kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Механика/Факультатив саба?/

Нажмите, чтобы узнать подробности

С.Орайхан?ызы

Алак?л ауданы

?абанбай батыр атында?ы орта мектебі

Физика п?ні м??алімі

Механика/Факультатив саба?/

9 -сынып

Т?сінік хат

   Орта мектепті? 9сыныбына арнал?ан, физика факультатив курсыны? осы ба?дарламасы ?зіні? мазм?ны жа?ынан мектептегі негізгі курсты? о?у ба?дарламасымен с?йкестендіріле жасал?ан. Сонды?тан, ол е? алдымен м??алімдерді о?у саба?тарында ?арастырылатын ж?не к?нделікті ?мірде ке? ?олданылатын физикалы? за?дар мен ??былыстарды тере?детіп о?ыту?а ба?ыттайды. Сонымен ?атар, б?л ба?дарлама жалпы білім беретін мектеп ба?дарламаларымен салыстыр?анда біршама ке?. Онда ?деттегі мектеп курсына ?арастырылма?ан біра? Республикалы? ж?не Халы?аралы? олимпиадалар ба?дарламаларына кіретін м?селелер де ?амтыл?ан. ?р жыл сайын Республикалы? олимпиаданы? ?туі ж?не ?аза?станны? Халы?аралы? физикалы? олимпиада?ы ?з командасымен т?ра?ты т?рде ?атысуы ?рбір мектепте физиканы тере?дете о?ытуды  ?ажет етеді.

     Факультативтік саба?тарда о?ушылармен ж?мыс істеуді? д?ріс, семинар, о?у ?дебиеттері ж?не аны?тамаларымен ж?мыс істеу, есеп шы?ару т?різді ?р т?рлі нысандары ?олданылуы тиіс.

     Ба?дарламада теориялы? материал мен лабораториялы? практикумды о?ып ?йренуге ?ажетті са?аттар саны келтірілген. Практикалы? ж?мыстар?а  ерекше к??іл б?лген.

     Ба?дарламада міндетті т?рде лабораториялы? ж?мыстар ж?ргізу ескерілген. О?ушыларды? ?з алдына физикалы? т?жірибелер жасауы ал?ан теориялы? білімін на?тылы ?мірде ?олдануыны? ж?не физикалы? ??ралдармен ж?мыс істеу да?дыларыны? ?алыптасуыны? ма?ызды себептері болып табылады. Орындал?ан лабораториялы? ж?мыстарды? ?орытындыларында міндетті т?рде ?лшеуді? ж?не есептеулерді? ?ателіктері келтірілуі тиіс.

    Факультативтік  курстарды? к?мегімен республиканы? барлы? жалпы білім беретін мектептерінде физиканы о?ытуды? орта? жо?ар?ы де?геиі белгіленеді. Осындай де?гейдегі физика курсы о?ушыларды?  жан – жа?ты ?ызы?ушылы?ыны? дамуына ж?не физиканы? ?мірде ке? ?олданылуларымен байланысты ?рт?рлі маманды?тарды та?дау?а жетелейді.

Курсты? ма?саты:

  Заман талабына сай физиканы ?мірмен  байланыстыру,Ке? байта? ?аза?стан Республикасыны?  пайдалы ?азбаларын тере? ме?геруге,олимпада есептерін, тест тапсырмаларын уа?ытты ?немдей отырып тез орындау?а  ба?ыт- ба?дар беру;

Курсты? міндеті:

  Физика ж?не механика туралы білім беру,к?сіптік ба?дар беру;

ет. №

саба? №

Саба? та?ырыбы

са?ат

 

Уа?ыты

 

Кіріспе  (2са?ат)

 

 

 

 

1

1

Физикалы? шамалар ж?не оларды ?лшеу.физикалы? шамаларды? ?лшем бірліктері Метрлік ?лшем ж?йесіні? жасалуы

1

7.09

2

2

?зынды?ты ?лшеу. ?лшеуді? д?лдігін ба?алау. Халы?аралы? бірліктер ж?йесі. Координат ж?йесі. Сипаттауды? координатты? ж?не векторлы? ?дістері

1

14.09

Кинематика (5са?ат)

3

1

Материалы? н?ктені? кинематикасы

Жылдамды? ж?не ?деу. Векторлар

1

21.09

4

2

?оз?алыс за?дарыны? графиктерін салу ж?не т?сіну

1

28.09

5

3

 ?рт?рлі сана? ж?йелеріндегі дене ?оз?алысыны? кинематикалы? сипаттамалары

1

5.10

6

4

 ?оз?алысты? салыстырмалылы?ы

Жылдамды?ты ?осуды? классикалы? за?ы ж?не оны? ?олданылу аясы

1

12.10

7

5

Практикалы? ж?мыс

1

19.10

Динамика (10са?ат)

8

1

Инерциальды сана? ж?йесі

1

26.10

9

2

Галилейді? салыстырмалылы? принципі

1

2.11

10

3

Нюьтон за?дары. Массасы ?згеретінін денені? ?оз?алысы

1

16.11

11

4

Механикада?ы к?штер. Орталы??а тарт?ыш к?штер

1

23.11

12

5

Кеплер за?дары. Б?кіл ?лемдік тартылыс за?ы

1

30.11

13

6

Практикалы? ж?мыс

1

7.12

14

7

Гук за?ы.  

1

14.12

15

8

Практикалы? ж?мыс

1

21.12

16

9

Инерциальды сана? ж?йесі.Инерция к?штері

1

28.12

17

10

Динамика тарауы бойынша тест ж?мысы

1

11.01

?атты дене механикасы (5са?ат)

18

1

Статика. Масса центрі. К?ш моменті. Денелерді? тепе-те?дік шарты. Денелерді? орны?тылы?ы

1

18.01

19

2

Тепе-те?дік т?рлері. Потенциалды? энергияны? минимумды? принципі. Айнымалы ?оз?алысты?  кинематикасы

1

25.01

20

3

?атты денені? ілгерілемелі ?оз?алысы ж?не айналуы.Б?рышты? жылдамды? ж?не б?рышты? ?деу

1

1.02

21

4

Ішкі ж?не сырт?ы к?штер. Айнымалы ?оз?алыс динамикасыны? негізгі те?деуі

1

8.02

22

5

Инерция моменті. Гюйгенс-Штейнер теоремасы. Инерция моментіні? аддитивтілігі

1

15.02

Механикада?ы са?талу за?дары (3са?ат)

23

1

Денелерді? т?йы? ж?не ашы? ж?йелері. Импульс, энергия, ж?мыс ж?не ?уат. Энергия мен импульсті? са?талу за?дары

1

22.02

24

2

Реактивтік ?оз?алыс. Гравитациялы? ?рістегі потенциалды? энергия ж?не ж?мыс. Потенциалды? энергияны? н?лін та?дау

1

29.02

25

3

Импульс моментіні? са?талу за?ы. С?йы?та?ы ж?не газда?ы денелерді? ?оз?алысы. Са?талу за?дарын механика есептерін шешуде ?олдану.

1

7.03

Механикалы? тербеліс ж?не тол?ындар (3са?ат)

26

1

Таби?атта?ы  механикалы? ?оз?алыс. Гармониялы?  ?оз?алыс. Гармониялы? ?оз?алыс те?деуі ж?не оны? шешімі

1

14.03

27

2

?шу ж?не резонанс. Тол?ындар. Тол?ындарды? таралуы. К?лдене? ж?не ?ума тол?ындар. Тол?ындарды графикпен бейнелеу. Дыбыс тол?ындары

1

4.04

28

3

Сызы?ты? поляризация, Доплер эффектісі. Дыбыс тол?ындарыны? жылдамды?ын ?лшеу.

1

11.04

Лабораториялы? практикум (6са?ат)

29

1

Денелерді? ?лшемдерін ж?не уа?ыт аралы?тарын ?лшеу

1

18.04

30

2

Денелерді? бір?алыпты ?демелі ?оз?алысын зерттеу

1

25.04

31

3

Денелерді? инерция моментін ?лшеу

1

2.05

32

4

Білеушені? ?йкеліс коэффициенттерін аны?тау

1

9.05

33

5

Сыр?анау ?йкеліс коэффициентін аны?тау

1

16.05

34

6

К?лбеу жазы?ты?ты?П.?.К-ін аны?тау

1

23.05

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:

 1.   Покровского А.А. Демонстрационный эсперимент по физике.  Москва «Просвещение» 1972
 2. 9 сынып о?улы?ы  «Физика ж?не астрономия»   Д?йсембаева Б.М, Байжасарова Г.З,  Медетбекова А.А.  Алматы. «Мектеп» 2012ж
 3. ?дістемелік  н?с?ау
 4.       Т?я?баев, Ш.Тынтаева,Ж. Ба?ынов 4. Физика есептер жина?ы:  
 5. Егінбаев Ж.Е. Шо?анов ?.?. Шешуі к?рсетілген физика курсы есептеріні? жина?ы. «Алматы» 2008ж
 6. А??ош?арова ?. ?ойшыбаев Н. Физика теория есептер мен тест с?ра?тарыж?не оны шешу жолдары. «Атам?ра» 2006ж
 7. Меледин Г.В. Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями Москва
 8. «Наука» 1985г

 

Просмотр содержимого документа
«Механика/Факультатив саба?/»

С.Орайханқызы

Алакөл ауданы

Қабанбай батыр атындағы орта мектебі

Физика пәні мұғалімі

Механика/Факультатив сабақ/

9 -сынып

Түсінік хат


Орта мектептің 9сыныбына арналған, физика факультатив курсының осы бағдарламасы өзінің мазмұны жағынан мектептегі негізгі курстың оқу бағдарламасымен сәйкестендіріле жасалған. Сондықтан, ол ең алдымен мұғалімдерді оқу сабақтарында қарастырылатын және күнделікті өмірде кең қолданылатын физикалық заңдар мен құбылыстарды тереңдетіп оқытуға бағыттайды. Сонымен қатар, бұл бағдарлама жалпы білім беретін мектеп бағдарламаларымен салыстырғанда біршама кең. Онда әдеттегі мектеп курсына қарастырылмаған бірақ Республикалық және Халықаралық олимпиадалар бағдарламаларына кіретін мәселелер де қамтылған. Әр жыл сайын Республикалық олимпиаданың өтуі және Қазақстанның Халықаралық физикалық олимпиадағы өз командасымен тұрақты түрде қатысуы әрбір мектепте физиканы тереңдете оқытуды қажет етеді.

Факультативтік сабақтарда оқушылармен жұмыс істеудің дәріс, семинар, оқу әдебиеттері және анықтамаларымен жұмыс істеу, есеп шығару тәрізді әр түрлі нысандары қолданылуы тиіс.

Бағдарламада теориялық материал мен лабораториялық практикумды оқып үйренуге қажетті сағаттар саны келтірілген. Практикалық жұмыстарға ерекше көңіл бөлген .


Бағдарламада міндетті түрде лабораториялық жұмыстар жүргізу ескерілген. Оқушылардың өз алдына физикалық тәжірибелер жасауы алған теориялық білімін нақтылы өмірде қолдануының және физикалық құралдармен жұмыс істеу дағдыларының қалыптасуының маңызды себептері болып табылады. Орындалған лабораториялық жұмыстардың қорытындыларында міндетті түрде өлшеудің және есептеулердің қателіктері келтірілуі тиіс.

Факультативтік курстардың көмегімен республиканың барлық жалпы білім беретін мектептерінде физиканы оқытудың ортақ жоғарғы деңгеиі белгіленеді. Осындай деңгейдегі физика курсы оқушылардың жан – жақты қызығушылығының дамуына және физиканың өмірде кең қолданылуларымен байланысты әртүрлі мамандықтарды таңдауға жетелейді.


Курстың мақсаты:


Заман талабына сай физиканы өмірмен байланыстыру,Кең байтақ Қазақстан Республикасының пайдалы қазбаларын терең меңгеруге,олимпада есептерін, тест тапсырмаларын уақытты үнемдей отырып тез орындауға бағыт- бағдар беру;

Курстың міндеті:


Физика және механика туралы білім беру,кәсіптік бағдар беру;
ет. №

сабақ №

Сабақ тақырыбы

сағатУақыты
Кіріспе (2сағат)

1

1

Физикалық шамалар және оларды өлшеу.физикалық шамалардың өлшем бірліктері Метрлік өлшем жүйесінің жасалуы

1

7.09

2

2

Ұзындықты өлшеу. Өлшеудің дәлдігін бағалау. Халықаралық бірліктер жүйесі. Координат жүйесі. Сипаттаудың координаттық және векторлық әдістері

1

14.09Кинематика (5сағат)3

1

Материалық нүктенің кинематикасы

Жылдамдық және үдеу. Векторлар


1

21.09

4

2

Қозғалыс заңдарының графиктерін салу және түсіну

1

28.09

5

3

Әртүрлі санақ жүйелеріндегі дене қозғалысының кинематикалық сипаттамалары

1

5.10

6

4

Қозғалыстың салыстырмалылығы

Жылдамдықты қосудың классикалық заңы және оның қолданылу аясы


1

12.10

7

5

Практикалық жұмыс


1

19.10Динамика (10сағат)8

1

Инерциальды санақ жүйесі

1

26.10

9

2

Галилейдің салыстырмалылық принципі

1

2.11

10

3

Нюьтон заңдары. Массасы өзгеретінін дененің қозғалысы

1

16.11

11

4

Механикадағы күштер. Орталыққа тартқыш күштер

1

23.11

12

5

Кеплер заңдары . Бүкіл әлемдік тартылыс заңы

1

30.11

13

6

Практикалық жұмыс

1

7.12

14

7

Гук заңы.

1

14.12

15

8

Практикалық жұмыс

1

21.12

16

9

Инерциальды санақ жүйесі.Инерция күштері

1

28.12

17

10

Динамика тарауы бойынша тест жұмысы

1

11.01Қатты дене механикасы (5сағат)18

1

Статика. Масса центрі. Күш моменті. Денелердің тепе-теңдік шарты. Денелердің орнықтылығы

1

18.01

19

2

Тепе-теңдік түрлері. Потенциалдық энергияның минимумдық принципі. Айнымалы қозғалыстың кинематикасы

1

25.01

20

3

Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы және айналуы.Бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу

1

1.02

21

4

Ішкі және сыртқы күштер. Айнымалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі

1

8.02

22

5

Инерция моменті. Гюйгенс-Штейнер теоремасы. Инерция моментінің аддитивтілігі

1

15.02Механикадағы сақталу заңдары (3сағат)23

1

Денелердің тұйық және ашық жұйелері. Импульс, энергия, жұмыс және қуат. Энергия мен импульстің сақталу заңдары

1

22.02

24

2

Реактивтік ғозғалыс. Гравитациялық өрістегі потенциалдық энергия және жұмыс. Потенциалдық энергияның нөлін таңдау

1

29.02

25

3

Импульс моментінің сақталу заңы. Сұйықтағы және газдағы денелердің қозғалысы. Сақталу заңдарын механика есептерін шешуде қолдану.

1

7.03Механикалық тербеліс және толқындар (3сағат)26

1

Табиғаттағы механикалық қозғалыс. Гармониялық қозғалыс . Гармониялық қозғалыс теңдеуі және оның шешімі

1

14.03

27

2

Өшу және резонанс. Толқындар. Толқындардың таралуы. Көлденең және қума толқындар. Толқындарды графикпен бейнелеу. Дыбыс толқындары

1

4.04

28

3

Сызықтық поляризация, Доплер эффектісі. Дыбыс толқындарының жылдамдығын өлшеу.

1

11.04Лабораториялық практикум (6сағат)29

1

Денелердің өлшемдерін және уақыт аралықтарын өлшеу

1

18.04

30

2

Денелердің бірқалыпты үдемелі қозғалысын зерттеу

1

25.04

31

3

Денелердің инерция моментін өлшеу

1

2.05

32


4

Білеушенің үйкеліс коэффициенттерін анықтау

1

9.05

33

5

Сырғанау үйкеліс коэффициентін анықтау

1

16.05

34

6

Көлбеу жазықтықтыңП.Ә.К-ін анықтау


1

23.05Пайдаланылған әдебиеттер:

 1. Покровского А.А. Демонстрационный эсперимент по физике. Москва «Просвещение» 1972

 2. 9 сынып оқулығы «Физика және астрономия» Дүйсембаева Б.М , Байжасарова Г.З, Медетбекова А.А. Алматы. «Мектеп» 2012ж

 3. Әдістемелік нұсқау

 4. Тұяқбаев, Ш.Тынтаева,Ж. Бақынов 4. Физика есептер жинағы:

 5. Егінбаев Ж.Е. Шоқанов Ә.Қ. Шешуі көрсетілген физика курсы есептерінің жинағы. «Алматы» 2008ж

 6. Аққошқарова Қ. Қойшыбаев Н. Физика теория есептер мен тест сұрақтарыжәне оны шешу жолдары. «Атамұра» 2006ж

 7. Меледин Г.В. Физика в задачах. Экзаменационные задачи с решениями Москва

 8. «Наука» 1985г

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Механика/Факультатив саба?/

Автор: Орайхан?ызы Сауле

Дата: 16.03.2016

Номер свидетельства: 306263

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства