kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Ойыншы? д?кені»

Нажмите, чтобы узнать подробности

« Баланы т?рбиелеу ?шін ?рбір т?рбиешіні? ?зі т?рбиелі болу керек»

Бала т?рбиесімен дамуында?ы батсы р?л ат?арушы отбасы.Бала ?міріні? басым б?лігі отбасында ?теді.

Отбасы-адамзат бесігін тербеткен ?я болса,баланы? бас ?стазы-ата-ана. Сонды?тан бала мектеп табалдыры?ын атта?ан?а дейінгі оны? ал?аш?ы ?стазы ата-анасы.Отбасы мен мектеп, ?стаз бен ата-ана,ата-анамен бала арсында?ы ?арым -?атынас м?селесі ?ашанда ?зекті.

?стаз. жаратылысынан ?зіне айтыл?анны? б?рін жете т?сінген,к?рген естіген ж?не а??ар?анын жадында са?тайтын мейленше шешін,білімге ??штар батыл, ерж?рек болуы керек.Бізді? маманды?ымызды? ?зі болаша? ?шін ?ызмет ету. Бала ?з ?міріне ?ажетті т?рбиені е? бірінші отбасынан, екінші мектептен алатыны с?зсіз.

Олай болса, ?р баланы? бойына ?лтты? ?рдісті, ?лтты? сезімді дарыту м??алімні? міндеті.

Ерте?гі жастар?а ж?йелі білім,т?рбиені халы? педагогикасына к?н ?ткен сайын артып келеді. Білім алу ?шін-т?рбие ?ажет. Т?ртібі т?мен,ата -ананын а?ылын алмайтын бала ?алай білімді бола алады. Бір с?збен айт?анда т?рбиелі бала ?ана білім н?рімен сусындай алады.Адамды адам ?ылатын -т?рбие.Баланы д?рыс т?рбиелеу тек ата-ананын ?ана міндеті емес. Б?л ?о?амны? баршаны? ісі.Бала – бізді? ерте?гі ел а?асы,саясаткер, ?о?амны? бір м?шесі.Сонды?тан баланы т?рбиелеу б?рімізді? борышымыз.

М??алім алдында?ы ?рбір баланы? ?лт жандылы??а елін, тілін с?юге т?рбиеленеді. Барлы? азаматты? т?рбиеге тірек болатын адамгершілік ?асиеттерді бойына сі?іру к?зделеді.

Мейірімділік- адам блйында?ы ?асиетті сезім. Ата мейірімі, ?ке мейірімі,ана мейірімі- адамгершілікті? ас?ар шы?ы. Т?рбиені? бала бойына тере? бойлау?а,?арапайым да?дылар ар?ылы бала ж?регіне жол табатын білім ордасы – мектеп. Бала мектеп табылдыры?ын ата?анан бастап, білім мен т?рбие ?оса сусындататын м??алім. Баланы е? бірінші ?ріп танытып, о?ан а? пен ?араны ?йретип болаша?та оны? пайдасы зор екенін т?сіндіріп отыру керек. Бала ойын баласы, олар?а саба?ты ойын технологиясын ?олдану ар?ылы ?ткізу керек.Себебі ойын баланы? бай?ампазды?ын,жылдамды?ын,?иялын дамытады. ?азіргі заман талабына сай о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын оятып, кез-келген іс-?рекетті? шешімін таба білуге ?йретуді? ма?ызы зор. Ол ?рине, мектеп ?абыр?асында?ы жас жеткіншектерді ме?гертуден бастау алатыны аны?. Мектеп табалдыры?ын енді атта?ан б?лдіршіндерді? танымды? ?абілеттерін дамытып, шы?армашылы?ын арттыруда бала санасына ?иынды? т?сірмей же?іл сі?іру м??алімні? шеберлігіне байланысты. Е? алдымен баланы? жас ерекшеліктерін ескере отырып, технологияны? же?іл ?рі ?ызы?ты т?рін ?олдан?ан д?рыс. Мектепалды даярлы? сыныптарында ж?мыс істегендіктен ойын ар?ылы о?ыту технологиясын алды??ы ?атар?а ?ойдым. Ойын ар?ылы баланы? психологиясын зерттеп, жан-жа?ты дамуына ы?пал ету мені? басты ма?сатым. Б?л ма?сат?а жету жолында дидактикалы? ?ор жина?тап, ж?йелеп, саралап, оны т?жірибеде ?олдануда тиімді ?діс –т?сілдерді ме?геріп, ?тымды т?старын на?тылауда т?жірибемен б?лісу ж?н деп санаймын. Ойын технологиясы ар?ылы ?иын та?ырыптарды же?ілдетіп, же?іл жолдармен ме?герту м??алім шеберлігі болып табылады. Ойын т?рлері ?те к?п: «Санау?а к?мектес», «Кім ?ш?ыр», «Мы?ты болса? тауып к?р», «Олжалы бестік», «Адас?ан сандар», «?ыз ?уу», «Си?ырлы д?ниелер» та?ы бас?а ойындарды о?ушылар?а шеберлікпен ?йымдастырса, о?ушыны? жан-жа?ты дамуына, білімді тез ме?геруіне к?мектеседі. Сонымен ?атар о?ушыларды? есте са?тау ?абілетін дамытуда да к?птеген ойындарды кірістірген д?рыс. М?селен, ше?бер ??ру ар?ылы о?ушылар м??алімні? к?мегімен аты атал?ан затты ?имылмен к?рсету немесе оны таба білу, т?р-т?сін сипаттау ар?ылы есте са?тау ?абілеттері дамиды. Сонымен ?атар «С?зді есі?е са?та» ойыны ар?ылы о?ушыны? зейінін т?ра?тандырып, ты?дай білуге да?дыландыру?а болады. Мектепалды даярлы? сыныптарында ойынды ?сіресе дене ?имылдарында, сауса?пен ж?мыс жасауда, к??іл-к?йлерін сергітуде, шапша?ды??а, ойлап тап?ын шынды?ына тез енуге пайдалан?ан д?рыс. Ойын барысында ?иынды?тарды же?іп, ?з ма?сатына жеткенін айтып отыруда ма?ызды. Сонды?танда ойын технологиясыны? білімділіктен бас?а танымды?, т?рбиелік ма?ызы да зор. А. С. Мокаренко: «Ойын - балалар ?мірінде ?те ма?ызы зор н?рсе, ?лкендерді? ?айраткерлігі, ж?мысы, ?ызметі ?андай ма?ызды болса, балаларды? ойыны да сондай ма?ызды. Ойында бала ?андай болса, ?скен кезде ж?мыста да, к?бінесе, сондай болады. Сонды?тан болаша? ?айраткер, е? алдымен, т?рбиені ойын ар?ылы алады,»- деп балалар ойынын жо?ары ба?ала?ан. Атаа-аналар балны? мектепте ?ана о?ып ?оймай,ата-анамен ?йдеде білім де?гейін к?терип отыру керек. Бала бізді? болаша?ымыз, елімізді? ерте?і.Білімді, саналы ?абілетті ?рпа? т?рбиелеу ол бізді? ?олымызда.

Просмотр содержимого документа
««Ойыншы? д?кені»»

ОртаЈ“ы тобыныЈ ±йымдастырылан оу ісрекетініЈ технологиялыкартасы.


Білім беру саласы: «љатынас».

Білім бйлімі: «Тіл дамыту».

Таырыбы: «Ойыншы› дЇкені».

Масаты: Жалпы жина›тау тЇсінігін білдіретін сйздерді сйздік ›орына еЈгізу.

А“аш, мата, пластмасса сйздерін ›олдану.Сйздік ›орына,тЇрлі сйз таптарына (зат есім, етістік, сын есім Їстеу) жататын жаЈа сйздерді д±рыс пайдалану“а жатты›тыру.

Билингвалдыкомпонент : а“аш-дерево,

Мата-ткань,

Пластмасса-пластмас,

Ісрекет кезеЈдеріТЩрбиешініЈ басарымды› ЩрекеттеріБалалардыЈ ісрекетіI кезеЈ-

Мотивация

лы›-›озаушы ТаЈ“ы шеЈбер:

Арайланып тан атты,

Алтын сауле таратты

Жар›ырайды кЇніміз,

Жар›ырайды даламыз.

љайырлы тан,достар.

љайырлы тан,балалар.IIкезеЈ-±йымдастырушылы› -ізденушілікСюрприздік сЩт:

ТЩрбиеші балаларды ойын

шы› дЇкеніне саяхат›а ша›ырады.

- Балалар, жолды ›ыс›арту

Їшін «Ойыншы›тар» Щнін айтайы›шы.

Ойыншы›тар дЇкеніне келіп, ойыншы›тарды ›арау, тамашалау.

- Балалар, ›андай ойыншы›

тарды кйріп т±рсыЈдар?

- Мынау нелер? (кубиктер)

- љараЈдаршы кубик неден

(›андай материалдан)

жасал“ан? (а“аштан)

- Ал, мынау кубик ше?

(пластмассадан)

ЕкеуініЈ бір-бірінен ›андай айырмашылы“ы бар? (Їлкен - кіші;ауыр - жеЈіл;)

- Мына сйреде нелер т±р?

- Машиналар неден

жасал“ан? (пластмасса,

темір)

- љыздар сендер ›андай

ойыншы›ты ±натасыЈдар?

- Мына екі ›уырша›тыЈ

›андай айырмашылы“ы

бар? (біреуі-пластмассадан, ал екіншісі-матадан жасал“ан)
ТЩрбиеші балаларды ойыншы›тармен ±›ыпты

ойнау“а ша›ырады.


-Ал,енді ›айтатын уа›ыт болып ›алды,топ›а барып ойыншы›тармен ойнайы›шы.

Балалар ›уанады.Шн айтып, кйЈілденеді.


Ойын б±рышында“ы

ойыншы›тарды

тамашалау.-кубик кйріп т±рмыз,ол а“аштан жасалын“ан.

Кубиктерді ±стап кйру

ар›ылы зерттеу, салыс

тыру,айырмашылы›

тарынтауып тЇсіндіре

білу.

-Б±л пластмассадан жасалын“ан,ол жеЈіл болып келеді.


-Машиналар т±р.

-Олар пластмассадан,ал мынау темірден дасалын“ан.

-Біз ›уырша›пен ойна“анды жа›сы кйреміз.

-мына ›уырша› матадан,ал мына ›уырша› пластмассвдан жасалын“ан.

Балалар ›уырша›тар“а

кйЈіл бйліп,›ол“а ±стап кйру ар›ылы

салыстырады.


љам›орлы››а,

±›ыптылы››а ±мтылу.

III кезеЈ-

Рефлексивті- тЇзеуші-Ойыншы› туралы та›па› айтындаршы:Біздерде бар ›уырша›

Б±зау,кйзы ›±лынша›

Ойыншы›тар тындайды

А›ыл айтса› б±йырса›


КЇтілетін нЩтиже:

Білу: кйріп т±р“анын ЩЈгімелей білу

Болу: ойыншы›тардыЈ тЇрлі материалдардан жасалуы

љолдану: екі затты салыстыра келіп ›орытындылау.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Ойыншы? д?кені»

Автор: ?айралапова Мадина Хамитбек?ызы

Дата: 16.02.2016

Номер свидетельства: 294360

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства