kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Физика п?нін шы?армашылы? ізденісте о?ыту –к?н талабы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физика п?нін шы?армашылы? ізденісте о?ыту –к?н талабы

 №173 ?.Молда??лова  атында?ы

мектебіні?  физика п?ніні? м??алімі

Биманова Г?лн?р Ми?айдар?ызы

     ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» за?ында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті – ?лтты? ж?не жалпы азаматты? ??ндылы?тар, ?ылым жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау; о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы?, ?аламды?, коммуникациялы? желілерге шы?у» делінген. Егемен елімізді? білім беру ж?йесінде ?лемдік де?гейге жету ?шін жасалып жат?ан талпыныстар жа?дайында ?рт?рлі ?діс – т?сілдерді ?олдана отырып, тере? білімді, ізденімпаз, барлы? іс – ?рекетінде шы?армашылы? ба?ыт ?станатын, сол т?р?ыда ?з болмысын таныта алатын, ?з еліне, отанына деген патриотты? сезімі жо?ары де?гейде дамы?ан жеке т?л?аны ?алыптастыру ма?ызды міндет болып отыр.

            ?азіргі та?да еліміз экономикасы ?арышта?ан, ?ылым мен техникасы жо?ары дамы?ан ?о?амда д?ние ж?зінен ?з орнын алу ма?сатында жан-жа?ты ба?дарламаларды ж?зеге асыруда. Со?ан с?йкес бізді? болаша? т?лектеріміз ?азіргі мектеп о?ушылары техниканы? дамуына негіз болатын жаратылыстану ба?ытында толы??анды білімді болуы тиіс. Физика – ?азіргі техниканы? негізі болып табылатын, маманды? та?дауда ?лкен ма?ызы бар, ?иын да ?ызы? п?н. Дегенмен, оны? ?иынды?ы мен к?рделілігін же?е білу ?стаз шеберлігінде. Сонды?тан м??алім тек мектеп ба?дарламасымен шектелмей, т?рлі ?діс – т?сілдер ар?ылы о?ушылар?а кез – келген проблеманы? шешімін табу жолын ?йретіп, болаша? ?мірде оларды ?олдана білуге да?дыландыруы керек.

Жа?а ?асыр табалдыры?ын аттап т?рып ел президенті Н.Назарбаев ?аза?стан хал?ына Жолдауында «…Бізді? жас мемлекетіміз ?сіп-жетіліп,кемелденеді, бізді? балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді.Оларды? ?з ішінде жауапты да жігерлі, білім ?ресі биік, денсаулы?ы мы?ты ?кілдері бар.

Олар бабаларыны? игі д?ст?рін са?тай отырып, ?азіргі заман?ы нары?ты? экономика жа?дайында ж?мыс істеуге даяр болады.Олар бейбіт, абат, жылдам ?ркендеу ?стіндегі б?кіл ?лемге ?йгілі ?рі сыйлы ?з еліні? патриоттары болады,»- деген болатын.Олай болса, б?гінгі м??алімні? алдында шы?армашылы??а бейім жеке т?л?аны ?алыптастыру міндеті т?р.

            «Баланы? шы?армашылы? ?абілетін ашу, оны ал?а ?арай дамыту ?шін е? бастысы жа?дай жасау ?ажет’’.

             О?ушыны? дарындылы?ыны? даму,?абілетіні? ашылуы к?бінесе м??алімні? к?сіби біліктілігіне, ж?не оны? т?л?алы? ?асиетіне байланысты екені айдан аны?.?стазды? алдында ?олын соз?ан,?мірге ерекше талпын?ан жас ?рпа? т?р. Білім берудегі шынайы ма?сат – адам?а белгілі бір білімді зерттеу ?ана емес, сондай-а? оны? рухани, адамгершілік т?р?ыда?ы м?нін дамыту. Б?гінгі та?да балаларды? ?мірден орын табуы ?шін ?з бойында?ы таби?и дарыны мен ?абілетіні? ашыла т?сінуіне де к?мектесуді? ?ажеттілігі арта т?суде.

            К?бінесе «дарынды о?ушы – б?л жа?сы о?итын о?ушы» деген пікір ?алыптас?ан. Белгілі а?ылшын психологы П.Торрансты? зерттеулері б?л пікірді? м??алімдер арасында жиі кездесетінін аны?тады. Олар?а о?уда ?иыншылы? ту?ызбайтын, т?ртіпті, ?йымшыл, білімді,т?ра?ты, ??ымтал, ?з ойын на?ты ж?не т?сінікті жеткізе алатын о?ушылар к?бірек ?найды. Ал ?исынсыз с?ра? ?оятын, ?з ж?мысымен ?ана айналысатын, т?уелсіз, к?біне т?сінбеушілік ту?ызатын, ?ияли, ?р н?рсеге к?з?арасы б?лек о?ушылар ?намайды. П.Торрансты? зерттеулері на? осы ?асиеттер о?ушыны? шы?армашылы? дарындылы?ын к?рсететтін ж?не оны? нашар о?итын о?ушыларды? арасында да аз емес екендігін ай?ында?ан. Сонды?тан м??алімдер осы зерттеулерді? н?тижесін ?стан?аны ж?н.

            Дарынды о?ушымен ж?мысты? негізгі ма?саты - оларды? шы?армашылы? ж?мыста ?зіні? ?абілетін іске асыру?а дайынды?ын ?алыптастыру. Ал ма?сат?а жету о?у ба?дарламасын тере?детіп о?ыту ж?не о?ушыны? танымды? белсенділігін дамыту ар?ылы ж?зеге асады.

О?ушыны? шы?армашылы?ын арттыру жолы жеке тапсырма ?осымша саба?тар ?ткізу, саба?та ?ызы?ушылы?ын арттыру, кесте толтыру, ба?ылау ж?мыстарын ?р та?ырып бойынша ?ткізу, тест дайынды?ын ?йрету. ?зін-?зі тану баланы жолдастары арасында ?зін сыйлата білуге, ?зін-?зі жетілдіріп бас?адан ?лгі алу?а, ?орша?ан орта жа?дайында ?зін-?зі ба?ып алуына, ?з бетінше бір шешім айта алуына, ?р іске жауапкершілікпен ?арау?а т?рбиелейді. Біра? б?л жолда м??алімге ?лкен шы?армашылы?пен ізденіс керек. Онсыз ?стазды? бала ж?регіне жол табылуы м?мкін емес. Физика п?ні саба?тарыны? ерекшелігі - о?ушыларды? ?немі ?арым-?атынаста болатынды?ы. Балалар ?зі туралы, ?зіні? ішкі ойлары, к?з?арасы, кез-келген іс-?рекетіне ?арсы ойын немесе пікірін білдіре алады. Саба?ты? ?зіне т?н ерекшелігі - саба?ты? стандартты емес т?рлері ?сынылады: талдау саба?тары, сайыс саба?тары, экскурсия саба?тары, ойын саба?тары, топсеруен саба?тары т.б. Физика п?ніні? саба?тан тыс ж?мыстары саба?та ме?герген білімдерін іс-ж?зінде ?олдана білуді ж?не ?о?ам?а ?ызмет етуді ?арастырады.

О?ушыларды? ?з ойларын ?ылыми- таным ?дістеріне с?йеніп дамытуы физикалы? білімні? тияна?ты да тере? болуын ту?ызады. Физиканы о?ытуды? ?ылыми ?дістеріні? негізгісі- ??былысты ба?ылау мен эксперимент жасау ар?ылы арнайы дайындал?ан дидактикалы? материалдар к?мегімен о?ушыларды? білім ме?геруін ?арастырайын.

      О?ушылар?а ?ойыл?ан проблема бойынша м??алімні? жаса?ан т?жірибесін ба?ылап, ой т?жырымдауы тапсырылады. Т?жірибе орындалып бол?ан со?, о?ушылар алдында т?жірибеде пайдалан?ан приборларды? осы жердегі ма?сатты? пайдалануы; бай?ал?ан ??былыстарды ай?ындау; б?л ??былысты? себептері мен салдары; ??былысты? ерекшелігі секілді бірнеше проблемалар ?ойылады.

Б?л ж?мыстар саба?ты? кез-келген кезе?інде:

            а) ?й тапсырмасын тексергенде;

            б) білімді к?кейтестілендіруде;

            в) жа?а материалды т?сіндіруде;

            г) материалды бекітуде;

            д) лабараториялы? эксперимент ж?не практикум саба?тарында          беріледі.

            Мысалы,  о?ушыны? электр тогы мен кернеуді? байланысын та?айындау ма?сатында м??алімні? жаса?ан т?жірибесін ба?ылауын т?мендегідей ?діспен ?йымдастырдым. Б?л ?шін о?ушылар?а арнайы дайындал?ан мынандай дидактикалы? пара?тар ?лестірілді.

         О?ушыны? ба?ылау н?тижесі бойынша ж?мыс пара?ын   толтыру       

        1. Экспериментті? бастап?ы кезінде  мен не  к?рдім:                                                            

М??алім  т?жирибе жасады.

2. Одан кейін мен не  бай?адым:  

электр  тізбегін  т?йы?тау кезде шамдар жар?ырап жанды, оларды?  жар?ырап  не  ?лсіреуі реостатты?  жылжымалы  контактісін  ?оз?а?ан?а байланысты  болды.                                                                                                                                           

3. ??былыс?а ?атысты физикалы?  объектілер:

амперметр, вольтметр, кілт,?ш шам,ток к?зі,реостат,жал?а?ыш сымдар.

4. О?и?а  кезінде  ?рбір  дене  ?андай ?згеріске  т?сті:

амперметр  мен  вольтметірді?  тілдері  реостатты?  ?алпына  ?арай  ауыт?ып  отырды,  о?ан  с?йкес  шамдарды?  жар?ырауы  да  ?згеріп  отырды.           

     Процесті?, ??былысты? болу  себебі біріншіден, тізбек д?рыс  жал?анып, тізбекте ток  ж?реді

екіншіден, кедергіні арттыру немесе кемітуге байланысты  ток к?ші Ом  за?ына  байланысты бірде  артып,бірде кеміп отырады Процесті?, ??былысты? салдары:

экспримент кезінде шамдарды? жар?ырауы т?рліше болады

Менім ?орытындарым:

Мен мынадай ??былысты (за?дылы?ты) бай?адым

Реостатты ары-бері ?оз?ау ар?ылы ток к?ші арттырылады ж?не кемітілді.

Ом за?ына сай ток к?ші кернеуге тура пропорционал болып шы?ты.

??былысты? ерекшеліктері

Электр тогы мен кернеу арасында?ы байланысты та?айындау экспериментке ?олданыл?ан шамдарды? жар?ырауы ар?ылы-а?, ?ай кезде то?тын арт?анын немесе кернеуді? кемігенін ж?не керісінше бай?ау?а болады.

         «Тізбек б?лігі ?шін Ом за?ы» та?ырыбын ?ткенде о?ушылар?а ток к?ші мен кедергіні? т?уелділігі та?айындау ма?сатында келесі тапсырма берілді.

ТАПСЫРМА.

Берілген приборлар мен материалдар ар?ылы электр тогы к?ші мен кернеуді? байланысын та?айында?дар.                   

М?нда о?ушылар?а ?ажетті приборлар мен жабды?тар ?стел ?стіне алдын-ала ?ойылады.

            Мен о?ыту экспериментін  ?ткізген 8-сыныпта физикалы? эксперимент жасау бойынша ( о?ушыны? аты-ж?ні жазылады) есеп толтыру  пара?ын келтірейін.

 1. Мен білгім келеді:

         ?ткізгіштерді ток к?ші шамасыны? кедергіге ?алай т?уелді екенін.

 1. Мені? б?л туралы білетінім:

         Ом за?ы бойынша ток к?ші мен кедергі бір-біріне кері      пропорционал.

 1. ?ажетті приборлар мен материалдар:

         амперметр, вольтметр, гальваникалы? элемент,кілт,екі ?ткізгіш.

4. Мені? орындайтын іс-?рекеттерімні? жоспары:

  а) электр тізбегіні? схемасын сызу

  б) тізбек ??растыру

  в) екі ?ткізгішті? кедергісін реостат ар?ылы реттеу

  г) приборларды? тілдері ауыт?иды.

  Н?тижесінде мынаны аламын:

  а) схема д?рыс сызылады

  б) тізбек д?рыс ??растырылады

  в) ток к?ші мен кернеуді? к?рсетулері ?згереді

  г) приборларды? к?рсетулері жазып алынады.

5. ?орытынды жасаймын: параллель жал?ан?ан екі ?ткізгішті? кедергілерін арттыр?анда ток к?ші кемиді.

6. Н?тижелерді т?сіндіремін: екі ?ткізгіштегі ток шамасыны? ?згеруі ?ткізгіштерді жеке-дара алып ?ара?анда оларда?ы токты? артып не кемуінен т?рліше болды.

7. Н?тижелерді талдаймын: екі ?ткізгіштегі ток шамасыны? т?рліше болуы ?ткізгіштерді параллель жал?ауына орай ?ткізгіш сымны? тарма?талуын, с?йкесінше токты? да екі тарма?та т?рліше болып кетуін ту?ызады.

            О?ушылар?а есеп-тапсырмаларды? ?тымды берілуі о?ушыларды? физика п?ніне, физика ?ылымына о? к?з?арастарын ?алыптастырып, физикалы? білімні? те?деуіне, о?ушылар шы?армашылы?ын д?рыс арнада ж?ргізуге м?мкіндік беретінін практика к?рсетті. О?ушылар шы?армашылы?ын дамыту есеп шы?аруда оларды? ?ылыми таным ?дістерін ме?геруімен ?атар, о?ыту процесінде компьютер ар?ылы ж?мыс жасай білуіне де талап ?ояды.

            ?ріптестерімді, ?андай п?н болмасын, жас ?рпа? ?шін ?ызмет жасап, ?ашанда даму ?стінде ж?ретін шы?армашыл ?стаз болу?а ша?ырамын.

?дебиеттер:

 1. ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ы
 2. ?аза?стан Республикасы білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ба?дарламасы  
 3. ?аза?стан Президенті Н.?.Назарбаев Жолдаулары.
 4. “Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз”  Н.?.Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына Жолдауы, 2011 жыл      
 5. ?азіргі педагогикалы? технологиялар: о?у - ?дістемелік  ??рал Алматы. 2008.
 6. Е.С. Сарманов, С.К. Сапаров. Саба?та жа?а технологияларды ?олдану. Шымкент. 2006
 7.  «Физика ж?не астрономия» журналы №4, 2007 жыл
 8. «Физика» журналы №6, 2006 жыл

Просмотр содержимого документа
«"Физика п?нін шы?армашылы? ізденісте о?ыту –к?н талабы" »

Физика пәнін шығармашылық ізденісте оқыту –күн талабы


173 Ә.Молдағұлова атындағы

мектебінің физика пәнінің мұғалімі

Биманова Гүлнәр Миңайдарқызы


Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық, коммуникациялық желілерге шығу» делінген. Егемен еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалып жатқан талпыныстар жағдайында әртүрлі әдіс – тәсілдерді қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс – әрекетінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын, өз еліне, отанына деген патриоттық сезімі жоғары деңгейде дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру маңызды міндет болып отыр .

Қазіргі таңда еліміз экономикасы қарыштаған, ғылым мен техникасы жоғары дамыған қоғамда дүние жүзінен өз орнын алу мақсатында жан-жақты бағдарламаларды жүзеге асыруда. Соған сәйкес біздің болашақ түлектеріміз қазіргі мектеп оқушылары техниканың дамуына негіз болатын жаратылыстану бағытында толыққанды білімді болуы тиіс. Физика – қазіргі техниканың негізі болып табылатын, мамандық таңдауда үлкен маңызы бар, қиын да қызық пән. Дегенмен, оның қиындығы мен күрделілігін жеңе білу ұстаз шеберлігінде. Сондықтан мұғалім тек мектеп бағдарламасымен шектелмей, түрлі әдіс – тәсілдер арқылы оқушыларға кез – келген проблеманың шешімін табу жолын үйретіп, болашақ өмірде оларды қолдана білуге дағдыландыруы керек.


Жаңа ғасыр табалдырығын аттап тұрып ел президенті Н.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «…Біздің жас мемлекетіміз өсіп-жетіліп,кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен бірге ер жетеді.Олардың өз ішінде жауапты да жігерлі, білім өресі биік, денсаулығы мықты өкілдері бар.

Олар бабаларының игі дәстүрін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуге даяр болады.Олар бейбіт, абат, жылдам өркендеу үстіндегі бүкіл әлемге әйгілі әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады,»- деген болатын.Олай болса, бүгінгі мұғалімнің алдында шығармашылыққа бейім жеке тұлғаны қалыптастыру міндеті тұр.

«Баланың шығармашылық қабілетін ашу, оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы жағдай жасау қажет’’.

Оқушының дарындылығының даму,қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігіне, және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.Ұстаздың алдында қолын созған,өмірге ерекше талпынған жас ұрпақ тұр. Білім берудегі шынайы мақсат – адамға белгілі бір білімді зерттеу ғана емес, сондай-ақ оның рухани, адамгершілік тұрғыдағы мәнін дамыту. Бүгінгі таңда балалардың өмірден орын табуы үшін өз бойындағы табиғи дарыны мен қабілетінің ашыла түсінуіне де көмектесудің қажеттілігі арта түсуде.

Көбінесе «дарынды оқушы – бұл жақсы оқитын оқушы» деген пікір қалыптасқан. Белгілі ағылшын психологы П.Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді,тұрақты , ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсінбеушілік туғызатын , қияли, әр нәрсеге көзқарасы бөлек оқушылар ұнамайды. П.Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық дарындылығын көрсететтін және оның нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін ұстанғаны жөн.

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты - олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады.

Оқушының шығармашылығын арттыру жолы жеке тапсырма қосымша сабақтар өткізу, сабақта қызығушылығын арттыру, кесте толтыру, бақылау жұмыстарын әр тақырып бойынша өткізу, тест дайындығын үйрету. Өзін-өзі тану баланы жолдастары арасында өзін сыйлата білуге, өзін-өзі жетілдіріп басқадан үлгі алуға , қоршаған орта жағдайында өзін-өзі бағып алуына, өз бетінше бір шешім айта алуына, әр іске жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейді. Бірақ бұл жолда мұғалімге үлкен шығармашылықпен ізденіс керек. Онсыз ұстаздың бала жүрегіне жол табылуы мүмкін емес. Физика пәні сабақтарының ерекшелігі - оқушылардың үнемі қарым-қатынаста болатындығы. Балалар өзі туралы, өзінің ішкі ойлары, көзқарасы, кез-келген іс-әрекетіне қарсы ойын немесе пікірін білдіре алады. Сабақтың өзіне тән ерекшелігі - сабақтың стандартты емес түрлері ұсынылады: талдау сабақтары, сайыс сабақтары, экскурсия сабақтары, ойын сабақтары, топсеруен сабақтары т.б. Физика пәнінің сабақтан тыс жұмыстары сабақта меңгерген білімдерін іс-жүзінде қолдана білуді және қоғамға қызмет етуді қарастырады.

Оқушылардың өз ойларын ғылыми- таным әдістеріне сүйеніп дамытуы физикалық білімнің тиянақты да терең болуын туғызады. Физиканы оқытудың ғылыми әдістерінің негізгісі- құбылысты бақылау мен эксперимент жасау арқылы арнайы дайындалған дидактикалық материалдар көмегімен оқушылардың білім меңгеруін қарастырайын.

Оқушыларға қойылған проблема бойынша мұғалімнің жасаған тәжірибесін бақылап, ой тұжырымдауы тапсырылады. Тәжірибе орындалып болған соң, оқушылар алдында тәжірибеде пайдаланған приборлардың осы жердегі мақсаттық пайдалануы; байқалған құбылыстарды айқындау; бұл құбылыстың себептері мен салдары; құбылыстың ерекшелігі секілді бірнеше проблемалар қойылады.

Бұл жұмыстар сабақтың кез-келген кезеңінде:

а) үй тапсырмасын тексергенде;

б) білімді көкейтестілендіруде;

в) жаңа материалды түсіндіруде;

г) материалды бекітуде;

д) лабараториялық эксперимент және практикум сабақтарында беріледі.

Мысалы, оқушының электр тогы мен кернеудің байланысын тағайындау мақсатында мұғалімнің жасаған тәжірибесін бақылауын төмендегідей әдіспен ұйымдастырдым. Бұл үшін оқушыларға арнайы дайындалған мынандай дидактикалық парақтар үлестірілді.

Оқушының бақылау нәтижесі бойынша жұмыс парағын толтыру

Менің бақылауларым:
1. Эксперименттің бастапқы кезінде мен не көрдім:

Мұғалім тәжирибе жасады.

2. Одан кейін мен не байқадым:

электр тізбегін тұйықтау кезде шамдар жарқырап жанды, олардың жарқырап не әлсіреуі реостаттың жылжымалы контактісін қозғағанға байланысты болды.

3. Құбылысқа қатысты физикалық объектілер:

амперметр, вольтметр, кілт,үш шам,ток көзі,реостат,жалғағыш сымдар.

4. Оқиға кезінде әрбір дене қандай өзгеріске түсті:

амперметр мен вольтметірдің тілдері реостаттың қалпына қарай ауытқып отырды, оған сәйкес шамдардың жарқырауы да өзгеріп отырды.


Менің ойларым:
Процестің, құбылыстың болу себебібіріншіден, тізбек дұрыс жалғанып, тізбекте ток жүреді


екіншіден, кедергіні арттыру немесе кемітуге байланысты ток күші Ом заңына байланысты бірде артып,бірде кеміп отырады

Процестің, құбылыстың салдары:

экспримент кезінде шамдардың жарқырауы түрліше болады


Менім қорытындарым:

Мен мынадай құбылысты (заңдылықты) байқадым

Реостатты ары-бері қозғау арқылы ток күші арттырылады және кемітілді.

Ом заңына сай ток күші кернеуге тура пропорционал болып шықты.


Құбылыстың ерекшеліктері

Электр тогы мен кернеу арасындағы байланысты тағайындау экспериментке қолданылған шамдардың жарқырауы арқылы-ақ, қай кезде тоқтын артқанын немесе кернеудің кемігенін және керісінше байқауға болады.


«Тізбек бөлігі үшін Ом заңы» тақырыбын өткенде оқушыларға ток күші мен кедергінің тәуелділігі тағайындау мақсатында келесі тапсырма берілді.

ТАПСЫРМА.

Берілген приборлар мен материалдар арқылы электр тогы күші мен кернеудің байланысын тағайындаңдар.

Мұнда оқушыларға қажетті приборлар мен жабдықтар үстел үстіне алдын-ала қойылады.

Мен оқыту экспериментін өткізген 8-сыныпта физикалық эксперимент жасау бойынша ( оқушының аты-жөні жазылады) есеп толтыру парағын келтірейін.

 1. Мен білгім келеді:

Өткізгіштерді ток күші шамасының кедергіге қалай тәуелді екенін.

 1. Менің бұл туралы білетінім:

Ом заңы бойынша ток күші мен кедергі бір-біріне кері пропорционал.

 1. Қажетті приборлар мен материалдар:

амперметр, вольтметр, гальваникалық элемент,кілт,екі өткізгіш.

4. Менің орындайтын іс-әрекеттерімнің жоспары:

а) электр тізбегінің схемасын сызу

б) тізбек құрастыру

в) екі өткізгіштің кедергісін реостат арқылы реттеу

г) приборлардың тілдері ауытқиды.

Нәтижесінде мынаны аламын:

а) схема дұрыс сызылады

б) тізбек дұрыс құрастырылады

в) ток күші мен кернеудің көрсетулері өзгереді

г) приборлардың көрсетулері жазып алынады.

5. Қорытынды жасаймын: параллель жалғанған екі өткізгіштің кедергілерін арттырғанда ток күші кемиді.

6. Нәтижелерді түсіндіремін: екі өткізгіштегі ток шамасының өзгеруі өткізгіштерді жеке-дара алып қарағанда олардағы токтың артып не кемуінен түрліше болды.

7. Нәтижелерді талдаймын: екі өткізгіштегі ток шамасының түрліше болуы өткізгіштерді параллель жалғауына орай өткізгіш сымның тармақталуын, сәйкесінше токтың да екі тармақта түрліше болып кетуін туғызады.

Оқушыларға есеп-тапсырмалардың ұтымды берілуі оқушылардың физика пәніне, физика ғылымына оң көзқарастарын қалыптастырып, физикалық білімнің теңдеуіне, оқушылар шығармашылығын дұрыс арнада жүргізуге мүмкіндік беретінін практика көрсетті. Оқушылар шығармашылығын дамыту есеп шығаруда олардың ғылыми таным әдістерін меңгеруімен қатар, оқыту процесінде компьютер арқылы жұмыс жасай білуіне де талап қояды.

Әріптестерімді, қандай пән болмасын, жас ұрпақ үшін қызмет жасап, қашанда даму үстінде жүретін шығармашыл ұстаз болуға шақырамын.Әдебиеттер:


 1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы

 2. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

 3. Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаев Жолдаулары.

 4. “Болашақтың іргесін бірге қалаймыз” Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы, 2011 жыл

 5. Қазіргі педагогикалық технологиялар: оқу - әдістемелік құрал Алматы. 2008.

 6. Е.С. Сарманов, С.К. Сапаров. Сабақта жаңа технологияларды қолдану. Шымкент. 2006

 7. «Физика және астрономия» журналы №4, 2007 жыл

 8. «Физика» журналы №6, 2006 жыл6Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"Физика п?нін шы?армашылы? ізденісте о?ыту –к?н талабы"

Автор: Биманова Гульнара Минайдаровна

Дата: 26.03.2015

Номер свидетельства: 192038

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства