kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?ты? халы?ты? педагогикасы негізінде мектепке дейінгі балалар бойында ?лтты? м?дениетті ?алыптастыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза?ты? халы?ты? педагогикасы негізінде мектепке дейінгі балалар  бойында ?лтты? м?дениетті ?алыптастыру

 

?сіп келе жат?ан жас буын ?деби  шы?армаларында?ы, музыка мен ?уендегі, таби?атта?ы, т?рмыста?ы шын м?ніндегі к?ркемдік ?абылдау ар?ылы эстетикалы? ??штарлы?ты сезініп ?ана ?оймай, ондай туындыларда кездесетін н?рсіздік пен к?ріксіздікті де ажырата біледі. Жан-жа?ты дамы?ан азамат т?рбиелеуде эстетикалы? т?рбиені? басты саласыны? бірі – музыка мен ?н. Музыка адамны? жан д?ниесін тебіренте отырып, оны? ?мірге деген к?з?арасын, ?дет, мінез-??л?ын ?о?ам м?ддесіне с?йкес ?алыптастыру?а, ?демілік за?ымен ?мір с?руге т?рбиелейді. «Дені сауды? – жаны сау» дегендей, т?ні де, жаны да сау, рухани бай эстетикалы? жа?ынан сезімтал азаматты т?рбиелеп ?сіру – ата-ана парызы, ?о?амды? мекемелерді? міндеті. Осы міндетті іске асыру балаба?шадан  басталма?.. Негізі отбасынан бастал?ан т?лім-т?рбие білім беру мекемелерінде жал?асын тауып, белгілі бір ж?йеде ?рістеледі. Б?лдіршіндерді ?семдік ?леміне не??рлым ке?інен жа?ындатып ?нерге баулитын кезе? – мектепалды даярлы? тобы. ?сіресе музыка ?нерімен ш??ылдану баланы? жеке басыны? жалпы дамуына ж?рдемдеседі. Музыка саба?тары балаларды жан-жа?ты дамыту барысында к?птеген ма?саттар ?ояды. Д?лірек айтса?: балаларды музыка ты?дай білуге ?йрету, оны т?тастай ?абылдау, сезіну, музыкалы? м?нерлілікке баулу, дыбыстарды? типін т?сіну ж?не музыка?а ?ызы?ушылы?ын арттыру. ?н айту, музыка ты?дау, музыкалы? сауат ж?не ?оз?алыс (ыр?а?) – музыка?а т?рбиелеуді? міндетті б?лімдері.
Біз мектепке барамыз  ба?дарлама бойынша ?н-к?й саба?ы негізгі т?рт б?лімнен т?рады:
1. ?ндер.
2. Музыка ты?дау.
3. Билер.
4. Музыкалы? – дидактикалы? ойындар.
?н б?лімінде балаларды ыр?а?ына келтіре, ?демі ?н салу?а т?рбиелейміз. ?н салу ар?ылы ?ле?ні? мазм?нын, т?рбиелік м?нін саналы т?рде ме?геруіне м?мкіндік береміз. Балаларды хормен ?н айт?ызып жатты?тыру ар?ылы, оларды орта? сезімге б?лендіріп, ?здеріні? ?рекеттерін бір ?уенге ?йлестіруге т?селдіреміз, жауапкершілікке, ?йымшылды??а баулимыз. Бірлесіп ж?мыс істеу да?дысын ?алыптастырамыз. Жеке дауыста ?н айта білуге, ?ндерді есте са?тай білуге, музыкалы? шы?армаларды? ??рылысын т?сіне білуге т?рбиелейміз. ?аза? халы? ?ндері ?уезді бейнелі м?нерлі сонды?тан балалар оларды аса ?ызы?ушылы?пен ты?дайды ж?не орындайды.Мысалы: «Бесік жыры» «Еркем ай» «?амажай» «?арлы?аш» «Наурыз тойы»ж?не т.б.Осындай же?іл ?ндерді орындауда балалар ?р т?рлі аспаптарды ?олдану керек.Оркестрмен таныс ?ндерді орындап, ?р т?рлі ритмдерді та?дап,аспаппен уйлестіру ?ажет.Мысалы:домбыра,а?аш ?асы?тар,сылдырма?,металлофонт.б.
МУЗЫКА ТЫ?ДАУ б?лімінде жекелеген музыкалы? ?ндерді ж?не т?тастай музыкалы? шы?армаларды ты?дай білуге, онда?ы музыкалы? дыбыстарды ажырата білуге жатты?тырамыз. Дыбыстарды? биіктігін, ыр?а?ын, музыкалы? бояуын ж?не д?рыс ты?дап, ?абылдай білу ?абілетін дамытамыз. Сонымен бірге ты?дау ар?ылы балаларды? эстетикалы? сезімдері, тал?амдары дамып, эмоциялы? сезімдері оянып л?ззат алады. Музыка?а деген ?ызы?ушылы?тары артып, ты?дау ?абілеті дамиды. Музыка ты?дату жайында балалар дамуыны? бірдей д?режеде еместігін т?сіну ма?ызын музыка жетекшісі білуі керек.
Би б?лімінде музыканы? ?уен-ыр?а?ымен орындалатын арнайы жатты?улар жасату ар?ылы музыкалы? ыр?а?ты сезінуін ?алыптастырамыз. ?уен сазын т?сініп, с?нді ?имылдар жасай білуге ?йретеміз. Дене жатты?уларын музыкалы? ?уен ыр?а?ына ?осылып, ?демі ?оз?алыс к?ріністерін жасау?а ынталандырамыз. Би ?имылдарын жасатып, м?сін сымбаттылы?ын ?алыптастыруды к?здейміз. Музыкалы? – дидактикалы? ойындар б?лімінде айтыл?ан ?нні? с?здеріне, ?уеніне зер салып, ??ыпты ж?руге, ?нні? с?здеріне с?йкестіре ?имыл-?оз?алыстар жасау?а баулимыз. Балаларды? музыканы? екпіні мен ыр?а?ына икемделуіне, дыбыс к?шіні? бірде ?атты, бірде а?ырын естілуін а??ара білулеріне м?мкіндік береміз. Музыка ыр?а?ына ілесіп ж?руге, ?р жанрда?ы (марш, вальс, полька) ыр?а?ты? ?зіндік ерекшелігін айыра білуге ?йретеміз. Дыбыс биіктігін, дыбыс бояуын, музыканы? басталуын ж?не ая?талуын а??ару?а жатты?тырамыз. Ойын ар?ылы музыкалы? ?абілеттерін дамытамыз. Сап т?зеп ж?руге, дене б?лшы? еттеріні? ширауына да ?серін тигіземіз. ?аза? хал?ыны? ?лтты? ойындарыны? ойналу т?ртібі мен ?зіндік ерекшеліктері ж?нінде ?ыс?аша т?сінік береміз. Музыка?а ж?не биге деген шы?армашылы?тарын дамыта отырып, музыкалы? білімдерін арттырамыз. Бала т?рбиесiне аса ?атты к??iл б?лген хал?ымыз бала бiр апта?а тол?анда беiк тойын ?ткiзiп, бесiкке сал?ан. Оны? аты айтып т?р?андай, той т?рiнде ?ткiзiлген. Б?л д?ст?р ?азiрге дейiн жал?асып келедi. Осы салт д?ст?рге байланысты ересек тобында «Бесік жыры»?ні ?йретіледі.

Одан со? бала ая?ын т?й-т?й баса баста?анда, т?сау кесер тойы ?ткiзiледi. Т?сауды сол ауылды? к?пке сыйлы ?рi ата?ты адамы кесетiн бол?ан. Б?л д?ст?рге байланысты 2ші кіші тобында «т?сау кесу жыры»?ні ?йретіледі.

Бала ?ш жас?а келгенде с?ндет той ?ткiiледi. Б?л бала ?мiрiндегi тойларды? на?ыз есте ?аларлы? тойы. М?нда ?лтты? ойындармен ?атар а?ын-жыраулар сайысы, балалар жарысы, к?рес, ?атын к?рес сия?ты ойындарды ?ткiзуге жете к??iл б?лiнедi. С?ндет тойда бала?а ерекше жабу жабылып, ашамай салын?ан тай тарту етiледi. Сол кезден бастап бала ат спортына бейiмделе бастайды. Ол туралы ?аза?ты? ?лтты? спортын зерттеушiлер пiкiрi ден ?оярлы?.

Спорт тарихын зерттеушi орыс ?алымы А.Смирнов: "Бала ж?ргектен шы?ысымен атты? ??ла?ында ойнау?а ?йретiледi" деп жазса, А.Добромыслов: "?аза? балалары с?би кезiнен ат?а мiнудi ?йрене бастайды" деп жазады.

?аза? ер балалармен бiрге ?ыз балаларды да ат?а отырып шабу?а ерте бастан ?йреткен. Балаларды? ат?а салатын ерi ашамай деп атал?ан. Ол ердi? алды??ы басы болмайды. Хал?ымыз ежелден баланы жастайынан ат?а отырумен ?йретумен бiрге, оны? ?мiрiнi? негiзгi б?лiгi жер бетiнде ?тетiнiн де естен шы?арма?ан. Со?ан орай, баланы? дене жатты?уларымен бiрге оны жан-жа?ты жетiлдiру ?шiн т?рлi ойындар мен жа?ылтпаштар, та?па?тар айту?а ?йретiп, ?н мен жыр?а баулы?ан. Ол ойындар ?атарында ?ыздар?а арнал?ан ?лтты? "?йшiк-?йшiк", "?шты-?шты", ер балалар?а арнал?ан "Жала?", "Асы?" (асы? шиыру, ?анталапай), "Жа?ылтпаш" ойындарын атау?а болады.

Ал ?лкендер ?атысатын ?азаќты? ?лтты? ойындарыны? т?рбиелік, шыны?тырушылы? м?ні одан да зор болды.  «К?кпар», «Те?ге салу», «?ыз ќуу», «Аударыспа?» сияќты ойындарды тамашалау?а келген бозбалалар ал?ырлыќ ?нерге т?нті болып та?дайын ќа?атын: ересектердей ал?ыр, к?шті, епті болу?а ќ?лшынатын. Сол ??лшыныс оларды бертін келе ?лкен ойын додасыны? ортасына алып келетін. ?рпа?тан-?рпа??а жал?асып келе жатќан ?лтты? ойындарымызды? жібін ?збей бізге жеткізген де сол ауылда?ы ?аза? балаларыны? ??лшынысы шы?ар. Дене т?рбиесіні? элементтері бар, ауылды? т?рмысты? жа?дайында кездесетін мына бір к?ріністерге назар аударайы?: ш?п ору, жинау, кесек ??ю, мал ба?у, ?й салу, а?аш жару, егін егу сия?ты ?рт?рлі ?имылдар?а ?атысу арќылы с?йек, б?лшы? ет талшы?тары ?сіп дамиды.  Демек, ?имылды? ?ай т?рі болмасын дене?ізді? жетілуіне ?сер етеді. Ќала балаларына ?ара?анда ауыл балаларыны? біршама шымыр, т?зімді, шыдамды, к?шті болып келетіні сонды?тан. Ертеректе ?аза? ауылында барлыќ ж?мыстар ?ол е?бегімен ат?арыл?ан. Тїптеп келгенде оны? бірі, денені?  шыны?уын к?п жылдар бойы к?ш ?айратты? са?талып, адамны? іске ?абілетті болуын ?амтамасыз еткен.Келіншектер мен ?ыздарды? киіз білектеуі - ?ол, тепкілеуі - ая? б?лшы? еттерін дамытќан. Келі т?ю, ж?н сабау, мал сауу денені?  жо?ар?ы б?лшы? еттерін жетілдіруге септігін тигізген.

 ?сіресе, б?л бастаудан, ?зеннен, б?ла?тан иін а?ашпен немесе шелекпен су тасымалда?анда к?рініс тапќан.  ?лтты? ойындар – атадан бала?а м?ра болып келе жат?ан рухани, м?дени ќазына. Ойынны? т?рбиелік м?ні зор. Бала ойын ар?ылы дамиды. Ойын білместі – білгірге, орашола?ты – іскерге айналдырады. Музыкалы? – дидактикалы? ойындар ар?ылы балаларды? музыка?а, биге, ?н ?леміне деген ынта-ы?ыласын жас кезінен арттырып ?ана ?оймай, оларды? сезімталды?ын, кішіпейілділігін, ?йымшылды?ын, эстетикалы? ??штарлы?ын т?рбиелеуге ?ызмет етеді. Н?тижесінде олар музыканы тере? т?сіне бастайды, е? бастысы – музыканы ?абылдау, есте са?тау ?абілеті артады, дене ?оз?алысы ар?ылы сымбаттылы?ы ?алыптасады. ?се келе оларды? бойында?ы таби?и дарын, ?абілет, талант м?мкіндіктеріні? с?зсіз ?сері болатыны белгілі, ?йткені б?рі де бала кездегі т?рбиеден басталады. «Б?ла? к?рсе? к?зін аш» дегендей елімізді? болаша? дарынды ?л-?ыздарын т?рбиелеу ?з міндетім деп есептеймін.vv

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?аза?ты? халы?ты? педагогикасы негізінде мектепке дейінгі балалар бойында ?лтты? м?дениетті ?алыптастыру »

Қазақтың халықтық педагогикасы негізінде мектепке дейінгі балалар бойында ұлттық мәдениетті қалыптастыру


Мыңжасарова Эльвира

Қарғалы ауданы

Бадамша ауылы

«Айгөлек»балабақшасының тәрбиешісі


Өсіп келе жатқан жас буын әдеби шығармаларындағы, музыка мен әуендегі, табиғаттағы, тұрмыстағы шын мәніндегі көркемдік қабылдау арқылы эстетикалық құштарлықты сезініп қана қоймай, ондай туындыларда кездесетін нәрсіздік пен көріксіздікті де ажырата біледі. Жан-жақты дамыған азамат тәрбиелеуде эстетикалық тәрбиенің басты саласының бірі – музыка мен ән. Музыка адамның жан дүниесін тебіренте отырып, оның өмірге деген көзқарасын, әдет, мінез-құлқын қоғам мүддесіне сәйкес қалыптастыруға, әдемілік заңымен өмір сүруге тәрбиелейді. «Дені саудың – жаны сау» дегендей, тәні де, жаны да сау, рухани бай эстетикалық жағынан сезімтал азаматты тәрбиелеп өсіру – ата-ана парызы, қоғамдық мекемелердің міндеті. Осы міндетті іске асыру балабақшадан басталмақ.. Негізі отбасынан басталған тәлім-тәрбие білім беру мекемелерінде жалғасын тауып, белгілі бір жүйеде өрістеледі. Бүлдіршіндерді әсемдік әлеміне неғұрлым кеңінен жақындатып өнерге баулитын кезең – мектепалды даярлық тобы. Әсіресе музыка өнерімен шұғылдану баланың жеке басының жалпы дамуына жәрдемдеседі. Музыка сабақтары балаларды жан-жақты дамыту барысында көптеген мақсаттар қояды. Дәлірек айтсақ: балаларды музыка тыңдай білуге үйрету, оны тұтастай қабылдау, сезіну, музыкалық мәнерлілікке баулу, дыбыстардың типін түсіну және музыкаға қызығушылығын арттыру. Ән айту, музыка тыңдау, музыкалық сауат және қозғалыс (ырғақ) – музыкаға тәрбиелеудің міндетті бөлімдері.
Біз мектепке барамыз бағдарлама бойынша ән-күй сабағы негізгі төрт бөлімнен тұрады:
1. Әндер.
2. Музыка тыңдау.
3. Билер.
4. Музыкалық – дидактикалық ойындар.
Ән бөлімінде балаларды ырғағына келтіре, әдемі ән салуға тәрбиелейміз. Ән салу арқылы өлеңнің мазмұнын, тәрбиелік мәнін саналы түрде меңгеруіне мүмкіндік береміз. Балаларды хормен ән айтқызып жаттықтыру арқылы, оларды ортақ сезімге бөлендіріп, өздерінің әрекеттерін бір әуенге үйлестіруге төселдіреміз, жауапкершілікке, ұйымшылдыққа баулимыз. Бірлесіп жұмыс істеу дағдысын қалыптастырамыз. Жеке дауыста ән айта білуге, әндерді есте сақтай білуге, музыкалық шығармалардың құрылысын түсіне білуге тәрбиелейміз. Қазақ халық әндері әуезді бейнелі мәнерлі сондықтан балалар оларды аса қызығушылықпен тыңдайды және орындайды.Мысалы: «Бесік жыры» «Еркем ай» «Қамажай» «Қарлығаш» «Наурыз тойы»және т.б.Осындай жеңіл әндерді орындауда балалар әр түрлі аспаптарды қолдану керек.Оркестрмен таныс әндерді орындап, әр түрлі ритмдерді таңдап,аспаппен уйлестіру қажет.Мысалы:домбыра,ағаш қасықтар,сылдырмақ,металлофонт.б.
МУЗЫКА ТЫҢДАУ бөлімінде жекелеген музыкалық үндерді және тұтастай музыкалық шығармаларды тыңдай білуге, ондағы музыкалық дыбыстарды ажырата білуге жаттықтырамыз. Дыбыстардың биіктігін, ырғағын, музыкалық бояуын және дұрыс тыңдап, қабылдай білу қабілетін дамытамыз. Сонымен бірге тыңдау арқылы балалардың эстетикалық сезімдері, талғамдары дамып, эмоциялық сезімдері оянып ләззат алады. Музыкаға деген қызығушылықтары артып, тыңдау қабілеті дамиды. Музыка тыңдату жайында балалар дамуының бірдей дәрежеде еместігін түсіну маңызын музыка жетекшісі білуі керек.
Би бөлімінде музыканың әуен-ырғағымен орындалатын арнайы жаттығулар жасату арқылы музыкалық ырғақты сезінуін қалыптастырамыз. Әуен сазын түсініп, сәнді қимылдар жасай білуге үйретеміз. Дене жаттығуларын музыкалық әуен ырғағына қосылып, әдемі қозғалыс көріністерін жасауға ынталандырамыз. Би қимылдарын жасатып, мүсін сымбаттылығын қалыптастыруды көздейміз. Музыкалық – дидактикалық ойындар бөлімінде айтылған әннің сөздеріне, әуеніне зер салып, ұқыпты жүруге, әннің сөздеріне сәйкестіре қимыл-қозғалыстар жасауға баулимыз. Балалардың музыканың екпіні мен ырғағына икемделуіне, дыбыс күшінің бірде қатты, бірде ақырын естілуін аңғара білулеріне мүмкіндік береміз. Музыка ырғағына ілесіп жүруге, әр жанрдағы (марш, вальс, полька) ырғақтың өзіндік ерекшелігін айыра білуге үйретеміз. Дыбыс биіктігін, дыбыс бояуын, музыканың басталуын және аяқталуын аңғаруға жаттықтырамыз. Ойын арқылы музыкалық қабілеттерін дамытамыз. Сап түзеп жүруге, дене бұлшық еттерінің ширауына да әсерін тигіземіз. Қазақ халқының ұлттық ойындарының ойналу тәртібі мен өзіндік ерекшеліктері жөнінде қысқаша түсінік береміз. Музыкаға және биге деген шығармашылықтарын дамыта отырып, музыкалық білімдерін арттырамыз. Бала тәрбиесiне аса қатты көңiл бөлген халқымыз бала бiр аптаға толғанда беiк тойын өткiзiп, бесiкке салған. Оның аты айтып тұрғандай, той түрiнде өткiзiлген. Бұл дәстүр қазiрге дейiн жалғасып келедi. Осы салт дәстүрге байланысты ересек тобында «Бесік жыры»әні үйретіледі.

Одан соң бала аяғын тәй-тәй баса бастағанда, тұсау кесер тойы өткiзiледi. Тұсауды сол ауылдың көпке сыйлы әрi атақты адамы кесетiн болған. Бұл дәстүрге байланысты 2ші кіші тобында «тұсау кесу жыры»әні үйретіледі.

Бала үш жасқа келгенде сүндет той өткiiледi. Бұл бала өмiрiндегi тойлардың нағыз есте қаларлық тойы. Мұнда ұлттық ойындармен қатар ақын-жыраулар сайысы, балалар жарысы, күрес, қатын күрес сияқты ойындарды өткiзуге жете көңiл бөлiнедi. Сүндет тойда балаға ерекше жабу жабылып, ашамай салынған тай тарту етiледi. Сол кезден бастап бала ат спортына бейiмделе бастайды. Ол туралы қазақтың ұлттық спортын зерттеушiлер пiкiрi ден қоярлық.

Спорт тарихын зерттеушi орыс ғалымы А.Смирнов: "Бала жөргектен шығысымен аттың құлағында ойнауға үйретiледi" деп жазса, А.Добромыслов: "Қазақ балалары сәби кезiнен атқа мiнудi үйрене бастайды" деп жазады.

Қазақ ер балалармен бiрге қыз балаларды да атқа отырып шабуға ерте бастан үйреткен. Балалардың атқа салатын ерi ашамай деп аталған. Ол ердiң алдыңғы басы болмайды. Халқымыз ежелден баланы жастайынан атқа отырумен үйретумен бiрге, оның өмiрiнiң негiзгi бөлiгi жер бетiнде өтетiнiн де естен шығармаған. Соған орай, баланың дене жаттығуларымен бiрге оны жан-жақты жетiлдiру үшiн түрлi ойындар мен жаңылтпаштар, тақпақтар айтуға үйретiп, ән мен жырға баулыған. Ол ойындар қатарында қыздарға арналған ұлттық "Үйшiк-үйшiк", "Ұшты-ұшты", ер балаларға арналған "Жалақ", "Асық" (асық шиыру, қанталапай), "Жаңылтпаш" ойындарын атауға болады.

Ал үлкендер қатысатын қазаќтың ұлттық ойындарының тәрбиелік, шынықтырушылық мәні одан да зор болды. «Көкпар», «Теңге салу», «Қыз ќуу», «Аударыспақ» сияќты ойындарды тамашалауға келген бозбалалар алғырлыќ өнерге тәнті болып таңдайын ќағатын: ересектердей алғыр, күшті, епті болуға ќұлшынатын. Сол құлшыныс оларды бертін келе үлкен ойын додасының ортасына алып келетін. Ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатќан ұлттық ойындарымыздың жібін үзбей бізге жеткізген де сол ауылдағы қазақ балаларының құлшынысы шығар. Дене тәрбиесінің элементтері бар, ауылдың тұрмыстық жағдайында кездесетін мына бір көріністерге назар аударайық: шөп ору, жинау, кесек құю, мал бағу, үй салу, ағаш жару, егін егу сияқты әртүрлі қимылдарға қатысу арќылы сүйек, бұлшық ет талшықтары өсіп дамиды. Демек, қимылдың қай түрі болмасын денеңіздің жетілуіне әсер етеді. Ќала балаларына қарағанда ауыл балаларының біршама шымыр, төзімді, шыдамды, күшті болып келетіні сондықтан. Ертеректе қазақ ауылында барлыќ жұмыстар қол еңбегімен атқарылған. Тїптеп келгенде оның бірі, дененің шынығуын көп жылдар бойы күш қайраттың сақталып, адамның іске қабілетті болуын қамтамасыз еткен.Келіншектер мен қыздардың киіз білектеуі - қол, тепкілеуі - аяқ бұлшық еттерін дамытќан. Келі түю, жүн сабау, мал сауу дененің жоғарғы бұлшық еттерін жетілдіруге септігін тигізген.

Әсіресе, бұл бастаудан, өзеннен, бұлақтан иін ағашпен немесе шелекпен су тасымалдағанда көрініс тапќан. Ұлттық ойындар – атадан балаға мұра болып келе жатқан рухани, мәдени ќазына. Ойынның тәрбиелік мәні зор. Бала ойын арқылы дамиды. Ойын білместі – білгірге, орашолақты – іскерге айналдырады. Музыкалық – дидактикалық ойындар арқылы балалардың музыкаға, биге, ән әлеміне деген ынта-ықыласын жас кезінен арттырып қана қоймай, олардың сезімталдығын, кішіпейілділігін, ұйымшылдығын, эстетикалық құштарлығын тәрбиелеуге қызмет етеді. Нәтижесінде олар музыканы терең түсіне бастайды, ең бастысы – музыканы қабылдау, есте сақтау қабілеті артады, дене қозғалысы арқылы сымбаттылығы қалыптасады. Өсе келе олардың бойындағы табиғи дарын, қабілет, талант мүмкіндіктерінің сөзсіз әсері болатыны белгілі, өйткені бәрі де бала кездегі тәрбиеден басталады. «Бұлақ көрсең көзін аш» дегендей еліміздің болашақ дарынды ұл-қыздарын тәрбиелеу өз міндетім деп есептеймін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Автор: Мы?жасарова Эльвира

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162589

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства