kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

МИФ мейрамханасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

?арасай ауданы,«Жамбыл атында?ы орта мектеп мектепке дейінгі ша?ын орталы?пен» коммуналды? мемлекеттік мекемесі

Аманжолова Зулфия Есиркеповна,Аманжолов ?айрат Даулетбаевич физика п?ніні? м??алімдері ж?не МИФ бірлестігіні? м?шелері

Та?ырыбы:  МИФ мейрамханасы   ?орытынды кеш  8-11 сыныптар арасында

МИФ

МЕЙРАМХАНАСЫ 

1-асаба: -Уа, халайы?, халайы?,

Б?рі?е жар салайы?

МИФ п?ндері елінде

Мейрамхана т?рінде

Б?гінгі кеш к?гінде

Есеп шешіп жарысып

Ж?мба? шешіп а?дысып

2-асаба: -Шабыт тасып шал?ысып

Есеппен ?н салысып

К??ілді кеш жасайы?

Ж?мба? шерді шашайы?

Ат салысып аянбай

Бар ?нерге басайы?

1-асаба: -Асып ?сте саспайы?

Батыл ?адам бастайы?

Еркінді билеп барынша

Жарыста сір? ?алыспа

Кеш ?ызы?ын, ей достар,

Осылайша шабытпен

К?не енді бастайы?.

2-асаба: -М?нда ?ызы? табылар

Жа?ылтпаш, ж?мба? б?рі бар.

Айтыс тартыс та?ы бар

С?з ж?мба? та, сан ж?мба?

Суретті ж?мба? шеш ж?мба?

О-о-ой, бір ?ызы? кеш болар

?здері?мен бес болар!

1-асаба: Кеш ба?дарламасында:

2-асаба: 1-ші б?лім: «Ас – адамны? ар?ауы»

Ас м?зірі:  1. Ж?мба?пен ?шекейленген ?уырда?.

2. ?алымдар ?лес ?ос?ан миф салаты.

3. ?ажайып десерт. (?ызы?ты с?ра?тар).

2-асаба: ?зіліс

 • Миф лотореясы.

1-асаба: 2-ші б?лім: ?она?к?де (айтыс, ?зіл, ?н)

2-асаба: 3-ші б?лім:

 • Тойбастар

1-асаба: Мейрамхана т?рінде

1-?стел Айтыскер а?ын ізбасарлары

2-?стел ?зіл-сы?а?  майталмандары

3-?стел ?зіл театры тарландары

4-?стел ?н ?леміні? ж?лдыздары

1-асаба: Ж?мба?пен ?шекейленген ?уырда?

а)Б?та? орнына мы? бір инесі

                     Компьютер жаны мекені

                                       /кактус/

в)Жо? ?зінде баста, ?ас та, мойын да

                    ?зынды?ы жазулы т?р бойында

 /сыз?ыш/

б)Туыстарын шетінен

                    ?беді де бетінен

                     Бала – ша?а ?са?ын

                     Буырына ?ысады

 /магнит/

2-асаба: а)Бірдей санды бірнеше рет

   К?бейтуден т?рады

   Егер оны ы?шамдаса?

   ?андай атау болады?  

  /д?реже/

б)Экран бетінде оны? т?ра?ы

    ?ашан болсын жыпылы?тап  ?рады

                                  /ме?зер/

в)Бір б?лб?л отырады салып ?нді

  Ж?руге ая?ы жо?, емес жанды

  ?нері ?андай ас?ан деп ойладым

  Бір демде жер т?бінен хабар алдым

/радио/

1-асаба:  ?зынт?ра Жал?аубек

   Т?рмай ыл?и жатады

   ?оз?ала ?алса артынан

   Ешбір белгі ?алмайды

/бос орын пернесі/

б)О? сандар?а ?ол шатырдай

   ?алпа? бол?ан беделі

   Квадраттаса? егер оны

   Жо?алтпассы? сен оны

/квадрат т?бір/

б)Туыстарын шетінен

   ?беді де бетінен

   Бала – ша?а ?са?ын

   Буырына ?ысады

                        /магнит/

2-асаба: а)А?паратты ?а?аз?а шы?арады

   Б?л ??рыл?ы ?алай деп аталады?

/Басу ??рыл?ысы/

б)Б?тін сан б?лшек сандар

   Барлы?ыда бар онда

   Б?л ?андай сан айты?даршы

    О? теріс сан б?рі сонда

/рационал сандар/

в)Тар ше?бер айналып

    Т?р ?азы?та байланып

    ?а?а берер та?дайды

    ?детінен та?байды

/са?ат/

1-асаба:  ?алымдар ?лес ?ос?ан миф салаты.

Информатика. Есептеуіш техниканы? ?ар?ындап дамуы ХІХ ?асырдан басталды. 1833 жылы б?л ?алым ба?дарлама ар?ылы бас?арылатын «аналитикалы? машина» жобасын жасады. Сонды?тан да оны ?азіргі компьютерді? «атасы» деп те атайды. Б?л ?ай ?алым?

/Чарлз Бэббидж/

Физика. 1775 жылы 20 ?а?тарда Лион ма?ында?ы Полимьеде д?ниеге келген. Электромагнетизм саласында бiрнеше жа?алы? аш?ан, Француз ?алымы. Электр ж?не магнетизм саласы бойынша ?те ма?ызды ма?алаласы 1827 жылы жары? к?рген “Электродинамика ??былыстарыны? математикалы? теориясы туралы мемуар" – болып табылады.

/Андре Мари Ампер/

Математика.  Келтірілген квадратты? те?деу т?бірлерін коэффиценттер ар?ылы ?сын?ан ?алым.

 /Франсуо Виет/

2-асаба:  Информатика. ХІХ ?асырды? со?ында американды? ?алым есепті – пефорациялы? машина ??растырды. ?з машинасыны? к?мегімен б?л ?алым к?п адамдар жеті жыл бойы есептейтін есептеулерді ?ш жылда орындап шы?ты. Б?л кісі есепші-пефорациялы? машиналарды жасап шы?аратын фирманы? негізін ?алады, кейін ол д?ние ж?зіне ?йгілі компьютер шы?аратын IBM фирмасына айнады. Б?л ?ай ?алым?

 /Герман Холлерит/

Физика. А?ылшын физигi, д?рiгер ж?не астроном, жары?ты? тол?ынды? теориясыны? негiзiн салушысыны? бiрi. Лондонды? корольдiк ?йымны? м?шесi (1794), 1802-29 оны? хатшысы.

/Юнг Янг Томсон/

Математика. Тікб?рышты ?шб?рышты? ?абыр?аларын байланыстыратын теорамены кім ?сынды?

 /Пифагор/

1-асаба:  Информатика. Д?ние ж?зі бойынша ал?аш?ы 1984жылы Бэббидж машинасына ба?дарлама жаз?ан б?л ?алым - ?йел бірінші программист болып саналады. Б?л ?йел ата?ты Байронны? ?ызы. Б?л ?ай ?алым?

/Ада Лавлейс/

Физика. 1821 жылы ол магниттi? токта?ы ?ткiзгiш бойымен айналатынын ж?не токта?ы ?ткiзгiштi? магнит бойымен айналатынын ба?ылап, электр ?оз?а?ышты? ал?аш?ы моделiн жасады. 1831 жылы барлы? т?ра?ты ж?не айнымалы ток генераторларыны? ж?мысы негiзделген – электромагниттiк индукцияны ашты.

/Майкл Фарадей/

Математика.  Жазы?ты?та?ы координаталы? ж?йе ?ай ?алым атымен аталады?

/Декарт Рене/

2-асаба:  Информатика. 1642 жылы б?л француз матиматигі он то?ыз жасында д?ние ж?зінде бірінші рет ?осу машинасы деген атпен белгілі, жетектер мен д??гелектерден т?ратын мехтикалы? есептеу машинасын ??растырды. Б?л ?ай ?алым?

 /Блез Паскаль/

Физика. 1811 жылы  жай газдарды? молекуласы бiр немесе бiрнеше атомдардан т?рады деген жорамалды айтты. Осы жорамал негiзiнде Амедео негiзгi идеал газ за?дарыны? бiрiнi? айтылуын (?рнектелуiн), атомды? ж?не молекулалы? массаны аны?тау ?дiсiн аны?тады.

/Авогадро Амедео/

Математика.  Орысты? ?лы математик ?йел адамы.

/Софи Коволевская/ 

1-асаба: ?ажайып десерт.  (?ызы?ты с?ра?тар).

 1. Ж?лдызды ??рт к?ндіз а?ашты? басына ?арай 6 м к?теріледі. Ал т?нде 4 м т?мен т?седі. Ж?лдызды ??рт 14 м а?ашты? басына ?анша к?нде шы?ады?

/5 к?нде/

 1. Адам ?андай жолмен ж?рмейді?

/??с жолы/

 1. Кім барлы? тілде с?йлейді?

/жа??ыры?/

 1. Та?тада к?рсетілген 81 санына 63-ті алып, ал 86 санына 12-ні ?осу керек. Сонда біріндегі азайт?ыш пен екіншісіндегі ?осындыны ?а?аз бетіне жазбастан ?алай к?рсетуге болады?

/?а?азды т??кереміз/

 1. ?лемдегі е? бай адам кім?

/Билл Гейтс/

2-асаба:

 1. Бит, байт, мегабайт, киллограмм. Арты?ын алып таста.

/килограмм/

 1. Аспан неге к?к?

/Атмосфера к?к т?сті к?п ж?тады/

 1. Е? ал?аш программа жаз?ан ?алым.

 /Ада Лавлейс/

 1. Атадан он баламыз,

   Бір-бір жастан арамыз,

   ?осылып кейде басымыз,

   Азайып кейде ?аламыз.

   Б?лініп кейде арамыз,

   К?бейіпте аламыз. Он не?

 /сандар/

 1. Ас адамны? ар?ауы, ал компьютерді? асы не?

/то?/

1-асаба: МИФ ЛОТОРЕЯСЫ ойналады. Ойынны? шарты: ?тыс н?мірі бойынша ?ойыл?ан с?ра??а жауап берген жа?дайда ?ана лоторея иесі ?тысты ала алады. Жауап бере алма?ан жа?дайда ?тыс ?айта ойнатылады.

2-асаба:  -??рметті к?рермендер! Мейрамхана т?рінде отыр?ан ?она?тарымыздан ?она?к?де с?раймыз!

1-?стел Айтыс. Алгебра ж?не геометрия

2-?стел ?зіл-сы?а? 

3-?стел ?зіл ж?не ?н

4-?стел ?н «А?жайна?» (МИФ п?ндері жайында)

1-асаба: ??рметті ?она?тар «тойдан тобы?тай»,- деп ата-бабамыз айт?андай 

    ?здері?ізге арнал?ан тойбастарымызды ?абыл алы?ыздар!

2-асаба: ??рметті к?рермендер осы онк?ндік аясында ?з білімдерін к?рсетіп,

             ж?лделі орын ал?ан о?ушыларды марапаттау?а р??сат еті?іздер.

1-асаба: Шайм?ран Аружан (8«а»)- п?ндік олимпиада 1-орын

С?мбетбай А?с?уле (9«б») 2-орын

Салаева Амина (9«а») 3-орын

?бділд? Ерзат (9«б») «Математика к?шбасшысы»

2-асаба: -Б?гінгі кеш талай шабыт шындады

Кеш ?ызы?ын талай адам ты?дады,

Т?рбиелер т?лімі мол, ?серлі

Болса егер к??іл жа?ын та?дады

1-асаба: -А?ынжанды болма?ан

Математик те бола алмас

Жа?сы шума? тумаса

К??ілге ?сте ?она алмас.

2-асаба: -Олар жайлы т?реші

К?рермендер ?здері?

А? ?арасын айырып

Ку? болды к?здері?.

1-асаба: -К??іл б?ліп б?л кешке

Келгендерге коп рахмет

Шын сезінген к?рерменге

Мы? рахмет, мы? рахмет!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«МИФ мейрамханасы »

Қарасай ауданы,«Жамбыл атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталықпен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Аманжолова Зулфия Есиркеповна,Аманжолов Қайрат Даулетбаевич физика пәнінің мұғалімдері және МИФ бірлестігінің мүшелері

Тақырыбы: МИФ мейрамханасы Қорытынды кеш 8-11 сыныптар арасында1-асаба: -Уа, халайық, халайық,

Бәріңе жар салайық

МИФ пәндері елінде

Мейрамхана төрінде

Бүгінгі кеш көгінде

Есеп шешіп жарысып

Жұмбақ шешіп аңдысып

2-асаба: -Шабыт тасып шалқысып

Есеппен ән салысып

Көңілді кеш жасайық

Жұмбақ шерді шашайық

Ат салысып аянбай

Бар өнерге басайық

1-асаба: -Асып әсте саспайық

Батыл қадам бастайық

Еркінді билеп барынша

Жарыста сірә қалыспа

Кеш қызығын, ей достар,

Осылайша шабытпен

Кәне енді бастайық.

2-асаба: -Мұнда қызық табылар

Жаңылтпаш, жұмбақ бәрі бар.

Айтыс тартыс тағы бар

Сөз жұмбақ та, сан жұмбақ

Суретті жұмбақ шеш жұмбақ

О-о-ой, бір қызық кеш болар

Өздеріңмен бес болар!

1-асаба: Кеш бағдарламасында:

2-асаба: 1-ші бөлім: «Ас – адамның арқауы»

Ас мәзірі: 1. Жұмбақпен әшекейленген қуырдақ.

2. Ғалымдар үлес қосқан миф салаты.

3. Ғажайып десерт. (Қызықты сұрақтар).

2-асаба: Үзіліс

 • Миф лотореясы.

1-асаба: 2-ші бөлім: Қонақкәде (айтыс, әзіл, ән)

2-асаба: 3-ші бөлім:

 • Тойбастар

1-асаба: Мейрамхана төрінде

1-үстел Айтыскер ақын ізбасарлары

2-үстел Әзіл-сықақ майталмандары

3-үстел Әзіл театры тарландары

4-үстел Ән әлемінің жұлдыздары

1-асаба: Жұмбақпен әшекейленген қуырдақ

а)Бұтақ орнына мың бір инесі

Компьютер жаны мекені

/кактус/

в)Жоқ өзінде баста, қас та, мойын да

Ұзындығы жазулы тұр бойында

/сызғыш/

б)Туыстарын шетінен

Өбеді де бетінен

Бала – шаға ұсағын

Буырына қысады

/магнит/

2-асаба: а)Бірдей санды бірнеше рет

Көбейтуден тұрады

Егер оны ықшамдасаң

Қандай атау болады?

/дәреже/

б)Экран бетінде оның тұрағы

Қашан болсын жыпылықтап ұрады

/меңзер/

в)Бір бұлбұл отырады салып әнді

Жүруге аяғы жоқ, емес жанды

Өнері қандай асқан деп ойладым

Бір демде жер түбінен хабар алдым

/радио/

1-асаба: Ұзынтұра Жалқаубек

Тұрмай ылғи жатады

Қозғала қалса артынан

Ешбір белгі қалмайды

/бос орын пернесі/

б)Оң сандарға қол шатырдай

Қалпақ болған беделі

Квадраттасаң егер оны

Жоғалтпассың сен оны

/квадрат түбір/

б)Туыстарын шетінен

Өбеді де бетінен

Бала – шаға ұсағын

Буырына қысады

/магнит/

2-асаба: а)Ақпаратты қағазға шығарады

Бұл құрылғы қалай деп аталады?

/Басу құрылғысы/

б)Бүтін сан бөлшек сандар

Барлығыда бар онда

Бұл қандай сан айтыңдаршы

Оң теріс сан бәрі сонда

/рационал сандар/

в)Тар шеңбер айналып

Тұр қазықта байланып

Қаға берер таңдайды

Әдетінен таңбайды

/сағат/


1-асаба: Ғалымдар үлес қосқан миф салаты.

Информатика. Есептеуіш техниканың қарқындап дамуы ХІХ ғасырдан басталды. 1833 жылы бұл ғалым бағдарлама арқылы басқарылатын «аналитикалық машина» жобасын жасады. Сондықтан да оны қазіргі компьютердің «атасы» деп те атайды. Бұл қай ғалым?

/Чарлз Бэббидж/

Физика. 1775 жылы 20 қаңтарда Лион маңындағы Полимьеде дүниеге келген. Электромагнетизм саласында бiрнеше жаңалық ашқан, Француз ғалымы. Электр және магнетизм саласы бойынша өте маңызды мақалаласы 1827 жылы жарық көрген “Электродинамика құбылыстарының математикалық теориясы туралы мемуар" – болып табылады.

/Андре Мари Ампер/

Математика. Келтірілген квадраттық теңдеу түбірлерін коэффиценттер арқылы ұсынған ғалым.

/Франсуо Виет/

2-асаба: Информатика. ХІХ ғасырдың соңында американдық ғалым есепті – пефорациялық машина құрастырды. Өз машинасының көмегімен бұл ғалым көп адамдар жеті жыл бойы есептейтін есептеулерді үш жылда орындап шықты. Бұл кісі есепші-пефорациялық машиналарды жасап шығаратын фирманың негізін қалады, кейін ол дүние жүзіне әйгілі компьютер шығаратын IBM фирмасына айнады. Бұл қай ғалым?

/Герман Холлерит/

Физика. Ағылшын физигi, дәрiгер және астроном, жарықтың толқындық теориясының негiзiн салушысының бiрi. Лондондың корольдiк ұйымның мүшесi (1794), 1802-29 оның хатшысы.

/Юнг Янг Томсон/

Математика. Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғаларын байланыстыратын теорамены кім ұсынды?

/Пифагор/

1-асаба: Информатика. Дүние жүзі бойынша алғашқы 1984жылы Бэббидж машинасына бағдарлама жазған бұл ғалым - әйел бірінші программист болып саналады. Бұл әйел атақты Байронның қызы. Бұл қай ғалым?

/Ада Лавлейс/

Физика. 1821 жылы ол магниттiң токтағы өткiзгiш бойымен айналатынын және токтағы өткiзгiштiң магнит бойымен айналатынын бақылап, электр қозғағыштың алғашқы моделiн жасады. 1831 жылы барлық тұрақты және айнымалы ток генераторларының жұмысы негiзделген – электромагниттiк индукцияны ашты.

/Майкл Фарадей/

Математика. Жазықтықтағы координаталық жүйе қай ғалым атымен аталады?

/Декарт Рене/

2-асаба: Информатика. 1642 жылы бұл француз матиматигі он тоғыз жасында дүние жүзінде бірінші рет қосу машинасы деген атпен белгілі, жетектер мен дөңгелектерден тұратын мехтикалық есептеу машинасын құрастырды. Бұл қай ғалым?

/Блез Паскаль/

Физика. 1811 жылы жай газдардың молекуласы бiр немесе бiрнеше атомдардан тұрады деген жорамалды айтты. Осы жорамал негiзiнде Амедео негiзгi идеал газ заңдарының бiрiнiң айтылуын (өрнектелуiн), атомдық және молекулалық массаны анықтау әдiсiн анықтады.

/Авогадро Амедео/

Математика. Орыстың ұлы математик әйел адамы.

/Софи Коволевская/


1-асаба: Ғажайып десерт. (Қызықты сұрақтар).

 1. Жұлдызды құрт күндіз ағаштың басына қарай 6 м көтеріледі. Ал түнде 4 м төмен түседі. Жұлдызды құрт 14 м ағаштың басына қанша күнде шығады?

/5 күнде/

 1. Адам қандай жолмен жүрмейді?

/Құс жолы/

 1. Кім барлық тілде сөйлейді?

/жаңғырық/

 1. Тақтада көрсетілген 81 санына 63-ті алып, ал 86 санына 12-ні қосу керек. Сонда біріндегі азайтқыш пен екіншісіндегі қосындыны қағаз бетіне жазбастан қалай көрсетуге болады?

/қағазды төңкереміз/

 1. Әлемдегі ең бай адам кім?

/Билл Гейтс/

2-асаба:

 1. Бит, байт, мегабайт, киллограмм. Артығын алып таста.

/килограмм/

 1. Аспан неге көк?

/Атмосфера көк түсті көп жұтады/

 1. Ең алғаш программа жазған ғалым.

/Ада Лавлейс/

 1. Атадан он баламыз,

Бір-бір жастан арамыз,

Қосылып кейде басымыз,

Азайып кейде қаламыз.

Бөлініп кейде арамыз,

Көбейіпте аламыз. Он не?

/сандар/

 1. Ас адамның арқауы, ал компьютердің асы не?

/тоқ/

1-асаба: МИФ ЛОТОРЕЯСЫ ойналады. Ойынның шарты: ұтыс нөмірі бойынша қойылған сұраққа жауап берген жағдайда ғана лоторея иесі ұтысты ала алады. Жауап бере алмаған жағдайда ұтыс қайта ойнатылады.

2-асаба: -Құрметті көрермендер! Мейрамхана төрінде отырған қонақтарымыздан қонақкәде сұраймыз!

1-үстел Айтыс. Алгебра және геометрия

2-үстел Әзіл-сықақ

3-үстел Әзіл және ән

4-үстел Ән «Ақжайнақ» (МИФ пәндері жайында)

1-асаба: Құрметті қонақтар «тойдан тобықтай»,- деп ата-бабамыз айтқандай

өздеріңізге арналған тойбастарымызды қабыл алыңыздар!

2-асаба: Құрметті көрермендер осы онкүндік аясында өз білімдерін көрсетіп,

жүлделі орын алған оқушыларды марапаттауға рұқсат етіңіздер.

1-асаба: Шаймұран Аружан (8«а»)- пәндік олимпиада 1-орын

Сәмбетбай Ақсәуле (9«б») 2-орын

Салаева Амина (9«а») 3-орын

Әбділдә Ерзат (9«б») «Математика көшбасшысы»

2-асаба: -Бүгінгі кеш талай шабыт шындады

Кеш қызығын талай адам тыңдады,

Тәрбиелер тәлімі мол, әсерлі

Болса егер көңіл жақын таңдады

1-асаба: -Ақынжанды болмаған

Математик те бола алмас

Жақсы шумақ тумаса

Көңілге әсте қона алмас.

2-асаба: -Олар жайлы төреші

Көрермендер өздерің

Ақ қарасын айырып

Куә болды көздерің.

1-асаба: -Көңіл бөліп бұл кешке

Келгендерге коп рахмет

Шын сезінген көрерменге

Мың рахмет, мың рахмет!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 10 класс

Скачать
МИФ мейрамханасы

Автор: Аманжолов Кайрат Даулетбаевич Аманжолова Зулфия Есиркеповна

Дата: 06.03.2015

Номер свидетельства: 182961

Похожие файлы

object(ArrayObject)#862 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(82) ""Миф мейрамханасы" апталықтың қорытынды кеші"
  ["seo_title"] => string(48) "mif_mieiramkhanasy_aptalyk_tyn_k_orytyndy_kieshi"
  ["file_id"] => string(6) "393561"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
  ["date"] => string(10) "1487519009"
 }
}
object(ArrayObject)#884 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(74) "МИФ мейрамханасы, білімді достар ортасы "
  ["seo_title"] => string(40) "mif-mieiramkhanasy-bilimdi-dostar-ortasy"
  ["file_id"] => string(6) "115150"
  ["category_seo"] => string(6) "fizika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "meropriyatia"
  ["date"] => string(10) "1411861517"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства