kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

К?нтізбелік та?ырыпты? жоспар конспект

Нажмите, чтобы узнать подробности

1.

Механикалы? ?оз?алыс. ?оз?алысты? салыстырмалылы?ы.

2.

Кинематиканы? негiзгi т?сiнiктерi мен те?деулерi.

3.

К?кжиекке б?рыш жасай ла?тырыл?ан дененi? ?оз?алысы.

4.

К?кжиекке ла?тырыл?ан дененi? ?оз?алысы.

5.

Ше?бер бойымен ?оз?алысыны?  сипаттамасы.

6.

Практикалы?ж?мыс№1. Сапалы?, м?тінді ж?не эксперименттік есептер шы?ару

7.

Лабораториялы? ж?мыс №1

Денені? ?шу ?ашы?ты?ыны? ла?тыру б?рышына т?уелділігі

8.

Практикалы?ж?мыс №2 Сапалы?, м?тінді ж?не эксперименттік есептер шы?ару

Динамика – 11 са?ат

9.

Ньютон за?ы.

10.

Кеплер за?дары. Б?кіл?лемдік тартылыс за?ы.

11.

Импульсті? са?талу за?ы.

12.

Энергияны? са?талу ж?не айналу за?ы. ?атты денені? айналмалы ?оз?алысы.

13.

Айналмалы ?оз?алысты сипаттайтын кинематикалы? ж?не динамикалы? шамалар.

14.

Айналмалы ?оз?алыс ?шін Ньютонны? екінші за?ы. Гироскоп.

15.

Статика элементі.

16.

Лабораториялы?ж?мыс №2Шарды? инерция моментін аны?тау

17.

Зертханалы? ж?мыс №3

Еркін т?су ?деуін аны?тау

18.

Зертханалы? ж?мыс №4

Денені? кинетикалы? энергиясыны? ?згерісі мен серпімділік к?шіні? ж?мысын салыстыру.

19.

Практикалы? ж?мыс №3 Н?ктені? ?оз?алысын компьютерлік модельдеу

20.

Бернулли те?деуіТ?т?ыр с?йы?.

21.

Денелердi с?йы?тарды? ?апталдай а?уы. ?анатты? к?теруші к?шi.

22.

Ба?ылау ж?мысы №1

Молекулалы? физика – 28 са?ат

МКТ негіздері  - 5 са?ат

23.

Молекулалы?-кинетикалы? теорияны? негiзгi ?а?идалары ж?не оны? т?жiрибелiк д?лелдемелерi. Молекулаларды? ?зара ?рекеттесу к?шi.

24.

Термодинамикалы? тепе-те?дік. Температура зат б?лшектеріні? жылулы? ?оз?алысыны? орташа кинетикалы? энергиясыны? ?лшемі ретінде.

25.

Идеал газ. Молекулалы?-кинетикалы? теорияны? негiзгi те?деуi.

26.

Лабораториялы? ж?мыс №5

Газды? ?ысымын ?р т?рлі т?сілдермен аны?тау

27.

Практикалы?ж?мыс №4. Сапалы?, м?тінді ж?не эксперименттік есептер шы?ару

Просмотр содержимого документа
«К?нтізбелік та?ырыпты? жоспар конспект»

Сабақ №/

№ урока

Часы по четв.

Сабақ тақырыбы/

Тема урока

Сағаты/

Часы

Мерзімі/

Сроки

Қайталау

корректировка

ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты

10 сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағат)


МЕХАНИКА–22 сағат

Кинематика – 8 сағат

1.

Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.

1

3.09

§1.8


2.

Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.

1

5.09

§1.1, 1.2


3.

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы.

1

7.09

§1.5


4.

Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы.

1

10.09

§1.4


5.

Шеңбер бойымен қозғалысының сипаттамасы.

1

12.09

§1.6, 1.9


6.

Практикалықжұмыс№1. Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару

1

14.09

§ кітап бойынша есептер


7.

Лабораториялық жұмыс №1

Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі

1

17.09

§


8.

Практикалықжұмыс №2 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару

1

19.09

§кітап бойынша есептер


Динамика – 11 сағат

9.

Ньютон заңы.

1

21.09

§2.1


10.

Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

1

24.09+

§2.7, 2.9,2.10


11.

Импульстің сақталу заңы.

1

26.09

§2.6


12.

Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.

1

28.09

§2.8


13.

Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар.

1

1.10

§2.4


14.

Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.

1

3.10

§2.5,2.6


15.

Статика элементі.

1

5.10

§2.3


16.

Лабораториялықжұмыс №2Шардың инерция моментін анықтау

1

8.10

№3 зерт.жұмысқа дайындық


17.

Зертханалық жұмыс №3

Еркін түсу үдеуін анықтау

1

10.10

№4 зерт.жұмысқа дайындық


18.

Зертханалық жұмыс №4

Дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі мен серпімділік күшінің жұмысын салыстыру.

1

12.10

қайталау


19.

Практикалық жұмыс №3 Нүктенің қозғалысын компьютерлік модельдеу

1

17.1020.

Бернулли теңдеуіТұтқыр сұйық.

1

18.10

§3.1,3.2


21.

Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.

1

19.10

§3.3,3.4


22.

Бақылау жұмысы №1

1

22.10

қайталау


Молекулалық физика – 28 сағат

МКТ негіздері - 5 сағат

23.

Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.

1

24.10

§4.1, 4.2,4.3


24.

Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.

1

26.10

§4.4


25.

Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.

1

29.10

§4.5


26.

Лабораториялық жұмыс №5

Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау

1

31.10

қайталау


27.

Практикалықжұмыс №4. Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару

1

2.11

Оқулық бойынша есептер


Газ заңдары– 7 сағат

1.

Идеал газ күйінің теңдеуі

1

12.11

§4.6


2.

Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль..

1

14.11

§4.6


3.

Лабораториялық жұмыс №6

Изопроцестерді зерделеу

1

16.11

Қайталау


4.

Практикалықжұмыс №5. Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

19.11

Оқулық бойынша есептер


5.

Авогадро және Дальтон заңдары.

1

21.11

§4.7


6.

Газдарды техникада қолдану.

1

23.11

§4.8


7.

Практикалықжұмыс №6. Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

26.11

Оқулық бойынша есептер


Термодинамика негiздерi – 9 сағат

8.

Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.

1

28.11

§5.1,5.2


9.

Термодинамикадағы жұмыс.

1

30.11

§5.3


10.

Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.

1

3.12

§5.7


11.

Практикалық жұмыс 7

"Термодинамиканың біріншізаңын изопроцестерге қолдану.".

1

5.12

Оқулық бойынша есептер


12.

Адиабаталық процес.

1

7.12

§5.8


13.

Циклді процес. Карно циклі

1

10.12

§5.10


14.

Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.

1

12.12

§5.10


15.

Термодинамиканың екiншi заңы.

1

14.12

§5.12


16.

Практикалықжұмыс№8:

Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу

1

18.12

§комп


Сұйық және қатты денелер – 7 сағат

17.


Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.

1

19.12

§6.1, 6.2,6.3


18.

Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар

1

21.12

§6.4


19.

Практикалықжұмыс №9 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару..

1

24.12

Оқулық бойынша есептер


20.

Бақылау жұмысы №2

1

26.12

№7 зерт.жұм. дайындық


21.

Лабораториялық жұмыс№ 7. Беттік керілу коэффициентін әр түрлі тәсілдермен анықтау

1

28.12

Қайталау


1.

Кристалл және аморф денелер

1

09.01

§7.1


2.

Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.

1

13.01

§7.2 №8 зерт.жұм.дай.


3.

Есептер шығару

1

14.01

§7.1,7.2


ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 44 сағат

Электростатика – 14 сағат

4.

Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.

1

16.01

§8.1


5.

Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы. .

1

20.01

§8.2


6.

Практикалықжұмыс10: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

21.01

§

Ж.15 (6,7)


7.

Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі.

1

23.01

§8. 3, 8.4


8.

Практическая работа 11

"Өрістің электр кернеулігі".

1

27.01

Ж15(16)


9.

Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.

1

28.01

§8.7


10.

Гаусс теоремасы.

1

30.01

§8.5


11.

Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы.

1

3.02

§8.6


12.

Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер.

1

4.02

§8.7


13.

Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.

1

6.02

§8.8, 8.9


14.

Электрсыйымдылық. Конденсаторларжәнеолардыңтүрлері.Жазықконденсатордыңэлектрсыйымдылығы.

1

10.02

§8.10, 8.11


15.

Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.

1

11.02

§8.12


16.

Практикалықжұмыс 12 "Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу"

1

13.02

Оқулық бойынша есептер


17.

Өзіндік жұмыс №1"Электростатика" бөлімі бойынша

1

17.02

қайталау


Тұрақты электр тогы заңдары – 16 сағат

18.

Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.

1

18.02

§9.1,9.2,9.3,9.5


19.

Лабораториялық жұмыс №8 «тізбек бөлігіне арналған Ом заңын зерделеу

1

20.02

қайталау


20.

Лабораториялық жұмыс№9«Ток көзінің ЭҚК-ін және оның ішкі кедергісін анықтау»

1

24.02

қайталау


21.

Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.

1

25.02

§9.4


22.

Практикалық жұмыс13 "Өткізгіштерді аралас қосу"

1

27.02

№11 зерт.жұмысқа дай.


23.

Лабораториялық жұмыс №10 «Өткізгіштерді аралас қосуды анықтау»

1

02.03

қайталау


24.

Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.

1

03.03

§9.6


25.

Практикалық жұмыс14 " Тармақталған тізбек"

1

04.03

Оқулық бойынша есептер


26.

Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.

1

10.03

§9.7


27.

Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.

1

11.03

§9.8


28.

Бақылау жұмысы №3

1

13.03

қайталау


29.

Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.

1

17.03

§12.1


30.

Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.

1

18.03

§12.4,12.5


1.

Шала өткiзгiштердегi электр тогы.

1

01.04

§12.2


2.

Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.

1

03.04

йц


3.

Практикалықжұмыс: Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар

1

07.04

§комп


4.

Өзіндік жұмыс 2 «Тұрақты электр тогы заңдары».

1

08.04

Қайталау


Магнит өрiсi – 8 сағат

5.

Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.

Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.

1

10.04

§10.1, 10.2, 10.5


6.

Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. .

1

14.04

§10.2,10.3, 10.7


7.

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.

1

15.04

§10.9


8.

Практикалық жұмыс 16

1

17.04

Оқулық бойынша есептер


9.

Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.

1

21.04

§10.11


10.

Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану..

1

22.04

§10.11


11.

Практикалық жұмыс 17

1

24.04

№12 зерт.жұм.дайындық


12.

Лабораториялық жұмыс№ 11: Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.

1

28.04

Қайталау


13.

Электромагниттікиндукция

1

29.04

§


14.

Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.индукции.

1

01.05

§11.1


15.

Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.

1

05.05

§11.2,11.3


16.

Максвелл гипотезалары.

Құйынды электр өрісі.

1

06.05

§11.5


17.

Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.

1

08.05

§11.6


18.

Лабораториялық жұмыстар12 : Электромагниттiкиндукциянызерделеу.

1

12.05

Бақылауға дайындық


19.

Бақылаужұмысы"Электродинамика"

1

13.05

қайталау


Физикалық практикум – 4 сағат

20.

Практикум1. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау

1

15.05

практ. жұмыс.дайын.


21.

Практикум 2. Сынып бөлмесінің ауаылғалдылығын анықтауе.

1

19.05

практ. жұмыс.дайын.


22.

Практикум 3Резинаның деформациясы.кезіндегі қатаңдық модулін анықтау..

1

20.05

практ. жұмыс.дайын.


23.

Практикум 4.

1

22.05

практ. жұмыс.дайын.


24.

Бақылау жұмысы

1

24.05

қайталау
Сабақ №/

№ урока

Часы по четв.

Сабақ тақырыбы/

Тема урока

Сағаты/

Часы

Мерзімі/

Сроки

повторение

корректировка

ФИЗИКА

11 сынып

жаратылыстану-математика бағыты

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағат)


ЭЛЕКТРОДИНАМИКА–20сағат

Тербелмелi қозғалыс– 13 сағат

1.

Механикалық және электромагниттік қозғалыс. Механикалық және электромагниттi тербелiстердiң арасындағы ұқсастық.

1

4.09

§1.1,1.3


2.

Тербелмелі қозғалысты математикалық сипаттау. Гармониялық тербелiстердiң графигі

1

5.09

§1.2,1.4,1.5


3.

Практикалық жұмыс№1: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

6.09

оқул.бой.

есептер


4.

Автотербелістер. Транзистордағы генератор.

1

11.09

§1.6


5.

Айнымалы ток еріксіз электромагниттік толқындар ретінде.

1

12.09

§2.1


6.

Практикалықжұмыс№2: Электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу.

1

13.09

§комп


7.

Электр желiсiндегi кернеу резонансы.

1

18.09

§2.6


8.

Желідегі айнымалы токтың қуаты.

1

19.09

§2.7


9.

Трансформатор. Айнымалы ток генераторы. Қазақстанда электрэнергиясынжеткiзу және пайдалану.

1

20.09

§2.8,2.9,2.10,2.11


10.

Лабораториялықжұмыстар№1:Трансформатор орамдарының санын анықтау.

1

25.09

§қайталау


11.

Практикалық жұмыс3: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу.

1

26.09

§ комп


12.

Практикалық жұмыс4: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі электр және магнит энергиясының уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу

1

27.09

§комп


13.

Өзіндік жұмыс №1

1

02.10

қайталау


Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері – 7 сағат

14.

Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi.

1

03.10

§3.1-3.3


15.

Электромагниттiк толқындар энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi.

1

04.10

§3.4,3.5


16.

Радиотелефон және теледидар байланыс принципі.

1

09.10

§3.6, 3.7,3.8,3.9


17.

Қазақстанда жаңа байланыс құралдарының дамуы. Сандық технология. Оптикалық-талшықтық коммуникациялық тораптар. Ұялы технологиялар және Интернет.

1

10.10

§интернет


18.

Электрмагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану.

1

11.10

§3.10, 3.11


19.

Практикалықжұмыс№5: Эксперименттік есептер шығару.

1

16.10

оқул.бой.

есептер


20.

Практикалық жұмыс№6: Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу

1

17.10

§комп


ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР – 12 сағат

21.

Жарық табиғаты. Ферма принципі. Жарықтың сыну заңдары: Жазық және сфералық айналар, олардағы сәулелердің жүрісі.

1

18.10

§4.1,4.8,4.9


22.

Жарықтың шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу. Жазық параллель пластинадағы, призмадағы сәуле жолдары.

1

23.10

§4.10


23.

Практикалық жұмыс7: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

24.10

§ оқул.бой.

есептер


24.

Бақылау жұмысы №1

1

25.10

§қайталау


25.

Лабораториялық жұмыс № 2:

шынының сыну көрсеткiшiн анықтау а.

1

30.10

§қайталау


26.

Линза. Жұқа линза формуласы. Линзадағы сәуле жолдары. Линзада кескін алу.

1

31.10

§4.11


27.

Жарықтың интерференциясы, дифракциясы, дисперциясы және полярлануы. Дифракциялық торлар, саңылаулар және поляроидтар.

1

01.11

§4.3,4.4,4.5,4.6,4.7


1.

Лабораториялықжұмыс3:Жарықтыңинтерференциясы мен дифракциясынбақылау.

1

13.11

§қайталау


2.

Лабораториялық жұмыс№ 4: Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқындарының ұзындығын өлшеу.

1

14.11

§қайталау


3.

Оптикалық құралдар. Спектрлік аппараттар.

1

15.11

§4.12


4.

Практикалықжұмыс№8: Эксперименталдықжәнемазмұндықесептердішығару.

1

20.11

оқул.бой.

есептер


5.

Практикалықжұмыс№9:

Компьютерлікмодельдеу (жарықтыңинтерференциясы мен дифракциясы).


1

21.11

§комп


6

Өзіндік жұмыс№2


22.11САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚТЫҢ АРНАЙЫ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ- 4 сағат

7.

Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi.

1

27.11

§5.1,5.3


8.

Салыстырмалылық теориясының постулаттары..

1

28.11

§5.2,5.4


9.

Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы.

1

29.11

§5.8,5.7


10.

Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс.

1

04.12

§5.6


КВАНТТЫҚ ФИЗИКА- 30 сағат

Жарық кванттары

11.

Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк формуласы.

1

05.12

§6.1,6.2


12.

Фотоэффект. Фотоэффектінi қолданылу. Фотон.

1

06.12

§6.4,6.5,6.6


13.

Жарықтың қысымы.

1

11.12

§6.8


14.

Практикалық жұмыс10: Эксперименттікесептершығару.

1

12.12

§ оқул.бой.

есептер


15.

Рентгендік сәуле шығару. Компьютерлік томография.

1

13.12

§6.7


16.

Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер. Жарықтың табиғатының корпускулалық-толқындық бiрлiгі.

1

18.12

§6.9,6.10


17.

Практикалықжұмыс11Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект).

1

19.12

§комп


Атомдық физика – 8 сағат

18.

Сызықтық спектрлер

1

20.12

§7.1


19.

Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша Резерфорд тәжiрибесi. Бор постулаттары.

1

25.12

§7.2,7.3


20.

Практикалық жұмыс12 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

26.12

§ оқул.бой.

есептер


21.

Бақылау жұмысы №2.

1

27.12

§қайталау


1.

Сутегіге ұқсас атомдарға Бор теориясы.

1

09.01

§7.4


2.

Бор моделi және сәйкестiк қағидасы.

1

10.01

§


3.

Франк-Герц тәжiрибесi.

1

15.01

§7.5


4.

Лазерлер. Голография. Сызықтық емес оптика туралы ұғым.

1

16.01

§7.9, 7.10


5.

Лабораториялық жұмыс№5: Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау.

1

17.01

§қайталау


Атом ядросының физикасы- 9 сағат

6.

Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы.

1

22.01

§8.1,8.2, 8.3


7.

Практикалық жұмыс 13 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

23.01

оқул.бой.

есептер


8.

Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтiк ыдырау заңы.

1

24.01

§8.4,8.5


9.

Практикалық жұмыс 14 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.

1

29.01

§оқул.бой.

есептер


10.

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.

1

30.01

§8.7


11.

Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар.Критическая масса.

1

31.01

§8.8,8.9


12.

Лабораториялықжұмыс№6:

Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу

1

05.02

§қайталау


13.

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар.

1

06.02

§8.10, 8.11


14.

Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану.

1

07.02

§8.12


Элементар бөлшектер

15.

Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер.

1

12.02

§9.1, 9.2


16.

Элементар бөлшектер. Микродүниедегі сақталу заңдары.

1

13.02

§9.3, 9.4,9.5


17.

Практикалықжұмыс 15 Эксперименталдық есептерді шығару.

1

14.02

§жат.


18.

Практикалықжұмыс16 :Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу

1

19.02

§комп


19.

Практикалықжұмыс17:Ядролық реация моделі.

1

20.02

§электоқулық


Әлем – 12 сағат

20.

Жұлдызды аспан және жұлдыздарға қарап бағдар алудың негiзгi принциптерi.

1

21.02

§10.1


21.

Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық.. Айнымалы жұлдыздар.

1

26.02

§10.2, 10.3


22.

Практикалықжұмыс18 Эксперименталдық есептерді шығару.

1

27.02

Жаттығулар


23.

Күн – Жер байланысы. Планета жүйелерiнің жұлдыздары.

1

28.02

§10.4, 11.1


24.

Жер тобының планеталары. Алып-планеталар. Күн жүйесiнiң кiшi денелерi.

1

05.03

§11.2,11.3,11.4


25.

Бiздiң Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар.

1

06.03

§12.1


26.

Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi. Әлемнiң кеңеюі.

1

07.03

§12.2,12.3


27.

Әлемнiң модельдерi. Әлемдегi тiршiлiк және сана. .

1

12.03

§12.3


28.

Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.

1

13.03

§12.4, 12.5


29.

Практикалықжұмыс19 Эксперименттік есептер шығару.

1

14.03

Оқулық бой.есептер


30.

Бақылаужұмысы№3

1

19.03

қайталау


1.

Практикалықжұмыс20: Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу.

1

02.04

§комп


Қорытынды – 2 сағат

2.

Әлемнiң қазiргi заманғы физикалық бейнесi. Астрономиядаашылғансоңғыжаңалықтар.

1

03.04

387 бетконференция


3.

Физика жәнеғылыми-техникалық прогресс.

1

04.04

конференция


Физикалық практикум – 10 сағат

4.

Физикалық практикум 1

Еркін түсу үдеуін

Анықтау.

1

09.045.

Физикалық практикум 2

Сравнение молярных теплоемкостей металлов

1

10.046.

Физикалық практикум 3

Исследование закона сохранения в механике

1

11.047.

Физикалық практикум 4

Исследование закона сохранения импульса

1

16.048.

Физикалық практикум 5

Исследование свободного и вынужденного колебания

1

17.049.

Физикалық практикум 6

Изопрцестерді анықтау

1

18.0410.

Физикалық практикум 7

Определение ЗДС с помощью двух вольтметров

1

23.0411.

Физикалық практикум 8

Определение модуля упругости при деформации

1

24.0412.

Физикалық практикум 9

Работа с подвижной звездной картой

1

25.0413.

Физикалық практикум 10

Срамнение силы упрогости с изменением кинетической знергии

1

30.04Қорытынды қайталау– 10 сағат

14.

Қорытынды қайталау.

Кинематика

1

01.05

Тарау бойынша есептер шығару


15.

Қорытынды қайталау

Динамика

1

02.05

Тарау бойынша есептер шығару


16.

Қорытынды қайталау

Статика

1

07.05

Тарау бойынша есептер шығару


17.

Қорытынды қайталау

МКТ

1

08.05

Тарау бойынша есептер шығару


18.

Қорытынды қайталау

Термодинамика

1

09.05

Тарау бойынша есептер шығару


19.

Қорытынды қайталау

Электростатика

1

14.05

Тарау бойынша есептер шығару


20.

Қорытынды қайталау

Электродинамика

1

15.05

Тарау бойынша есептер шығару


21.

Қорытынды қайталау

Магниттік өріс

1

16.05

Тарау бойынша есептер шығару


22.

Қорытынды қайталау

Оптика

1

21.05

Тарау бойынша есептер шығару


23.

Қорытынды қайталау

Атом ядросының физикасы-

1

22.05

Тарау бойынша есептер шығару


24.

Бақылау жұмысы №4

1

23.05


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
К?нтізбелік та?ырыпты? жоспар конспект

Автор: Ботантаева Кулшат Алимбаевна

Дата: 28.02.2016

Номер свидетельства: 300066

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства