kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Си?ырлы - т?рбиеші. / Шеберлік класс/

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Си?ыршы, т?рбиеші» Ма?саты: « ?оз?алмалы ?уырша?тар ар?ылы балалары? ы?ылас зейінін,с?здік ?орын,бай?ампазды?ын,есте са?тау,?абылдауын дамыту?а,икемділікті арттыру?а,?зіні? жеке ??рбыларыны? іс- ?рекетін ба?алай, ??рметтей,?з ісіні? д?рысты?ын д?лелдей білуін аны?тау,?алыптастыру. «Ойын баланы? алдынан ?мір есігін ашып,оны? шы?армашылы? ?абілетін дамытады ойынсыз а?ыл-ойды? ?алыптасуы м?мкін емес». В.А. Сухомлинский Балаба?шада?ы о?ыту- т?рбиелеу ж?мысында балаларды? тілін дамыту,с?здік ?орларын молайту,ауызша с?йлеуге ?йрете отырып , ?йренген с?здерін к?нделікті ?мірде еркін ?олдану, одан ?рі к?нделікті іс-?рекет кезіндегі тілдік ?арым-?атынаста ?олдана білуге жатты?тыру ісіне ерекше м?н берілген. Халы? даналы?ында «Ойнай білмеген,ойлай да білмейді», «Ойында оз?ан,?мірде де озады» деген аталы с?здер сырына ж?гінсек , мектепке дейінгі жаста?ы баланы? ойын?а деген ??л?ы, ?арым-?атынасы,мінез-??лы? к?ріністері олар ?сіп-есейгенде де жал?аса береді. ?уырша? ?р бала?а ?уаныш, ?ызы?, ?мытылмас ?сер сыйлайды. Балаларды? эстетикалы? тал?амын, ?иялын дамытады. Балалар тілін дамытуда, оларды? ?мірге деген к?ркемдік к?з?арастарын ?алыптастыруда ?уырша?тармен ойнау ерекше р?л ат?арады. Балалар кейіпкерлерді ойнай отырып, оларды? іс-?рекеттері мен мінез-??лы?тарын береді ж?не ойын ар?ылы тілдерін дамыта отырып, адамгершілік жа?сы ?асиеттері ?алыптасады. Сонды?тан да, баланы? тілін т?сіну ?шін онымен жа?ын дос болу ?шін бір мезгіл бала бола білу керек. ?азір балаба?шаларда балалармен ертегілер мен ?деби шы?армаларды р?лмен ойнау, ?ойылымдар ?ою ж?мыстары жа?сы ж?ргізілуде. Дегенмен де осы ж?мыстарды ж?ргізуде біз белгілі бір уа?ытты белгілеп алдын ала дайындалып ?ана жазыл?ан ертегі шы?армаларды ?айталау ар?ылы ?ойылымдар ?оямыз. Онда да ол ертегілерді ?олымызда бар ?уыпша?тар?а икемдеп, немесе дайын кастюмдерге ша?ындап ?ана іздеп дайындаймыз. Я?ни ,?азіргі т?рбиешілерді? басты ?иынды?ы ол ?уырша?ты? жетіспеуі ж?не оларды тек белгіленген уа?ытта ?ана ?олдануы болып т?р. Театыр , ?уырша? театыры десе алдымен т?рбиешіге бірден алдын ала дайындал?ан терезе , жабын артына ты?ыл?ан кейіпке, немесе р?лдерге б?лініп дайындал?ан балалр естері?е бірден т?сіп к?з алдары?а елестейтіні айдан аны?. Ал мені? б?гінгі ?сын?алы отыр?ан ?дісім, б?л т?рбиешіні? ашы? ?йымдастырыл?ан о?у іс ?рекетіндегі емес, немесе алдын ала дайындал?ан театр ?ойлымдары сия?ты емес, к?дімгі жай к?нделікті ж?мыс к?ніндегі баланы? бір к?нін ?алай ?ажайып ?мытылмас с?ттерге айналдыру?а болатын ?ажайып ?уырша?тар туралы айт?ым келеді. -«Балам, т?ра ?ой балаба?ша?а барамыз, апайы? сені к?тіп ?ал?ан шы?ар»- деп оятса?дар, бала?ыз жылап, тебініп, бар?ысы келмегесін ?р алуан сылтаулар айта бастайды? Басымнан ?ткен т?жірибеммен , б?ліссем мен тап осылай баламды от?анымда, ол менен мама кешегі сен жаса?ан а??ала б?гін бізді? топ?а келе ме деп с?ра?анда, ?ана мені? ойыма сан алуан д?ниелер келе бастады. Баламны? алдында ?тірікші атанбас ?шін, мен алдын ала т?рбиешімен келісіп сол к?ні а??аланы орта??ы топ?а кіргізіп бір к?н бой балалар мен ойнады?. Ендеше , «Си?ыршы т?рбиеші» атану ?шін не істеуге болатынына к?шейін. Та?ы ?абылдаукезі: / ?р бала ,?рт?рлі к??іл к?ймен келеді, сонды?тан барлы?ына орта? к?тері?кі к??іл к?й сылау ?шін б?л к?нді ?демі, к?лемі ?лкен кез келген жануар немесе ?сімдіктермен ?арсы алып, шешеіндіріп, ?абылдап, ата –аналарымен с?йлесуге болады/ Ол ?шін мен ?демі мысы?ты та?дадым. -С?леметсі? бе, Аружан,мяу-мяу Келші бері достым, шашы?ды тарайын, ?сті басы?ды т?зетіп, айна?а бірге ?арайын. Таза с?лгімен с?ртіп, беті?ді жуайын, мяу-мяу Та?ерте?гі жатты?у: балаларды жуындырып бол?ан со? алдын ала жуынатын б?лмеге т?йе ??сты дайындап ?ойып, ??йры?ын с?л шы?арып ?оямын да, балаларды? назарын со?ан аудартамын. Мысы?жан сен ?бден жуын мен сені мына жерге ?ояйын,- деп кранны? ?асына ?ойып, -балалар мына жерде т?р?ан не , ?зі тауы?ты? ??йры?ына ??сайды екен- деп т?йе ??сты алып шы?амын. Сол с?тте, оны пайдалану ?шін, -балалар, б?л ?лемдегі ?шпайтын, біра? е? ?атты ж?гіретін ??сты? бір т?рі. Оны? аты т?йе??с. Себебі ол ??старды? ішіндегі е? ?лкеніекен. Оны? ?алай ж?гіретінін к?ріп ?айтамыз ба, ендеше б?рі? сап?а т?рып, денешыны?тыру б?лмесіне барайы?. /К??ілді ?уенмен , балалармен бірге ж?гіріп денені ?ыздыру?а арнал?ан жатты?улар жасап, та?ерте?гі жатты?уларды т?йе??сты? к?мегімен жасату/ Та??ы ас: /балалрды саппен топтарына ?келе жатып, ?айтадан мысы?ты т?йе??спен алмастыру?а болады. / Т?е??сты кіреберіске іліп ?ойып, жуынатын б?лмедегі мысы?ты алып, -Мяу-мяу, келі?дер балалар ! Дос бол сабын, сумен сен, Жиі - жиі жуын сен, Т??ерте? де кешке де, Жуын к?ндіз - кешке де, Жуын к?ндіз - т?сте де, Жуын тама? алдында, Жуын тама? со?ында, Жуын ?йы?тар кезі?де, Жуын т?р?ан мезгілде.тама? ішпес б?рын ?олымызды жуайы?. Балалрды тама? басына ?келіп , отыр?ызу, бір- біріне тілек тілеу ?шін ?асы? аспазшы келеді. Д?руменді ба?алы, Д?мді ?андай тама?ы Аспаздар?а мы? ал?ыс Тауысып ішейік барлы?ын Ас д?мді болсын! Тама? ішер кез келді С?йлемейміз, к?лмейміз Астан бас?а ?згені, К?зімізге ілмейміз. / астары? д?мді болсын/ Нан ?о?ымын шашпа?дар Жерде жатса баспа?дар Теріп алып ?астерлеп Тор?айлар?а таста?дар ?ОІ? кезінде т?рбиеші ?з шеберлігі мен ?иялын ?штастыра отырып сан алуан ?уырша?тар жасау?а болады. Ал мен б?гін жаз мезгіліні? к?ркі т?ймеда? г?лін алып келдім. Балалар назарын ?атты тарсылмен терезеге аударамын. /терезеден г?л ??лап т?седі/ Балалр ?ара?даршы мынау солып бара жат?ан г?л ?ой. ?зі ?демі, ж?не денсаулы??а пайдалы т?ймеда? г?лі екен. Т?ймеда? т?ймеда? са?ан не болды? Г?л: Мені ?сірген Раушан деген ?ыз ма?ан м?лде ?арамйды, суда ??ймайды мен солып барамын. Т?р. Ендеше балалар т?ймеда??а к?мектесеміз бе? Са?ан біз ?алай к?мектесе аламыз? Алдымен топыра?ымды ?опсытып, су ??йы?даршы. /балалар?а істету/ Енді ша?ымды с?ртіп, жапыра?тарыма су б?ркі?дер Аптасына бір рет ты?айт?ыштар салып т?рса?дар екен деймін. Сонымен ?атар к?ніне бір рет менімен ??гіме со?са?дар деймін? К?не ендеше г?лге жа?сы та?па?тар ?йретейік. /балалрды? білетін та?па?тарын ?айталату/ Серуен кезі: Сол к?нгі ба?ылау ба?дарламасына сайкес ?уырша?тар ?зірлеуге болады. Мысалы: ??мырыс?а, жылан, к?н, тор?ай, немесе дала жануарларымен ?й жануарларын пайдалану?а болады. Мен б?гін сендерге папье маше ?дісімен жасал?ан т?рт т?лік малды ?келдім /алдын ала аула?а орналастырып, ша?ын жайлау жасаймын, да балалрды сол жерге серуенге апарамын. /т?рт т?лік туралы т?сінік беріп, оларды баптауды ?йретіп, та?па?тар жаттаймыз/ Т?скі ?й?ы: ?й?ы баланы? к?ргендеіні? б?рі ?ортылып, пісіп санасына сінетін мезгіл. Сонды?тан т?стері тек жа?сы, жайлы болу ?шін, б?л с?тке тек ?демі, ашы? ?уырша?тар пайдалан?ан ж?н. Мысалы ?демі си?ыршы, періште, к?н, Мен б?л с?тте алтын балы?ты пайдаланып, ?р баланы т?сегіне жат?ызып, ?астарына жеке –жеке жа?ындап, к?здерін ж?мып ?скенде кім бол?ыс келетінін с?рап, осы тілегі? орындалады деп, о?ан т?ті ?й?ы тілер едім. Т?стен кейінгі ойындар мен ?айталату кездерінде бір к?нде пайдаланыл?ан ?уырша?тарды пайдалана отырп, б?гінгі ал?ан білімдерін т?йіндеп, на?тылап с?рап, ?айталату?а болады. ?оштасу, балын шы?арып салу. Кішкене ?аталдау, ?уырша?тар, мысалы білімді ?кі, ?же, ата сия?ты ?уырша?тарды пайдаланып, бала мен ата –ана?а тапсырма беруге болады. Мен білімді ?кі бейнесін сомдап, кіші топа?ы бала мен ата –ана?а ерте? г?л отыр?ызып ?келі?дер. Орта??ы топ?а: Сендер г?лді? суретін бояп келі?дер Ересек топ?а: мына н?ктелерді ?осып , шы??ан суретті бояп келі?дер деп тапсырма беріп, шы?арып салу?а болады. Ойын дегеніміз – жатты?у, ол ар?ылы бала ?мірге ?зірленеді. Ойын – мектеп жасына дейінгі балаларды? негізгі іс-?рекеті. С. Торай?ыров «Балалы?ты? ?анына ойын азы?» деп бекер айтпа?ан. ?йткені, ойын ?стінде баланы? бір зат?а бейімділігі, м?мкіндігі ж?не ?ызы?уы аны? бай?алады. Ойын бала ?шін на?ыз ?мір. Олай болса т?рбиеші ойынды а?ылмен ?йымдастыра білу ?ажет. Ол балалар?а жа?ын болу?а, оларды? ойындарыны? с?йікті ?атысушысы болу?а тиіс. Тренинг: Егерде мен.... Ма?саты: ?р т?рбиеші ?зі та?да?ан ?уырша?ты ?иялымен дамытып, оны тірілті, т?рбиешіні? ?иялын ?штау, т?жірибе алмасу. ??рметті ?ріптстер б?гінгі келесі кезекті «Си?ыршы т?рбиеші» та?ырыбым бол?асын жерде, ?алайша шабыт?а жол бермеске деп, алдары?ыз?а дайындал?ан сан алуан ?уырша?тарды? бітпеген т?рлерін ?келіп отырмын ендеше сол бітпеген ?уырша?тар?а ?арап отырып, ?иялдары?ызбен оны ?рі ?арай жетілдіріп, б?гінгі к?ннен ?здері?е сыйлы? ретінде ала отырып, та?да?ан ?уырша?тары?ызды ?алай пайдаланар еді?іздер, сол туралы ойлары?ызды айта отырса?дар деймін. Ендеше «?мір ді? ?зі –бір ?лкен ойын, сол ойынды тек жа?ымды с?ттермен еске алып отырайы?. Ж?мысты? н?тижесі: Ж?мысты ж?йелі ж?ргізу негізінде т?мендегі н?тижелерге ?ол жеткізіледі: - Баланы? ?ызы?ушылы?ы артады; - Белсенді бала алдында т?рбиешіні? ынтасы к?теріледі; - Баланы? ?иялы, елестету ?аблеттері дамиды; - балалар тілі дамиды; - с?здік ?орлары толы?ады; - ?уырша?пен с?йлесу ар?ылы байланыстырып с?йлеуге да?дыланады; - д?рыс дыбыстау, м?нерлеп с?йлеу да?дылары ?алыптасады; - театр ?неріне деген ?ызы?ушылы?тары артады.

Просмотр содержимого документа
«Си?ырлы - т?рбиеші. / Шеберлік класс/ »

Тақырыбы: «Сиқыршы, тәрбиеші»

Мақсаты: « Қозғалмалы қуыршақтар арқылы балаларың ықылас

зейінін,сөздік қорын,байқампаздығын,есте сақтау,қабылдауын

дамытуға,икемділікті арттыруға,өзінің жеке құрбыларының іс-

әрекетін бағалай, құрметтей,өз ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін

анықтау,қалыптастыру.


      «Ойын баланың алдынан өмір есігін

  ашып,оның шығармашылық қабілетін дамытады

ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес».

 

                                                                                       В.А. Сухомлинский

   Балабақшадағы оқыту- тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту,сөздік қорларын молайту,ауызша сөйлеуге үйрете отырып , үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс-әрекет кезіндегі тілдік қарым-қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген.

  Халық даналығында «Ойнай білмеген,ойлай да білмейді», «Ойында озған,өмірде де озады» деген аталы сөздер сырына жүгінсек , мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы, қарым-қатынасы,мінез-құлық көріністері олар өсіп-есейгенде де жалғаса береді.

Қуыршақ әр балаға қуаныш, қызық, ұмытылмас әсер сыйлайды. Балалардың эстетикалық талғамын, қиялын дамытады.
Балалар тілін дамытуда, олардың өмірге деген көркемдік көзқарастарын қалыптастыруда қуыршақтармен ойнау ерекше рөл атқарады. Балалар кейіпкерлерді ойнай отырып, олардың іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарын береді және ойын арқылы тілдерін дамыта отырып, адамгершілік жақсы қасиеттері қалыптасады. Сондықтан да, баланың тілін түсіну үшін онымен жақын дос болу үшін бір мезгіл бала бола білу керек.
Қазір балабақшаларда балалармен ертегілер мен әдеби шығармаларды рөлмен ойнау, қойылымдар қою жұмыстары жақсы жүргізілуде. Дегенмен де осы жұмыстарды жүргізуде біз белгілі бір уақытты белгілеп алдын ала дайындалып қана жазылған ертегі шығармаларды қайталау арқылы қойылымдар қоямыз. Онда да ол ертегілерді қолымызда бар қуыпшақтарға икемдеп, немесе дайын кастюмдерге шағындап қана іздеп дайындаймыз. Яғни ,қазіргі тәрбиешілердің басты қиындығы ол қуыршақтың жетіспеуі және оларды тек белгіленген уақытта ғана қолдануы болып тұр.

Театыр , қуыршақ театыры десе алдымен тәрбиешіге бірден алдын ала дайындалған терезе , жабын артына тығылған кейіпке, немесе рөлдерге бөлініп дайындалған балалр естеріңе бірден түсіп көз алдарыңа елестейтіні айдан анық.Ал менің бүгінгі ұсынғалы отырған әдісім, бұл тәрбиешінің ашық ұйымдастырылған оқу іс әрекетіндегі емес, немесе алдын ала дайындалған театр қойлымдары сияқты емес, кәдімгі жай күнделікті жұмыс күніндегі баланың бір күнін қалай ғажайып ұмытылмас сәттерге айналдыруға болатын ғажайып қуыршақтар туралы айтқым келеді.

-«Балам, тұра ғой балабақшаға барамыз, апайың сені күтіп қалған шығар»- деп оятсаңдар, балаңыз жылап, тебініп, барғысы келмегесін әр алуан сылтаулар айта бастайды?

Басымнан өткен тәжірибеммен , бөліссем мен тап осылай баламды отқанымда, ол менен мама кешегі сен жасаған аққала бүгін біздің топқа келе ме деп сұрағанда, ғана менің ойыма сан алуан дүниелер келе бастады. Баламның алдында өтірікші атанбас үшін, мен алдын ала тәрбиешімен келісіп сол күні аққаланы ортаңғы топқа кіргізіп бір күн бой балалар мен ойнадық.

Ендеше , «Сиқыршы тәрбиеші» атану үшін не істеуге болатынына көшейін.

Тағы қабылдаукезі: / Әр бала ,әртүрлі көңіл күймен келеді, сондықтан барлығына ортақ көтеріңкі көңіл күй сылау үшін бұл күнді әдемі, көлемі үлкен кез келген жануар немесе өсімдіктермен қарсы алып, шешеіндіріп, қабылдап, ата –аналарымен сөйлесуге болады/

Ол үшін мен әдемі мысықты таңдадым.

-Сәлеметсің бе, Аружан,мяу-мяу

Келші бері достым, шашыңды тарайын,

Үсті басыңды түзетіп, айнаға бірге қарайын.

Таза сүлгімен сүртіп, бетіңді жуайын, мяу-мяу

Таңертеңгі жаттығу: балаларды жуындырып болған соң алдын ала жуынатын бөлмеге түйе құсты дайындап қойып, құйрығын сәл шығарып қоямын да, балалардың назарын соған аудартамын.

Мысықжан сен әбден жуын мен сені мына

жерге қояйын,- деп кранның қасына қойып,

-балалар мына жерде тұрған не , өзі тауықтың

құйрығына ұқсайды екен- деп түйе құсты

алып шығамын.

Сол сәтте, оны пайдалану үшін,

-балалар, бұл әлемдегі ұшпайтын, бірақ ең қатты жүгіретін құстың бір түрі. Оның аты түйеқұс. Себебі ол құстардың ішіндегі ең үлкеніекен. Оның қалай жүгіретінін көріп қайтамыз ба, ендеше бәрің сапқа тұрып, денешынықтыру бөлмесіне барайық.

/Көңілді әуенмен , балалармен бірге жүгіріп денені қыздыруға арналған жаттығулар жасап, таңертеңгі жаттығуларды түйеқұстың көмегімен жасату/


Таңғы ас:

/балалрды саппен топтарына әкеле жатып, қайтадан мысықты түйеқұспен алмастыруға болады. /

Түеқұсты кіреберіске іліп қойып, жуынатын бөлмедегі мысықты алып,

-Мяу-мяу, келіңдер балалар !

Дос бол сабын, сумен сен,
Жиі - жиі жуын сен,
Тәңертең де кешке де,
Жуын күндіз - кешке де,
Жуын күндіз - түсте де,
Жуын тамақ алдында,
Жуын тамақ соңында,
Жуын ұйықтар кезіңде,
Жуын тұрған мезгілде.тамақ ішпес бұрын қолымызды жуайық.

Балалрды тамақ басына әкеліп , отырғызу, бір- біріне тілек тілеу үшін қасық аспазшы келеді.

Дәруменді бағалы,

Дәмді қандай тамағы

Аспаздарға мың алғыс

Тауысып ішейік барлығын

Ас дәмді болсын!


Тамақ ішер кез келді
Сөйлемейміз, күлмейміз
Астан басқа өзгені,
Көзімізге ілмейміз. / астарың дәмді болсын/


Нан қоқымын шашпаңдар

Жерде жатса баспаңдар

Теріп алып қастерлеп

Торғайларға тастаңдар

ҰОІӘ кезінде тәрбиеші өз шеберлігі мен қиялын ұштастыра отырып сан алуан қуыршақтар жасауға болады. Мысалы:Ата әже, қыз

Тышқан мен мысық әдемі қыз

Ал мен бүгін жаз мезгілінің көркі түймедақ гүлін алып келдім.

Балалар назарын қатты тарсылмен терезеге аударамын.

/терезеден гүл құлап түседі/

Балалр қараңдаршы мынау солып бара жатқан гүл ғой. Өзі әдемі, және денсаулыққа пайдалы түймедақ гүлі екен. Түймедақ түймедақ саған не болды?

Гүл:

Мені өсірген Раушан деген қыз маған мүлде қарамйды, суда құймайды мен солып барамын.

Тәр. Ендеше балалар түймедаққа көмектесеміз бе?

Саған біз қалай көмектесе аламыз?

Алдымен топырағымды қопсытып, су құйыңдаршы.

/балаларға істету/

Енді шаңымды сүртіп, жапырақтарыма су бүркіңдер

Аптасына бір рет тыңайтқыштар салып тұрсаңдар екен деймін.

Сонымен қатар күніне бір рет менімен әңгіме соқсаңдар деймін?

Кәне ендеше гүлге жақсы тақпақтар үйретейік.

/балалрдың білетін тақпақтарын қайталату/

Серуен кезі: Сол күнгі бақылау бағдарламасына сайкес қуыршақтар әзірлеуге болады. Мысалы: құмырысқа, жылан, күн, торғай, немесе дала жануарларымен үй жануарларын пайдалануға болады.

Мен бүгін сендерге папье маше әдісімен жасалған төрт түлік малды әкелдім

/алдын ала аулаға орналастырып, шағын жайлау жасаймын, да балалрды сол жерге серуенге апарамын.

/төрт түлік туралы түсінік беріп, оларды баптауды үйретіп, тақпақтар жаттаймыз/

Түскі ұйқы: Ұйқы баланың көргендеінің бәрі қортылып, пісіп санасына сінетін мезгіл. Сондықтан түстері тек жақсы, жайлы болу үшін, бұл сәтке тек әдемі, ашық қуыршақтар пайдаланған жөн. Мысалы әдемі сиқыршы, періште, күн,

Мен бұл сәтте алтын балықты пайдаланып,

әр баланы төсегіне жатқызып, қастарына

жеке –жеке жақындап, көздерін жұмып

өскенде кім болғыс келетінін сұрап, осы

тілегің орындалады деп, оған тәті ұйқы

тілер едім.

Түстен кейінгі ойындар мен қайталату кездерінде бір күнде пайдаланылған қуыршақтарды пайдалана отырп, бүгінгі алған білімдерін түйіндеп, нақтылап сұрап, қайталатуға болады.

Қоштасу, балын шығарып салу.

Кішкене қаталдау, қуыршақтар, мысалы білімді үкі, әже, ата сияқты қуыршақтарды пайдаланып, бала мен ата –анаға тапсырма беруге болады.

Мен білімді үкі бейнесін сомдап, кіші топағы бала мен ата –анаға ертең гүл отырғызып әкеліңдер.

Ортаңғы топқа: Сендер гүлдің суретін бояп келіңдер

Ересек топқа: мына нүктелерді қосып , шыққан суретті бояп келіңдер деп тапсырма беріп, шығарып салуға болады.

Ойын дегеніміз – жаттығу, ол арқылы бала өмірге әзірленеді. Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. С. Торайғыров «Балалықтың қанына ойын азық» деп бекер айтпаған. Өйткені, ойын үстінде баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады.

Ойын бала үшін нағыз өмір. Олай болса тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастыра білу қажет. Ол балаларға жақын болуға, олардың ойындарының сүйікті қатысушысы болуға тиіс.Тренинг: Егерде мен....

Мақсаты: Әр тәрбиеші өзі таңдаған қуыршақты қиялымен дамытып, оны тірілті, тәрбиешінің қиялын ұштау, тәжірибе алмасу.

Құрметті әріптстер бүгінгі келесі кезекті «Сиқыршы тәрбиеші» тақырыбым болғасын жерде, қалайша шабытқа жол бермеске деп, алдарыңызға дайындалған сан алуан қуыршақтардың бітпеген түрлерін әкеліп отырмын ендеше сол бітпеген қуыршақтарға қарап отырып, қиялдарыңызбен оны әрі қарай жетілдіріп, бүгінгі күннен өздеріңе сыйлық ретінде ала отырып, таңдаған қуыршақтарыңызды қалай пайдаланар едіңіздер, сол туралы ойларыңызды айта отырсаңдар деймін.

Ендеше «Өмір дің өзі –бір үлкен ойын, сол ойынды тек жағымды сәттермен еске алып отырайық.


Жұмыстың нәтижесі:
Жұмысты жүйелі жүргізу негізінде төмендегі нәтижелерге қол жеткізіледі:

 • Баланың қызығушылығы артады;

 • Белсенді бала алдында тәрбиешінің ынтасы көтеріледі;

 • Баланың қиялы, елестету қаблеттері дамиды;
  -    балалар тілі дамиды;
  -    сөздік қорлары толығады;
  -   Қуыршақпен сөйлесу арқылы байланыстырып сөйлеуге дағдыланады;
  -    дұрыс дыбыстау, мәнерлеп сөйлеу дағдылары қалыптасады;
  -    театр өнеріне деген қызығушылықтары артады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Си?ырлы - т?рбиеші. / Шеберлік класс/

Автор: Туякова Динара Дарменовна

Дата: 15.01.2015

Номер свидетельства: 155994

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства