kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

9-сынып физика орта мерзімді жоспар .Тарау :«Механикалы? ?оз?алыс.Бір?алыпты т?зу сызы?ты ?оз?алыс»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тізбектелген саба?тар топтамасыны? орта мерзімді жоспары.

Тарауды? та?ырыбы: «Механикалы? ?оз?алыс.Бір?алыпты т?зу сызы?ты ?оз?алыс»

Саба?-тарды?

та?ырып-тары

О?ытуды? негізгі ма?саттары

Белсенді о?ытуда ?олданылатын ?діс-т?сілдер

О?у н?тижелері

Ба?алау

оны? ішінде о?ыту ?шін ба?алау

?арым-?атынас

Негізгі

дерек

к?здер

Уа?ыт, мин

1

Кинематиканы? не-гізгі т?сі-ніктері

Кинематиканы? шамаларын еске т?сіруді, вектор-ларды  пайдала-нуды ж?не амал-дар орындауды, ?олдануды  ерек-шелеу

Блум таксоно-миясы (білу, т?сіну, ?олдану) СТО

Траектория, жол, орын ауыстыру шамаларын,векторларды сала білуді, математикамен  байланыстыруды, 

?олдануды.

Сынып-тастарын ж?не ?зін-?зі ба?а-лау. Фор-мативті

Топтасу

ж?птасу

ЭО, ?аламтор,

о?ушы аны?та-малы?ы,МАН

45

2

Жылдам-ды?. Бір-ліктері.

Физикалы? шама-лар арасында бай-ланыс орнатуды, ?мірдегі техника-да?ы, ?скери іс-тердегі жылдам-ды?тар?а т?сінік-теме беруді ж?не ке?ейтуді міндет-теу

Зерттеушілік ??гіме. Талдау, жина?тау.

Формулаларды ?р-нектеуді, за?дылы?-тарды т?жырымдау-ды, жа?а т?тасты?-ты жа??ырту ?шін б?рын алын?ан бі-лімді ж?не да?ды-ларды ?олдануды

Сынып-тастарын ж?не ?зін-?зі ба?а-лау.

Топтасу

Постерлер, мар керлер, тарат-палы материал.

?аламтор о?у-шы аны?тама-лы?ы

45

3

Бір?алып-ты т?зу сызы?ты ?оз?алыс?ты? те?-деуі ж?не графигі.

?оз?алысты? те?-деуін ??расты-руды, т?сіндіру, пікір  алмасу ар-?ылы с?йлеу, ты?дау да?дыла-рын ке?ейту.

Дебат, зерттеу-шілік ??гіме, ба?алау.

Пікір тастауды, салыстыруды, шеш-ім жолдарын к?рсе-туді ?алыптастыру

Сынып-тастарын ж?не ?зін-?зі ба?а-лау, рефл-ексия

Топтасу

ЭО, интернет,

о?ушы аны?та-малы?ы

45

4

Есептер шы?ару

Теория мен прак-тиканы ?штасты-ру барысында ес-ептер шы?ару  да?дыларын да-мыту

Анализ, cинтез,

интерпретация

Формулаларды ме?-геру, физикалы? шамаларды? ?лшем бірліктерін ?орыту

Сынып-тастарын ж?не ?зін-?зі ба?а-лау, рефл-ексия

ж?птастыру

Есептер жина-?ы, тест жина?-тары, ?аламтор

45

Тарауды? ма?саты: Механиканы? негізгі элементтерін еске т?сіруді, физикалы? шамалар мен формулаларды? байланысын аны?тауды, т?зусызы?ты ?оз?алысты? те?деуін ??растыра білуді,графиктік т?сілмен суреттеуді,?мірмен байланыс?ан ??былыстар туралы ?з ойларын растауды о?ыту.

?ыс?а мерзімді жоспар ??ру

Та?ырып

Ма?саты

К?тілетін н?тиже

Кинематиканы? не-гізгі т?сініктері

Кинематиканы? шамаларын еске т?сіруді, век-торларды  пайдалануды ж?не амалдар орын-дауды, ?олдануды  ерекшелеу

Траектория, жол, орын ауыстыру шамала-рын, векторларды сала білуді, математика-мен байланыстыруды т?сіндіреді.

?йымдастыру кезе?і

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

Сергіту

Видеок?рініс ар?ылы мо-дельдеу

?айталайды

би

Шахмат ?лгісінде

2 мин

Видео -1

2

Ми?а шабуыл

ЭО-тан демо-нстрация к?р-сету

т?сіндіреді

диалог

ж?пта

8 мин

Таратпалы ма-териал, ?алам-тор

Негізгі кезе?

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

М?тінді о?у

ба?ылайды

о?иды

Жиксо ?дісі

топта

10 мин

о?улы?

2

демонстрация

ба?ыттайды

Т?сіндіреді, талдайды

СТО

топта

15 мин

Виртуальды эксперимент

?орытынды

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

эссе

Критерий ?сынады

Ой ?орытады, жазады

Блум

жеке

10 мин

-

2

рефлексия

постер

Сындарлы

ойлайды

?зін-?зі

ба?алау

жеке

5 мин

-

?ыс?а мерзімді жоспар ??ру.

Та?ырып

Ма?саты

К?тілетін н?тиже

 Жылдамды?.Бірліктері.

Физикалы? шамалар арасында байланыс орнатуды,?мірдегі техникада?ы,?скери істердегі жылдамды?тар?а т?сініктеме беруді ж?не ке?ейтуді міндеттеу

Формулаларды ?рнектеуді,за?дылы?тарды т?жырымдауды,жа?а т?тасты?ты жа??ырту ?шін б?рын алын?ан білімді ж?не да?дыларды ?олданады

                                                                    ?йымдастыру кезе?і

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

Сергіту

Видеок?рініс ар?ылы модель-

деу

?айталай-

ды

би

Шахмат

?лгісінде

2 мин

Видео -1

2


 

Ми?а шабуыл

ЭО-тан

Демонс-трация

к?рсету

т?сіндіреді

диалог

ж?пта

8 мин

Таратпалы материал,

?аламтор

Негізгі кезе?

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

М?тінді о?у

ба?ылайды

о?иды

Жиксо

?дісі

топта

10 мин

о?улы?

2

 

демонстрация

ба?ыттайды

Т?сіндіреді,талдайды

СТО

топта

15 мин

Виртуальды эксперимент

?орытынды

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

Деректерді кестеге енгізеді

Крите

рий ?сынады

Ой ?орытады,жазады

Блум

жеке

10 мин

-

2

рефлексия

постер

Сындарлы

ойлайды

?зін-?зі

ба?алау

жеке

5 мин

-


 

                                        ?ыс?а мерзімді жоспар ??ру.

Та?ырып

Ма?саты

К?тілетін н?тиже

 Бір?алыпты т?зусызы?ты ?оз?алысты? те?деуі ж?не графигі.

?оз?алысты? те?деуін ??растыруды,т?сіндіру, пікір  алмасу ар?ылы с?йлеу,ты?дау,есептеу

да?дыларын ке?ейту.

 Пікір  тастауды,салыстыруды,

шешім жолдарын к?рсетуді ?алыптастырады

                                                                    ?йымдастыру кезе?і

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

Сергіту

видеок?рініс ар?ылы модель

деу

?айталайды

би

Шахмат

?лгісінде

2 мин

Видео -1

2

Ми?а шабуыл

ЭО-тан демонстрация

к?рсету

т?сіндіреді

диалог

ж?пта

8 мин

Таратпалы материал,

?аламтор

Негізгі кезе?

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

Та?тада?ы графикті талдау

ба?ылайды

о?иды

Жиксо

?дісі

топта

10 мин

о?улы?

2

демонстрация

ба?ыттайды

Т?сіндіреді,талдайды

СТО

топта

15 мин

Виртуальды эксперимент

 

?орытынды

Тапсырмалар

М??алімні?

іс-?рекеті

О?ушыны?

іс-?рекеті

?діс-т?сілдер

?арым-?атынас

уа?ыт

Ресурстар

1

эссе

Критерий ?сынады

Ой ?орыта-ды,жазады

Блум

жеке

10 мин

-

2

рефлексия

постер

Сындарлы

ойлайды

?зін-?зі

ба?алау

жеке

5 мин

-

 

Та?ырып

Ма?саты

К?тілетін н?тиже

 Жылдамды?.Бірліктері.

Физикалы? шамалар арасында байланыс орнатуды,?мірдегі техникада?ы,?скери істердегі жылдамды?тар?а т?сініктеме беруді ж?не ке?ейтуді міндеттеу

Формулаларды ?рнектеуді,за?дылы?тарды т?жырымдауды,жа?а т?тасты?ты жа??ырту ?шін б?рын алын?ан білімді ж?не да?дыларды ?олданады

                                                      

Просмотр содержимого документа
«9-сынып физика орта мерзімді жоспар .Тарау :«Механикалы? ?оз?алыс.Бір?алыпты т?зу сызы?ты ?оз?алыс» »

Тізбектелген сабақтар топтамасының орта мерзімді жоспары.

Тараудың тақырыбы: «Механикалық қозғалыс.Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс»

Сабақ-тардың

тақырып-тары

Оқытудың негізгі мақсаттары

Белсенді оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер

Оқу нәтижелері

Бағалау

оның ішінде оқыту үшін бағалау

Қарым-қатынас

Негізгі

дерек

көздер

Уақыт, мин

1

Кинематиканың не-гізгі түсі-ніктері

Кинематиканың шамаларын еске түсіруді, вектор-ларды пайдала-нуды және амал-дар орындауды, қолдануды ерек-шелеу

Блум таксоно-миясы (білу, түсіну, қолдану) СТО


Траектория, жол, орын ауыстыру шамаларын,векторларды сала білуді, математикамен байланыстыруды,

қолдануды.

Сынып-тастарын және өзін-өзі баға-лау. Фор-мативті

Топтасу

жұптасу

ЭО, ғаламтор,

оқушы анықта-малығы,МАН

45

2

Жылдам-дық. Бір-ліктері.

Физикалық шама-лар арасында бай-ланыс орнатуды, өмірдегі техника-дағы, әскери іс-тердегі жылдам-дықтарға түсінік-теме беруді және кеңейтуді міндет-теу

Зерттеушілік әңгіме. Талдау, жинақтау.

Формулаларды өр-нектеуді, заңдылық-тарды тұжырымдау-ды, жаңа тұтастық-ты жаңғырту үшін бұрын алынған бі-лімді және дағды-ларды қолдануды

Сынып-тастарын және өзін-өзі баға-лау.

Топтасу

Постерлер, мар керлер, тарат-палы материал.

Ғаламтор оқу-шы анықтама-лығы

45


3

Бірқалып-ты түзу сызықты қозғалысөтың тең-деуі және графигі.

Қозғалыстың тең-деуін құрасты-руды, түсіндіру, пікір алмасу ар-қылы сөйлеу, тыңдау дағдыла-рын кеңейту.

Дебат, зерттеу-шілік әңгіме, бағалау.

Пікір тастауды, салыстыруды, шеш-ім жолдарын көрсе-туді қалыптастыру

Сынып-тастарын және өзін-өзі баға-лау, рефл-ексия

Топтасу

ЭО, интернет,

оқушы анықта-малығы

45


4

Есептер шығару

Теория мен прак-тиканы ұштасты-ру барысында ес-ептер шығару дағдыларын да-мыту

Анализ, cинтез,

интерпретация

Формулаларды мең-геру, физикалық шамалардың өлшем бірліктерін қорыту

Сынып-тастарын және өзін-өзі баға-лау, рефл-ексия

жұптастыру

Есептер жина-ғы, тест жинақ-тары, ғаламтор

45


Тараудың мақсаты: Механиканың негізгі элементтерін еске түсіруді, физикалық шамалар мен формулалардың байланысын анықтауды, түзусызықты қозғалыстың теңдеуін құрастыра білуді,графиктік тәсілмен суреттеуді ,өмірмен байланысқан құбылыстар туралы өз ойларын растауды оқыту.

Қысқа мерзімді жоспар құру


Тақырып

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Кинематиканың не-гізгі түсініктері

Кинематиканың шамаларын еске түсіруді, век-торларды пайдалануды және амалдар орын-дауды, қолдануды ерекшелеу

Траектория, жол, орын ауыстыру шамала-рын, векторларды сала білуді, математика-мен байланыстыруды түсіндіреді.

Ұйымдастыру кезеңі

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Сергіту

Видеокөрініс арқылы мо-дельдеу

Қайталайды

би

Шахмат үлгісінде

2 мин

Видео -1

2

Миға шабуыл

ЭО-тан демо-нстрация көр-сету

түсіндіреді

диалог

жұпта

8 мин

Таратпалы ма-териал, ғалам-тор

Негізгі кезең

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Мәтінді оқу

бақылайды

оқиды

Жиксо әдісі

топта

10 мин

оқулық

2

демонстрация

бағыттайды

Түсіндіреді, талдайды

СТО

топта

15 мин

Виртуальды эксперимент

Қорытынды

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

эссе

Критерий ұсынады

Ой қорытады, жазады

Блум

жеке

10 мин

----

2

рефлексия

постер

Сындарлы

ойлайды

өзін-өзі

бағалау

жеке

5 мин

------Қысқа мерзімді жоспар құру.

Тақырып

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Жылдамдық.Бірліктері.

Физикалық шамалар арасында байланыс орнатуды,өмірдегі техникадағы,әскери істердегі жылдамдықтарға түсініктеме беруді және кеңейтуді міндеттеу

Формулаларды өрнектеуді,заңдылықтарды тұжырымдауды,жаңа тұтастықты жаңғырту үшін бұрын алынған білімді және дағдыларды қолданады

Ұйымдастыру кезеңі

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Сергіту

Видеокөрініс арқылы модель-

деу

Қайталай-

ды

би

Шахмат

үлгісінде

2 мин

Видео -1

2Миға шабуылЭО-тан

Демонс-трация

көрсетутүсіндіредідиалогжұпта8 минТаратпалы материал,

ғаламторНегізгі кезең

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Мәтінді оқу

бақылайды

оқиды

Жиксо

әдісі

топта

10 мин

оқулық

2


демонстрациябағыттайдыТүсіндіреді,талдайдыСТОтопта15 мин


Виртуальды эксперимент


Қорытынды


Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Деректерді кестеге енгізеді

Крите

рий ұсынады

Ой қорытады,жазады

Блум

жеке

10 мин

----

2

рефлексия

постер


Сындарлы

ойлайды

өзін-өзі

бағалау

жеке


5 мин


------
Қысқа мерзімді жоспар құру.

Тақырып

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Бірқалыпты түзусызықты қозғалыстың теңдеуі және графигі.

Қозғалыстың теңдеуін құрастыруды,түсіндіру , пікір алмасу арқылы сөйлеу,тыңдау,есептеу

дағдыларын кеңейту.

Пікір тастауды,салыстыруды,

шешім жолдарын көрсетуді қалыптастырады

Ұйымдастыру кезеңі

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Сергіту

видеокөрініс арқылы модель

деу

Қайталайды

би

Шахмат

үлгісінде

2 мин

Видео -1

2

Миға шабуыл

ЭО-тан демонстрация

көрсету

түсіндіредідиалогжұпта


8 мин

Таратпалы материал,

ғаламтор

Негізгі кезең

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Тақтадағы графикті талдау

бақылайды

оқиды

Жиксо

әдісі

топта

10 мин

оқулық

2

демонстрация

бағыттайды

Түсіндіреді,талдайды

СТО


топта


15 мин


Виртуальды эксперимент


Қорытынды


Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

эссе

Критерий ұсынады

Ой қорыта-ды,жазады

Блум

жеке

10 мин

----

2

рефлексия

постер

Сындарлы

ойлайды

өзін-өзі

бағалау

жеке5 мин------


Тақырып

Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Жылдамдық.Бірліктері.

Физикалық шамалар арасында байланыс орнатуды,өмірдегі техникадағы,әскери істердегі жылдамдықтарға түсініктеме беруді және кеңейтуді міндеттеу

Формулаларды өрнектеуді,заңдылықтарды тұжырымдауды,жаңа тұтастықты жаңғырту үшін бұрын алынған білімді және дағдыларды қолданады

Ұйымдастыру кезеңі

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Сергіту

Видеокөрініс арқылы модельдеу

Қайталай-

ды

би

Шахмат

үлгісінде

2 мин

Видео -1

2

Миға шабуыл


ЭО-тан

демонстрация

көрсету

түсіндіредідиалогжұпта8 минТарат

палы материал

Ғаламтор

Негізгі кезең

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

Мәтінді оқу

бақылайды

оқиды

Жиксо

әдісі

топта

10 мин

оқулық

2

демонстрация

бағыттайды

Түсіндіредіталдайды

СТО

топта


15 мин

Виртуальды эксперимент

Қорытынды

Тапсырмалар

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Оқушының

іс-әрекеті

Әдіс-тәсілдер

Қарым-қатынас

уақыт

Ресурстар

1

эссе

Критерий

ұсынады

Ой қорыта-ды,жазады

Блум

жеке

10 мин

----

2

рефлексия

постер

Сындарлы

ойлайды

өзін-өзі

бағалау

жеке

5 мин

------

Қысқа мерзімді жоспар құру.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 9 класс

Автор: Абдираманова Казипа Тулегеновна

Дата: 03.09.2015

Номер свидетельства: 228460

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства