kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Физика саба?ында инновациялы? ?дістерді ?олдану" эссе

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?УЛИЕК?Л АУДАНЫ ?КІМДІГІНІ?

БІЛІМ Б?ЛІМІНІ? №2 АМАН?АРА?АЙ

ОРТА МЕКТЕБІ» ММ

ФИЗИКА П?НІ М??АЛІМІ

КУЖАХМЕТОВА АНАР

?АСЫМЖОМАРТ?ЫЗЫ

kanara_78_78@mail.ru

 

«Физика саба?ында инновациялы? ?дістерді ?олдану»

 

                                        “Адамны? адамшылы?ы жа?сы 

                                         ?стаздан болады”

                                                                        Абай

М??алім маманды?ын та?дап ж?мыс істегеніме 13 жыл ?тті. ?иыны мен же?ілі, ?ызы?ы мен ?уанышы мол бол?ан е?бек жолында?ы педагогикалы? ?станымым – ?немі жа?алы??а ?мтылып, алды??ы ?атардан к?ріну ж?не  ?р о?ушыны? бойынан жа?сылы?  тауып, б?ла?ты? к?зін ашу ар?ылы биік ма?саттар?а жеткізу.  Мектеп ішінде, ?стаздарды? физика п?ні м??алімдеріні? ж?гі ауыр. Себебі болаша? ?рпа??а, ?лтты? зияткер ?л-?ыздарына ?ылым мен техниканы?, ?о?амды дамытушы ?ылым - физиканы о?ыту зор міндет. Ал, осы міндеттерді ж?зеге асыратын басты т?л?а – ?стаз. Тек на?ыз ?стаз ?ана осындай ауыр ж?кті алып ж?ре алады.

?лы а?артушы Ахмет Байт?рсынов: «Мектепті? жаны – м??алім. М??алім ?андай болса, мектебі ??м сондай болма?шы, я?ни м??алім білімді болса, білген білімін бас?а?а ?йрете білетін болса, ол мектептен балалар к?бірек білім біліп шы?па?шы. Солай бол?ан со?, е? ?уелі, мектепке керегі – білімді, педагогика, ?дістемеден хабардар, о?ыта білетін м??алім», – деген. Ж?з жыл?а жуы? мерзім ?тсе де, А.Байт?рсыновты? осы с?зі ескірмек емес.

Жа?сы ?стаз — б?л ?ай кезде де е? алдымен к?сіби де?гейі жо?ары, интеллектуалды?, шы?армашылы? ?леуеті мол т?л?а. Ол о?ытуды? жа?а технологияларын ?мірге ендіруге дайын, о?у - т?рбие ісіне шынайы жанашырлы? танытатын ?о?амны? е? озы? б?лігіні? бірі деп есептеймін.

Б?л міндетті жемісті орындау ?шін, о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын артыру ?шін о?ытуды? к?птеген жа?ашыл ?діс - т?сілдерін алып, ?з іс - т?жірибемде ?тымды пайдалана білуге тырысамын. Аман?ара?ай орта мектебінде істеген уа?ыттан бастап «О?ушыларды? ?здігінен ж?мыс істеу ?ызметін, шы?армашылы? ?абілетін жа?а технологиялы? ?дістер ар?ылы дамыту» атты ?дістемелік та?ырып бойынша  ж?мыс жасап ж?рмін.

Педагогикалы? ?рдісте инновация - о?ыту мен т?рбиені? т?сілдері, т?рлері, ма?саты мен мазм?нын, м??алім мен о?ушыны? бірлескен ?ызметін ?йымдастыру?а жа?алы? енгізуді білдіреді.

Мен ?зімні? инновацияны саба?тастыру іс-?рекетімді ?ш т?рлі ?лшеммен сипаттаймын:

-инновациялы? іс - ?рекетті? ?ажеттілігін сезіну;

-енгізілетін жа?алы?тарды? ба?ытыны? д?рысты?ына, тиімді н?тиже ?келетініне сенімді болуым;

-белгілі проблеманы шешудегі ?олданылатын инновациялы? іс - ?рекетті толы? ?зіме ?абылдап, оны енгізе білуім.

Шы?армашылы? – жа?алы? ойлап табу?а ба?ыттал?ан ?абілеттер де?гейі. Шы?армашылы? - ?те к?рделі психологиялы? процесс. М??алімдерге ?ойылатын талаптарды? бірі – шы?армашылы?. М??алім ?з шы?армашылы?ы ар?ылы о?ушы шы?армашылы?ын ?йымдастырады. Ал мені? ма?сатым – о?ушы?а о?у ?рдісін ?йымдастыру барысында шы?армашылы?ты? ма?ызын білдіру, баланы? бас?а?а ??самайтын ?абілетін ашу. Физика п?нін о?ыту барысында о?ушыларды? шы?армашылы?ын дамыту жолдарын екіге б?ліп ?арастырамын:

1.А?паратты? коммуникативті технологиялар

2.Сын т?р?ысынан ойлау технологиясы

Ал, осы ма?сатты орындау ?шін мектебімізді? барлы? о?у - кабинеттері ?азіргі заманауи техника мен зертханалармен жабды?тал?ан. Кез - келген компьютер ар?ылы  Wi-Fi желі ар?ылы интернетке ?осылу?а болады.

Физика п?нін о?ытуда?ы интернет – технологиялар білім ортасын айтарлы?тай ке?ейтуге ж?не танымды? іс - ?рекеттерді арттыру ?шін ?осымша дидактикалы? жа?дайлар жасау?а, о?ыту ?рдісіне ?атынасын ?згертуге, ?зін-?зі тану ж?не ?зін - ?зі дамыту да?дыларын ?алыптастыру?а м?мкіндік береді. Медиатехнологияларды? даму жылдамды?ын ескере отырып, білімні? жо?ары де?гейге шы?уы ?о?ам ?шін де, ?о?амны? м?шесі болып саналатын о?ушы ?шін де аса ма?ызды болып келеді. О?ушы?а жа?а білімді тиімді іс – ?рекет, жа?а технологиялар, а?паратты? д?ниемен ?арым – ?атынас жасау ар?ылы о?ай ме?геру ?дістерін дамыту?а болады. М?ны? б?рі  а?паратпен ж?мыс жасау ж?не оны ??ыну жолдарын іздеу, о?ан сыни т?р?ысынан ?арау, ?з пікірін д?лелдей алу ?абілетімен ?атар шы?армашылы?ын дамыту?а ба?ыт береді.

Осылайша, физиканы о?ытуда о?ушыны? шы?армашылы?ын дамыту жолын  а?паратты? - коммуникативтік м?дениетін ?алыптастыру?а ба?ыт беретін білім технологияларын ?олдану ар?ылы дамыту керек деп білемін.

Мысалы, 10 сыныпта «К?кжиекке б?рыш жасай ла?тырыл?ан денені? ?оз?алысы» та?ырыбын о?ыту барысында Google Earth ба?дарламасын ?олданды?. Ба?дарлама тек интернет желісі ар?ылы ж?мыс жасайды.

Ба?дарлама ар?ылы траектория, к?кжиекке б?рыш жасай ла?тырыл?ан денені? ?оз?алысыны? физикалы? ма?ынасын т?сіндіру о?ай?а т?седі, сонымен ?атар, ба?дарламаны ?олдану о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттырумен ?атар д?ниетаным ше?берін ке?ейтіп, коммуникативтік ??зыреттілігін арттырады.

О?ушыларды? шы?армашылы?ын дамытуда тек компьютерлік технологиялармен шектеуге болмайды, ?йткені адам а?паратты бас?а к?здерден де – баспа беттерінен, аудио – видео ??ралдарынан  алады. Алайда б?гінгі к?ні, ?рине, басымдылы? пен ма?ыздылы? компьютер мен телекоммуникация ??ралдарына беріліп отыр. ?зім физика саба?тарында интернетті? к?мегімен о?ытуды? жа?а ??ралы ретінде о?ушыларды? жеке ?ажеттіліктері мен ?абілеттерін ескере отырып, оларды? а?паратты? – коммуникативтік ж?не шы?армашылы? іс – ?рекетін ынталандыру?а ?лкен септігін тигізетін біркелкі емес дидактикалы? жа?дайларды ?йымдастырамын.

А?паратты? коммуникативтік технология ?дістерін д?ст?рлі ?дістермен ?штастыра  жа?аша саба? т?рлерін ?ткізу ?шін еш ?иынды? кездеспейді. Жа?а а?паратты? технологияларды ?олдану ар?ылы ?зім де, о?ушыларымда да  п?нге деген ?ызы?ушылы?ты? жа?а бір де?гейге шы??анымды сезінемін.

А?паратты? коммуникативтік технология ?дістерін ?олданып о?итын о?ушыларыны? о?у сапасы да жо?ары, саба??а деген мотивациясы да жо?ары болуы – ?азіргі заман о?ушысыны? танымдылы?, шы?армашылы? ?абілетін дамытуды? тура жолыны? бірі  – а?паратты? коммуникациялы? технологияны? арты?шылы?тарыны? бірі деп есептеймін.

Физика п?нін о?ытуда пайдаланатын екінші жолы сын т?р?ысынан ойлауды дамыту технологиясы. Біріншіден, сын т?р?ысынан ойлау ?зіндік ж?не жеке ойлау болып табылады. Екіншіден, сын т?р?ысынан о?ыту жаттанды ?а?идаларды д?лелдеп айта беру емес, керсінше тере? ойлау ар?ылы ескіге жа?аша к?з?арас ?алыптастыру м?мкін, ты? идеялар ойлап табуы м?мкін. ?шіншіден, сын т?р?ысынан ойлау с?ра?тар ?ойып, шешімін табуды ?ажет ететін м?селені аны?таудан басталады. Сын т?р?ысынан ойлау ба?дарламасы ?ызы?ушылы?ты ояту, ма?ынаны ашу, ой тол?аныс кезе?дерінен т?зіледі.

Физика жаратылыстану ?ылымы. Таби?атта болып жат?ан сан мы?да?ан ??былыстарын, ?азіргі к?н санап ?згеріп жат?ан а?паратты? технологияны? заманы б?рі осы физиканы? за?дылы?тарыны? ар?асында дамып жатыр. О?ушы ?шін б?ны? б?рін білу ?ызы?ты ?рі ?ажетті бол?анмен, осы за?дылы?тарды ме?геру ?иынды? ту?ызады. Сын т?р?ысынан ойлау технологиясы осы ?иынды?ты? шы?уды? бірден-бір ?дісі деп ойлаймын. Себебі жа?а материалды ме?геруде о?ушы?а ?ызы?ушылы?ты ояту б?лімі жа?а а?паратты ме?геру ?шін б?рын?ы білімдерді? еске т?сіруге, ойларын бір арна?а салу?а, проблемалы? с?ра?тар ар?ылы б?гінгі ме?геретін та?ырыбымызды? басты м?селесіне назар аудару?а к?п м?мкіндік бар. Саба?ты? ма?саты:

а)?ызы?ушылы?ты ояту – с?ра? ?ою;

?)ма?ынаны ажырату – жауаптар іздеу, м?селені зерттеу;

б)ой тол?аныс – ойлау процесіні? е? жо?ар?ы сатысында м?селені тал?ылау, я?ни ?ш фазада саба?ты б?ліп ?ту, о?ыту мен о?у процесін осындай ?ш сатыда ?йымдастыру сапалы саба? болма?.

?з т?жірибемнен  «Те??демелі ?оз?алыс кезіндегі денені? ?деуін аны?тау» зертханалы? ж?мысын ?ткізу ?дістемесі саба?ым екі б?лімнен т?рды: 1. Теориялы? б?лім, 2. Практикалы? б?лім. Теориялы? б?лімде: зертханалы? ж?мыстарды ?йымдастыру кезіндегі ?ауіпсіздік шараларын еске т?сіру; демонстрациялы? экспериментті? ?дістемесі ж?не о?ан ?ойылатын талаптарын еске т?сіру т.с.с.

Практикалы? б?лім: зертханалы? ж?мысты орындау (т?сіндіру, зерттеу, талдау, ?зара ба?алау). Бастап?ы саба?тарымда  о?ушылар ба?алау барысында ?здеріне барлы?ы «5» деген ба?а берді. Мен оларды? ?рбірін т?р?ызып, неліктен осы ба?аны ?зі?е ?ойды?дар дегенде ?иналып, кейбірі жауап бере алмады. ?зара ба?алау о?ушылар?а олар бір-бірінен ?йрену ?шін ж?не бір-бірін демеуі ?шін, бір-біріне ?ажетті кері байланысты орнату?а к?мектеседі, б?л олар?а с?йлесу, тал?ылау, т?сіндіру ж?не бір-біріне сыни ба?алау м?мкіндігін береді. О?ушылар ?з ойларын, ?здері бай?а?ан а?параттарды ?з с?здерімен айта алады. Сын т?р?ысынан ойлау ар?ылы о?ушылар бір-бірімен ?серлі т?рде ой алмастыру, ой т?йістіру, ?з ?йрену жолын, кестесін жасау ма?сатында бас?аларды? ?р т?рлі кестесін біліп ?йренеді. Б?л ?йрену сатысы – ойды ?айта т?йіп, жа?а ?згерістер жасайтын кезе? болып табылады.

?рине, б?л ж?мыстарымда кемшіліктер де жо? емес. Сонды?тан келешекте ?з ?дістемелік технологияларым мен саба? ?йрету шеберлігімді жетілдіру ?шін мынадай ж?мыстар ж?ргізу ?ажет деп білемін:

- ?немі біліктілігімді к?теріп отыру;

- о?ыту барысында жа?а ?дістер мен технологияларды ендіріп отыру;

- ?зіндік ба?алау ж?ргізу ар?ылы ?стазды? шеберлікті жетілдіру.

?алай болса да физика саба?ында о?у сапасын арттыру ар?ылы о?ушыларды? дамуына ы?пал ету – ?рбір м??алімні? к?сіби шеберлігі мен ??зыреттілігіне тікелей байланысты деп ойлаймын.

?орыта келе  ?о?амымызды? ?азіргі даму кезе?індегі басты м?селелерді? бірі – о?ытуды? жа?а ?дістерін енгізу, я?ни о?у ?рдісіне пайдалану керек деп ойлаймын. ?йткені басында атап айт?андай жа?а т?рлі ?діс - т?сілдерді о?у ?рдісіне ?олдануыны? тиімділігі мол. О?ушы сол білім шы?ына шы?у ?шін жоспарланатын тапсырмалар мен ?олданылатын ?дістер ?рбір м??алімні? шеберлігімен, ?мір мен т?рмысты? к?рделілігіне ?арамастан ?аншалы?ты ?з ж?мысын с?йетініне байланысты. Олай болса «?стазды? еткен жалы?пас, ?йретуден бала?а» деген  ?лы Абайды? с?зі а?и?ат екенін ?мірді? ?зі д?лдеп отыр.

 

 

Просмотр содержимого документа
«"Физика саба?ында инновациялы? ?дістерді ?олдану" эссе »

«ӘУЛИЕКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ

БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ №2 АМАНҚАРАҒАЙ

ОРТА МЕКТЕБІ» ММ

ФИЗИКА ПӘНІ МҰҒАЛІМІ

КУЖАХМЕТОВА АНАР

ҚАСЫМЖОМАРТҚЫЗЫ

kanara_78_78@mail.ru

«Физика сабағында инновациялық әдістерді қолдану»“Адамның адамшылығы жақсы

ұстаздан болады”

Абай

Мұғалім мамандығын таңдап жұмыс істегеніме 13 жыл өтті. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолындағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және  әр оқушының бойынан жақсылық  тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жеткізу.  Мектеп ішінде, ұстаздардың физика пәні мұғалімдерінің жүгі ауыр. Себебі болашақ ұрпаққа, ұлттың зияткер ұл-қыздарына ғылым мен техниканың, қоғамды дамытушы ғылым - физиканы оқыту зор міндет. Ал, осы міндеттерді жүзеге асыратын басты тұлға – ұстаз. Тек нағыз ұстаз ғана осындай ауыр жүкті алып жүре алады.

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынов: «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы, яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, мектепке керегі – білімді, педагогика, әдістемеден хабардар, оқыта білетін мұғалім», – деген. Жүз жылға жуық мерзім өтсе де, А.Байтұрсыновтың осы сөзі ескірмек емес.

Жақсы ұстаз — бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын, оқу - тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігінің бірі деп есептеймін.

Бұл міндетті жемісті орындау үшін, оқушының пәнге деген қызығушылығын артыру үшін оқытудың көптеген жаңашыл әдіс - тәсілдерін алып, өз іс - тәжірибемде ұтымды пайдалана білуге тырысамын. Аманқарағай орта мектебінде істеген уақыттан бастап «Оқушылардың өздігінен жұмыс істеу қызметін, шығармашылық қабілетін жаңа технологиялық әдістер арқылы дамыту» атты әдістемелік тақырып бойынша  жұмыс жасап жүрмін.

Педагогикалық үрдісте инновация - оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, түрлері, мақсаты мен мазмұнын, мұғалім мен оқушының бірлескен қызметін ұйымдастыруға жаңалық енгізуді білдіреді.

Мен өзімнің инновацияны сабақтастыру іс-әрекетімді үш түрлі өлшеммен сипаттаймын:

-инновациялық іс - әрекеттің қажеттілігін сезіну;

-енгізілетін жаңалықтардың бағытының дұрыстығына, тиімді нәтиже әкелетініне сенімді болуым;

-белгілі проблеманы шешудегі қолданылатын инновациялық іс - әрекетті толық өзіме қабылдап, оны енгізе білуім.

Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. Шығармашылық - өте күрделі психологиялық процесс. Мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі – шығармашылық. Мұғалім өз шығармашылығы арқылы оқушы шығармашылығын ұйымдастырады. Ал менің мақсатым – оқушыға оқу үрдісін ұйымдастыру барысында шығармашылықтың маңызын білдіру, баланың басқаға ұқсамайтын қабілетін ашу. Физика пәнін оқыту барысында оқушылардың шығармашылығын дамыту жолдарын екіге бөліп қарастырамын:

1.Ақпараттық коммуникативті технологиялар

2.Сын тұрғысынан ойлау технологиясы

Ал, осы мақсатты орындау үшін мектебіміздің барлық оқу - кабинеттері қазіргі заманауи техника мен зертханалармен жабдықталған. Кез - келген компьютер арқылы Wi-Fi желі арқылы интернетке қосылуға болады.

Физика пәнін оқытудағы интернет – технологиялар білім ортасын айтарлықтай кеңейтуге және танымдық іс - әрекеттерді арттыру үшін қосымша дидактикалық жағдайлар жасауға, оқыту үрдісіне қатынасын өзгертуге, өзін-өзі тану және өзін - өзі дамыту дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Медиатехнологиялардың даму жылдамдығын ескере отырып, білімнің жоғары деңгейге шығуы қоғам үшін де, қоғамның мүшесі болып саналатын оқушы үшін де аса маңызды болып келеді. Оқушыға жаңа білімді тиімді іс – әрекет, жаңа технологиялар, ақпараттық дүниемен қарым – қатынас жасау арқылы оңай меңгеру әдістерін дамытуға болады. Мұның бәрі  ақпаратпен жұмыс жасау және оны ұғыну жолдарын іздеу, оған сыни тұрғысынан қарау, өз пікірін дәлелдей алу қабілетімен қатар шығармашылығын дамытуға бағыт береді.

Осылайша, физиканы оқытуда оқушының шығармашылығын дамыту жолын ақпараттық - коммуникативтік мәдениетін қалыптастыруға бағыт беретін білім технологияларын қолдану арқылы дамыту керек деп білемін.

Мысалы, 10 сыныпта «Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы» тақырыбын оқыту барысында Google Earth бағдарламасын қолдандық. Бағдарлама тек интернет желісі арқылы жұмыс жасайды. Бағдарлама арқылы траектория, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысының физикалық мағынасын түсіндіру оңайға түседі, сонымен қатар, бағдарламаны қолдану оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырумен қатар дүниетаным шеңберін кеңейтіп, коммуникативтік құзыреттілігін арттырады.

Оқушылардың шығармашылығын дамытуда тек компьютерлік технологиялармен шектеуге болмайды, өйткені адам ақпаратты басқа көздерден де – баспа беттерінен, аудио – видео құралдарынан алады. Алайда бүгінгі күні, әрине, басымдылық пен маңыздылық компьютер мен телекоммуникация құралдарына беріліп отыр. Өзім физика сабақтарында интернеттің көмегімен оқытудың жаңа құралы ретінде оқушылардың жеке қажеттіліктері мен қабілеттерін ескере отырып, олардың ақпараттық – коммуникативтік және шығармашылық іс – әрекетін ынталандыруға үлкен септігін тигізетін біркелкі емес дидактикалық жағдайларды ұйымдастырамын.

Ақпараттық коммуникативтік технология әдістерін дәстүрлі әдістермен ұштастыра  жаңаша сабақ түрлерін өткізу үшін еш қиындық кездеспейді. Жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы өзім де, оқушыларымда да  пәнге деген қызығушылықтың жаңа бір деңгейге шыққанымды сезінемін.

Ақпараттық коммуникативтік технология әдістерін қолданып оқитын оқушыларының оқу сапасы да жоғары, сабаққа деген мотивациясы да жоғары болуы – қазіргі заман оқушысының танымдылық, шығармашылық қабілетін дамытудың тура жолының бірі  – ақпараттық коммуникациялық технологияның артықшылықтарының бірі деп есептеймін.

Физика пәнін оқытуда пайдаланатын екінші жолы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. Біріншіден, сын тұрғысынан ойлау өзіндік және жеке ойлау болып табылады. Екіншіден, сын тұрғысынан оқыту жаттанды қағидаларды дәлелдеп айта беру емес, керсінше терең ойлау арқылы ескіге жаңаша көзқарас қалыптастыру мүмкін, тың идеялар ойлап табуы мүмкін. Үшіншіден, сын тұрғысынан ойлау сұрақтар қойып, шешімін табуды қажет ететін мәселені анықтаудан басталады. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны ашу, ой толғаныс кезеңдерінен түзіледі.

Физика жаратылыстану ғылымы. Табиғатта болып жатқан сан мыңдаған құбылыстарын, қазіргі күн санап өзгеріп жатқан ақпараттық технологияның заманы бәрі осы физиканың заңдылықтарының арқасында дамып жатыр. Оқушы үшін бұның бәрін білу қызықты әрі қажетті болғанмен, осы заңдылықтарды меңгеру қиындық туғызады. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы осы қиындықтың шығудың бірден-бір әдісі деп ойлаймын. Себебі жаңа материалды меңгеруде оқушыға қызығушылықты ояту бөлімі жаңа ақпаратты меңгеру үшін бұрынғы білімдердің еске түсіруге, ойларын бір арнаға салуға, проблемалық сұрақтар арқылы бүгінгі меңгеретін тақырыбымыздың басты мәселесіне назар аударуға көп мүмкіндік бар. Сабақтың мақсаты:

а)қызығушылықты ояту – сұрақ қою;

ә)мағынаны ажырату – жауаптар іздеу, мәселені зерттеу;

б)ой толғаныс – ойлау процесінің ең жоғарғы сатысында мәселені талқылау, яғни үш фазада сабақты бөліп өту, оқыту мен оқу процесін осындай үш сатыда ұйымдастыру сапалы сабақ болмақ.

Өз тәжірибемнен «Теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау» зертханалық жұмысын өткізу әдістемесі сабағым екі бөлімнен тұрды: 1. Теориялық бөлім, 2. Практикалық бөлім. Теориялық бөлімде: зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру кезіндегі қауіпсіздік шараларын еске түсіру; демонстрациялық эксперименттің әдістемесі және оған қойылатын талаптарын еске түсіру т.с.с.

Практикалық бөлім: зертханалық жұмысты орындау (түсіндіру, зерттеу, талдау, өзара бағалау). Бастапқы сабақтарымда  оқушылар бағалау барысында өздеріне барлығы «5» деген баға берді. Мен олардың әрбірін тұрғызып, неліктен осы бағаны өзіңе қойдыңдар дегенде қиналып, кейбірі жауап бере алмады. Өзара бағалау оқушыларға олар бір-бірінен үйрену үшін және бір-бірін демеуі үшін, бір-біріне қажетті кері байланысты орнатуға көмектеседі, бұл оларға сөйлесу, талқылау, түсіндіру және бір-біріне сыни бағалау мүмкіндігін береді. Оқушылар өз ойларын, өздері байқаған ақпараттарды өз сөздерімен айта алады. Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқушылар бір-бірімен әсерлі түрде ой алмастыру, ой түйістіру, өз үйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың әр түрлі кестесін біліп үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістер жасайтын кезең болып табылады.

Әрине, бұл жұмыстарымда кемшіліктер де жоқ емес. Сондықтан келешекте өз әдістемелік технологияларым мен сабақ үйрету шеберлігімді жетілдіру үшін мынадай жұмыстар жүргізу қажет деп білемін:

- үнемі біліктілігімді көтеріп отыру;

- оқыту барысында жаңа әдістер мен технологияларды ендіріп отыру;

- өзіндік бағалау жүргізу арқылы ұстаздық шеберлікті жетілдіру.

Қалай болса да физика сабағында оқу сапасын арттыру арқылы оқушылардың дамуына ықпал ету – әрбір мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен құзыреттілігіне тікелей байланысты деп ойлаймын.

Қорыта келе  қоғамымыздың қазіргі даму кезеңіндегі басты мәселелердің бірі – оқытудың жаңа әдістерін енгізу, яғни оқу үрдісіне пайдалану керек деп ойлаймын. Өйткені басында атап айтқандай жаңа түрлі әдіс - тәсілдерді оқу үрдісіне қолдануының тиімділігі мол. Оқушы сол білім шыңына шығу үшін жоспарланатын тапсырмалар мен қолданылатын әдістер әрбір мұғалімнің шеберлігімен, өмір мен тұрмыстың күрделілігіне қарамастан қаншалықты өз жұмысын сүйетініне байланысты. Олай болса «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деген  ұлы Абайдың сөзі ақиқат екенін өмірдің өзі дәлдеп отыр.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Физика саба?ында инновациялы? ?дістерді ?олдану" эссе

Автор: Кужахметова Анар Касимжумартовна

Дата: 14.01.2015

Номер свидетельства: 154902

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства