kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«?ызы?ты екі ?ылым...» атты ойын-сауы? кеші физика ж?не информатика п?нінен

Нажмите, чтобы узнать подробности

О?ушыларды? физикадан ж?не информатикадан білім де?гейін арттыруды? басты ма?саты?оны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру. Ал?ан білімдерін пысы?тау, п?нге деген ?ызы?ушылы?тарын тудыруды? бірнеше т?сілі бар. Олар?а кештер, эстафеталар, ?йірме ж?мыстарын ж?ргізу, олимпиадалар ?ткізу ж?не та?ы бас?алары жатады.

Ойын т?рінде ?ыз?ылы?ты ?тетін жарыс о?ушылардан мектеп о?улы?тарынан тыс ?осымша ?дебиеттермен ?з бетінше ж?мыс істеуді талап етеді. Жарыс?а бір немесе бірнеше сынып о?ушылары ?атыса алады. Бізді? ойынымызды? ?ткізілуіні? ма?саты о?ушыларды? білімі мен жан-жа?ты ойлау ?абілеті мен ой-?ш?ырлы?ын сынау болады. Сыныптан тыс ж?мыс ж?ргізуді? бір т?рі танымды? ойын кештерін ?ткізу. Т?менде осындай бір ойын кешіні? жоспарын ?сынамыз. Ойын “?ызы?ты екі ?ылым.   ” деп аталады.

І-ж?ргізуші

                                                Мінеки  залда тынышты?,

                                                Естілмейді дыбыс т?к.

                                                М?ны біз де ?остайы?,

                                                Кешіккендерді тоспайы?

                                                ?ылымдарды? ?ылымы,

                                                Физикамыз жайында

                                                 Кешімізді бастайы?.

ІІ-ж?ргізуші

                                          ?айырлы к?н ??рметті к?рермен!

                                          С?з бастайын термелейтін ?ле?мен.

                                          Т?рбиелі,білімді боп ?р?ашан

                                           ?с, ?ркенде, ?анат жайып кемелден.

   І-ж?ргізуші : ?айырлы к?н, ??рметті ?стаздар, ?адірлі к?рермендер!

Барша?ыз да  «?ызы?ты екі ?ылым.» атты ойын-сауы? кешіне ?ош келді?ідер!

   ІІ-ж?ргізуші: Біз б?гінгі кешімізді 9-11-ші сыныптарды? арасында сайыс т?рінде ж?ргіземіз. Б?л ойын?а ?рбір сыныптан бір-бір командадан ?атынасып отыр. Ендеше, орта?а ойыншыларымызды ша?ырамыз. Ал, ?азір ойын шартымен таныстырып ?тейік. Жалпы ойынымыз 9 кезе?нен т?рады.

 1. С?лемдесу.
 2. Шама?а немесе ??былыс?а сипаттама.
 3. Формула сыры.
 4. ?она?тар?а ж?мба?.
 5. Физика за?дарын білесіз бе?
 6. Си?ырлы пернелер.
 7. Т?ра?ты шамалар.
 8. Кім тап?ыр?
 9. Шешендік (Капитандар сайысы).

І-ж?ргізуші:

Армысыздар, ?ымбатты т?решілдер.

Сайысын ?рбір топты? к?рерсіздер

Таразыны? екі басын те? ?ойып,

Сіздер де ?діл ба?а берерсіздер-

 

дей келіп сайыскерлерді? білімі мен ?неріне ба?а беретін ?діл ?азылар ал?асымен танысамыз.

{Алдымен жарыс?а т?релік ететін ?діл ?азылар ал?асы сайланады. ?р топ ?зін таныстырып, ?з атауын айтады. }

 

ІІ-ж?ргізуші:

Кезек келіп, ?жеттеніп, с?з аппын.

Танысайы?, ?ажап ойын, ?ажап к?н!

Тегіміз бір-батыра? та,бай да емес,

Емеспіз бе, азаматы ?аза?ты?!-демекші

 

М?нда ?рбір команда ?здерін таныстырып, ?діл ?азылар?а, к?рермендерге ж?не ?арсыластарына с?лем береді. Ал енді с?з кезегін ойыншыларымыз?а берейік.

2-кезе?. Шама?а немесе ??былыс?а сипаттама.

?рбір топ?а с?ра?тар кезек-кезек беріледі. Топ ?з кезегінде жауап бере алмаса,  с?ра? ?арсыластарын ?ойылып, келесі с?ра??а жауап беру кезегі екінші топта болады.

 1. А?паратты енгізу ??рыл?ысы.
 2. Тербелістерді? уа?ыт бойынша ке?істікте таралуы ?алай аталады? (тол?ын)
 3. Электромагниттік тол?ындар ?андай тол?ындардан т?рады?
 4. Электромагниттік тол?ындарды т?жірибе ж?зінде ал?аш рет тудыр?ан кім? (Герц)
 5. Радионы ойлап тап?ан ?алымды ата.  (Попов)
 6. Бейне кадр кескінін электр сигналдар сериясына т?рлендіру ?андай прибор к?мегімен ж?зеге асырылады? (иконоскоп)
 7. Телевизиялы? радиосигналдар ?андай тол?ын диапазонында ?ана жіберіледі?
 8. А?паратты ??деу ??рыл?ысы.
 9. Вирусты? кері ?серін жоятын ба?дарлама.
 10.  А?паратты? ?лшем бірлігі. (байт)
 11.  Деректерді са?тау?а арнал?ан ??рыл?ы.
 12.  А?паратты ??деу ??рыл?ысы.
 13.  Дыбыс жазу ??рыл?ысы.
 14.  А?паратты ?а?аз бетіне шы?ару ??рыл?ысы.
 15.  Зарядтал?ан б?лшектерді? реттелген ?оз?алысы. (то?)

 

 

3-кезе?. Формула сыры.

Сайысымызды? б?л сатысында берілген физикалы? шаманы? белгілетін ?ріпін ж?не ?лшем бірлігін атауы?ыз керек. Шаманы ата?аннан кейін бірінші болып  толы? жауап берген топ?а 20 ж?не с?ра?ты? бір б?ліміне жауап берген топ?а 10 ?пай беріледі 10.

Шама

Белгіленуі

Бірлігі

Шама

Белгіленуі

Бірлігі

К?ш

F

Н, Ньютон

Жол

S

м

Жылдамды?

V

м/с

Циклдік жиілік

Гц

Ж?мыс

A

Дж

Период

T

С

Уа?ыт

t

с

Тол?ын ?зынды?ы

М

?деу

a

м/с2

Катушка индуктивтілігі

L

Гн

Кернеу

U

В

Конденсатор сыйымдылы?ы

C

Ф

Кедергі

R

Ом

Магнит индукциясыны? векторы

Тл

?уат

N(P)

Вт

Электр ?рісі кернеулігі

В/м

Жиілік

Гц

Тол?ын а?ыныны? ты?ызды?ы

I

Вт/м2

4-кезе?

І-ж?ргізуші

Ал, ??рметті ?она?тар енді сізді? білімдері?ізді сынап к?рейік.

1-ж?мба?.

Жерді? ж?зін шарлайсы?,

Онсыз еш жерге бармайсы?.

К?лікпен де, жаяу да,

Саралайсы?, та?дайсы?.   (Жол)

2- ж?мба?.

К?п болса, асы?пайсы?,

Мезеттен ?ашы?тайсы?.

Асы?са? аз болады,

Табасы? м?ны ?айсы??  (Уа?ыт)

3- ж?мба?.

?оз?алыста сипаттар шапша?ды?ты,

Та?ы да бір белгісіз шама шы?ты.

Ол болмаса денелер ?оз?алмайды,

Шешеді б?л ж?мба?ты ?андай мы?ты?   (Жылдамды?)

4- ж?мба?.

Жылдамды?ты ?згертеді,

?оз?алысты тездетеді.

?арсы шы?са ?оз?алыс?а,

То?тарына к?з жетеді.   (?деу)

5- ж?мба?.

?оз?алыс?а келтіріп,

Жылдамды?ын береді.

?лшемдерін ?араса?,

Ньютон?а ол келеді.     (К?ш)

6- ж?мба?.

К?ш к?бейсе артады,

Аукадан арт?а тартады.

Ж?зі ж??а ?шкір зат,

Одан біра? ?ор?ады.      (?ысым)

7- ж?мба?.

Барлы? денелерге т?н,

Онсыз болмайды с?н.

?р затта болады ?р т?рлі,

?лшеуге болады д?л.        (Масса)

5-кезе?. Физика за?дарын білесі?дер ме?

Механика: Б?кіл?лемдік тартылыс за?ы.

Молекулярлы? физика: Идеал газ к?йіні? те?деуі немесе Менделеев-Клапейрон те?деуі.

Оптика: жары?ты? сыну ж?не ша?ылу за?дары.

Электродинамика: Ом за?ы.

Термодинамика: Термодинамиканы? 1, 2 за?дары.

Статика: Импульсті? са?талу за?ы.

6-кезе?. Си?ырлы пернелер.  

О?ушылар клавиатураны? моделін жинайды.  (Уа?ыт?а)

7-кезе?. Т?ра?ты шамалар.

О?ушылар?а санды? м?ндері ж?не атауы жазыл?ан,  б?лек-б?лек кесілген ?а?аздар беріледі.  Олар шектелген уа?ыт ішінде ?р шама?а ?атысты с?йкес санды? м?нді ?ояды.

Атауы

М?ні

Атауы

М?ні

Больцман т?ра?тысы

1,38?10-23Дж/К

Жер массасы

5,976?1024кг

Жары? жылдамды?ы

3?108м/с

Гравитация т?ра?тысы

6, 67?10-11Н?м2/кг2

Электрон заряды

1,6?10-19Кл

Планк т?ра?тысы

6,63?10-34Дж?с

8-кезе?. Кім тап?ыр?

Электролюминесценция.

М?ндай ?лкен с?з ??рал?ан ?ріптерді ?олданып 2 мин.  ішінде с?здер ??растыру. Ж?не ?осымша * орнына ?ала?ан ?ріп ?осып, жа?адан ?лкен с?з ??растыру.

{Мысалы: Электрон, ор, сол, мол, тор;

* орнына с ?ріпін алып-эссенция, * орнына а болса-цистерна}

9-кезе?. Шешендік. (Капитандар сайысы).

Екі топ?а жазуы бар екі ?а?аз беріледі. ?пайы к?бірек жина?ан топ бірінші болып ка?азды та?дайды (?а?аздар жазыл?ан беттерімен т?мен ?аратыл?ан). ?а?аздарда физика ж?не информатика с?здері жазыл?ан.

Ж?ргізуші: Ал енді топ басылары с?з сендерге. Сіздер ?р ?айсысы?а дайынды??а  3 мин уа?ыт беріледі. Сонан со? сендер алдымыз?а шы?ып, ?азіргі к?нде физика не информатиканы? ?о?амда ж?не ?з ?мірлері?де алатын орны туралы ж?не осы ?ылымдарды? адамзат?а тигізген пайдасы мен келтірген зиянын жайлы с?з айтасы?дар.

{Мысалы}

пайдасы

зияны

Физика

?арыш?а шы?ты?

бомба

информатика

интернет

радиация

IV. ?орытынды.

ІІ-ж?ргізуші: сонымен бізді? екі ?ызы?ты ?ылым туралы кешіміз ая?талды. ?діл ?азылар ал?асына с?з беріп, ойынымызды? же?імпазы атан?ан топпен танысайы?.

?она?тарды? ішінен белсене ?атыс?андарды атау. Ендігі с?з кезегін ?діл ?азылар ал?асына береміз.

Сонымен б?гінгі сайыс кешіміз ая?талды. Келесі кездескенше сау болы?ыздар.

Просмотр содержимого документа
««?ызы?ты екі ?ылым...» атты ойын-сауы? кеші физика ж?не информатика п?нінен»

Оқушылардың физикадан және информатикадан білім деңгейін арттырудың басты мақсаты─оның пәнге деген қызығушылығын арттыру. Алған білімдерін пысықтау, пәнге деген қызығушылықтарын тудырудың бірнеше тәсілі бар. Оларға кештер, эстафеталар, үйірме жұмыстарын жүргізу, олимпиадалар өткізу және тағы басқалары жатады.

Ойын түрінде қызғылықты өтетін жарыс оқушылардан мектеп оқулықтарынан тыс қосымша әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуді талап етеді. Жарысқа бір немесе бірнеше сынып оқушылары қатыса алады. Біздің ойынымыздың өткізілуінің мақсаты оқушылардың білімі мен жан-жақты ойлау қабілеті мен ой-ұшқырлығын сынау болады. Сыныптан тыс жұмыс жүргізудің бір түрі танымдық ойын кештерін өткізу. Төменде осындай бір ойын кешінің жоспарын ұсынамыз. Ойын “Қызықты екі ғылым... ” деп аталады.


І-жүргізуші

Мінеки залда тыныштық,

Естілмейді дыбыс түк.

Мұны біз де қостайық,

Кешіккендерді тоспайық

Ғылымдардың ғылымы,

Физикамыз жайында

Кешімізді бастайық.

ІІ-жүргізуші

Қайырлы күн құрметті көрермен!

Сөз бастайын термелейтін өлеңмен.

Тәрбиелі,білімді боп әрқашан

Өс, өркенде, қанат жайып кемелден.


І-жүргізуші : Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, қадірлі көрермендер!

Баршаңыз да «Қызықты екі ғылым...» атты ойын-сауық кешіне қош келдіңідер!


ІІ-жүргізуші: Біз бүгінгі кешімізді 9-11-ші сыныптардың арасында сайыс түрінде жүргіземіз. Бұл ойынға әрбір сыныптан бір-бір командадан қатынасып отыр. Ендеше, ортаға ойыншыларымызды шақырамыз. Ал, қазір ойын шартымен таныстырып өтейік. Жалпы ойынымыз 9 кезеңнен тұрады.


 1. Сәлемдесу.

 2. Шамаға немесе құбылысқа сипаттама.

 3. Формула сыры.

 4. Қонақтарға жұмбақ.

 5. Физика заңдарын білесіз бе?

 6. Сиқырлы пернелер.

 7. Тұрақты шамалар.

 8. Кім тапқыр?

 9. Шешендік (Капитандар сайысы).


І-жүргізуші:

Армысыздар, қымбатты төрешілдер.

Сайысын әрбір топтың көрерсіздер

Таразының екі басын тең қойып,

Сіздер де әділ баға берерсіздер-


дей келіп сайыскерлердің білімі мен өнеріне баға беретін әділ қазылар алқасымен танысамыз.

{Алдымен жарысқа төрелік ететін әділ қазылар алқасы сайланады. Әр топ өзін таныстырып, өз атауын айтады. }


ІІ-жүргізуші:

Кезек келіп, өжеттеніп, сөз аппын.

Танысайық, ғажап ойын, ғажап күн!

Тегіміз бір-батырақ та,бай да емес,

Емеспіз бе, азаматы қазақтың!-демекші


Мұнда әрбір команда өздерін таныстырып, әділ қазыларға, көрермендерге және қарсыластарына сәлем береді. Ал енді сөз кезегін ойыншыларымызға берейік.


2-кезең. Шамаға немесе құбылысқа сипаттама.

Әрбір топқа сұрақтар кезек-кезек беріледі. Топ өз кезегінде жауап бере алмаса, сұрақ қарсыластарын қойылып, келесі сұраққа жауап беру кезегі екінші топта болады.

 1. Ақпаратты енгізу құрылғысы.

 2. Тербелістердің уақыт бойынша кеңістікте таралуы қалай аталады? (толқын)

 3. Электромагниттік толқындар қандай толқындардан тұрады?

 4. Электромагниттік толқындарды тәжірибе жүзінде алғаш рет тудырған кім? (Герц)

 5. Радионы ойлап тапқан ғалымды ата. (Попов)

 6. Бейне кадр кескінін электр сигналдар сериясына түрлендіру қандай прибор көмегімен жүзеге асырылады? (иконоскоп)

 7. Телевизиялық радиосигналдар қандай толқын диапазонында ғана жіберіледі?

 8. Ақпаратты өңдеу құрылғысы.

 9. Вирустың кері әсерін жоятын бағдарлама.

 10. Ақпараттың өлшем бірлігі. (байт)

 11. Деректерді сақтауға арналған құрылғы.

 12. Ақпаратты өңдеу құрылғысы.

 13. Дыбыс жазу құрылғысы.

 14. Ақпаратты қағаз бетіне шығару құрылғысы.

 15. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. (тоқ)3-кезең. Формула сыры.

Сайысымыздың бұл сатысында берілген физикалық шаманың белгілетін әріпін және өлшем бірлігін атауыңыз керек. Шаманы атағаннан кейін бірінші болып толық жауап берген топқа 20 және сұрақтың бір бөліміне жауап берген топқа 10 ұпай беріледі 10.


Шама

Белгіленуі

Бірлігі

Шама

Белгіленуі

Бірлігі

Күш

F

Н, Ньютон

Жол

S

м

Жылдамдық

V

м/с

Циклдік жиілік

Гц

Жұмыс

A

Дж

Период

T

С

Уақыт

t

с

Толқын ұзындығы

М

Үдеу

a

м/с2

Катушка индуктивтілігі

L

Гн

Кернеу

U

В

Конденсатор сыйымдылығы

C

Ф

Кедергі

R

Ом

Магнит индукциясының векторы

Тл

Қуат

N(P)

Вт

Электр өрісі кернеулігі

В/м

Жиілік

Гц

Толқын ағынының тығыздығы

I

Вт/м2


4-кезең

І-жүргізуші

Ал, құрметті қонақтар енді сіздің білімдеріңізді сынап көрейік.


1-жұмбақ.

Жердің жүзін шарлайсың,

Онсыз еш жерге бармайсың.

Көлікпен де, жаяу да,

Саралайсың, таңдайсың. (Жол)


2- жұмбақ.

Көп болса, асықпайсың,

Мезеттен қашықтайсың.

Асықсаң аз болады,

Табасың мұны қайсың? (Уақыт)


3- жұмбақ.

Қозғалыста сипаттар шапшаңдықты,

Тағы да бір белгісіз шама шықты.

Ол болмаса денелер қозғалмайды,

Шешеді бұл жұмбақты қандай мықты? (Жылдамдық)


4- жұмбақ.

Жылдамдықты өзгертеді,

Қозғалысты тездетеді.

Қарсы шықса қозғалысқа,

Тоқтарына көз жетеді. (Үдеу)


5- жұмбақ.

Қозғалысқа келтіріп,

Жылдамдығын береді.

Өлшемдерін қарасаң,

Ньютонға ол келеді. (Күш)


6- жұмбақ.

Күш көбейсе артады,

Аукадан артқа тартады.

Жүзі жұқа үшкір зат,

Одан бірақ қорқады. (Қысым)


7- жұмбақ.

Барлық денелерге тән,

Онсыз болмайды сән.

Әр затта болады әр түрлі,

Өлшеуге болады дәл. (Масса)


5-кезең. Физика заңдарын білесіңдер ме?

Механика: Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

Молекулярлық физика: Идеал газ күйінің теңдеуі немесе Менделеев-Клапейрон теңдеуі.

Оптика: жарықтың сыну және шағылу заңдары.

Электродинамика: Ом заңы.

Термодинамика: Термодинамиканың 1, 2 заңдары.

Статика: Импульстің сақталу заңы.


6-кезең. Сиқырлы пернелер.

Оқушылар клавиатураның моделін жинайды. (Уақытқа)


7-кезең. Тұрақты шамалар.

Оқушыларға сандық мәндері және атауы жазылған, бөлек-бөлек кесілген қағаздар беріледі. Олар шектелген уақыт ішінде әр шамаға қатысты сәйкес сандық мәнді қояды.Атауы

Мәні

Атауы

Мәні

Больцман тұрақтысы

1,38∙10-23Дж/К

Жер массасы

5,976∙1024кг

Жарық жылдамдығы

3∙108м/с

Гравитация тұрақтысы

6, 67∙10-11Н∙м2/кг2

Электрон заряды

1,6∙10-19Кл

Планк тұрақтысы

6,63∙10-34Дж∙с


8-кезең. Кім тапқыр?

Электролюминесценция.

Мұндай үлкен сөз құралған әріптерді қолданып 2 мин. ішінде сөздер құрастыру. Және қосымша * орнына қалаған әріп қосып, жаңадан үлкен сөз құрастыру.

{Мысалы: Электрон, ор, сол, мол, тор;

* орнына с әріпін алып-эссенция, * орнына а болса-цистерна}


9-кезең. Шешендік. (Капитандар сайысы).

Екі топқа жазуы бар екі қағаз беріледі. Ұпайы көбірек жинаған топ бірінші болып кағазды таңдайды (қағаздар жазылған беттерімен төмен қаратылған). Қағаздарда физика және информатика сөздері жазылған.

Жүргізуші: Ал енді топ басылары сөз сендерге. Сіздер әр қайсысыңа дайындыққа 3 мин уақыт беріледі. Сонан соң сендер алдымызға шығып, қазіргі күнде физика не информатиканың қоғамда және өз өмірлеріңде алатын орны туралы және осы ғылымдардың адамзатқа тигізген пайдасы мен келтірген зиянын жайлы сөз айтасыңдар.


{Мысалы}


пайдасы

зияны

Физика

Ғарышқа шықтық

бомба

информатика

интернет

радиацияIV. Қорытынды.

ІІ-жүргізуші: сонымен біздің екі қызықты ғылым туралы кешіміз аяқталды. Әділ қазылар алқасына сөз беріп, ойынымыздың жеңімпазы атанған топпен танысайық.

Қонақтардың ішінен белсене қатысқандарды атау. Ендігі сөз кезегін әділ қазылар алқасына береміз.

Сонымен бүгінгі сайыс кешіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.

Жалпы білім беретін Крутой негізгі мектебіСыныптан тыс жұмыс


Тақырыбы: «Қызықты екі ғылым...»Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Физика

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«?ызы?ты екі ?ылым...» атты ойын-сауы? кеші физика ж?не информатика п?нінен

Автор: Изгалиева Нурслу Исмагуловна

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294467

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства