kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Инновациялы? ізденіс- шы?армашылы? технологиясы" атты мектепке дейінгі мекемелерді? педагогтарына арнал?ан ке?ес

Нажмите, чтобы узнать подробности

Инновациялы? ізденіс- шы?армашылы? технологиясы

?азіргі та?да мектепке дейінгі орындарда инновациялы? технологияны ендіруге к?птеп к?ш ж?мсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ?йымдарда педагогтарды? негізгі міндеті: ?діс т?сілдерді д?рыс та?дау,жа?аша педагогикалы? технологияларды д?рыс ?олдана білу,жеке т?л?аны? д?рыс дамып ?алыптасуы ?шін ы??айлы жа?дай жасау. Мектепке дейінгі білім беру орындарында, педагогикалы? технологиялар мектепке дейінгі білім беру стандартын ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан.
Педагогикалы? технологияда е? ма?ызды жа?ы білім беру мен т?рбие ж?йесінде ересектер мен балаларды? ?арым-?атынасы болып табылады. ?арым-?атынас жасауда ?лкендер жа?ынан бала?а мынадай жа?дай ту?ызу ?ажет:
«Бала бізді? болаша?ымыз, ?о?амызды? азаматы».
Оны? ма?саты: Баланы жеке т?л?а етіп ?алыптастыру.
?азіргі та?да?ы білім беру технологиясыны? ?атарына мыналар кіреді:
-Денсаулы? са?тау технологиясы.
-Жобалы-іс шы?армашылы?ы.
-Ізденіс-шы?армашылы? технологиясы.
-?атынасты?-а?паратты? технология
-Жеке т?л?а?а ба?ыттау технологиясы.
-Бала мен т?рбиеші портфолио технологиясы.
-Ойын технологиясы.
-Триз технологиясы ж?не т.б.

Денсаулы? са?тау технологиясы.
Денсаулы? са?тау технологиясыны? ма?саты: Баланы? денсаулы?ын ны?айту?а,білім да?дыларын ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан. Мектепке дейінгі т?рбие мен о?ыту ?йымдары,баланы? денсаулы?ы мен оны? дене бітіміні? ?алыптасыуна ?лкен ?лес ?осады.
?азіргі та?да адамдарды? даму жа?дайында оны? денсаулы?ын ?алыптастыруда реттік ж?йесіз м?мкін емес.

Денсаулы? са?тау педагогикалы? технологиясын мына т?мендегілермен ты?ыз байланыста болады:
-Мектепке дейінгі мекемелермен.
-Онда?ы балаларды? к?нделікті ?атынасуы.
-Т?рбиешілерді? ж?мыс ба?дарламасы.
-Мектепке дейінгі ?йымдарда?ы іс-шаралар.
-Педагогты? к?сібі ??зіреттілігі.
-Балаларды? денсаулы? к?рсетілімі.

Денсаулы? са?тау технологиясы мынадай топтар?а жіктеледі:
?дістемелік-профилактикалы?: медбикені? жетекшілігі мен медициналы? талаптарды? нормасына байланысты. Медициналы? ??ралдарды ?олдану ж?не балаларды? тама?тануын ?ада?алау, алдын алу іс-шараларын ж?ргізу.
Сауы?тыру-шыны?тыру: б?л балаларды? денсаулы?ын ны?айтып, шыны?тыру?а ба?ыттау. Физикалы? дамуыны? сапасын жа?сардтуда шыны?тыру, тыныс алу жатты?улары жатады.

Баланы? ?леуметтік-психологиялы? с?ттілігін ?амтамасыз ету.
• Денсаулы?ты са?тау ж?не денсаулы? ны?айту.
• Педагогтарды? денсаулы? м?дениетін дамыту?а ба?ыттау.Сонымен ?атар м?дени к?сіби денсаулы?.
• Салауатты ?мір салтына ?ажеттілікті дамыту: денсаулы?ты са?тау ж?не о?ан жа?дай жасау (спортты? ж?не ?имылды ойындар технологиясын ?олдану,к?зге арнал?ан ж?не тыныс алу жатты?улары т.б.)
• (динамикалы? ?зіліс, релаксация, ритмопластика)
• Білім беру:
• Мектепке дейінгі баланы? м?дени денсаулы?тарын т?рбиелеу.
• О?ытуда ж?не т?рбиелеуде жекешілдікке о?ыту?а т?спалдау.
• Салауатты ?мір салтын ?йрету.
Денешыны?тыру саба?тарыны? техникасын ?олдану, ?атынасты? ойындар, кедергі ойындар (ойын тренингтер, теропиялы? ойындар, ?зін ?зіне массаж жасау).
Денсаулы? са?тау технологиясына сенсорлы? дамыту ортасын ендіру.
Жобалау шы?армашылы? технологиясы.
Ма?саты: ?леуметтік т?л?алы? т?жірибені дамыту ж?не байыту.
Т?рбиешілер ?з іс ?рекеттерінде жобалау технологиясын ?олданады.
Жобалау классификациясы «Ойын т?рінде» барлы? топты? ?атысуымен ?ткізілетін саба?тар 
(ойындар, ?лтты? билер, драматизациялау, ?р т?рлі к??іл к?терулер) 
«Саяхаттау» ?о?амды? ?мірдегі айналамен танысуда?ы ?иынды? м?селесін шешуге ба?ытталады. 
«Баяндау» Балалар ?з сезімін к?ркемдеп,музыка ар?ылы,ауызша,жазбаша,жеке дауыста жеткізуді ?йренеді.
«??растыру» аны? пайдалы заттарды жасау?а ба?ыттал?ан;
(??с ?ясы, г?лзарлар ??рылымы.) «Жоба т?рлері» 
Басымдылы? ?дістемесі бойынша.
-Іздену.
-А?паратты.
-Шы?армашылы?.
-Ойындар.
-Бол?ан жа?дайлар.
-Практикалы? ба?ыттаушы.
Мазм?ны бойынша т?мендегідей:
-Баланы ж?не оны? отбасын ?атыстыру
-Бала ж?не таби?ат.
-Бала ж?не ?орша?ан ?лем.
-Бала,?о?ам ж?не м?дени ??ндылы?тар.
.Жоба?а ?атысушы баланы? сипаттамасы бойынша:
-Тапсырыс беруші.
-Іс-т?жірибе.
-Орындаушы.
-?орытынды?а дейін ой ту?ызатын ?атысушылар.
Байланыс сипаты бойынша.
-Жас ерекшелігіне байланысты топта іске асады.
-Бас?а топтармен байланыс.
-М?дени мекемелер.
-?о?амды? ?йымдар (ашы? жобалау)
?атысушылар саны бойынша:
-Жеке
-Ж?ппен
-Топпен
-Жаппай
.?за?ты? мерзімі бойынша.
-?ыс?а мерзімді
-Орташа ?за?тылы?.
-?за? мерзімді.

Ізденіс-шы?армашылы? технологиясы.
Ізденіс шы?армашылы? технологиясыны? ма?саты -балаларды? ізденіс ??зіреттілігін дамыту.
Триз технологиясы міндетті т?рде ?олданылады.
Экспериментті-ізденіс ?діс-т?сілдерін ?йымдастыру.
-Шы?армашылы?.
-Эверистикалы? ??гімелер
-?иынды? ту?ызатын с?ра?тарды? шешімі мен ??рылымы.
-Ба?ылау.
-Модульдік (жансыз таби?атты? ?згерістеріні? модульін ??ру)
-Т?жірибелер.
-?орытындысына ба?а беру.
Ба?ылау,т?жірибе,эксперименттер,е?бек іс-шаралары.
«Ж?ктеу»бояу?а,дыбыстау?а, таби?атты? бейнесі ж?не иістер.
-таби?атты? дыбыстарына, дауыстарына еліктеу.
-к?ркем с?здерді ?олдану.
-дидакти?алы? ойындар, ?йретуші ойындар ж?не шы?армашылы? даму жа?дайлары.
-е?бек ету
А?паратты? –?атынасты? технологиясы
Ата аналарыны? ?скен ортасынан заманауи бала т?бегейлі б?лініп т?рады.
(?азіргі кездегі компьютерлерді ?олдану технологиясы)
?о?амды? а?парат педагогтар мен балалар алдында мынандай міндеттер ?ояды:
Міндеттері:
-жа?а заман?а ?адам басу
-жа?а технология ?леміне бала?а жол серік болу.
-компьютерлік ба?дарлама?а т?лімгерді та?дау.
-А?паратты? м?дениетті жеке т?л?а ?алыптастыру.
-педагогтарды? профессионалды? де?гейін ж?не ата –аналарды? ??зыреттілігін к?теру.
Ба?дарламаны жіктеу
-ойлау, есте са?тау ?абілеттерін дамыту
-шет тілінде с?йлейтін с?здік
-?арапайым графикалы? редактор
-ойын-саяхаттар.
-о?уды, математиканы ?йрету.

Триз ж?йесі бойынша шы?армашылы? ??гіме барысында ?алыпсыз т?сілдерді ?олдану.
Триз технологиясыны? ма?саты: баланы? тілін дамыту, шы?армашылы? ?иялын дамыту болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балаларды? тілін дамытуда 3негізгі ма?сат ?арастырыл?ан. 
1.Ауызша с?йлеуге ?йрету, с?здік ?орын дамыту. Айналада?ы д?ниені таби?атты ба?ылау, таныту ар?ылы с?з ?орын жа?а с?здермен байыту, баланы? ауызша с?йлеген с?здерін ты?дап, ?зіне ?ойыл?ан с?ра??а жауап беруге ?йрету: Затты? атын (ойыншы?, г?л, жапыра? т.б) затты? сынын, сапасын, т?р т?сін, пішінін білдіретін с?здерді ме?герту. Затты? іс -?рекетін білдіретін (ж?рді,ж?гірді,келді,келеді,епті т.б) с?здерді ?рі ?арай ме?герту. ?стеу с?здерді (?асында, ?стінде, осында, жо?арыда, т?менде) ?осып айту?а ?йрету. 2 С?з дыбыстарын д?рыс айту. С?йлеуде ауыз ?уысы ар?ылы д?рыс дем шы?ара білуге ?йрете отырып, дауыссыз ?ата?, ?я? дыбыстарды естілуіне ?арай д?рыс, аны? айту?а ?йрету, 3 4 с?зден т?ратын с?йлем ??рату. 3. Байланыстырып с?йлеуін дамыту. К?нделікті саба?та естіген, білгенін, ойын, серуен кезінде к?рген т?йгенін, сурет ж?не о?ыл?ан ертегілер мазм?нын ?нат?ан ойыншы?тары жайында ауызша с?ра? ?оя отырып, ??гімелей отырып, ?ыс?а ертегілерді? кейіптендіре білуге ?йрету. Мысалы: «Т?лкі мен ешкі» ертегісінде: Т?лкіні? терісі ?андай?(?лпілдек) та?ы нелер ?лпілдек болады? (?ар, шапан, тыма?, мысы?ты? ж?ні,кілемні? беті) Ешкіні? т?сі с?р бол?ан,та?ы нелер с?р т?ске жатады? (с?р б?лт, с?р бас киім, с?р ішік, с?р ?оян) 
-??ды?ты? суы ?андай болады? –М?здай. Та?ы нелер м?здай болады? (м?здай су, м?з, суы? жел, ?ар, су, м?з жатады) 
Балаларды? шы?армашылы?ын дамыту жолында:
-Сурет салу
-М?сіндеу
-Жапсырма
-Музыка. ?йымдастыр?ан о?у іс –?ректтер ?ткізіледі.
Сурет салу о?у іс-?рекетінде ?алыпсыз т?сілдер ?олданылады.
М?селен: Бала сурет салуда тек ?ана ?ыл ?аламмен сурет салып ?оймай неше т?рлі т?тікшелерді;жіптерді картоп ?ималарын:трафареттерді: тіс пастасы мен тіс щеткасын,?айнатыл?ан ас боя?ыштарын ?олданады.
«Ба?-ба? г?лі» та?ырыбы бойынша іс-?рекетті ?йымдастыру ?шін е? бірінші ?айнатыл?ан азы? –т?лік боя?ыш заты керек.Одан кейін т?с ?а?аз желімі ?ажет.Б?кіл пара??а т?с ?а?аз желімін жа?ып тіс щеткасы мен бояуды алып
Ба?-ба? г?лін саламыз.Ал ш?птерді салу ?шін, та?ыда тіс щеткасын жасыл бояу?а батырып алып сауса? пен тіс щеткасыны? тістерін ?а?у ар?ылы шашыратамыз.Со?ында керемет «Ба?-ба?» г?лі ?скен ала??айды бейнелей аламыз.Ж?не де т?тікшелерді ?олданып, ?рлеу ар?ылы бейнелеуге болады.
?а?аз?а алдын ала желім жа?ып жарма ?нта?ын мсеуіп оны? ?стіне керемет
бейнелер жасау?а болады.Ала?анды бояу?а батыру ар?ылыбастырмалап сурет салу?а болады. М?селен : кактус салу?а болады.М?ндай ?алыпсыз т?сілдерді ?олдану баланы? ?иялын дамытады.?зіне-?зі риза болып одан да керемет ж?мыс жасау?а талпынады.О?у іс-?рекеттерін кіріктіруді? тиімді жа?ы ?те к?п.Біріншіден бала жалы?ып кетпейді:Екіншіден бір саладан екінші сала?а ауысу ар?ылы оларды? ?ызы?ушылы?ы артады.
Берілген тапсырмаларды орындау,балаларды, еркін ?иялдар?а шы?армашылы? пен айналысу?а кедергі келтіретін психологиялы? сел?осты?ты жою?а ы?пал жасайды.
Балада танымды? ?ызы?ушылы?ты? болуы-оларды? о?у іс-?рекеттерге белсенді,біліміні? сапалы болуына,бас?а да іс-?рекеттерге жа?ымды ?серін ?алыптастыру?а м?мкіндік беретіндігі бай?алып ?з н?тижесін к?рсетті.
?орытынды : Мен ?зімні? баяндамамды ?орытындылай келе «Кез-келген адам бас?аларды? ж?не оны? білімін кемеліне келтіруіне к?мектеспесе, ?зіні? де білімін кемеліне келтіре алмайды» Чарльз Диккенс деген с?зімен ?орытындылаймын. ?зіміз, ?з ?олымызбен, ?з ?иялымызбен жасай білейік. Сіздерге шы?армашылы? табыс тілейміз!

Просмотр содержимого документа
«"Инновациялы? ізденіс- шы?армашылы? технологиясы" атты мектепке дейінгі мекемелерді? педагогтарына арнал?ан ке?ес»

Инновациялық ізденіс- шығармашылық технологиясыҚазіргі таңда мектепке дейінгі орындарда инновациялық технологияны ендіруге көптеп күш жұмсалады. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі міндеті: әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау,жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу,жеке тұлғаның дұрыс дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау. Мектепке дейінгі білім беру орындарында, педагогикалық технологиялар мектепке дейінгі білім беру стандартын жүзеге асыруға бағытталған.
Педагогикалық технологияда ең маңызды жағы білім беру мен тәрбие жүйесінде ересектер мен балалардың қарым-қатынасы болып табылады. Қарым-қатынас жасауда үлкендер жағынан балаға мынадай жағдай туғызу қажет:
«Бала біздің болашағымыз, қоғамыздың азаматы».
Оның мақсаты: Баланы жеке тұлға етіп қалыптастыру.
Қазіргі таңдағы білім беру технологиясының қатарына мыналар кіреді:
-Денсаулық сақтау технологиясы.
-Жобалы-іс шығармашылығы.
-Ізденіс-шығармашылық технологиясы.
-Қатынастық-ақпараттық технология
-Жеке тұлғаға бағыттау технологиясы.
-Бала мен тәрбиеші портфолио технологиясы.
-Ойын технологиясы.
-Триз технологиясы және т.б.

Денсаулық сақтау технологиясы.
Денсаулық сақтау технологиясының мақсаты: Баланың денсаулығын нығайтуға,білім дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары,баланың денсаулығы мен оның дене бітімінің қалыптасыуна үлкен үлес қосады.
Қазіргі таңда адамдардың даму жағдайында оның денсаулығын қалыптастыруда реттік жүйесіз мүмкін емес.

Денсаулық сақтау педагогикалық технологиясын мына төмендегілермен тығыз байланыста болады:
-Мектепке дейінгі мекемелермен.
-Ондағы балалардың күнделікті қатынасуы.
-Тәрбиешілердің жұмыс бағдарламасы.
-Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-шаралар.
-Педагогтың кәсібі құзіреттілігі.
-Балалардың денсаулық көрсетілімі.

Денсаулық сақтау технологиясы мынадай топтарға жіктеледі:
Әдістемелік-профилактикалық: медбикенің жетекшілігі мен медициналық талаптардың нормасына байланысты. Медициналық құралдарды қолдану және балалардың тамақтануын қадағалау, алдын алу іс-шараларын жүргізу.
Сауықтыру-шынықтыру: бұл балалардың денсаулығын нығайтып, шынықтыруға бағыттау. Физикалық дамуының сапасын жақсардтуда шынықтыру, тыныс алу жаттығулары жатады.

Баланың әлеуметтік-психологиялық сәттілігін қамтамасыз ету.
• Денсаулықты сақтау және денсаулық нығайту.
• Педагогтардың денсаулық мәдениетін дамытуға бағыттау.Сонымен қатар мәдени кәсіби денсаулық.
• Салауатты өмір салтына қажеттілікті дамыту: денсаулықты сақтау және оған жағдай жасау (спорттық және қимылды ойындар технологиясын қолдану ,көзге арналған және тыныс алу жаттығулары т.б.)
• (динамикалық үзіліс, релаксация, ритмопластика)
• Білім беру:
• Мектепке дейінгі баланың мәдени денсаулықтарын тәрбиелеу.
• Оқытуда және тәрбиелеуде жекешілдікке оқытуға тұспалдау.
• Салауатты өмір салтын үйрету.
Денешынықтыру сабақтарының техникасын қолдану, қатынастық ойындар, кедергі ойындар (ойын тренингтер, теропиялық ойындар, өзін өзіне массаж жасау).
Денсаулық сақтау технологиясына сенсорлық дамыту ортасын ендіру.
Жобалау шығармашылық технологиясы.
Мақсаты: Әлеуметтік тұлғалық тәжірибені дамыту және байыту.
Тәрбиешілер өз іс әрекеттерінде жобалау технологиясын қолданады.
Жобалау классификациясы «Ойын түрінде» барлық топтың қатысуымен өткізілетін сабақтар 
(ойындар, ұлттық билер, драматизациялау, әр түрлі көңіл көтерулер) 
«Саяхаттау» қоғамдық өмірдегі айналамен танысудағы қиындық мәселесін шешуге бағытталады. 
«Баяндау» Балалар өз сезімін көркемдеп,музыка арқылы,ауызша,жазбаша,жеке дауыста жеткізуді үйренеді.
«Құрастыру» анық пайдалы заттарды жасауға бағытталған;
(құс ұясы, гүлзарлар құрылымы.) «Жоба түрлері» 
Басымдылық әдістемесі бойынша.
-Іздену.
-Ақпаратты.
-Шығармашылық.
-Ойындар.
-Болған жағдайлар.
-Практикалық бағыттаушы.
Мазмұны бойынша төмендегідей:
-Баланы және оның отбасын қатыстыру
-Бала және табиғат.
-Бала және қоршаған әлем.
-Бала,қоғам және мәдени құндылықтар.
.Жобаға қатысушы баланың сипаттамасы бойынша:
-Тапсырыс беруші.
-Іс-тәжірибе.
-Орындаушы.
-Қорытындыға дейін ой туғызатын қатысушылар.
Байланыс сипаты бойынша.
-Жас ерекшелігіне байланысты топта іске асады.
-Басқа топтармен байланыс.
-Мәдени мекемелер.
-Қоғамдық ұйымдар (ашық жобалау)
Қатысушылар саны бойынша:
-Жеке
-Жұппен
-Топпен
-Жаппай
.Ұзақтық мерзімі бойынша.
-Қысқа мерзімді
-Орташа ұзақтылық.
-Ұзақ мерзімді.

Ізденіс-шығармашылық технологиясы.
Ізденіс шығармашылық технологиясының мақсаты -балалардың ізденіс құзіреттілігін дамыту.
Триз технологиясы міндетті түрде қолданылады.
Экспериментті-ізденіс әдіс-тәсілдерін ұйымдастыру.
-Шығармашылық.
-Эверистикалық әңгімелер
-қиындық туғызатын сұрақтардың шешімі мен құрылымы.
-Бақылау.
-Модульдік (жансыз табиғаттың өзгерістерінің модульін құру)
-Тәжірибелер.
-Қорытындысына баға беру.
Бақылау,тәжірибе,эксперименттер,еңбек іс-шаралары.
«Жүктеу»бояуға,дыбыстауға, табиғаттың бейнесі және иістер.
-табиғаттың дыбыстарына, дауыстарына еліктеу.
-көркем сөздерді қолдану.
-дидактиқалық ойындар, үйретуші ойындар және шығармашылық даму жағдайлары.
-еңбек ету
Ақпараттық –қатынастық технологиясы
Ата аналарының өскен ортасынан заманауи бала түбегейлі бөлініп тұрады.
(қазіргі кездегі компьютерлерді қолдану технологиясы)
Қоғамдық ақпарат педагогтар мен балалар алдында мынандай міндеттер қояды:
Міндеттері:
-жаңа заманға қадам басу
-жаңа технология әлеміне балаға жол серік болу.
-компьютерлік бағдарламаға тәлімгерді таңдау.
-Ақпараттық мәдениетті жеке тұлға қалыптастыру.
-педагогтардың профессионалдық деңгейін және ата –аналардың құзыреттілігін көтеру.
Бағдарламаны жіктеу
-ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту
-шет тілінде сөйлейтін сөздік
-қарапайым графикалық редактор
-ойын-саяхаттар.
-оқуды, математиканы үйрету.

Триз жүйесі бойынша шығармашылық әңгіме барысында қалыпсыз тәсілдерді қолдану.
Триз технологиясының мақсаты: баланың тілін дамыту, шығармашылық қиялын дамыту болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда 3негізгі мақсат қарастырылған. 
1.Ауызша сөйлеуге үйрету, сөздік қорын дамыту. Айналадағы дүниені табиғатты бақылау, таныту арқылы сөз қорын жаңа сөздермен байыту, баланың ауызша сөйлеген сөздерін тыңдап, өзіне қойылған сұраққа жауап беруге үйрету: Заттың атын (ойыншық, гүл, жапырақ т.б) заттың сынын, сапасын, түр түсін , пішінін білдіретін сөздерді меңгерту. Заттың іс -әрекетін білдіретін (жүрді,жүгірді,келді,келеді,епті т.б) сөздерді әрі қарай меңгерту. Үстеу сөздерді (қасында, үстінде, осында, жоғарыда, төменде) қосып айтуға үйрету. 2 Сөз дыбыстарын дұрыс айту. Сөйлеуде ауыз қуысы арқылы дұрыс дем шығара білуге үйрете отырып, дауыссыз қатаң, ұяң дыбыстарды естілуіне қарай дұрыс, анық айтуға үйрету, 3 4 сөзден тұратын сөйлем құрату. 3. Байланыстырып сөйлеуін дамыту. Күнделікті сабақта естіген, білгенін, ойын, серуен кезінде көрген түйгенін , сурет және оқылған ертегілер мазмұнын ұнатқан ойыншықтары жайында ауызша сұрақ қоя отырып, әңгімелей отырып, қысқа ертегілердің кейіптендіре білуге үйрету. Мысалы: «Түлкі мен ешкі» ертегісінде: Түлкінің терісі қандай?(үлпілдек) тағы нелер үлпілдек болады? (қар, шапан, тымақ, мысықтың жүні ,кілемнің беті) Ешкінің түсі сұр болған ,тағы нелер сұр түске жатады? (сұр бұлт, сұр бас киім , сұр ішік, сұр қоян) 
-Құдықтың суы қандай болады? –Мұздай. Тағы нелер мұздай болады? (мұздай су, мұз, суық жел, қар, су, мұз жатады) 
Балалардың шығармашылығын дамыту жолында:
-Сурет салу
-Мүсіндеу
-Жапсырма
-Музыка. ұйымдастырған оқу іс –әректтер өткізіледі.
Сурет салу оқу іс-әрекетінде қалыпсыз тәсілдер қолданылады.
Мәселен: Бала сурет салуда тек қана қыл қаламмен сурет салып қоймай неше түрлі түтікшелерді;жіптерді картоп қималарын:трафареттерді: тіс пастасы мен тіс щеткасын,қайнатылған ас бояғыштарын қолданады.
«Бақ-бақ гүлі» тақырыбы бойынша іс-әрекетті ұйымдастыру үшін ең бірінші қайнатылған азық –түлік бояғыш заты керек.Одан кейін түс қағаз желімі қажет.Бүкіл параққа түс қағаз желімін жағып тіс щеткасы мен бояуды алып
Бақ-бақ гүлін саламыз.Ал шөптерді салу үшін, тағыда тіс щеткасын жасыл бояуға батырып алып саусақ пен тіс щеткасының тістерін қағу арқылы шашыратамыз.Соңында керемет «Бақ-бақ» гүлі өскен алаңқайды бейнелей аламыз.Және де түтікшелерді қолданып, үрлеу арқылы бейнелеуге болады.
Қағазға алдын ала желім жағып жарма ұнтағын мсеуіп оның үстіне керемет
бейнелер жасауға болады.Алақанды бояуға батыру арқылыбастырмалап сурет салуға болады. Мәселен : кактус салуға болады.Мұндай қалыпсыз тәсілдерді қолдану баланың қиялын дамытады.Өзіне-өзі риза болып одан да керемет жұмыс жасауға талпынады.Оқу іс-әрекеттерін кіріктірудің тиімді жағы өте көп.Біріншіден бала жалығып кетпейді:Екіншіден бір саладан екінші салаға ауысу арқылы олардың қызығушылығы артады.
Берілген тапсырмаларды орындау,балаларды, еркін қиялдарға шығармашылық пен айналысуға кедергі келтіретін психологиялық селқостықты жоюға ықпал жасайды.
Балада танымдық қызығушылықтың болуы-олардың оқу іс-әрекеттерге белсенді,білімінің сапалы болуына,басқа да іс-әрекеттерге жағымды әсерін қалыптастыруға мүмкіндік беретіндігі байқалып өз нәтижесін көрсетті.
Қорытынды : Мен өзімнің баяндамамды қорытындылай келе «Кез-келген адам басқалардың және оның білімін кемеліне келтіруіне көмектеспесе, өзінің де білімін кемеліне келтіре алмайды» Чарльз Диккенс деген сөзімен қорытындылаймын. Өзіміз , өз қолымызбен , өз қиялымызбен жасай білейік. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Бултекова Гулайым Токсанбаевна

Дата: 05.01.2016

Номер свидетельства: 272681

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства