kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?олданбалы курс ба?дарламасы (жас маманды??а)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Физика курсыны??сынылыпотыр?анба?дарламасынфизика  п?ніні?жалпыма?саттарынж?нео?ушыларды??абілеттілігінен, ?ызы?ушылы?ынанж?нек?сіптікболаша?маманды?та?даум?ддесінентуындайтынарнайыма?саттарынескереотырыпдайындадым.

Ба?дарлама?зімні?к?пжыл?ыжина?тал?ант?жірибелерімні?негізінде??растырылды. Б?лба?дарламажаратылыстану – математикалы?ба?ытта?ымектептерді? 11 класс 

Просмотр содержимого документа
«?олданбалы курс ба?дарламасы (жас маманды??а) »Авторлық қолданбалы курс бағдарламасы

Физика – болашақ  мамандықта

            Бағдарламаавторы:     ШҚО.Аягөзқаласы  «№6 жалпыбілімберетінмектепжанындағыинтернатпен » коммуналдықмемлекеттікмекемесінің  жоғарысанатты физика пәнінің  мұғалімі 

МайлановаМейрамгүлСекенқызы

 

Түсініктеме   хат

 Физика курсыныңұсынылыпотырғанбағдарламасынфизика  пәнініңжалпымақсаттарынжәнеоқушылардыңқабілеттілігінен, қызығушылығынанжәнекәсіптікболашақмамандықтаңдаумүддесінентуындайтынарнайымақсаттарынескереотырыпдайындадым.

Бағдарламаөзімніңкөпжылғыжинақталғантәжірибелерімніңнегізіндеқұрастырылды. Бұлбағдарламажаратылыстану – математикалықбағыттағымектептердің 11 класс оқушыларыныңболашақмамандықтытаңдаубарысындакөмекшіқұралы.

Бағдарламажалпыбілімберетінмектептергеарналғанфизиканыңмемлекеттікбілімстандартыныңнегізіндежасалып, білім беру жүйесінсапалыдеңгейгекөтерудікөздейді.

Қазіргі  білім беру жүйесінің 12 жылдықбілімберугекөшуі  болашақта  білім беру жүйесінізгілендіретүсуді, жалпыбілімберудіңэтникалық, мәденидемографикалықжәнеәлеуметтік- эканомикалықерекшеліктерінескерудікөздейтіндіктен, бұлбағдарламада  оқушыны  келешекөміргедайындау, білімалужәнекәсібибағыт- бағдарыныңқалыптасуынаарналғанжәнеоқушыныңмамандықтаңдаудағыдайындығынакөмегізорболарысөзсіздепойлаймын.

Жалпыбілімберетін физика курсыныңбарлықбөлімдерініңнегізгіформулалары мен жиіқолданылатынзаңдарыжәнешығармашылықжұмыстар, баяндамаларжасау, әлемніңфизикалықбейнесініңбіртұтастығы, ондағыадамныңорны мен роліжайлыкөзқарасқалыптастырады.

Бағдарлама  ортамектептің физика курсынқайталап, ескетүсіругеарналған. Осы қосымшақұралоқуғатүсушіталапкерлерге, мектепмұғалімдерінепайдалыболарысөзсіз.

Мақсаты:оқушыларбойын физика ғылымынадегеншынайықұрмет пен сүйіспеншіліктідарытужәнеоқушыныкелешекөміргедайындау, білімалужәнекәсіптікқызметтіжалғастырудакәсібибілік пен бейімділіктіқалыптастыру.

Өзектілігі: мектепбітірушілердің ҰБТ – дағытаңдаупәнінанықтаупроблемасыншешу.

Курс мүмкіндіктері:

·        Физиканыңтеориялықмәнділігі мен практикалықбағытталуарасындағыбайланыстардыңайқындалуы.

·        Оқушылармен  ата- аналардыңжалпыбілімалудеңгейіндеөзқажеттіліктерінжүзегеасырудатаңдауқұқығынаиеболуы.

·        Тұлға, қоғам, мемлекетқажеттіліктерінесәйкестігі.

·        Физика ғылымы мен кәсібимамандықтарарасындағызаңдылықтардыңөзарабайланысы.

·        Оқушыбойындағытабиғидарын мен қабілеттерінзерттеу мен дамыту.

·        Оқушыныңболашақеңбекжолындұрыстаңдаумүмкіндігі.

·        Ғылымибілімдердіөзбетіншеигерудіжәнеқолдануды, физикалыққұбылыстардыбақылау мен түсіндірудіөзбетіншезерттеулердіжүргізулердіқалыптастыру.

·        Жаңатехнологияландырылғанәлемдебағдар ала білуді, яғнибілімдікүнделіктіөмірдежеке басы үшінмаңыздымәселелердішешугеқолданабілу

                          

                      Қолданбалыкурстыңкүнтізбелікжоспары 11 – класс

(Жаратылыстану — математика бағыты)

Барлығы 34 сағат (аптасына 1 сағат)

Курс мазмұны

Сағат саны

Мерзімі

І бөлім. Физика – су көлігінде. 4 сағат.

1

Денелердіңжүзушарттары. Ареометрлер. Су көлігі. Архимед күші. Судыңқасиеттері. Бернулли заңы. Толқындыққозғалыс. Ультрадыбыстар, инфрадыбыстаржәнеолардыңқолданылуы.

3

 

2

Жаттығуесептеріншығару.

1

 

ІІ. Физика медицинада. 3 сағат

3

Қысым. Адамныңқанқысымынөлшеугеарналағанқұралдыңқұрылысыжәнежұмысістеупринципі. Көздіңқұрылысы. Алыстанкөргіштікжәнежақыннанкөргіштік. Көзілдірік. Никотинніңкөруқабілетінеәсері.

2

 

4

Зерттеужұмысы. «Жүректіңсоғупериодынжәнежүректіңатқаратынмеханикалықжұмысын, қуатынанықтау»

1

 

ІІІ. Физика және метеорология. 2 сағат

5

Стратостат. Атмосфера құрылысыжәнеондағыжүретінпроцестер. Найзағайжәнеоныңтүрлері. Магнит өрісіжәнеқасиеттері.

1

 

6

Зерттеужұмыс. «Атмосфералыққысымды, ауаныңылғалдылығынжәне  температурасынөлшеу.»

1

 

ІV.Физикажәне конструктор – механик. 2 сағат

7

«Робот» макетінқұрастырудыңтиімдіжолдары.

1

 

8

Жаңамеханизмдермоделінқұрастыру.

1

 

V. Физика архитектор мамандығында. 3 сағат

9

Құрылысалаңдарынжоспарлаудағыфизфкалықзаңдылықтардықолдануаясы. Деформация. Үйкеліскүші. Ауырлықкүші. Есептершығару.

2

 

10

Тест. «Мен жәнеменіңөмірлікжоспарларым»

1

 

VI. Физика жәнесуреткетүсіруқызметі. 3 сағат

11

Қарапайымфотоаппараттыңқұрылысы. Қазіргізаманғыфотоаппараттыңфизфкалықнегіздері. Фотосуреттіүлкейту. Фотосуреткетүсіру. Шығару.

1

 

12

Кванттық физика. Фотоэффект құбылысы. Фотоэффект құбылысынтехникадапайдалану. Есептершығару.

2

 

VII. Физика жәнеөртқауіпсіздікқызметінде. 2 сағат

13

Электр құбылыстары. Электр өткізгіштердіңқысқатұйықталуы – өртқауіпініңнегізгісебебі.

1

 

14

Өздікжұмыс. Хабарламадайындау: «Неге от өздігіненөшпейді?», «Неліктен су оттыөшіреді?», «Оттыөшірутәсілдері.»

1

 

VIII. Физика және цирк. 3 сағт

15

Қисықсызықтықозғалыс. Материялықнүктенің  шеңбербойыменбірқалыптықозғалысы. Сызықтықжәнебұрыштықжылдамдықтар. Центргетартқышүндеу. Есептершығару.

2

 

16

Есептершығару.

1

 

ІХ. Физика биология мен жанартануда. 2 сағат

17

Табиғатжәнеадам. Физика табиғаттуралығылым. Табиғаттызерттеудіңғылымиәдістері.

1

 

18

Локаторлар. Ультродыбыстықлокатордыңжұмысістеупринципі.

1

 

Х. Физика балаларойыншығынжасауқызметінде. 3 сағат

19

Архимед заңдылығынанегізделгенойыншықтар. Дыбыстық, инерциялықжәнебұрандалыойыншықтар.

1

 

20

Ньютонныңзаңдарынанегізделгенжәнеэлектрленген, магниттікойыншықтар.

Шығармашылықжұмыс. «Физикалықзаңдылықпенбайланыстыойыншықмоделінқұрастыру.»

2

 

ХІ. Электр станциясы. 3 сағат

21

Жергіліктіэлектрстанциясынасаяхат.

1

 

22

Жаттығуесептеріншығару. «Кулон заңы», «Электр өрісініңкернеулігі.»

2

 

ХІІ. Физика және техника.4 сағат

23

Жылумашиналары. Жылуқозғалқыштарыныңжұмысістеупринципі. ПӘК – і. Техниканыңдамуындағыжылуқозғалтқыштарыныңролі. Жылумашиналарынпайдаланудағыэкологиялықмәселелержәнеқоршағанортанықорғау.

Есептершығару.

1

 

24

Қарапайымавтомашинаныңмоделінқұрастыру, жасау.

1

 

25

Оқушылардыңмамандықтаңдаудағыдайындығынанықтаусауалнамасы.

1

 

26

Қорытындылау

1

 

 

Қолданылғанәдебиеттер:

1.     Физикадананықтамалыққұрал. Дүйсембаев Б., Қазақбаев Д. Алматы «Рауан» 1996 жыл

2.     Развитие технического творчества школьников П.Н. Андрианова, М.А. Галагузовой. Москва «Просвещение» 1990г.

3.     Физика және Астрономия (7- класс) БашарұлыР,.Тоқтарбергенова У., Қазақбаева Д. Алматы «Атамұра» 2007 жыл.

4.     Физика және Астрономия (9- класс) БашарұлыР,.Тоқтарбергенова У., ҚазақбаеваД,.Бекбасар Н. Алматы «Мектеп» 2005 жыл.

5.     Физика және Астрономия (8- класс) Дүйсембаев Б.М., Байжасарова Г.З., Медетбекова А.А. Алматы «Мектеп» 2007 жыл

6.     Физика – юным. Алексеева М.Н. Москва «Просвещение» 1980 жыл

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?олданбалы курс ба?дарламасы (жас маманды??а)

Автор: М?ратов Ба?ыт Ермек?лы

Дата: 15.01.2015

Номер свидетельства: 155957

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства