар, экран) оқу жүйесінің бөліктері ретінде оқушының сабақты жоғары дәрежеде меңгеруіне және біліктілікті арттыруына көп әсерін тигізеді.
Кабинет мынандай жабдықтардан тұрады:
Жалпы білім беретін мектептер үшін оқу-әдістемелік әдеби тізімі;
Физикалық көрнекілік құралдары;
Дидактикалық карточкалар, зертханалық жұмыстар мен бақылау жұмыстары;

Техникалық оқу құралдары (компьютер принтерімен, диапроектор, графопроектор және көрсетілім проекторы) және оларды қолдану құралдары-экран мен дистанциялық құралымен;
Картотекалар: библиотекалық және библиографиялық;
Оқу-әдістемелік оқулықтар;
Оқушылардың үздік және емтихандық жұмыстары;
Кабинеттегі оқу құралдары мен техникалық құралдар картотекасы;
Кабинеттегі жұмыс Министрліктің бекіткен бағдарламасына сәйкес жүргізіледі. Кабинеттің жоспарлануы оның өлшемдері мен пішініне байланысты, соған қарамастан тақтаның орналасуы терезеден түскен жарыққа байланысты орналасады. Тақтаның магниттік болуы көрнекіліктерді көрсетуге ыңғайлы.

Кабинеттің артқы қабырғасында көрнекілік оқу құралдары бар үш шкаф орналасқан. Мұғалімнің жұмыс столымен қатар екі көрсетілім столы тақта алдында орналасқан, оның үстінде графопроектор, екі дыбыс шығарғыш, компьютер принтері мен диапроектор орналасқан.
Тақтаға қарсы көрсетілім проекторы жарға қондырылған, ол жұмыс столындағы компьютермен жалғанған.
Компьютерге қажетті 8 электрондық оқулық дискілер бар. Зертханалық жұмыс құралдары, көрсетілім тәжірибелік құралдары жеткілікті.
Сонымен қатар, компьютерлік модельдерді қолдану мұғалімге физикалық ұғымдардың мәнін тереңірек ашуға, оқушыларды қазіргі кездегі физиканың тәжірибелік негізімен тангыстыруға, физикалық құбылдыстар мен процестерді зерттеу әдістерін, оқушыларға білім жүйесін ғылыми зерттеу әдістерімен тығыз байланыстыра отырып хабарлауға мүмкіндік береді.

Жаңа материалды түсіндіру сабағында динамикалық компьютерлік модельдерді қолдану мұғалім мен оқушыларға көп артықшылық береді. Өйткені, компьютерлік модель оқытатын физикалық процестердің көрнекі түрде сақталуына, сондай-ақ тікелей бақылау кезінде көзге көрінбейтін немесе жалпы мүмкін емес құбылыстың нәзік жерлерін елестетуге мүмкіндік бере алады.
Тақта үстінде электромагниттік шкала және одан жоғары пластикалық экран орналасқан. Тақтадан төмен сызу құралдары (сызғыш, үшбұрыш, транспортир, циркуль) және кестелер сақталатын жәшік орналасқан. Мұғалім столында басқару жүйесі –электр құрылғы мен тексеру жүйесі орналасқан Оқушылармен жұмыс орны отырғыштар мен екі оқушыға арналған парталар. Сол парталарға ток жүйесі келтірілген.
Мұндай жабдықталған кабинеттің басты мақсаты-оқушылар мен мұғалімнің жемісті еңбек етуін қамтамасыз ету.

Физика сабақтарында түрлі суреттерді, схемаларды, қорытындыларды, формулаларды, анықтамаларды экранға проекциялап оқушылардың оқу материалын көзбен көру арқылы есте сақтауын қамтамасыз ету үшін диапроектор қолдану өте қолайлы.
Бүгінгі таңда еліміздегі қай деңгейде болмасын оқушылар білімін тексерудің негізгі түрлерінің бірі тестілеу әдісі болып отыр.
Бұл әдіс, біріншіден, оқушы білімін бағалауға мұғалімнің субъективтік көзқарасының ықпалы болмауын қамтамасыз етсе, екіншіден, аз уақыт ішінде көлемді материалды қамти отырып, білім деңгейін жылдам тексеріп шығуға мүмкіндік береді.
Кез-келген мақсатта басқа пәндердің сабақтарын физика кабинетінде өз пәндеріне сәйкес дискілермен компьютер арқылы немесе дайын жазбаларымен документ камера арқылы жүргізе алады.
Әр пән кабинеттері осылай толық жабдықталса оқушының пәнге деген қызығушылығын және білім мен біліктілікті арттырады деп есептеймін.
Ақтөбе облысы

Шалқар ауданы

Тұмалыкөл елді мекені


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Физика кабинетіні? жабды?талуы жа?а технология талаптарына сай болуы керек

Автор: Наурызбай Лиза Сайлыбай?ызы

Дата: 18.02.2016

Номер свидетельства: 295009

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства