kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бала т?рбиесіндегі отбасы мен балаба?шаны? ынтыма?тасты?ы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бала т?рбиесіндегі отбасы мен балаба?шаны?

 ынтыма?тасты?ы.

 

Б?гінгі та?да ата-ана мен т?рбиеші арасында?ы орта? м?селе-бала т?рбиесі екені баршамыз?а м?лім.Ата-ана ?шін бала ?мір жал?асы,к?зді? н?ры,?міт к?ткен шыра?ы, келешек ?ызы? к?рсетер болаша?ы десек,т?рбиеші ?шін е?бегіні? н?рлі жемісі болып табылады.

?ай халы? болмасын ?мітін е? алдымен ?рпа?ымен байланыстырады.Міне,сонды?танда: «Ана ?йді? берекесі,бала ?йді? мерекесі», «Бала болса? бол?андай бол,айнала?а ?ор?андай бол» деген ?а?иданы берік ?стан?ан ата-бабаларымыз ?з ?рпа?ын «Адам,азамат» деген ат?а лайы? етіп ?сіруді ма?сат еткен.Бала т?рбиесіні? ?ай саласында болсын,ата-ананы? ?негесі ?лкен р?л ат?арады.Егер баланы? ата-анасы ?йді таза ?стап, ?здерін к?те білсе,жа?ындармен сыпайы ?арым-?атынаста болса,жа?сы кітап,кино шы?армалар жайлы ??гімелеп отырса баланы? эстетикалы? танымын к?шейте т?сері ха?. Отбасы-б?л баланы? ?мір с?ру ортасы ?ам?орлы?ты? т?ра?ты к?зі, т?рбиелеу мен ?арапайым біліммен ?аруландыру ж?не шешім ?абылдай білуге ?йрететін е? жа?ын адамдарды? мейірім шуа?ын сезінетін орын.

Отбасында т?ра?ты, жылы жа?дай ?алыптас?ан болса, ондай ортада т?рбие алып ?скен бала да жа?сы жетістіктерге жетіп, ?зіні? даму ?леуетіне к?теріле алады. Алайда, заманауи отбасылары ?о?амды? дамуды? сапалы ж?не ?арама-?айшы жа?дайында ?алыптасады.

1. ?о?амны? ?ар?ынды жіктелуі (материалды? байлы?ыны? де?гейі ж?не ?леуметтік м?ртебесі бойынша)

2. Балаларды? психикасына кері ?сер тигізетін ажырасулар саныны? артуы.

3. Бір ата ана?а т?рбие беретін отбасылар саныны? ?суі.

4. Б??аралы? а?парат ??ралдары мен интернет жа?анды? желісіні? ?уатты озбырлы? ы?палы.

Сапалы? т?р?ыдан ал?анда отбасын ны?айту ж?нінде кешенді ба?дарламалар ?зірленіп ж?зеге асырылуда. Ал отбасында?ы ?арама ?айшылы?  м?селелерді  шиеленістіруге ?келіп со?тыратын жа?дайлар.

Отбасымен педагогикалы? ынтыма?тасты? баланы? ?ана?аттану де?гейімен т?рбиеші ж?мысыны? сапасын арттырады. Осыны? барлы?ы отбасымен ?о?амды? мекемелерді? бірігіп ж?мыс жасауыны? н?тижелі болатынды?ына к?з жеткізеді. Ол ?шін алдымен баланы? отбасылы? ортасы зерттелуі керек.

Зерттеу ?дістері: ба?ылау, ??гімелесу жеке ж?не топты?, сауалнама іскерлік ойын ар?ылы балаларды? отбасылы? ортасына зерттеу ж?ргізіледі.

Отбасылы? орта мынадай параметрмен аны?талады:

  1. ?леуметтік м?дени орта, ата-аналарды? ж?не отбасыны? бас?а м?шелері, ата-аналарды? білімділік де?гейі, ?о?ам ?міріне, балаба?ша істеріне ?ызы?ушылы?ы.
  2. Техникалы?-гигиеналы? орта: т?рмыс тіршілік жа?дайлары, ?й жайды? жабды?талуы,т?рмыс салтыны? ерекшеліктері.
  3. Демографиялы? орта: Отбасы ??рылымы, оны? жас?а байланысты ??рамы.

Отбасы т?рбиесін ?йымдастыру?а ?ойылатын жалпы талаптар

1. Баланы? жеке т?л?а ретінде ?алыптасуыны? физикалы?, психикалы?, адамгершілік саулы?ыны? негіздері.

2. Отбасы баланы ?леуметтендіруді? ?алыптасуыны? ал?аш?ы институты.

3. Баланы? ?о?амда ?мір с?ру даярлы?ын реттеу ж?не ба?ылау.

4. Ата-аналарды?  баланы? денсаулы? жа?дайларына дене бітіміні? даму де?гейіне отбасы м?мкіндігіне с?йкес мектепке дейінгі ?йымдарды та?дау?а ???ы бар.

Отбасы тіршілігін, д?ст?рі мен рухани ба?дарын зерттеу ар?ылы баланы? мінез-??лы? жа?дайларын аны?тау?а болады. Отбасында?ы т?рбиелеу ж?мыстарымен таныс?аннан кейін алын?ан а?парат  ата-аналарды балаба?ша ж?мысына ?ызы?тыратын о?тайлы жа?дайда ??рылу керек. Я?ни, ата-ана балаба?шада ?здеріні? балаларына деген ??рмет пен махабатты сезінуі керек.

Ата-аналармен ж?мысты? т?рлері:

Д?ст?рлі

Д?ст?рден тыс

1. Ата-аналар жиналыстары.

-Жеке топты? ж?не балаба?шаны? жалпы конференцияларын ?йымдастыру.

- Т?рбиеші-педагогты? жеке ке?есі;

- Балаларды? ?йінде болуы;

- Ашы? есік к?ндері;

- Отбасы ж?нінде м?ліметтер д?птерін толтыру;

- Ата-аналар?а арнал?ан а?параттар б?рышы;

- ?р т?рлі т?рбиелік шаралар?а, мерекелік ойын-сауы? ерте?гіліктерге ?атысу;

- О?у-т?рбие ?рдісін жоспарлау?а ?атыстыру;

- Сауалнама ж?ргізу,??гімелесу.

2. Ата-аналармен тренингтер ?ткізу.

- Пікір сайыстар ж?ргізу;

- Психологиялы? демалыс с?ттері (разминка);

- Ауызша журнал;

- Ата-аналар кештер;.

- Ата-аналар о?улары;

- Ата-аналар рингі;

- Ашы? саба?тар.

«Мені? жан?ям газетін»шы?ару.

Отбасы т?рбиесін ?йымдастыру?а ?ойылатын жалпы талаптар:

Отбасы баланы ?леуметтендіруді? ал?аш?ы институты ретінде ?алыптасуыны? физикалы?, психикалы? адамгершілік саулы?ыны? негіздерін ?алайды. Баланы? жетістіктерін ?ажеттілігін ?алыптастырады. Ресми ж?не бейресми ереже, ?станымдар нормалар мен белгілер кешенін аны?тайды. Баланы? ?о?амда ?мір с?руге даярлы?ын реттейді ж?не ба?ылайды. Баланы? ?леуметтік байланыстар туралы ??ымын ?алыптастырады. Баланы? мінез ??л?ыны? жалпы адамзатты? моральды? ж?не м?дени стандарттарына ?йретеді. Ата-аналарды? немесе за?ды ?кілдерді? баланы? жеке ?абілеттеріне, денсаулы? жа?дайларына дене бітіміні? даму де?гейіне отбасы м?мкіндіктеріне с?йкес мектепке дейінгі білім беру ?йымдарын та?дау?а ???ы?ы бар.

Отбасы т?рбиесіні? міндеттері:

Баланы? дене ж?не танымды? дамуы  ?шін максималды ?ауіпсіз жа?дайлармен т?рлі м?мкіндіктер жасау. Баланы эмоционалды? ?олдауды ?амтамассыз ету. Баланы? жа?ын ж?не бас?а адамдармен ?арым-?атынас жасауы, олармен берік ?арым-?атынас орнатуда?ы жеке талаптарын ?ана?аттандыру, тіршілік іс ?рекеттерінде ?ауіпсіздік туралы ал?аш?ы білімін ?алыптастыру, ?зіне-?зі ?ызмет етуге ж?не жа?ындарына к?мектесуге ба?ыттал?ан ?олданбалы да?дылар мен іскерлікке ?йрету, тілдік ?атынасты? дамуын ?амтамассыз ету, отбасы мен ?о?амны? д?ст?рлерімен ??ндылы?тарына т?рбиелеу, бейімімен ?ызы?ушылы?ын дамыту. Отбасы т?рбиесін ?йымдастыру шарттары; отбасы бала т?л?асын дамытуда оны? ал?аш?ы ?орша?ан ортасын ??рады.

АТА- АНА ТОПТАРЫ: Балалары ?лгілі отбасылар тобы. Барлы? м?мкіндігі бар тек бала т?рбиесіне кері (?рт?рлі себептерге сай)  ?сер ететін отбасылар.

Отбасында?ы ?арым-?атынастар: Т?рлі себептерден туында?ан отбасында?ы ?айшылы?ты ?арым-?атынас. Орта? м?ддеге негізделген біры??ай ?арым-?атынас. Ынтыма?тасты? ?арым-?атынас (отбасы  м?шелеріні? ?зара т?сіністікпен к?мекке ба?ыттал?ан ?арым- ?атынасы).

Отбасы мен балаба?шаны? ?зара ?рекетіні? басты ?ызметтері:

- А?паратты?;

- Т?рбиелік-дамытушылы?;

- ?алыптастырушылы?;

- ?ор?ау-сауы?тырушылы?;

- Ба?ылаушылы?;

- Т?рмысты?

Отбасы мен балаба?ша ынтыма?тасты?ын ?зара ?йымдастыру жолдары;

Отбасыны? т?рбиелік м?мкіндігі мен  балаба?ша ынтыма?тасты?ын ?зара ?йымдастыру жолдары;

Отбасыны? т?рбиелік м?мкіндігі мен к?ш ?уатын ай?ындау ма?сатында?ы зерттеу,адамгершілік ба?ыттылы?ына ?арай топтастыру, бірлескен ?рекеттеріні? а?ымды? ж?не со??ы н?тижелерін талдау.

Коллаж: отбасы ?раны, отбасы фамилиясы, ?лкен фото, эмблема, отбасы жасы, отбасыны? ту?ан к?ні.

Партфолио: отбасылы? мерекелік к?н тізбегі отбасында?ы ?ндерімен ережелері, отбасылы? кулинария, есімдермен фамилиясыны? ??пиясы, ж?лдызнама.

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Бала т?рбиесіндегі отбасы мен балаба?шаны? ынтыма?тасты?ы. »

Бала тәрбиесіндегі отбасы мен балабақшаның

ынтымақтастығы.


Бүгінгі таңда ата-ана мен тәрбиеші арасындағы ортақ мәселе-бала тәрбиесі екені баршамызға мәлім.Ата-ана үшін бала өмір жалғасы,көздің нұры,үміт күткен шырағы, келешек қызық көрсетер болашағы десек,тәрбиеші үшін еңбегінің нәрлі жемісі болып табылады.

Қай халық болмасын үмітін ең алдымен ұрпағымен байланыстырады.Міне,сондықтанда: «Ана үйдің берекесі,бала үйдің мерекесі», «Бала болсаң болғандай бол,айналаңа қорғандай бол» деген қағиданы берік ұстанған ата-бабаларымыз өз ұрпағын «Адам,азамат» деген атқа лайық етіп өсіруді мақсат еткен.Бала тәрбиесінің қай саласында болсын,ата-ананың өнегесі үлкен рөл атқарады.Егер баланың ата-анасы үйді таза ұстап, өздерін күте білсе,жақындармен сыпайы қарым-қатынаста болса,жақсы кітап,кино шығармалар жайлы әңгімелеп отырса баланың эстетикалық танымын күшейте түсері хақ. Отбасы-бұл баланың өмір сүру ортасы қамқорлықтың тұрақты көзі, тәрбиелеу мен қарапайым біліммен қаруландыру және шешім қабылдай білуге үйрететін ең жақын адамдардың мейірім шуағын сезінетін орын.

Отбасында тұрақты, жылы жағдай қалыптасқан болса, ондай ортада тәрбие алып өскен бала да жақсы жетістіктерге жетіп, өзінің даму әлеуетіне көтеріле алады. Алайда, заманауи отбасылары қоғамдық дамудың сапалы және қарама-қайшы жағдайында қалыптасады.

1. Қоғамның қарқынды жіктелуі (материалдық байлығының деңгейі және әлеуметтік мәртебесі бойынша)

2. Балалардың психикасына кері әсер тигізетін ажырасулар санының артуы.

3. Бір ата анаға тәрбие беретін отбасылар санының өсуі.

4. Бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет жаһандық желісінің қуатты озбырлық ықпалы.

Сапалық тұрғыдан алғанда отбасын нығайту жөнінде кешенді бағдарламалар әзірленіп жүзеге асырылуда. Ал отбасындағы қарама қайшылық мәселелерді шиеленістіруге әкеліп соқтыратын жағдайлар.

Отбасымен педагогикалық ынтымақтастық баланың қанағаттану деңгейімен тәрбиеші жұмысының сапасын арттырады. Осының барлығы отбасымен қоғамдық мекемелердің бірігіп жұмыс жасауының нәтижелі болатындығына көз жеткізеді. Ол үшін алдымен баланың отбасылық ортасы зерттелуі керек.

Зерттеу әдістері: бақылау, әңгімелесу жеке және топтық, сауалнама іскерлік ойын арқылы балалардың отбасылық ортасына зерттеу жүргізіледі.

Отбасылық орта мынадай параметрмен анықталады:

  1. Әлеуметтік мәдени орта, ата-аналардың және отбасының басқа мүшелері, ата-аналардың білімділік деңгейі, қоғам өміріне, балабақша істеріне қызығушылығы.

  2. Техникалық-гигиеналық орта: тұрмыс тіршілік жағдайлары, үй жайдың жабдықталуы,тұрмыс салтының ерекшеліктері.

  3. Демографиялық орта: Отбасы құрылымы, оның жасқа байланысты құрамы.

Отбасы тәрбиесін ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар

1. Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуының физикалық, психикалық, адамгершілік саулығының негіздері.

2. Отбасы баланы әлеуметтендірудің қалыптасуының алғашқы институты.

3. Баланың қоғамда өмір сүру даярлығын реттеу және бақылау.

4. Ата-аналардың баланың денсаулық жағдайларына дене бітімінің даму деңгейіне отбасы мүмкіндігіне сәйкес мектепке дейінгі ұйымдарды таңдауға құқы бар.

Отбасы тіршілігін, дәстүрі мен рухани бағдарын зерттеу арқылы баланың мінез-құлық жағдайларын анықтауға болады. Отбасындағы тәрбиелеу жұмыстарымен танысқаннан кейін алынған ақпарат ата-аналарды балабақша жұмысына қызықтыратын оңтайлы жағдайда құрылу керек. Яғни, ата-ана балабақшада өздерінің балаларына деген құрмет пен махабатты сезінуі керек.

Ата-аналармен жұмыстың түрлері:


Дәстүрлі

Дәстүрден тыс

1. Ата-аналар жиналыстары.

-Жеке топтық және балабақшаның жалпы конференцияларын ұйымдастыру.

- Тәрбиеші-педагогтың жеке кеңесі;

- Балалардың үйінде болуы;

- Ашық есік күндері;

- Отбасы жөнінде мәліметтер дәптерін толтыру;

- Ата-аналарға арналған ақпараттар бұрышы;

- Әр түрлі тәрбиелік шараларға, мерекелік ойын-сауық ертеңгіліктерге қатысу;

- Оқу-тәрбие үрдісін жоспарлауға қатыстыру;

- Сауалнама жүргізу,әңгімелесу.

2. Ата-аналармен тренингтер өткізу.

- Пікір сайыстар жүргізу;

- Психологиялық демалыс сәттері (разминка);

- Ауызша журнал;

- Ата-аналар кештер;.

- Ата-аналар оқулары;

- Ата-аналар рингі;

- Ашық сабақтар.

«Менің жанұям газетін»шығару.


Отбасы тәрбиесін ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар:

Отбасы баланы әлеуметтендірудің алғашқы институты ретінде қалыптасуының физикалық, психикалық адамгершілік саулығының негіздерін қалайды. Баланың жетістіктерін қажеттілігін қалыптастырады. Ресми және бейресми ереже, ұстанымдар нормалар мен белгілер кешенін анықтайды. Баланың қоғамда өмір сүруге даярлығын реттейді және бақылайды. Баланың әлеуметтік байланыстар туралы ұғымын қалыптастырады. Баланың мінез құлқының жалпы адамзаттың моральдық және мәдени стандарттарына үйретеді. Ата-аналардың немесе заңды өкілдердің баланың жеке қабілеттеріне, денсаулық жағдайларына дене бітімінің даму деңгейіне отбасы мүмкіндіктеріне сәйкес мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын таңдауға құқығы бар.

Отбасы тәрбиесінің міндеттері:

Баланың дене және танымдық дамуы үшін максималды қауіпсіз жағдайлармен түрлі мүмкіндіктер жасау. Баланы эмоционалдық қолдауды қамтамассыз ету. Баланың жақын және басқа адамдармен қарым-қатынас жасауы, олармен берік қарым-қатынас орнатудағы жеке талаптарын қанағаттандыру, тіршілік іс әрекеттерінде қауіпсіздік туралы алғашқы білімін қалыптастыру, өзіне-өзі қызмет етуге және жақындарына көмектесуге бағытталған қолданбалы дағдылар мен іскерлікке үйрету, тілдік қатынастық дамуын қамтамассыз ету, отбасы мен қоғамның дәстүрлерімен құндылықтарына тәрбиелеу, бейімімен қызығушылығын дамыту. Отбасы тәрбиесін ұйымдастыру шарттары; отбасы бала тұлғасын дамытуда оның алғашқы қоршаған ортасын құрады.

АТА- АНА ТОПТАРЫ: Балалары үлгілі отбасылар тобы. Барлық мүмкіндігі бар тек бала тәрбиесіне кері (әртүрлі себептерге сай) әсер ететін отбасылар.

Отбасындағы қарым-қатынастар: Түрлі себептерден туындаған отбасындағы қайшылықты қарым-қатынас. Ортақ мүддеге негізделген бірыңғай қарым-қатынас. Ынтымақтастық қарым-қатынас (отбасы мүшелерінің өзара түсіністікпен көмекке бағытталған қарым- қатынасы).

Отбасы мен балабақшаның өзара әрекетінің басты қызметтері:

- Ақпараттық;

- Тәрбиелік-дамытушылық;

- Қалыптастырушылық;

- Қорғау-сауықтырушылық;

- Бақылаушылық;

- Тұрмыстық

Отбасы мен балабақша ынтымақтастығын өзара ұйымдастыру жолдары;

Отбасының тәрбиелік мүмкіндігі мен балабақша ынтымақтастығын өзара ұйымдастыру жолдары;

Отбасының тәрбиелік мүмкіндігі мен күш қуатын айқындау мақсатындағы зерттеу,адамгершілік бағыттылығына қарай топтастыру, бірлескен әрекеттерінің ағымдық және соңғы нәтижелерін талдау.

Коллаж: отбасы ұраны, отбасы фамилиясы, үлкен фото, эмблема, отбасы жасы, отбасының туған күні.

Партфолио: отбасылық мерекелік күн тізбегі отбасындағы әндерімен ережелері, отбасылық кулинария, есімдермен фамилиясының құпиясы, жұлдызнама.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Дошкольное образование

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Бала т?рбиесіндегі отбасы мен балаба?шаны? ынтыма?тасты?ы.

Автор: Бесмагамбетова Раушан Кадихановна

Дата: 06.10.2015

Номер свидетельства: 236662


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства